PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

DELOVNA RAZMERJA

 • I. SPLOŠNE DOLOČBE
  • namen zakona, urejanje delovnih razmerij, uporaba zakona, definicija delovnega razmerja,
   opredelitev delavca in delodajalca, prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov, prepoved spolnega in drugega nadlegovanja, odškodninska odgovornost delodajalca in denarna odškodnina, omejitev avtonomije pogodbenih strank,splošni akt delodajalca
 • II. POGODBA O ZAPOSLITVI
  • 1. SPLOŠNO
   • pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, uporaba splošnih pravil civilnega prava,
    ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi,
  • 2. OBLIKA POGODBE
   • pisnost pogodbe o zaposlitvi, domneva obstoja delovnega razmerja
  • 3. STRANKE POGODBE
   • splošno, delodajalec - pravna oseba, sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, tuji državljani
  • 4. POGODBENA SVOBODA
   • splošno
  • 5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI SKLEPANJU POGODB O ZAPOSLITVI
   • objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela, izjeme od obveznosti objave, enaka obravnava glede na spol, pravice in obveznosti delodajalca, pravice in obveznosti kandidata, pravice neizbranega kandidata
  • 6. VSEBINA POGODBE
   • sestavine pogodbe o zaposlitvi, neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi
  • 7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
   • 1. Obveznosti delavca
    • a) Opravljanje dela
     • splošno, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
    • b) Obveznost obveščanja
    • c) Prepoved škodljivega ravnanja
    • č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti
    • d) Prepoved konkurence
     • konkurenčna prepoved - zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti, konkurenčna klavzula - pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti, nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule, prenehanje konkurencne klavzule
   • 2. Obveznosti delodajalca
    • a) Obveznost zagotavljanja dela
    • b) Obveznost plačila
    • c) Obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer
    • d) Obveznost varovanja delavčeve osebnosti
     • splošno, varovanje dostojanstva delavca pri delu, varstvo delavčevih osebnih podatkov
  • 8. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN
   • splošno, sprememba pogodbe v primerih odpovedi s strani delodajalca, vpliv spremenjenega zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta, oblika spremembe pogodbe
  • 9. SUSPENZ POGODBE
  • 10. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI
   • 1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
    • pogodba o zaposlitvi za določen čas, omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, obveznosti pogodbenih strank, preračun delovnega časa
   • 2.Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
    • splošno, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, posebnosti pogodbe o zaposlitvi, dogovor med uporabnikom in delodajalcem
     pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in delavca
   • 3. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del
   • 4. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
    • krajši delovni čas, sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci, krajši delovni čas v posebnih primerih
   • 5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
    • splošno, pravice, obveznosti in pogoji, obveznosti delodajalca, prepoved dela na domu, dela, ki se ne morejo opravljati na domu
   • 6. Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi
    • pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom, vodilni delavci
  • 11. SPREMEMBA DELODAJALCA
   • sprememba delodajalca, obveščanje in posvetovanje s sindikati
  • 12. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
  • načini prenehanja, vrnitev dokumentov in izdaja potrdila
   • 1. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
   • 2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oziroma delodajalca - fizične osebe
   • 3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
   • 4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
    • A) Splošno
     • splošno, dopustnost odpovedi, dokazno breme, obveznosti delodajalca pred odpovedjo, vloga sindikata in sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, oblika in vsebina odpovedi, vročitev odpovedi
    • B) Redna odpoved
     • a. Odpovedni razlogi
      • razlogi za redno odpoved, neutemeljeni odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove pogodbe, odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
     • b. Odpovedni roki
      • odpovedni roki, minimalni odpovedni roki, tek odpovednega roka, denarno povračilo namesto odpovednega roka, pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka
     • c. Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
      • večje število delavcev, obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom, obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje, program razreševanja presežnih delavcev, kriteriji za določitev presežnih delavcev, sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje, stečaj, prisilna likvidacija, prisilna poravnava, pravica do odpravnine, drugi primeri prenehanja delodajalca
     • d. Odpravnina
    • C) Izredna odpoved
