PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI

SRS 1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

SRS 2 - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

SRS 3 - FINANČNE NALOŽBE

SRS 4 - ZALOGE

SRS 5 - TERJATVE

SRS 6 - NALOŽBENE NEPREMIČNINE

SRS 7 - DENARNA SREDSTVA

SRS 8 - KAPITAL

SRS 9 - DOLGOROČNI DOLGOVI

SRS 10 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

SRS 11 - KRATKOROČNI DOLGOVI

SRS 12 - KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

SRS 13 - STROŠKI AMORTIZACIJE

SRS 14 - STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

SRS 15 - STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL ZAPOSLENCEM

SRS 16 - STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH

SRS 17 - ODHODKI

SRS 18 - PRIHODKI

SRS 19 - VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA

SRS 20 - RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI

SRS 21 - KNJIGOVODSKE LISTINE

SRS 22 - POSLOVNE KNJIGE

SRS 23 - RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI OBRAČUNI

SRS 24 - OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

SRS 25 - OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

SRS 26 - OBLIKE IZKAZA DENARIH TOKOV ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

SRS 27 - OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

SRS 28 - RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN NADZIRANJE RAČUNOVODENJA

SRS 29 - RAČUNOVODSKO PROUČEVANJE (RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE)

SRS 30 - RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE

SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH

SRS 33 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

SRS 34 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH

SRS 35 - RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

SRS 36 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH - PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA

SRS 37 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

SRS 38 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH

SRS 39 - RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI MALIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH