PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

SPOROČILA MINISTERSTVO ZA FINANCE

Vlada potrdila Predlog za glasovanje na zasedanju Sveta guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost glede finančne pomoči Helenski republiki
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov objavljen v Uradnem listu RS
Mesečna realizacija državnega proračuna – julij 2015
Vlada RS v vlogi skupščine DUTB za ohranitev visoko tehnološke proizvodnje družbe Litostroj jeklo
Vlada prenesla pravice porabe MGRT, MKGP in GURS
Popravek članka "Koga mika nadzor nad državnih milijardami«
Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada sprejela sklep o odprtju nove proračunske postavke pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu
Vlada povečala pravice porabe na proračunski postavki Programi informiranja in promocije
Uradni list Republike Slovenije je objavil Zakon o davčnem potrjevanju računov
Republika Slovenija izdala 30-letno obveznico v višini 300 mio EUR
Vlada sprejela razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017
Vlada seznanjena s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga v prvi polovici leta 2015
Vlada sprejela poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju januar – junij 2015
Vlada sprejela besedilo poziva za člane Fiskalnega sveta
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek glede izjav državnega sekretarja Metoda Dragonje
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede posojila Grčiji
Vlada seznanjena s poročilom o stanju nadzora javnih financ v RS za leto 2014
Vlada seznanjena z informacijo o pomembnosti borze za domači kapitalski trg
Vlada določila besedilo novele Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank
Vlada določila besedilo novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje
Vlada sprejela odgovor na opomin EU glede nenotifikacije direktive o pristojnosti Evropskega nadzornega organa
Vlada sprejela odgovor na opomin EU glede nenotifikacije direktive Solventnost II
Vlada sprejela Ugovor na Predlog revizijskega poročila o zbirni bilanci državnega proračuna
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Faraon Celje
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Andor
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino igralni salon As
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Riviera
Republika Slovenija z novo izdajo 10-letne referenčne obveznice v višini 1,25 mrld EUR
Objava mandata za organizacijo izdaje obveznic
Vlada sprejela mnenje o zahtevi za ponovno odločanje o Zakonu o potrjevanju računov
Evroskupina je sprejela prvi korak na poti za odobritev finančne pomoči Grčiji.
Vlada začela razpravo o razrezu proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017
Vlada se je seznanila z informacijo o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in zagotavljanju pravic porabe za finančno izravnavo
Vlada razrešila državnega sekretarja na ministrstvu za finance
Vlada sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2014
Vlada določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o poroštvih RS za financiranje investicij gospodarskih družb
Mesečna realizacija državnega proračuna – junij 2015
Državni zbor je sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, s katerim se v Sloveniji uvajajo tako imenovane davčne blagajne pri gotovinskem poslovanju v obliki postopka potrjevanja računov pri davčnem organu
Državni zbor potrdil Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložba države
Državni zbor potrdil izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu
Vlada sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Dopolnjenemu predlogu Zakona o fiskalnem pravilu
Vlada sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ukrepi vlade na gospodarskem področju
Vlada sprejela Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS Uspešnost načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014
Vlada ne nasprotuje odobritvi posojila EIB elektro distribucijskim podjetjem
Vlada sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2014
Vlada sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Mnenju Državnega sveta o Dopolnjenem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Minister Mramor na mednarodni konferenci »6th Global Conference of the International Tax Dialogue«
Vlada Državnemu zboru RS predlagala člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s sanacijo slovenskih bank
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s prodajo Telekoma Slovenije
Vlada sprejela stališče RS k Izvedbenem sklepu Sveta o dovoljenju Italiji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV
Vlada se je seznanila z informacijo o stanju v Grčiji po neuspelih pogajanjih o podaljšanju pomoči
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Vlada določila besedilo predloga Zakona o zavarovalništvu
Vlada določila besedilo predloga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Vlada določila besedilo novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015
Vlada sprejela mnenje glede Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev
Vlada sprejela stališče RS k Predlogu izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2009/790/ES, da se Poljski dovoli podaljšanje uporabe posebnega ukrepa, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu ddv
