PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

DRUGI VIRI

Predlogi za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – interventni zakon
Vlada je potrdila Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – interventni zakon
Vlada se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012
Enotni dokument Vlade RS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih
Stališče RS do Predloga Uredbe Sveta o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja
Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov
Vlada izdala dopolnjeno Uredbo o upravnem poslovanju
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti
Vlada potrdila predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Registracija podjetja in samostojnega podjetnika v Avstriji
Nova različica obrazca za poročanje o najemnem pravnem poslu
Izjava o nameri opravljanja dejavnosti na obrtni način
Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. decembra 2012
Vlada sprejela Program ekonomskega partnerstva
Doplačilna znamka ob Tednu požarne varnosti (od 7. do 12. oktobra 2013)
Krediti iz Posojilnega sklada za MSP
Novo besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
Vlada sprejela Proračunski memorandum za leti 2014 – 2015 ter določila Predlog sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in predložitev davčnega obračuna v letu 2013 pred uveljavitvijo Pravilnika o obrazcu davčnega obračuna
Politika reševanja problematike nedovoljenih gradenj
Obvezno članstvo v OZS
Popravek Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Uporaba standarda ISO 20022 xml za poslovne subjekte od 1. 2. 2014
Davčna obravnava sindiciranega posojila s tihim udeležencem (tiha participacija) in izvajanje 13. člena ZDavP-2
Obvestilo za delodajalce - Zaprtje povabila 50plus
Koledar poročanja v oktobru 2013
Vlada določila besedilo odgovora na poslansko vprašanje v zvezi s pretirano davčno obremenitvijo
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Vlada RS sprejela Predlog Zakona o enakosti žensk in moških
Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - 23. 9. 2013
Vlada določila besedilo novele Zakona o davčnem postopku
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Izhodišči za pripravo Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
Nove kode namenov plačila na UPN obrazcih
Opozorilo pri izpolnjevanju obrazca za vračilo DDV-VTD
Predvidene spremembe pri agencijskem delu
Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
Vlada sprejela 2. spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2013
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Priporočila za javno naročanje živil
Vlada sprejela Predlog Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema
Po novem omogočen vpis rojstva v matični register v UKC Ljubljana
Vlada določila besedilo sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah
Oddajanje nastanitev za krajši čas preko spletne strani airbnb.com
Predvideni ukrepi za obvladovanje sive ekonomije - september 2013
Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu - 17. 9. 2013
Vlada sprejela stališče RS do Predloga uredbe EP in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije
Vlada sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave ter Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leta 2013, 2014 in 2015
Nasvet tedna: Evidence v trgovinski dejavnosti
DURS in CURS juliju in avgustu opravila več kot 10.000 preventivnih obiskov
Nadzor gotovinskega poslovanja od 1. julija dalje
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
Zakon o trgovini (ZT-1)
Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti
Zahteve za računalniške programe - vprašanja in odgovori
Spremembe REK-1 po ZIUPTDSV
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - 4. 9. 2013
Informacija o zdravstvenem zavarovanju študentov in dijakov – potrdilo o šolanju za šolsko leto 2013/2014
Obvestilo DURS glede pobota pri kmetih
Nadzorovano prenehanje poslovanja Probanke in Factor banke - vprašanja in odgovori
Vlada in Banka Slovenije uvedli ukrepe po Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank
Vlada dala soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID banki
Vlada se je seznanila z 2. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016
Vlada sprejela stališče RS k Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih
Vlada podpira predlog uredbe in prizadevanja za vzpostavitev nove oblike naložbenega instrumenta, evropski dolgoročni investicijski skladi (EDIS)
Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu
Odgovor na poslansko vprašanje glede kakovosti in popolnosti nepremičninskih evidenc ter glede stanja na področju nedovoljenih gradenj
Nadzorovano prenehanje poslovanja Probanke in Factor banke
Nasvet tedna: Pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Izračun davčne obveznosti za leto 2013
Informativni izračun davčne obveznosti za leto 2013 ter primerjava med normiranimi in dejanskimi stroški
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
V septembru izplačilo dodatka za veliko družino
Roki za oddajo vlog za subvencijo šolske prehrane in štipendije
Davčna uprava nadaljuje poostren nadzor gotovinskega poslovanja in opozarja na visoke kazni
Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013
Vlada sprejela stališče RS do novele direktive glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZDR-1
Tolmačenje 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Uredba o obrtnih dejavnostih
Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B)
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
Vlada sprejela mnenje o poslanski pobudi v zvezi z obdavčitvijo delovnih migrantov
Finančne pomoči pri zaposlovanju mladih v tujini
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov - avgust 2013
Obrazec ER -8 za delodajalce še v veljavi
Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo Finančno poslovanje po ZFPPIPP
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
Postopek poenostavljene prisilne poravnave
Zakon o davku od srečk (ZDavS)
Popis cigaret na dan 31. 7. 2013
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (155. JR)
Uredba o obrtnih dejavnostih
Uredba o obrtnih dejavnostih
Novi Zakon o štipendiranju se začne izvajati 1. 1. 2014
Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcem med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezenskih razlogov v primeru neizplačila s strani delodajalcev
Predvidene spremembe pri preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Pojasnila v zvezi z izvajanjem 10.a člena ZGD-1
Izhodišča za izvajanje 179. in 188. člena ZUJF v povezavi s 429. členom ZPIZ-2
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena ZDDPO-2 in 66. člena ZDoh-2
Naslednji rok obveznega pobota bo 26. julija 2013
Koledar poročanja v avgustu 2013
Preverjanje PDV številk hrvaških podjetij
Sprejet Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - 10. 7. 2013
Višja subvencija za samozaposlitev
Nov obrazec Sporočilo o prostem delovnem mestu PDM-1
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
Tarifna priloga 2013 št. 1. h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
Javna dela odprta tudi za brezposelne zaradi stečaja ali poslovnih razlogov
Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1E)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2013
Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati
Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K)
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja Povečanje stopenj DDV – najpogostejša vprašanja in odgovori
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A
Delovne migracije - Informacije glede dela hrvaških državljanov v Sloveniji po 1. 7. 2013
Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo (ZUPOZDD)
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B)
Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku
Mnenja Državnega sveta o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa
Vlada RS sprejela predlog stališča RS k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji o spremembi Uredbe
Novosti pri obračunavanju plač in REK-obrazcih
Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2013
Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
Evidenca trga nepremičnin - Obveznost poročanja o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013
Poenostavitve v urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja družinskih članov
Predlog Pravilnika o določanju zavarovalne osnove - 5. 7. 2013
Vlada določila besedilo novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Poletne sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve se začnejo 8. julija 2013
Dodatni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014
Odpravnina ob upokojitvi - javni sektor
Povračilo stroškov prevoza in regresa za prehrano pedagoškim delavcem - javni sektor
Objava javnega natečaja - javni sektor
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov
Vlada RS sprejela predlog novele Zakona o sodnih taksah
Vlada določila besedilo novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013
REK-1 obrazci s 1. 7. 2013
Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Možna oddaja REK-1 obrazcev (verzija 6) z datumom izplačila od 1. 7. 2013
Popis zalog cigaret na dan 30. 6. 2013
Dohodnina 2012 - dopolnjeno
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico
REGISTRACIJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA – preverjanje omejitev za pridobitev statusa samostojnega podjetnika po 10. a členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-311/11-16 z dne 25. 4. 2013 (Ur. l. RS, št. 44/2013, z dne 24. 5. 2013)
Zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, ki se uporabljajo za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju
Elektronsko vodeni podatki gotovinskega poslovanja od 1. 7. 2013 dalje (e-gradivo)
Angleški prevod besedila Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave
Zahteve za računalniške programe - vprašanja in odgovori
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - 3. 6. 2013
Brezplačne predstavitve poročanja o najemih in kupoprodajah nepremičnin
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce
Izpolnitev pogojev po 114. členu ZDR-1
Novela Zakona o urejanju trga dela - prijava oseb, ki opravljajo začasno ali občasno delo, v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Zmanjšani prispevki za prvič registrirane s.p. po 1. 7. 2013
