PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

RAČUNOVODSKE ZASNOVE

Temeljni cilj računovodskega procesa je izdelava številnih računovodskih podatkov o preteklih poslovnih dogodkih. Finančniki in investitorji te podatke potrebujejo pri napovedovanju prihodnosti. Zato pa morajo vedeti kako nastanejo.

Slovenski računovodski standardi pravijo, da so temeljne računovodske predpostavke : časovno neomejeno delovanje (podjetje bo vedno poslovalo) , dosledna stanovitnost ( iz obdobja v obdobje veljajo iste računovodske usmeritve) in strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (stroški in prohodki nastanejo pri nastanku, ne pa pri plačilu - odhodki so prodani stroški ).

Zgodovinsko načelo računovodstva : postavke so ovrednotene po ceni ki je veljala na dan transakcije. Tako je npr. osnovno sredstvo vrednoteno po ceni, ki je veljala ob nakupu, pa čeprav je potem ta cena bistveno zrasla.

Ocenjevanje stroškov : Računovodje pogosto ocenjujejo stroške. Tak primer je ocenjevanje neplačanih računov.

ODNOS MED RAČUNOVODSTVOM IN FINANCAMI

Na podatkih, ki jih pripravi računovodstvo, temeljijo finančne odločitve. Obstaja pa veliko uporabnikov računovodskih informacij. Delimo jih na notranje in zunanje uporabnik.

Notranji uporabniki : direktorji v podjetju (imajo veliko več informacij kot ostali) , lahko tudi sindikati. Računovodski sistem prilagojen vodstvu imenujemo upravljalno računovodstvo.

Zunanji uporabniki : investitorji, lastniki, država. Računovodski izkazi so prilagojeni posamezni skupini, npr. država predpisuje določene izkaze. Takšen izkaze izdeluje finančno računovodstvo.

Prilagajanje računovodskih izkazov : Različni uporabniki računovodskih izkazov imajo različne potrebe, zato jim je potrebno prilagoditi računovodske izkaze. Za doseganje tekoče plačilne sposobnosti je bolj priročen izkaz denarnih tokov, kot pa izkaz poslovnega izida. Za prodajo osnovnih sredstev pa moramo poleg knjigovodske vrednosti spremljati tudi tržno vrednost.

Poznavanje računovodskih podatkov nam omogoča bistevo bolje napovedati prihodnost.

VRSTE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV POSLOVANJA

BILANCA STANJA

Pove nam, kolikšna sredstva so bila vložena, kako je podjetje prišlo do teh sredstev in kako jih je naložilo, na točno določen dan.

Bilanca stanja ima dve strani, aktiva (sredstva oz. v financah naložbe ) in pasivo (obveznosti do virov sredstev oz. v financah sredstva), ki morata biti izenačeni.

Bilanca stanja :

Aktiva Pasiva
A. Dolgoročna sredstva A. Kapital
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.Opredmetena osnovna sredstva
III.Naložbene nepremičnine
IV.Dolgoročne finančne naložbe
V.Dolgoročne poslovne terjatve
VI.Odložene terjatve za davek
I.Vpoklicani kapital
II.Kapitalske rezerve
III.Rezerve iz dobička
IV.Presežek iz prevrednotenja
V.Preneseni čisti dobiček
VI.Prenesena čista izguba
VII.Čisti dobiček poslovnega leta
VIII.Čista izguba poslovnega leta
B. Kratkoročna sredstva B.Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razm.
I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.Zaloge
III.Kratkoročne finančne naložbe
IV.Kratkoročne poslovne terjatve
V.Denarna sredstva
1.Rezervacije
2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti
I.Dolgoročne finančne obveznosti
II.Dolgoročne poslovne obveznosti
III.Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.Kratkoročne finančne obveznosti
III.Kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid (dobiček ali izgubo) podjetja v določenem časovnem obdobju. Je pomemben izkaz uspešnosti upravljanja s podjetjem. V izkazu uspeha postavke prikazujejo tok vrednosti v obdobju.

