PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

IZRAČUNI

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

2007 2006 2005 dej.2007
stopnja lastniškosti financiranja 92,95% 83,44% 89,47% 35,61%
stopnja dolžniškosti financiranja 7,04% 16,56% 10,53% 64,13%
stopnja razmejenosti financiranja 0,01% 0,00% 0,00% 2,52%
stopnja dolgoročnosti financiranja 92,95% 83,44% 89,47% 54,18%
stopnja kratkoročnosti financiranja 7,05% 16,56% 10,53% 45,82%
stopnja osnovnosti kapitala 78,77% 88,09% 95,64% 37,34%
koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja 7,57% 19,85% 11,69% 173,02%

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

2007 2006 2005 dej.2007
stopnja osnovnosti investiranja 50,43% 53,85% 65,42% 46,79%
stopnja obratnosti investiranja 49,45% 46,08% 33,96% 45,02%
stopnja finančnosti investiranja 0,00% 18,13% 0,00% 9,40%
stopnja dolgoročnosti investiranja 50,43% 53,85% 65,42% 51,54%
stopnja kratkoročnosti investiranja 49,45% 28,00% 34,56% 40,98%
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
koeficient opremljenosti dela z osnovnimi sredstvi
koeficient tehnične opremljenosti dela
Stopnja kratkoročnosti sredstev 49,45% 28,00% 34,56% 40,98%
Stopnja opredmetenosti kratkoročnih sredstev 5,43% 7,75% 11,25% 45,58%
Stopnja neopredmetenosti kratkoročnih sredstev 47,47% 28,00% 70,82% 36,37%

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

2007 2006 2005 dej.2007
koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 184,32% 154,94% 136,76% 76,11%
koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 183,90% 154,91% 136,72% 65,58%
koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 183,90% 154,91% 136,72% 96,20%
koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 174,63% 148,91% 129,05% 71,58%
koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 330,88% 47,01% 53,16% 7,08%
koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 664,44% 155,66% 285,59% 47,40%
koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 702,56% 278,27% 322,52% 98,81%
koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja 333,56% 108,65% 232,43% 67,40%
koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja 333,56% 108,65% 108,65% 40,32%

KAZALNIKI OBRAČANJA

2007 2006 2005 dej.2007
koeficient obračanja obratnih sredstev 1,2382 2,3316 1,5256 2,4702
koeficient obračanja osnovnih sredstev 0,09 0,13 0,09 0,12
koeficient obračanja zalog materiala 13,20 19,64 7,36 3,16
koeficient obračanja zalog proizvodov
koeficient obračanja zalog trgovskega blaga
koeficient obračanja terjatev do kupcev
koeficient mesečne zadostnosti zaloge proizvodov
koeficient dnevne trajnosti kreditirane prodaje

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

2007 2006 2005 dej.2007
koeficient gospodarnosti poslovanja 118,55% 111,19% 104,29% 101,91%
koeficient celotne gospodarnosti 1,20 1,12 1,05 1,01
stopnja proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja splošnodejavnostne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov 22,28% 19,93% 26,70% 24,93%
stopnja kosmate dobičkovnosti poslovnih prihodkov 0,16 0,11 0,04 0,04
stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
stopnja dobičkovnosti prihodkov 16,33% 10,64% 4,43% 1,41%
stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov 12,53% 8,17% 4,43% 0,88%

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

2007 2006 2005 del. 2007
koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 11,75% 8,58% 3,05% 2,84%
koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA) 9,83% 6,59% 2,73% 2,75%
koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala 13,42% 8,97% 3,18% 7,31%
koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
stopnja dividendnosti čistega dobička
osnovna čista dobičkonosnostnavadne delnice
popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice
dividendnost navadne delnice
Ostali kazalniki povezani z delnicami

KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI

2007 2006 2005 dej.2007
stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku
stopnja udeležbe financerjev v dohodku
stopnja udeležbe države v dohodku
stopnja udeležbe podjetja v dohodku
povprečna mesečna kosmata plača povečana za kosmate udeležbe zaposlencev
povprečna mesečna čista plača povečana za čiste udeležbe zaposlencev

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

Na podlagi kazalnikov financiranja lahko sklepamo da ima podjetje relativno velik delež kapitala v celotnih obveznostih podjetja. Dolgoročnih dolgov nima, ima sicer kratkoročne dolgove, vendar ti predstavljajo le 7,05% vseh dolgov. Z vidika kazalnikov financiranja ni razloga da podjetju ne bi prodali z valuto 90 dni. Prav tako ni razloga, da ne bi kupovali tako, da nam dobavi čez 90 dni. O vlaganju pa nam ti kazalniki ne povedo veliko.

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

Iz kazalnikov stanja investiranja smo razbrali, da predstavljajo približno polovico vseh sredstev podjetja osnovna sredstav. Podatek je približno enak kot v dejavnosti . Podjetje nima finančnih naložb, podjetja v dejavnosti pa jih imajo in sicer le 9.40%. Stopnja opredmetenosti in stopnja neopredmetenosti kratkoročnih sredstev nam povesta, da ima podjetje le manjši delež kratkoročnih sredstev vezanih v zalogah in da približno polovico vseh kratkoročnih sredstev predstavljajo terjatve. Iz bilančnih podatkov pa tudi razberemo, da preostala kratkoročna sredstva predstavljajo denarna sredstva. Tako da podjetje ni rizično niti s stališča prodaje, kot tudi ni rizično s stališča nabave.

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

Z analizo vodoravnih kazalnikov finančnega ustroja smo ugotovili, da naše podjetje s svojim kapitalom financira vsa svoja dolgoročna sredstva. Prav tako pa s svojimi kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriva kratkoročne dolgove. Na voljo ima dovolj denarnih sredstev, da z njimi poplača vse svoje kratkoročne obveznosti, dolgoročnih pa nima.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

Z kazalniki gospodarnosti smo ugotovili, da ima podjetje večje prihodke od odhodkov in sicer po stopnji, ki je nad povprečjem v dejavnosti.

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

Kazalniki dobičkonosnosti nam povejo, da je naše podjetje bolj dobičkonosno kot pa so podjetja v dejavnosti. Torej se v njega bolj splača vlagati, kot pa v povprečno podjetje v dejavnosti. Vendar to dejstvo še ni zadostno, da bi podali mnenje o tem, ali se v podjetje splača vlagati. Potrebovali bi še primerjavo z drugimi možnimi načini vlaganja in njihovo donosnostjo.

SKLEP

Nobenega razloga ni, da ne bi podjetju dobavljali tako, da nam plača v 90-ih dneh. Prav tako ni razloga, da ne bi od podjetja kupovali tako, da nam dobavi v pol leta. V podjetje bi se splačalo vlagati, če bi morali izbirati med našim podjetje in povprečnim podjetjem v dejavnosti. Za dokončno mnenje, pa bi morali analizirati še druge možnosti vlaganja.