18. člen ZPIZ-2 - uporaba določbe odložena na 01.01.2014
Vlada izdala novelo Uredbe o določitvi izpostav CURS
Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka
Predlog Zakona o davku na nepremičnine posredovan v javno razpravo
Predlog Zakona o davku na nepremičnine - 7. 6. 2013
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - 3. 6. 2013
Plačevanje carinskih dajatev od 24. junija
Dveletno prehodno obdobje pri zaposlovanju hrvaških državljanov
Pravica do izrabe celotnega oziroma sorazmernega dela letnega dopusta
Sprememba DDV stopenj od 1. 7. 2013
Spremembe pri izvajanju ZPIZ-2A pri prostovoljnem zavarovanju
Enaka obravnava brezposelnih, ki so bili na dan 31. 12. 2012 prijavljeni na ZRSZ, pri plačevanju prispevkov za PIZ
Sprejetje novele ZFPPIPP
Intrastat v letu 2013 - Hrvaška
50plus - novo javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih
Pravica do izrabe celotnega oziroma sorazmernega dela letnega dopusta (2013)
Plačilo razlike regresa za letni dopust za leto 2012 javnim uslužbencem in funkcionarjem
Prijava neobstoječih obveznosti v ePOBOT AJPES – pojasnilo Ministrstva za finance
Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov - 1. junij 2013
Obvestilo o prostovoljnem zavarovanju po noveli ZPIZ-2A
Rok za oddajo podatkov na obrazcih M-4 za leto 2012 je 31. 5. 2013
E-gradivo Obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (primeri izračunov in izpolnjevanje obrazcev pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam - REK obrazci)
Nasvet tedna: Prenehanje dejavnosti mora s.p. najaviti Ajpesu
Fizične osebe in davek na finančne storitve
Brezplačne predstavitve Pravilnika o zahtevah za računalniške programe
Državni zbor je potrdil povišanje DDV stopenj
Predlog Navodila za obračun in plačilo dajatve od začasnega in občasnega dela - 17. 5. 2013
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 20. 5. 2013
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 21 . 5. 2013
Naslednji rok obveznega pobota je 24. maja 2013
E-seminar Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika (zapiranje s.p., zaprtje s.p.)
Uvedba prehodnega carinskega podračuna za vplačevanje dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
Vstop Hrvaške v EU - carinske spremembe za OBČANE
Vstop Hrvaške v EU - Carinske spremembe za PODJETJA
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem
Državni zbor je potrdil povišanje DDV stopenj
Predlagane spremembe DDV stopenj
Predlog Navodila za obračun in plačilo dajatve od začasnega in občasnega dela - 17. 5. 2013
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 20. 5. 2013
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 21 . 5. 2013
Predlagane spremembe DDV stopenj
Vstop Hrvaške v EU - Carinske spremembe za PODJETJA
Vstop Hrvaške v EU - carinske spremembe za OBČANE
Uvedba prehodnega carinskega podračuna za vplačevanje dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - 13. 5. 2013
Od 17. 5. 2013 ni več možno plačevanje z Diners kartico
Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2013
Besedilo zakona - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Ekonomsko odvisna oseba po novem ZDR-1
Določanje letnega dopusta in regresa v letu 2013
Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 - predstavitev ključnih novosti
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)
Prispevki za prostovoljno pokojninsko zavarovanje
Nižja plačila prispevkov za prostovoljno pokojninsko zavarovanje za brezposelne že ta mesec
Plačevanje prispevkov po noveli ZPIZ-2A za zavezance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje kot brezposelne osebe
Vlada sprejela stališče glede prošnje za avtentično razlago 428. in 430. člena ZPIZ-2
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost - 26. 4. 2013
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 16. 4. 2013
Podatki za obračun plač za april 2013
Prispevki zasebnikov april 2013 - Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2013 (excel datoteka)
Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2013
Program stabilnosti 2013 dopolnitev (10.5.2013)
Nacionalni reformni program 2013–2014
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu AJPES za leto 2012 ter Programu dela in Finančnemu načrtu za leto 2013
Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče v zvezi z mnenjem Državnega sveta k delovnemu osnutku predloga Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave RS
Vlada sprejela stališče RS k predlogu Direktive o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada
Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem letnem poročanju revizijskih družb
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D)
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve
Objavljena so letna poročila za leto 2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Predlogi novih izračunov katastrskega dohodka v javni razpravi
Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
Davek na finančne storitve
Vstop v spletno aplikacijo M-4
Podaljšanje roka za oddajo podatkov na obrazcih M-4 za leto 2012
M-4 obrazec - vprašanja in odgovori
Več ...