Izkaz uspeha :

A.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
I.Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
II.Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
III.Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
B.POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
C.ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
Č.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
D.SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
E.DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
F.KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA ( A + B - C + Č + D + E + F )
G.POSLOVNI ODHODKI
I.Stroški blaga, materiala in storitev
II.Stroški dela
III.Odpisi vrednosti
IV.Drugi poslovni odhodki
H.DOBIČEK IZ POSLOVANJA ( F - G )
I.IZGUBA IZ POSLOVANJA ( G - F )
J.FINANČNI PRIHODKI
I.Finančni prihodki iz deležev
II.Finančni prihodki iz danih posojil
III.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
K.FINANČNI ODHODKI
I.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
II.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
III.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
L.DRUGI PRIHODKI
I.Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
II.Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
M.DRUGI ODHODKI
N.CELOTNI DOBIČEK ( H - I + J - K + L - M )
O.CELOTNA IZGUBA ( I - H - J + K - L + M )
P.DAVEK IZ DOBIČKA
R.ODLOŽENI DAVKI
S.ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ( N - P - R )
Š.ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ( O + P + R ) oz. ( P - N + R )

Iz izkaza poslovnega izida lahko razberemo naslednje informacije :

Rezultat iz poslovanja : Kakšen rezultat smo dosegli iz osnovne dejavnosti.

Rezultat iz financiranja : Kakšen rezultat smo dosegli iz financiranja. Poenostavljeno razlika med plačanimi in dobljenimi obrestmi. Razlika med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki.

Rezultat iz izrednosti : So izredni dogodki, ki se dogodijo enkrat in nikoli več. Razlika med drugimi prihodki in drugimi odhodki.

IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Izkaz prikazuje pritoke in odtoke finančnih sredstev (ne samo denarja) v določenem časovnem obdobju. Je smiselna združitev bilance stanja na začetku in koncu obdobja in izkaza poslovnega izida. Vsebuje torej podatke iz bilanc stanja in izkaza uspeha.

Finančni pritoki Finančni odtoki
Čisti dobiček Obračunane dividende
Drugi pritoki iz poslovanja Povečanje gibljivih sredstev
Amortizacija
Odloženi davki
Denar, kratkoročne naložbe
terjatve do kupcev
zaloge
Povečanje kratkoročnih obveznosti Povečanje osnovnih sredstev
obveznosti do dobaviteljev
tekoča dospetja dolgoročnih obveznosti
obveznosti do države
Povečanje dolgoročne zadolženosti Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti
Drugo Drugo

Izkaz finančnih tokov nam odkriva :

Koliko finančnih sredstev je v obdobju priteklo zaradi :

  • poslovanja in v kakšnih oblikah ( dobiček, amortizacija )
  • koliko z novimi zadolžitvami oz. naložbami lastnikov
  • koliko s prodajo aktive (osnovnih sredstev, zalog)

Kam je bil ta pritok finančnih sredstev usmerjen :

  • koliko je bilo razporejenega lastnikom v obliki dividend
  • koliko je naloženega v poslovanje ( npr. povečanje zalog, osnovnih sredstev)
  • koliko v zmanjšanje obveznosti oz. naložb lastnikov.

IZKAZ DENARNIH TOKOV

Pove nam, s kakšnimi transakcijami in koliko denarja je priteklo na TRR in s kakšnimi transakcijami in koliko je denarja odteklo v določenem časovnem obdobju. Torej prikazuje prejemke in izdatke podjetja v določenem obdobju.

Izkaz preteklih denarnih tokov je osnova za izkaz načrtovanih denarnih tokov, ki je predpogoj za ohranjanje likvidnosti podjetja.

Izkaza, tako preteklih in načrtovanih denarnih tokov, se v razvitih tržnih gospodarstvih izdelujeta dnevno, tedensko in mesečno. Namenjeni so notranjim finančnikom in pa velikim upnikom.

Lastnike dolgoročno zanima sposobnost podjetja izplačevati dividende, velike upnike pa zanima sposobnost podjetje odplačevati obresti in glavnico. Vendar dobiček iz poslovanja, ki ga razberemo iz bilance stanja in v izkazu poslovnega uspeha, ne odraža plačilno sposobnost podjetja. To lahko razberemo iz izkaza denarnih tokov, ki je ustrezno razdeljen na nekaj ključnih delov, ki so običajno :

