PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA

kapital obveznosti do virov sredstev kapital
--------------------------------
obveznosti do virov sredstev
leto 2007 1.502.869 1.616.772 92,95%
leto 2006 1.343.991 1.610.733 83,44%
leto 2005 1.238.119 1.383.835 89,47%
dejavnosti 2007 87.910.218 246.882.020 35,61%

V letu 2007 predstavlja kapital kar 92.95% vseh obveznosti do virov sredstev. Kapital je najbolj kvalitetna oblika financiranja podjetja, saj je to trajen vložek lastnikov v podjetje. Torej nima zapadlosti in ga do likvidacije ni potrebno vrniti. Podjetje torej uporablja skoraj izključno samo lastnikov denatr- Stopnja se z leti bistveno ne spreminja, kar pomeni, da je to stalnica v poslovanju podjetja. Stanje pa je pa dejavnosti bisteveno drugačno, saj predstavlja kapital samo 35,61% vseh obveznosti. Iz tega kazalnika razberemo, da nam bo podjetje poravnalo račun, saj razen lastnikom, drugim ne dolguje veliko.

STOPNJA DOLŽNIŠKOSTI FINANCIRANJA

dolgovi obveznosti do virov sredstev dolgovi
--------------------------------
obveznosti do virov sredstev
leto 2007 113.797 1.616.772 7,04%
leto 2006 266.741 1.610.733 16,56%
leto 2005 145.716 1.383.835 10,53%
dejavnosti 2007 112.483.424 246.882.020 64,13%

Kazalnik je podoben stopnji lastniškosti financiranja, le da nam zdaj pove, kolikšen je delež vseh dolgov v obveznostih do virov sredstev. Podjetje ima torej samo 7,04% dolgov v primerjavi s celotnimi obveznostmi in je zato kot naš potencialni kupec ni posebno rizično.

STOPNJA RAZMEJENOSTI FINANCIRANJA

vsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev obveznosti do virov sredstev vsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev
--------------------------------
obveznosti do virov sredstev
leto 2007 106 1.616.772 0,01%
leto 2006 0 1.610.733 0,00%
leto 2005 0 1.383.835 0,00%
dejavnosti 2007 6.218.218 246.882.020 2,52%

Podjetje je sicer v letu 2007 oblikovalo 106€ pasivnih časovnih razmejitev, vendar to predstavlja le 0,01% vseh virov sredstev, kar lahko zanemarimo. Je pa odstotek financiranja iz tega vira v dejavnosti nekoliko višji. Podjetja v dejavnosti pričakujejo v prihodnjosti določene rizike, oz. pričakujejo v prihodnosti določena popravila, zato že v tekočem letu oblikujeo rezervacije za kritje teh izdatov. Lahko pa da se samo izogibajo plačila davka od dohodka.

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) obveznosti do virov sredstev vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami)
--------------------------------
obveznosti do virov sredstev
leto 2007 1.502.869 1.616.772 92,95%
leto 2006 1.343.991 1.610.733 83,44%
leto 2005 1.238.119 1.383.835 89,47%
dejavnosti 2007 133.749.254 246.882.020 54,18%

Ker podjetje nima dolgoročnih obveznosti, je ta kazalnik podoben stopnji lastniškosti financiranja. V dejavnosti pa vidimo, da imajo podjetja polovico vseh virov dolgoročnih, polovico pa kratkoročnih. Vsekakor naše podjetje ni rizično podjetje.

STOPNJA KRATKOROČNOSTI FINANCIRANJA

kratkoročni dolgovi pasivne časovne razmejitve SKUPAJ obveznosti do virov sredstev vsota kratkoročnih dolgov (skupaj s kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami)
--------------------------------
obveznosti do virov sredstev
leto 2007 113.797 106 113.903 1.616.772 7,05%
leto 2006 266.742 266.742 1.610.733 16,56%
leto 2005 145.716 145.716 1.383.835 10,53%
dejavnosti 2007 112.483.424 649.342 113.132.766 246.882.020 45,82%

Tudi ta kazalec je zelo podoben stopnji dolžniškosti financiranja ker podjetje nima dolgoročnih dolgov. Z vidika rizičnosti sicer velja, da kratkoročni viri niso stabilni viri, saj jih je treba vrniti prej kot v enem letu. Vidimo pa, da so podjetja v dejavnosti veliko bolj rizična kot je naše podjetje, saj predstavljajo kratkoročni viri kar 45% vseh obveznosti.

STOPNJA OSNOVNOSTI KAPITALA

osnovni kapitala kapital osnovni kapital
--------------------------------
kapital
leto 2007 1.183.882 1.502.869 78,77%
leto 2006 1.183.882 1.343.991 88,09%
leto 2005 1.184.198 1.238.119 95,64%
dejavnosti 2007 32.822.933 87.910.218 37,34%

Osnovni kapital je tisti kapital, ki ga ima podjetje registriranega pri sodišču. Z leti pa se oblikujejoi tudi druge kategorije kapitala, tako da kazalnik ne pove prav veliko o podjetju.

KOEFICIENT DOLGOVNO-KAPITALSKEGA RAZMERJA

dolgovi dolgoročne obveznosti skupaj kapital dolgovi
--------------------------------
kapital
leto 2007 113.797 0 113.797 1.502.869 7,57%
leto 2006 266.742 0 266.742 1.343.991 19,85%
leto 2005 144.716 0 144.716 1.238.119 11,69%
dejavnosti 2007 152.104.242 39.620.818 152.104.242 87.910.218 173,02%

Kazalnik se uporablja za oceno stopnjo zadolženosti. Če ima vrednost 1 pomeni, da so dolgovi podjetja enaki kapitalu. Iz našega primera vidimo, da dolgovi predstavljajo le majhen del kapitala. Pri konkurenci pa so dolgovi 1.73x večji kot je njihov kapital.