     • a. Izredna odpoved delodajalca
      • razlogi na strani delavca
     • b. Izredna odpoved delavca
      • razlogi na strani delodajalca
    • Č. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
     • predstavniki delavcev, zadržanje učinkovanja odpovedi,
      delavci pred upokojitvijo, starši, invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni, večkratno pravno varstvo pred odpovedjo
   • 5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
   • 6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
    • prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti
  III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
  • 1. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA
   • splošno, trajanje pripravništva, izvajanje pripravništva, omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca, volontersko pripravništvo
  • 2. POSKUSNO DELO
  • 3. PLAČILO ZA DELO
   • vrsta plačil, osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki, višina dodatkov, dodatek za delovno dobo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres, odpravnina ob upokojitvi, enako plačilo žensk in moških, plačilni dan, kraj in način izplačila plače, zadrževanje in pobot izplačila plače, nadomestilo plače, začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, nastanitev med delovnim razmerjem, udeležba pri dobičku, plačilo pripravnika in delavca na usposabljanju
  • 4. DELOVNI ČAS
   • definicija delovnega časa, polni delovni čas, nadurno delo, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče,  prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa, dopolnilno delo, razporejanje delovnega časa, preračun delovnega časa
  • 5. NOČNO DELO
   • nočno delo, pravice delavcev, ki delajo ponoči, omejitve dela ponoči, posvetovanje s sindikatom
  • 6. ODMORI IN POČITKI
   • odmor med delovnim časom, počitek med zaporednima delovnima dnevoma, tedenski počitek
  • 7. POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNEGA ČASA, NOČNEGA DELA, ODMOROV IN POČITKOV
   • posebnosti za nekatere kategorije delavcev, možnosti drugačnega urejanja v zakonu ali v kolektivnih pogodbah
  • 8. LETNI DOPUST
   • pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta, določanje daljšega trajanja letnega dopusta, sorazmerni del letnega dopusta, izraba letnega dopusta, način izrabe letnega dopusta, neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta
  • 9. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA
   • plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin, odsotnost z dela zaradi praznovanja,
    odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov, odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije
  • 10. OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN
   • sprememba dela zaradi naravnih ali drugih nesreč
  • 11. IZOBRAŽEVANJE
   • izobraževanje delavcev, pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja
  • 12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
   • disciplinska odgovornost, sankcije, izjava o očitanih kršitvah, vloga sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, odločitev o disciplinski odgovornosti, zastaranje
  • 13. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
   • odškodninska odgovornost delavcev, zmanjšanje odškodnine ali oprostitev plačila odškodnine, odškodninska odgovornost delodajalca, pavšalna odškodnina
  IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV
  • 1. VARSTVO ŽENSK
   • prepoved opravljanja podzemnih del
  • 2. VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA
   • splošno, varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo, prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja, varstvo v času nosečnosti in starševstva starševski dopust, nadomestilo plače, pravica doječe matere, drugi upravičenci
  • 3. VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO DOPOLNILI 18 LET STAROST
   • splošno, prepoved opravljanja del, delovni čas, odmor, počitek, prepoved opravljanja nočnega dela, povečan letni dopustI
  • 4. VARSTVO INVALIDOV
   • zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje invalidov, pravice delovnih invalidov
  • 5. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV
   • opredelitev, krajši delovni čas, omejitev nadurnega in nočnega dela
  • V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
  • uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo, alternativno reševanje sporov, zastaranje terjatev
 • VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOVVII. POSEBNE DOLOČB
  • obveznosti delodajalca do sindikata, pisno obveščanje sindikata, sindikalni zaupnik, varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa, varstvo sindikalnega zaupnika in sindikalna članarina
 • VII. POSEBNE DOLOČNE.
  • 1. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELO V REPUBLIKO SLOVENIJO
   • splošno, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, položaj napotenih delavcev
  • 2. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
   • delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov, posebne varstvene določbe
  • 3. EKONOMSKO ODVISNA OSEBA
   • opredelitev, omejeno delovno pravno varstvo
  • VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
  • splosno, posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem
 • IX. KAZENSKE DOLOČBE

ZDR - NPB2 29.10.2011