  • denarni tokovi iz poslovanja
  • denarni tokovi iz investicijske dejavnosti
  • denarni tokovi iz finančne dejavnosti
Denarni tokovi iz poslovanja
+prejemki iz prodaje
-poslovni izdatki
=čisti denarni tok rednega poslovanja
+drugi prejemki ( npr. prejete plačane obresti)
-drugi izdatki (npr. plačane obresti)
-davki in prispevki
=čisti denarni tok poslovanja
+ Denarni tokovi iz investicijske dejavnosti
-za osnovna sredstva
-za neopredmetena dolgoročna sredstva
-za dolgoročne finančne naložbe
=čisti denarni tok investicijske dejavnosti
+ Denarni tokovi iz finančne dejavnosti
+prejeti kratkoročni krediti
+prejeti dolgoročni kredit
-odplačani oz. dani kratkoročni krediti
-odplačani oz. dani dolgoročni kredit
=čisti denarni tok finančne dejavnosti
- izplačilo dividend
Čisti denarni tok

ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV POSLOVANJA

Računovodski izkazi vsebujejo veliko koristnih informacij, do katerih pridemo z ustrezno finančno analizo. Najbolj razširjena je analiza s finančnimi kazalci.

Analiza trenda pomeni, da analiziramo gibanje vrednosti istega kazalca v časovnih obdobjih. S tem lahko sklepamo, ali se določen vidik poslovanja izboljšuje ali slabša.

Panožna primerjalna analiza pa pomeni, da primerjamo vrednosti finančnih kazalcev podjeta z istovrstnimi kazalci v panogi.

Najpomembnejši kazalci:

DELEŽ DOBIČKA IZ POSLOVANJA V PRIHODKIH OD PRODAJE

Delež dobička iz poslovanja v prihodkih od prodaje

Merilo sposobnosti uprave, da upravlja podjetje.

KRATKOROČNI KOEFICIENT

Kratkoročni koeficient

Najbolj uporabljen kazalec. Meri sposobnost podjetja poravnavati kratkoročne obveznosti z denarjem in ostalimi gibljivimi sredstvi. Vrednost kazalca, pri kateri podjetje še poravnava svoje kratkoročne obveznosti je odvisna od dejavnosti (stabilnost denarnih prejemkov od prodaje, velikost potrebnih zalog)

KAZALCI KAPITALIZACIJE

Kapitalizacija

in

Kapitalizacija

in

Kapitalizacija

Kazalci prikazujejo deleže dolga in delnic v kapitalu. Kapital je seštevek dolgoročnega dolga, prednostnih in navadnih delnic. Optimalne vrednosti kazalcev so odvisne od panoge.

DELEŽ PRIHODKOV OD PRODAJE V SEDANJI VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Delež prihodkov od prodaje v sedanji vrednosti osnovnih sredstev

Meri učinkovitost uporabe osnovnih sredstev. Vrednosti so odvisne tudi od panoge. V železarstvu so vrednosti nižje kot za storitveno podjetje.

OBRAČANJE ZALOG

Obračanje zalog

Meri hitrost s katero se zaloge spremenijo v denar. Višji koeficient pomeni večjo sposobnost vodstva upravljati z zalogami, vendar previsok koeficient lahko pomeni, da zalog ni dovolj za normalno poslovanje, kar pomeni izgubo.

DONOSNOST LASTNIŠKEGA KAPITALA

Donosnost lastniškega kapitala

Najpomembnejši kazalec, saj meri donosnost naložbe lastnikov

POMEN RAZLIČNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK

Na vrednost finančnih kazalcev lahko bistveno vplivajo različne računovodske politike.

AMORTIZACIJA

Osnovna sredstva imajo življensko dobo daljšo od enega leta, zato sodelujejo pri doseganju prihodkov v več obračunskih obdobjih. Tako je amortizacija enega obračunskega obdobja samo en delež vrednosti celotnega osnovnega sredstva. Ocene kolikšen del celotne vrednosti sredstva se je prenesel v odhodke, pa so lahko različne in odvisne od izbire metode amortiziranja.

ZALOGE

Možno je izbrati različne metode vrednotenja zalog (FIFO, LIFO itd) , prav tako lahko pri proizvodnih podjetjih določene stroške prenaša podjetje neposredno v odhodke, druge pa zadržuje v zalogah.

IZJEMNI DOGODKI

Naravne nesreče politični dogodki so izjemni dogodki, ki vplivajo tudi na bilance.

NAVKLJUČENE POSTAVKE

V računovodskih poročilih ni tržnih vrednosti patentov, licenc, znanja zaposlenih.

Primer 1, Primer 2

formulex formule