Vlada sprejela mnenje o pobudi družbe ZM AGENTA d.o.o. Maribor za oceno zakonitosti navodil Davčne uprave Republike Slovenije ter za oceno ustavnosti Zakona o davku na finančne storitve
Vlada sprejela mnenje o pobudi družbe ASKO MZP, mednarodni zavarovalniški posrednik, d.o.o., za oceno ustavnosti Zakona o davku na finančne storitve
Vlada izdala Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila
Vlada sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015
Državni zbor sprejel zakon o poplačilu varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke
Vlada sprejela Mnenje Vlade RS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je DZ RS predložila skupina volivk in volivcev
Vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Standard&Poor's izboljšal izgled bonitetne ocene Republike Slovenije
Vlada sprejela Informacijo za pripravo predlogov proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
Vlada sprejela odgovor na Mnenje Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2014 in 2015
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2015 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Mesečna realizacija državnega proračuna – maj 2015
Vlada določila videz spominskega kovanca ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije
Vlada izdala uredbo glede zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem
Rezultati avkcije zakladnih menic SZ82 (1. izdaja) in DZ64 (1. izdaja)
Podpis Sporazuma med Vlado RS in Vlado ZDA o plačilu dolga nekdanje SFRJ do Vlade ZDA
Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada naložila organom SDH, da nadaljujejo z aktivnostmi prodaje Telekoma
Vlada sprejela poročilo o pogajanjih za sklenitev sporazuma med Vlado RS in Vlado ZDA o plačilu dolga nekdanje SFRJ do Vlade ZDA s strani RS
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z gospodarsko rastjo
Vlada sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti posameznih členov Zakona o bančništvu
Vlada družbi Zlati val odvzela koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo
Vlada kot skupščina SDH soglaša s pripojitvijo PDP k SDH
Minister Mramor obiskal Finančni urad Postojna
Minister Mramor sprejel španskega kolega Luisa de Guindosa
Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za finance
Vlada sprejela dopolnitev Odzivnega poročila RS glede DUTB
Vlada seznanjena s Četrtletnim poročilom SDH
Vlada določila besedilo predloga zakona o načinu izvršitve sodbe ESČP v zadevi Ališić
Vlada Državnemu zboru RS predlagala člane strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
Vlada sprejela 17. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 in k predlogu uporabe presežka prihodkov nad odhodki
Vlada dodelila dve koncesiji za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
Vlada podaljšala koncesiji za trajno prirejanje klasične igre na srečo
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
Vlada dodelila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
Vlada dodelila dve koncesiji za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
Ministrstvo objavilo javni poziv za člane NS SDH
Mesečna realizacija državnega proračuna – april 2015
Vlada določila besedilo Predloga odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države
Vlada se je seznanila s Celovitim načrtom projektov na davčnem področju in ustanovila Usmerjevalni odbor za spremljanje in usmerjanje njegovega izvajanja
Vlada odgovarja poslancu glede imenovanje direktorja ATVP
Vlada seznanjena s problematiko prenosa sredstev iz prenehanja sporazuma o lokalni izmenjavi med obmejnima območjema
Vlada sprejela pobudo za sklenitev Poroštvene pogodbe med državami članicami EU in EIB o posojilih, ki jih EIB dodeli za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter čezmorskih državah in ozemljih
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic DZ63 (1. izdaja)
Vlada določila besedilo Predloga Zakona davčnem o potrjevanju računov
Vlada sprejela prerazporeditev pravic porabe
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK št. SG-Greffe(2015)D/3770 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta 2013/61/EU, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte v pravni red RS
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta 2008/8/ES glede kraja opravljanja storitev v pravni red RS
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
Vlada sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev poroštvene pogodbe med RS in EIB za kredit DARS za financiranje investicij na avtocestnem omrežju
Vlada sprejela stališče glede spremembe Direktive o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčenja
Vlada sprejela stališče glede spremembe Direktive o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčenja
Vlada podpira podpis spremembe Protokola k Sporazumu med EU in Švico o obdavčenju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
Vlada ne nasprotuje predlogu, da Danska uvede poseben ukrep z zvezi z obračunavanjem DDV na zasebno uporabo nekaterih vozil
Vlada določila besedilo vloge za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za uporabo ukrepa, ki odstopa od skupnega sistema DDV
Vlada sprejela Poročilo Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o inšpekcijskih nadzorih
Minister Mramor sprejel Generalnega sekretarja OECD Angela Gurrio
Vlada za takojšnjo pomoč prizadetim v Nepalu namenila 50.000 EUR
