PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

STVARNO PRAVO - KAZALO

 • I. del TEMELJNA NAČELA
  • Vsebina zakona, Stvarne pravice, Predmet stvarne pravice, Sposobnost stvari, Učinek stvarnih pravic, Prednostno načelo, Načelo specialnosti, Povezanost zemljišča in objekta, Domneva dobre vere, Zaupanje v zemljiško knjigo, Domneva lastninske pravice, Prepoved zlorabe, Uporaba določil o lastninski pravici, Domneva o izpolnjeni obliki
 • II. del TEMELJNI POJMI
  • Stvar, Sestavina, Pritiklina, Nepremičnina, Javno dobro, Plodovi, Zbirna stvar, Premoženjska pravica, Zemljiškoknjižno dovolilo
 • III. del POSEST
  • Pojem, Soposest, Imetništvo, Lastniška in nelastniška posest, Dobra vera posestnika, Pridobitev posesti dediča, Izguba posesti, Samopomoč, Spor zaradi motenja, Sodno varstvo posesti, Obseg sodnega varstva, Varstvo med več posestniki, Varstvo na temelju pravice
 • IV. del LASTNINSKA PRAVICA
  • 1. oddelek POJEM LASTNINSKE PRAVICE
   • Lastninska pravica, Omejitve lastninske pravice po volji lastnika
  • 2. oddelek PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE
   • 1. odsek SPLOŠNO
    • Načini pridobitve, Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom, Pridobitev lastninske pravice z dedovanjem, Pridobitev lastninske pravice z odločbo državnega organa, Priposestvovanje, Omejitev priposestvovanja, Računanje priposestvovalne dobe, Dobra vera pravne osebe
   • 2. odsek PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
    • Gradnja čez mejo nepremičnine, Povečanje vrednosti nepremičnine, Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom
   • 3. odsek PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PREMIČNINAH
    • Okupacija, Obveznost najditelja, Pridobitev lastninske pravice z najdbo, Najdba zaklada, Prirast, Spojitev, Pomešanje, Izdelava nove premičnine, Pravice tretjih, Pridobitev lastninske pravice na plodovih, Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom, Naknadna pridobitev lastninske pravice, Izročitev po zastopniku, Pogojni prenos lastninske pravice, Posebni primeri pridobitve
  • 3. oddelek LASTNINSKA PRAVICA VEČ OSEB
   • 1. odsek SOLASTNINA
    • Pojem, Upravičenja solastnika, Upravljanje s stvarjo, Bremena skupne stvari, Pravica zahtevati delitev, Način delitve, Zavarovanja in jamstva ob delitvi
   • 2. odsek SKUPNA LASTNINA
    • Pojem
  • 4. oddelek SOSEDSKO PRAVO
   • Prepoved medsebojnega vznemirjanja, Uporaba določil, Prepovedana imisija, Vzdrževalna dela, Ureditev meje, Ureditev meje v pravdi, Uporaba meje, Mejna znamenja, Drevo na meji, Plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino, Pravica odstraniti veje, Zasledovanje živali, Prepoved poglabljanja, Prepoved spreminjanja vodotoka, Odtekanje meteornih padavin, Nujna pot, Določitev nujne poti, Prenehanje nujne poti, Priključitev na komunalno omrežje
  • 5. oddelek VARSTVO LASTNINSKE PRAVICE
   • Vrnitveni zahtevek, Posestnikovi ugovori, Imenovanje prednika, Pravni položaj dobrovernega lastniškega posestnika, Pravni položaj nedobrovernega posestnika, Nedobrovernost posrednega posestnika, Vrnitveni zahtevek domnevnega lastnika, Zaščita pred vznemirjanjem, Varstvo solastnika in skupnega lastnika
  • 6. oddelek PRENEHANJE LASTNINSKE PRAVICE
   • Pridobitev lastninske pravice drugega, Opustitev, Uničenje stvari, Prenehanje v drugih primerih
 • V. del ETAŽNA LASTNINA
  • 1. oddelek SPLOŠNO
   • Pojem, Določitev solastniškega deleža
  • 2. oddelek NASTANEK ETAŽNE LASTNINE
   • Načini nastanka, Sporazum, Enostranski pravni posel, Sodna odločba, Prehod hipoteke
  • 3. oddelek RAZPOLAGANJE
   • Razpolaganje z etažno lastnino, Sprememba solastnine na skupnih delih nepremičnine v etažno lastnino, Delitev in spojitev posameznih delov
  • 4. oddelek RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI
   • Pravice in obveznosti na skupnih delih, Pogodba o medsebojnih razmerjih, Upravljanje skupnih delov nepremičnine, Upravnik, Obvezen rezervni sklad, Zakonito stvarno breme
  • 5. oddelek OMEJITVE ETAŽNE LASTNINE
   • Dolžnosti etažnega lastnika, Spremembe na posameznih delih v etažni lastnini, Izključitvena tožba, Predkupna pravica
  • 6. oddelek PRENEHANJE ETAŽNE LASTNINE
   • Prenehanje po volji etažnih lastnikov, Uničenje zgradbe, Uničenje posameznega dela
 • VI. del ZASTAVNA PRAVICA
  • 1. oddelek SKUPNA DOLOČILA
