PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

BILANČNI PODATKI

Bilanca stanja Leto 2007 v € Leto 2006 v € Leto 2005 v € Dejavnost 2007
SREDSTVA 1.616.772 1.610.733 1.383.835 246.882.020
A DOLGOROČNA SREDSTVA 817.202 867.618 905.618 134.041.613
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.841 204 267 1.777.300
II. Opredmetena osnovna sredstva 815.361 867.414 905.351 115.504.105
III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 4.637.029
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 11.533.704
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 8.485.094
2. Dolgoročna posojila 0 0 0 3.048.610
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 195.375
VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 394.100
B KRATKOROČNA SREDSTVA 799.488 742.259 469.956 111.148.638
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 47.989
II. Zaloge 43.380 34.944 53.803 46.117.148
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 292.105 0 11.669.183
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 4.711.614
2. Kratkoročna posojila 0 292.105 0 6.957.569
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 379.576 289.818 338.686 45.352.019
V. Denarna sredstva 376.532 125.392 77.466 7.962.299
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 82 855 8.260 1.691.769
Zabilančna sredstva 0 0 36.663.376
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.616.772 1.610.733 1.383.835 246.882.020
A. KAPITAL 1.502.869 1.343.991 1.238.119 87.910.218
I. Vpoklicani kapital 1.183.882 1.183.880 1.184.198 32.818.610
1. Osnovni kapital 1.183.882 1.183.880 1.184.198 32.822.933
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0 4.323
II. Kapitalske rezerve 0 0 0 18.809.813
III. Rezerve iz dobička 61.847 53.902 53.920 3.940.618
IV. Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 4.784.498
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 106.208 0 0 24.077.140
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/izguba poslovnega leta) 150.932 106.209 0 3.479.539
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 6.218.218
1. Rezervacije 0 0 0 4.799.810
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 1.418.408
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 39.620.818
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 35.382.055
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 4.238.763
III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 113.797 266.742 145.716 112.483.424
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0 45.200.054
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 113.797 266.742 145.716 67.283.370
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 106 0 0 649.342
Zabilančne obveznosti 36.663.376
Izkaz poslovnega izida Leto 2007 v € Leto 2006 v € Leto 2005 v € Dejavnost 2007
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.257.542 1.291.133 847.849 267.390.731
A ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.257.478 1.291.133 854.951 261.920.846
1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 0 0 0 142.362.052
2. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0 0 0 119.558.794
B SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 (7.102) 1.441.243
C USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 0 222.357
Č DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI) 64 0 0 3.806.285
D POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 1.060.741 1.161.213 812.979 262.383.450
I. Stroški blaga, materiala in storitev 703.812 790.891 500.678 177.932.379
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 572.570 686.442 395.753 145.844.799
2. Stroški storitev 131.242 104.448 104.925 32.087.580
II. Stroški dela 282.514 259.034 227.168 67.855.463
1. Stroški plač 199.555 191.358 171.793 48.542.675
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 22.005 19.475 12.515 4.472.707
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 14.500 13.896 15.256 4.250.663
4. Drugi stroški dela 46.454 34.306 27.604 10.589.418
III.. Odpisi vrednosti 72.323 109.627 83.434 14.010.526
1. Amortizacija 70.727 109.627 83.434 11.987.406
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 1.596 0 0 855.249
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 1.167.871
IV. Drugi poslovni odhodki 2.092 1.661 1.698 2.585.082
E DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA 196.801 129.920 34.869 5.007.281
F FINANČNI PRIHODKI 9.997 4.119 2.667 2.317.712
1. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0 1.011.698
2. Finančni prihodki iz danih posojil 9.997 4.119 2.667 477.444
3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 0 828.570
G FINANČNI ODHODKI 5 8 21 5.657.606
1. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 13 86.206
2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 8 4.392.522
3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5 8 0 1.178.878
H DRUGI PRIHODKI 230 4.219 188 2.461.820
I DRUGI ODHODKI 11 0 0 287.634
J POSLOVNI IZID SKUPAJ 207.012 138.249 37.703 3.841.573
K DAVEK IZ DOBIČKA 48.134 32.040 0 1.455.291
L ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 (12.052)
M ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 158.878 106.209 37.703 2.398.334
N PRENESENI ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 106.209 0 300 23.611.334
O ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 0 0 2.076.547
P ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 0 61.075
R POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 7.944 0 38.003 863.238
S BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 257.143 106.209 0 26.790.585