PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva ( po neodpisani vrednosti) sredstva osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
---------------------------------------------------
sredstva
leto 2007 815.361 1.616.772 50,43%
leto 2006 867.414 1.610.733 53,85%
leto 2005 905.351 1.383.835 65,42%
dejavnosti 2007 115.504.105 246.882.020 46,79%

STOPNJA OBRATNOSTI INVESTIRANJA

obratna sredstva sredstva obratna sredstva
------------------------
sredstva
leto 2007 799.488 1.616.772 49,45%
leto 2006 742.259 1.610.733 46,08%
leto 2005 469.956 1.383.835 33,96%
dejavnosti 2007 111.148.638 246.882.020 45,02%

STOPNJA FINANČNOSTI INVESTIRANJA

dolgoročne finančne naložbe kratkoročne finančne naložbe skupaj sredstva vsota dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih finančnih naložb
-----------------------------------------------
Sredstva
leto 2007 0 1.616.772 0,00%
leto 2006 292.105 292.105 1.610.733 18,13%
leto 2005 0 1.383.835 0,00%
dejavnosti 2007 11.533.704 11.669.183 23.202.887 246.882.020 9,40%

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva po neodpisani vrednosti dolgoročne finančne naložbe dolgoročne poslovne terjatve skupaj sredstva vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev
-------------------------------------
sredstva
leto 2007 815.361 0 815.361 1.616.772 50,43%
leto 2006 867.414 0 867.414 1.610.733 53,85%
leto 2005 905.351 0 905.351 1.383.835 65,42%
dejavnosti 2007 115.504.105 11.533.704 195.375 127.233.184 246.882.020 51,54%

STOPNJA KRATKOROČNOSTI INVESTIRANJA

kratkoročna sredstva - kratkoročne finančne naložbe + kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev) sredstva vsota obratnih sredstev (brez dolgoročnih poslovnih terjatev), kratkoročnih finančnih naložb in aktivnih časovnih razmejitev
---------------------------------------
sredstva
leto 2007 799.488 0 82 799.570 1.616.772 49,45%
leto 2006 742.259 292.105 855 451.009 1.610.733 28,00%
leto 2005 469.956 0 8.260 478.216 1.383.835 34,56%
dejavnost 2007 111.148.638 11.669.183 1.691.769 101.171.224 246.882.020 40,98%

STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

popravek vrednosti snovnih sredstev
--------------------------------------------------------
nabavna vrednost snovnih sredstev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OPREMLJENOSTI DELA Z OSNOVNIMI SREDSTVI

osnovna sredstva (po nabavni vrednosti)
----------------------------------------------------------
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT TEHNIČNE OPREMLJENOSTI DELA

oprema (po nabavni vrednosti)
----------------------------------------------------
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA KRATKOROČNOSTI SREDSTEV

kratkoročna sredstva - kratkoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve + kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev) sredstva kratkoročna (obratna) sredstva
-------------------
sredstva
leto 2007 799.488 0 82 799.570 1.616.772 49,45%
leto 2006 742.259 292.105 855 451.009 1.610.733 28,00%
leto 2005 469.956 0 8.260 478.216 1.383.835 34,56%
dejavnosti 2007 111.148.638 11.669.183 195.375 1.691.769 101.171.224 246.882.020 40,98%

STOPNJA OPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

zaloge kratkoročna sredstva - kratkoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve + kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev) zaloge
-----------------------
kratkoročna sredstva
leto 2007 43.380 799.488 0 82 799.570 5,43%
leto 2006 34.944 742.259 292.105 855 451.009 7,75%
leto 2005 53.803 469.956 0 8.260 478.216 11,25%
dejavnosti 2007 46.117.148 111.148.638 11.669.183 195.375 1.691.769 101.171.224 45,58%

STOPNJA NEOPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

terjatve iz poslovanja kratkoročna sredstva - kratkoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve + kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev) terjatve iz poslovanja
------------------
kratkoročna (obratna) sredstva
leto 2007 379.576 799.488 0 82 799.570 47,47%
leto 2006 289.818 742.259 292.105 855 1.035.219 28,00%
leto 2005 338.686 469.956 0 8.260 478.216 70,82%
dejavnosti 2007 45.352.019 111.148.638 11.669.183 195.375 1.691.769 124.704.965 36,37%