Obrazec Ugovor zoper informativni izračun dohodnine za leto 2012
Predvideni datumi ugovorov, vračil in doplačil dohodnine 2012
Izjava o določitvi transakcijskega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine za leto 2012
Obvestilo DURS glede napačnih informativnih izračunov pri prejemnikih starševskih nadomestil
Pogosta vprašanja in odgovori - dohodnina 2012
3. seja Nacionalnega foruma za e-Račune
Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)
Prenos komunalne opreme z investitorja na občino
Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih storitvah
Zaradi prepozno oddanih celotnih pravilnih podatkov MDDSZ je 8.306 informativnih izračunov napačnih
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Seznam neplačnikov davka
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013
Od 12. aprila v veljavi novosti Zakona o urejanju trga dela
Davčna obravnava dohodkov agrarne in pašne skupnosti – splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013)
Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev
Zamenjava dovoljenj za stalno prebivanje s kartično obliko
Ekonomsko odvisna oseba po novem ZDR-1
Podatki za obračun plač za marec 2013
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja - od 1. aprila 2013
Prispevki zasebnikov marec 2013 - Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za marec 2013 (excel datoteka)
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice
Poročanje o izplačanih dividendah - do 22. 4. 2013
Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene po 1. 7. 2013
Dobava in zagon klime ter obračun DDV
Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012
Več informacij na temo davčnega obračuna in letnega poročila za leto 2012
Silvester Fineus (za s.p.)
Excel obrazec DOHDEJ - Davčni obračun za zasebnike 2012
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Metodologija za predložitev podatkov iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida za leto 2012
Silvester Pelias (pravne osebe)
Excel obrazec DDPO 2012 - davčni obračun za gospodarske družbe
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012
Metodologija za izpolnjevanje obrazca DOHDEJ za leto 2012
Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012
Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
Davčna obravnava dohodkov iz čebelarske dejavnosti v letu 2013
Organizacija nagradne igre
Začetek izvajanja sporazuma o zaposlovanju delavcev migrantov iz BIH v Sloveniji
Novost pri notranjem pooblaščanju - od 22. 3. 2013
Popravek odbitka DDV pri prenehanju identifikacije za namene DDV
Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A
Veto Državnega sveta proti noveli Obrtnega zakona
Vlada predlaga postopen dvig višine prispevkov za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne
Normiranci: Informativni izračun davčne obveznosti za leto 2013 ter primerjava med normiranimi in dejanskimi stroški
Davek na finančne storitve - najpogostejša vprašanja in odgovori
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)
Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Nov predlog pravilnika glede programske opreme
Silvester Pelias
Poročilo o prostovoljstvu za leto 2012
Društva - predložitev letnih poročil za leto 2012
Obvestilo tujim prevoznikom potnikov v mednarodnem prometu o obveznosti vpisa v davčni register in identifikaciji za namene DDV
Elektronski računi
Plačevanje obveznosti dohodnine od dohodka iz dejavnosti po 1. 1. 2013 iz naslova cedularne obdavčitev dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov
Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - Besedilo zakona poslano Državnemu svetu (05.03.2013)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) - predstavitev ključnih novosti
Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1- Besedilo zakona poslano Državnemu svetu (05.03.2013)
Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 - predstavitev ključnih novosti
Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2012 in Letno poročilo 2012
Stroški javne objave letnih poročil za leto 2012
AJPES aplikacija za letna poročila za leto 2012
Srednji in veliki podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2012
Mali samostojni podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2012
Olajšave za investicije
Silvester Fineus (za s.p.)
