PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (SRS)

Zakona o gospodarskih družbah nam predpisuje, da podrobnejša pravila računovodenja predpiše Slovenski inštitut za revizijo v Slovenskih računovodskih standardih. Na tem mestu smo zbrali vsa poglavja Slovenskih računovodskih standardov.

Razširjeno kazalo

Uvod
SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva
SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
SRS 3 - Finančne naložbe
SRS 4 - Zaloge
SRS 5 - Terjatve
SRS 6 - Naložbene nepremičnine
SRS 7 - Denarna sredstva
SRS 8 - Kapital
SRS 9 - Dolgoročni dolgovi
SRS 10 - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
SRS 11 - Kratkoročni dolgovi
SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve
SRS 13 - Stroški amortizacije
SRS 14 - Stroški materiala in storitev
SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencev
SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih
SRS 17 - Odhodki
SRS 18 - Prihodki
SRS 19 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida
SRS 20 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni
SRS 21 - Knjigovodske listine
SRS 22 - Poslovne knjige
SRS 23 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni
SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
SRS 26 - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje
SRS 27 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
SRS 28 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
SRS 29 - Računovodsko proučevanje
SRS 30 - Računovodsko informiranje
SRS 32 - Računovodske rešitve v zavarovalnicah
SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
SRS 34 - Računovodske rešitve v zadrugah
SRS 35 - Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih družb
SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava
SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
SRS 38 - Računovodske rešitev v vzajemnih skladih
SRS 39 - Računovodske rešitev pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008
Kontni načrt ( kontni plan ) za zadruge 2008
Kontni načrt ( kontni plan ) za gospodarske družbe 2008
Kontni okvir za podjetnike 2006
Kontni načrt ( kontni plan ) za podjetnike 2006
Kontni okvir za nepridobitne organizacije 2006
Kontni načrt ( kontni plan ) za vzajemne sklade 2006
Kontni okvir za društva in invalidske organizacije 2006

Kodeks računovodskih načel
Kodeks poklicne etike računovodje

Mednarodni računovodski standardi