PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

STROŠKOVNA MESTA IN STROŠKOVNI NOSILCI

SPLOŠNO O RAZDELITVI STROŠKOV PO STROŠKOVIH MESTIH IN NOSILCIH

Poslovodstvo podjetja potrebuje za odločanje podatke o stroških posameznih proizvodov, ki jih proizvaja oz. o stroških storitev ki jih opravlja. Te podatke zagotavlja stroškovno računovodstvo. Za poslovodstvo je tudi pomembno da pozna celotne stroške nekega posla, proizvoda ali organizacijske enote podjetja. Poznavanje teh stroškov zahteva razčlenitev stroškov na neposredne in posredne stroške.

STROŠKOVNA MESTA

Stroške je možno povezati s tistimi mesti, na katerih so nastali. Torej s stroškovnimi mesti.

Stroškovno mesto je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota v podjetju, v kateri se pojavljajo stroški, ki jih je mogoče neposredno ali posredno razporejati na poslovne učinke in za ketere je nekdo odgovoren.

Na stroškovnih mestih se zbirajo tisti stroški, za katere so neposredno ali posredno odgovorni nosilci procesov na posameznem stroškovnem mestu.

Stroški se delijo na stroškovna mesta zaradi :

 • Obračuna stroškov po poslovnih učinkih
 • Pregled gibanja stroškov na mestih odgovornosti in ugotavljanje uspešnosti delovanja stroškovnega mesta

Vrste stroškovnim mest :

 • PROIZVAJALNA STROŠKOVNA MESTA
  • Stroškovno mesto glavne dejavnosti
  • Stroškovno mesto stranke dejavnosti ( npr. proizvajanje embalaže itd)
  • Stroškovno mesto pomožne dejavnosti (energetska centrala, vzdrževanje proizvodnje)
 • NEPROIZVAJALNA STROŠKOVNA MESTA
  • Stroškovna mesta nakupa
  • Stroškovno mesto uprave
  • Stroškovno mesto prodaje

STROŠKOVNI NOSILCI

Stroškovni nosilci so proizvodi ali storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so tudi povezani. Ločimo začasne in končne stroškovne nosilce.

Ugotavljenje stoškov po stroškovnih nosilcih poteka tako, da se najprej stroški zbirajo po naravnih vrstah, torej stoški dela, materiala, storitev in delovnih sredstev. Nato pa se ti stroški razporejajo na enega ali več stroškovnih nosilcev.

Stroške razporejamo na proizvode da bi ugotovili vrednost zaloge dokončanih proizvodov in da bi ugotovili dobičkonosnost posameznega proizvoda.

NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI

Osnovno merilo za razčlenitev stroškov je, ali so ti stroški v posredni ali neposredni povezavi s stroškovnim nosilcem in so ugotovljivi v skladu z ekonomičnostjo poslovanja.

 • Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko že v trenutku njjihovega nastanka razporedimo na stroškovni nosilec oz. jih je stroškovni nosilec povzročil
 • Posredni stroški so tisti, ki sta jih povzrolila dva ali več stroškovna nosilca. Ni jih mogoče neposredo razporejati na posamezen stroškovni nosilec.

Merilo za razporejanje je ekonomičnost in opredelitev stroškovnega nosilca

Neposredni in posredni stroški stroškovnih nosilcev :

 • NEPOSREDNI STROŠKI : material, delo, prodaja, drugi neposredni stroški
 • POSREDNI (SPLOŠNI) PROIZVAJALNI STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA
  • IZVIRNI STROŠKI KI SO NANJ RAZPOREJENI NEPOSREDNO
   • Stroški materiala v zvezi s pogonsko energijo, kurjavo, razsvetljavo, vodo, čiščenjem
   • Stroški storitev - najemnine na glavnem stroškovnem mestu
   • Stroški amortizacije - npr. osnovnih sredstev na glavnem stroškovnem mestu
   • Stroški plač - npr. za zaposlence na glavnem stroškovnem mestu
  • IZVEDENI (IZPELJANI) STROŠKI, KI SO NANJ PRENESENI S STRANSKIH STROŠKOVNIH MEST, TER STROŠKOV STROŠKOVNIH MEST POMOŽNE DEJAVNOSTI
   • Stroški vzdrževalnih delavnic
   • Stroški lastne energetike na stroškovnem mestu glavne dejavnosti
   • Preneseni stroški drugih temeljnih stroškovnih mesto pomožne dejavnosti
   • Preneseni stroški temeljnih stroškovnih mest drugih dejavnosti

RAZPOREDITEV POSREDNIH PROIZVAJALNIH STROŠKOV NA KONČNE STROŠKOVNA MESTA

Poteka v treh fazah :

 • Vse posredne proizvajalne stroške razporedimo po servisnih in proizvajalnih stroškovnih mestih ( izvirni stroški)
 • Razporeditev stroškov s servisnih stroškovnih mest na proizvajalna stroškovna mesta
 • Razporeditev celotnih posrednih proizvajalnih stroškov  na stroškovna mesta (KDSS)

LASTNA CENA

Lastna cena učinka so vsi stroški ki jih neposredno ali posredno usmerimo na posamezni stroškovni nosilec.

Sestavljen je iz :

 • Neposredni stroški materiala
 • Neposredni stroški dela
 • Drugi neposredno stroški
 • Posredni proizvajalni stroški
 • Posredni stroški nakupa, prodaje, financiranja in splošnih dejavnosti
 • Neposredni stroški prodaje

Lastna cena se ugotavlja ker :

 • Lahko ugotavljamo uspešnost posameznih dejavnosti podjetja
 • Analiziranje dobičkonosnosti posameznih proizvodov, oddelkov, kupcev
 • Določanje normalnih cen ( cena ki pokrije vse neposredne stroške proizvoda, ustrezen del splošnih stroškov in zagotovi določen dobiček)