Excel obrazec DOHDEJ - Davčni obračun za zasebnike 2012
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Davčni obraču in letno poročilo za gospodarske družbe
Program za preračun poslovnega izida za leto 2012 (s koeficientom 2,7 %)
Stroški javne objave letnih poročil za leto 2012
AJPES aplikacija za letna poročila za leto 2012
Olajšave za investicije
Excel obrazec DDPO 2012 - davčni obračun za gospodarske družbe
Silvester Pelias (pravne osebe)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odjava iz zavarovanja
Identifikacija za namene DDV kmetov
Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (se uporablja od 22. 2. 2013)
Predlog Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb - neplačnikov, katerih dolg presega 5000 EUR in je starejši od 90 dni
Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih
Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem
Informacija o izplačilu dodatka za veliko družino v letu 2013
ZZZS uvaja novosti za nadaljnje zmanjševanje števila oseb brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja
Novosti v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2
Davčna obravnava finančne pomoči prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci
Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil
Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV
Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Objava Obvestila o objavi dovoljenja za dvig praga določenega za obvezno identifikacijo za namene DDV
Predložitev obrazca za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-DeDDV)
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite za leto 2012
Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2012
Dohodek iz kapitala
Zaprtje javnega razpisa mikrokrediti (P7 2012)
Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5)
Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Pristop k spremembam in dopolnitvam Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
Pomoč pri oddaji DOD-DDPO in DDD-DDD
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - 14. 2. 2013
Spremembe v Fineusu in Peliasu za leto 2012
Silvester Fineus in Silvester Pelias za leto 2012
Stroški javne objave letnih poročil za leto 2012
Mali samostojni podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2012
Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2012
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava - letno poročilo 2012
Društva - predložitev letnih poročil za leto 2012
Neposredni in posredni proračunski uporabniki - letno poročilo za leto 2012
Pravne osebe javnega prava - predložitev letnega poročila za leto 2012
AJPES aplikacija za letna poročila za leto 2012
DDV pri prodaji izdelkov v tujino preko spleta
Znesek minimalne plače od 1.1.2013 dalje
Predlog Zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah - 28. 1. 2013
Predlog Zakona o davku od srečk - 28 .1. 2013
Obvestilo v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1
Program za preračun poslovnega izida za leto 2012 (s koeficientom 2,7 %)
Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila po zaposlitvi v tujini
Dohodnina - vzdrževani družinski član
Pravica do uveljavljanja odbitka DDV
Popravek variabilnih delov priznanih obrestnih mer od marca 2012 do januarja 2013
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov - predlog - 31. 1. 2013
Pokojnine - Ugotovitvene odločbe po ZUJF-A
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Podaljšan rok za oddajo Obračuna za pavšalno nadomestilo DDV-ObrPN
Nova šifra razloga odjave iz zavarovanja na obrazcu M-2
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2012
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite za leto 2012
Oddaja obrazcev za namene DDV, ki bi se morali od 1. 1. 2013 predlagati v elektronski obliki
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. list RS št. 51/2010)
Normiranci: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost - 7. 2. 2013
Nova opredelitev "poškode pri delu" - obrazec ER8 (Prijava nezgode – poškodbe pri delu)
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 - do 2. aprila 2013
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane - do 5. 2. 2013
Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v letu 2012 - do 31.1.2013
Normiranci: Informativni izračun davčne obveznosti za leto 2013
Obrazec: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 - do 2. aprila 2013
EU je objavila dovoljenje za oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 EUR
ZPIZ-2: odpis in obročno plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni več mogoče
Aplikacija AJPES za letna poročila za leto 2012
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (za negospodarske dejavnosti; od 1. 1. 2013 dalje)
Blokada določenih REK-2 obrazcev (22.1.2013)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 1. 2013
Naslednji rok obveznega pobota bo 25. januarja 2013
Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1. 1. 2013 dalje
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2013
Odjava iz prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Splošna pojasnila o Davku na nepremično premoženje večje vrednosti za leti 2013 in 2014
Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2012 (KP12_vpogled)
Program WDohod 2012
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
Priloga: Vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
Obrazci - normiranci 2013
Izračun davčne obveznosti za leto 2013 (normiranci)
Normiranci v letu 2013
Spremembe načina obdavčevanja dohodka iz dejavnosti v letu 2013
Novosti ZDoh-2-L
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013
Obvezna prijava kratkotrajnih del na višini (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo, montaža oken ...) na Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1.1.2013 do 30.6.2013
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od 1. 1. 2013 dalje
Spremembe na področju obdavčitve dohodka iz oddajanja premoženja v najem - ZDoh-2L
Prenovljen spletni obračun najemnin (fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi)
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2012
Dohodnina od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem 2012 - Pogosta vprašanja in odgovori
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2013 za samostojne podjetnike
Paket novih davčnih predpisov - 2013
Letni popis za leto 2012