Vlada sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2015
Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016
Vlada seznanjena z dokumentom »Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo«
Vlada sprejela odzivno poročilo glede DUTB in njenega poslovanja v letu 2013
Vlada sprejela novelo Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
Vlada sprejela odgovore na vprašanja državnega svetnika
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Larix v Kranjski Gori
Vlada podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Ekspres loterija«
Vlada podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo »HIP igra«
Vlada sprejela delovni osnutek Programa stabilnosti – dopolnitev 2015
Vlada soglaša s finančnim načrtom ATVP za leto 2015
Mesečna realizacija državnega proračuna – marec 2015
Minister Mramor ob robu zasedanja MDS in SB tudi s predavanjem na Univerzi Harvard in obiskom Univerze Stanford
Napačno poročanje TV Slovenija o sprejemanju Nacionalnega reformnega programa
Vlada se je seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa
Odziv ministrstva za finance na prispevek v časniku Dnevnik glede subvencioniranja podnajemniških stanovanj
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic OZ4 (1. izdaja)
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic SZ80 (1. izdaja) in DZ62 (1. izdaja)
Pojasnilo UJP glede izvajanja sporazuma o izmenjavi podatkov o plačilnih transakcijah
Vlada potrdila besedilo zakona o poroštvu za obveznosti DARS
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca Trčka glede državnih poroštev za obveznosti DARS
Vlada sprejela mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A)
Vlada sprejela mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudah za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2014
Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za okolje in prostor
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada sprejela mnenje k pobudi poslanca za pripravo novele Zakona o DDV
Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive
Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive
Vlada sprejela opredelitev RS v postopku pred sodiščem EU za sprejetje predhodne odločbe
Vlada ne nasprotuje odobritvi posojila Evropske investicijske banke Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
Vlada seznanjena z letnim poročilom o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu AZN za leto 2014 in Finančnemu načrtu AZN za leto 2015
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2015 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Minister Mramor ob obisku vlade na Koroškem obiskal Finančni urad Dravograd
Republika Slovenija izdala 20-letno referenčno obveznico v višini 1 mrld EUR
Objava mandata za organizacijo izdaje obveznic
Mesečna realizacija državnega proračuna - februar 2015
Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja ATVP in direktorja ATVP
Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za finančni sistem v Ministrstvu za finance
Vlada sprejela mnenje Vlade RS o predlogu za predhodno odločanje, ki ga je Sodišču evropske unije predložilo Ustavno sodišče Republike Slovenije
Vlada sprejela Prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015
Podaljšanje roka za posredovanje pripomb na osnutek Zakona o potrjevanju računov
Medijske navedbe o prejemkih dr. Mramorja iz naslova avtorskih in podjemnih popolnoma izmišljene
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic SZ79 (1. izdaja) in DZ61 (1. izdaja)
Vlada sprejela nabor ukrepov za učinkovitejše delovanje DUTB
Vlada predlog Strategije upravljanja kapitalskih naložb države določila kot primernega za nadaljnjo obravnavo
Vlada določila besedili predloga Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloga Zakona o spremembi Zakona o dohodnini
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede padca Slovenije na lestvici ekonomske svobode
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede prodaje Telekoma Slovenije
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo
Vlada določila izdajo spominskega kovanca ob 30. obletnici zastave Evropske unije
Ministrstvo za finance v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o potrjevanju računov
Ministrstvo v vladno proceduro poslalo spremembi Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada sprejela informacijo o trenutnem stanju pogajanj z Grčijo
Vlada sprejela 16. poročilo o poroštvu in finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za marec 2015 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Vlada določila besedilo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov
Vlada določila besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Vlada sprejela odgovor na sklep Komisije za nadzor javnih financ DZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Širclja
Vlada sprejela dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka
Odziv ministrstva za finance na prispevek Televizije Slovenija v večernem Dnevniku na temo revidiranja bilanc bank
Vlada se je opredelila do amandmajev vloženih k predlogu rebalansa proračuna 2015
Vlada dala soglasje k Ceniku storitev lastne dejavnosti Državnega zbora
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013
Mesečna realizacija državnega proračuna - januar 2015
Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada ustanovila projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin
Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za javno premoženje na ministrstvu za finance
Vlada seznanjena s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga, d.d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
Vlada sprejela Poročilo o razmerah in ukrepih za zagotovitev ustrezne politike države v zvezi z rezultati stresnih testov
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ustavnostjo Proračuna Republike Slovenije
Vlada sprejela mnenje o predlogu za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM
Ministrstvo za finance objavlja rezultate avkcije zakladnih menic DZ60 (1. izdaja)
Ministrstvo za finance objavlja rezultate avkcije zakladnih menic TZ158 (1. izdaja) in SZ78 (1. izdaja)
Ministrstvo za finance pozvalo DUTB k podaljšanju rokov za odkup terjatev do posameznih družb
Vlada se je seznanila s problematiko rasti švicarskega franka in njegovega vpliva na upniško-dolžniška razmerja
Vlada potrdila Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji
Vlada sprejela odgovor na pisna poslanska vprašanja poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s premišljeno privatizacijo
Vlada zagotovila sredstva Rezerve RS za kritje interventnih aktivnosti zaradi poplav v letu 2014
Vlada začasno zadržala izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2015 na integralnih postavkah državnega proračuna
Vlada kot skupščina KAD-a imenovala nove člane nadzornega sveta
Vlada izdala novelo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, agencijah, zavodih in gospodarskih zavodih
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za mesec februar 2015
Vlada določila besedilo novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
Vlada z občinami sklenila dogovor o višini povprečnine za leto 2015
Vlada določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015
Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o davčnem postopku
Slovenija ponovno med finančno stabilnimi državami
Vlada imenovala Medresorsko delovno skupino za prestrukturiranje in razdolževanje podjetij
Vlada se je seznanila z informacijo o pogajanjih z občinami glede višine povprečnine in višine sofinanciranja investicij
Vlada zagotovila 5 mio EUR za kritje interventnih aktivnosti zaradi poplav v letu 2014
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca mag. Marka Pogačnika
Vlada sprejela 15. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki
Vlada seznanjena z informacijo MF glede imenovanja nadzornega zaupnika v Abanki Vipa
Vlada izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci
Ministrstvo za finance predlog Strategije upravljanja kapitalskih naložb predalo predsedniku vlade
Odziv ministrstva za finance na članek »Vlada za letos napoveduje 2,7- milijardno zadolžitev«
Minister za finance se udeležuje konference “Ireland-Lessons from Its Recovery from the Bank-Sovereign Loop”, kjer se bo srečal tudi z irskim finančnim ministrom in predstavniki irske 'slabe banke'
Mesečna realizacija državnega proračuna - december 2014
Republika Slovenija Svetu Evrope predala akcijski načrt implementacije sodbe glede deviznih varčevalcev
Odziv ministrstva za finance na izjave ministrice za izobraževanje, znanost in šport
Vlada razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije
Vlada reaktivirala proračunsko postavko Dopolnilna sredstva občinam, uvrstila ukrep Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 ter izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi z vloženimi ovadbami in odškodninskimi tožbami na bančnem področju
Vlada sprejela Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015
Odgovor ministrstva za finance na članek »Izigranim občinam premalo denarja«
Minister za finance je sprejel Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, s katerim se podrobneje ureja izvajanje 31.a člena Zakona o davčnem postopku
Vlada spremenila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja izdatkov državnega proračuna za leto 2015
Vlada dala soglasje h pretvorbi terjatev RS v kapital družbe Polzela
Vlada sprejela Mnenje o predlogu priporočila v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sektorja
Vlada sprejela Posamičen program prodaje terjatve Republike Slovenije do družbe Pinus TKI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z obdavčenjem premoženja nezakonitega izvora
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanke Andreje Katič glede tveganja za unovčitev državnega poroštva
Vlada sprejela mnenje o predlogu priporočila v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v DUTB, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev
Vlada sprejela stališče RS k Predlogu izvedbenega sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sklepa o odobritvi Romuniji, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od Direktive o skupnem sistemu DDV
Vlada sprejela mnenje o pobudi družbe Kongo Hoteli & Casino za oceno ustavnosti več zakonov in dopisov DURS
Prvo nakazilo dohodnine občinam ne prejudicira končnega rezultata pogajanj z združenji občin
Odgovor ministrstva za finance na članek "Tako se bodo reševale banke: najprej lastniki in upniki"
Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Vračilo domnevno nedovoljene državne pomoči družbi Elan
Vlada imenovala člana nadzornega sveta gospodarske družbe Casino Kobarid, d. d.