   • Pojem, Zastavna pravica glede bodočih in pogojnih terjatev, Nastanek zastavne pravice, Nastanek zastavne pravice na podlagi pravnega posla, Ničnost pogodbenih določil, Pravica razpolaganja, Nastanek zakonite zastavne pravice, Nastanek zastavne pravice na podlagi sodne odločbe, Večkratna zastavitev, Prenehanje
  • 2. oddelek ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINAH (HIPOTEKA)
   • Pojem, Hipoteka na nepremičnini v lasti več oseb, Obseg hipoteke, Nastanek hipoteke na podlagi pravnega posla, Nastanek hipoteke na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, Nastanek hipoteke na podlagi sodne odločbe, Zakonita hipoteka, Skupna hipoteka, Maksimalna hipoteka, Več hipotek na isti stvari, Prenos hipoteke, Nadhipoteka, Nedeljivost hipoteke, Prodaja nepremičnine, zavarovane s hipoteko, pred zapadlostjo terjatve, Prepoved antihreze, Poplačilo iz hipoteke, Prenehanje hipoteke
  • 3. oddelek ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH (ROČNA ZASTAVA)
   • Nastanek, Dobra vera zastavnega upnika, Hramba zastavljene stvari, Uporaba zastavljene stvari, Plodovi zastavljene stvari, Odvzem zastavljene stvari od zastavnega upnika, Napaka zastavljene stvari, Predčasna prodaja zastavljene stvari, Pravice zastavitelja, Varstvo zastavne pravice, Vrnitev zastavljene stvari, Sodna prodaja zastavljene stvari, Izvensodna prodaja zastavljene stvari, Prenehanje zastavne pravice, Zastava več zastavnim upnikom
  • 4. oddelek NEPOSESTNA ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH
   • Pojem, Nastanek neposestne zastavne pravice, Uporaba zastavljene premičnine, Neposestna zastavna pravica na zalogah, Devastacija zastavljene premičnine, Poplačilo iz neposestne zastavne pravice, Večkratna zastavitev iste premičnine, Register neposestnih zastavnih pravic
  • 5. oddelek ZASTAVNA PRAVICA NA PRAVICAH
   • 1. odsek ZASTAVNA PRAVICA NA TERJATVI
    • Pojem, Obvestitev dolžnika in izročitev listine, Prepoved izpolnitve zastavitelju, Dolžnost ohranitve terjatve, Izterjanje in vračunanje obresti, Prenehanje zavarovane terjatve, Izterjava zastavljene terjatve, Poplačilo, če je predmet obeh terjatev denar, Ugovori dolžnika zastavljene terjatve
   • 2. odsek ZASTAVNA PRAVICA NA VREDNOSTNEM PAPIRJU
    • Predmet, Nastanek zastavne pravice, Smiselna uporaba določil o zastavitvi terjatve
   • 3.odsek ZASTAVNA PRAVICA NA DRUGIH PREMOŽENJSKIH PRAVICAH
    • Način zastavitve, Uporaba določil o zastavitvi premičnine
 • VII. del ZEMLJIŠKI DOLG
 • VIII. del PRENOS V ZAVAROVANJE
  • 1. oddelek PRENOS LASTNINSKE PRAVICE V ZAVAROVANJE
   • Pojem, Sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje, Pravice in obveznosti strank, Poplačilo fiduciarja, Plačilna nesposobnost fiduciarja, Plačilna nesposobnost prenosnika
  • 2. oddelek ODSTOP TERJATVE V ZAVAROVANJE
   • Pojem, Poplačilo cesionarja, Plačilna nesposobnost cesionarja in cedenta
 • IX. del SLUŽNOSTI
  • 1. oddelek SPLOŠNO
   • Pojem, Nastanek služnosti, Varstvo služnosti
  • 2. oddelek STVARNA SLUŽNOST
   • Pojem, Nastanek stvarne služnosti, Nastanek stvarne služnosti na podlagi pravnega posla, Nastanek služnosti z odločbo, Priposestvovanje, Tožba na ugotovitev služnosti, Izvrševanje služnosti, Prenehanje služnosti, Prenehanje na podlagi pravnega posla, Prenehanje na podlagi odločbe, Prenehanje na podlagi zakona, Združitev, Delitev stvari, Neprava stvarna služnost
  • 3. oddelek OSEBNE SLUŽNOSTI
   • 1. odsek SPLOŠNO
    • Pojem, Vrste osebnih služnosti, Neprenosljivost
   • 2. odsek UŽITEK
    • Pojem, Užitek na solastniškem deležu, Užitek na delu nepremičnine, Nastanek, Nastanek na podlagi pravnega posla, Nastanek užitka s sodno odločbo, Pregled stvari, Stroški, ki bremenijo užitkarja, Izredna popravila, Izboljšave, Vrnitev stvari, Prenehanje užitka, Nepravi užitek, Zastaranje zahtevkov
   • 3. odsek RABA
    • Pojem, Obseg pravice rabe, Smiselna uporaba določil o užitku
   • 4. odsek SLUŽNOST STANOVANJA
    • Pojem, Smiselna uporaba določil o užitku
 • X. del STVARNO BREME
  • Pojem, Nastanek, Nastanek na podlagi pravnega posla, Nastanek stvarnega bremena z zakonom, Obseg jamstva, Delitev nepremičnine, Smiselna uporaba določil
 • XI. del STAVBNA PRAVICA
  • Pojem, Nastanek stavbne pravice, Etažna lastnina zgradbe, Pravice imetnika, Prenehanje, Predčasno prenehanje stavbne pravice na podlagi pravnega posla, Predčasno prenehanje stavbne pravice zaradi kršitve, Posledice prenehanja, Zastavitev zgradbe, Stavbna pravica kot posebna pravica uporabe

24.5.2014