Vlada imenovala predstavnika RS v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada seznanjena s petim zadnjim poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS z dne 23. 10. 2014
Vlada spremenila sklep glede začasnega zadržanja izvrševanja izdatkov državnega proračuna za leto 2015
Vlada seznanjena s Poročilom o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2013
Vlada izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za januar 2015
Minister za finance na novinarski konferenci predstavil Rebalans proračuna za leto 2015
Vlada sprejela Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna države za leto 2015
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
20.12.2014 Standard & Poor's s stabilnimi izgledi za Slovenijo
19.12.2014 Sprejeta novela Zakona o davčnem postopku uvaja obvezno uporabo izdaje računa z uporabo vezane knjige računov
18.12.2014 Mesečna realizacija državnega proračuna - november 2014
17.12.2014 Vlada imenovala državna sekretarja na ministrstvu za finance
17.12.2014 Vlada razrešila in imenovala člane v odborih po prilogah Sporazuma o vprašanjih nasledstva
17.12.2014 Vlada določila besedilo Predloga Zakona o bančništvu
17.12.2014 Vlada sprejela mnenje o pobudah za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o davku na motorna vozila
17.12.2014 Vlada spremenila sklep o znesku zajamčenega kapitala pozavarovalnic
17.12.2014 Vlada izdala Uredbo o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi
17.12.2014 Vlada izdala Uredbo o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
17.12.2014 Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov FURS
16.12.2014 Ministrstvo objavilo javni poziv za člane NS SDH
11.12.2014 Vlada potrdila izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti Banke Celje
11.12.2014 Vlada imenovala direktorico in člane sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
11.12.2014 Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
11.12.2014 Vlada sprejela prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2014
11.12.2014 Vlada pooblastila ministra za finance, da RčS v imenu Vlade RS posreduje pisna pojasnila glede Osnutka revizijskega poročila uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014
11.12.2014 Vlada seznanjena s četrto informacijo o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015
11.12.2014 Vlada seznanjena z revizijskim in porevizijskim poročilom Računskega sodišča glede poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov
11.12.2014 Vlada izdala novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju
11.12.2014 Vlada mnenje o predlogu Zakona o fiskalnem pravilu
11.12.2014 Vlada seznanjena s poročilom o pogajanjih za sklenitev Sporazuma o sedežu med Vlado RS in Centrom za razvoj financ
11.12.2014 Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku zaradi nenotifikacije predpisov o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov
11.12.2014 Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku zaradi nenotifikacije predpisov o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru
11.12.2014 Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku glede nenotifikacije predpisov o proračunskih okvirih držav članic v slovenski pravni red
11.12.2014 Vlada gospodarski družbi Portoroška odvzela koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Portorožu
10.12.2014 Vlada potrdila novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015
04.12.2014 Vlada potrdila besedilo predloga Zakona o organu in skladu za reševanje bank
04.12.2014 Vlada seznanjena z informacijo o delu projektne skupine EU za investicije in o naboru slovenskih projektov
04.12.2014 Vlada sprejela besedilo Pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
04.12.2014 Vlada kot skupščina SDH sprejela spremembe in dopolnitve statuta SDH
04.12.2014 Vlada kot skupščina SDH določila vrsto in višino prejemkov članov nadzornega sveta SDH
04.12.2014 Vlada potrdila besedilo predloga Zakona o fiskalnem pravilu
04.12.2014 Vlada sprejela stališče RS o spremembi Uredbe Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
04.12.2014 Vlada sprejela stališče RS glede podaljšanja uporabe Izvedbenega sklepa Sveta EU, ki Romuniji dovoljuje odstop od člena 287 Direktive o skupnem sistemu DDV
04.12.2014 Vlada sprejela sklepe o izvajanju elektronskih dražb na področju javnega naročanja
04.12.2014 Vlada spremenila Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014
04.12.2014 Vlada sprejela odziv na poročilo KPK glede delovanja DUTB
28.11.2014 Slovenija ustrezno pripravila osnutek proračunskega načrta za leto 2015, makroekonomska neravnotežja kljub napredku ostajajo
28.11.2014 Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada RS za nasledstvo
28.11.2014 Vlada prerazporedila pravice porabe
27.11.2014 Vlada predlaga Državnemu zboru sprejem sklepa o soglasju k prodaji deleža države v Abanki in Banki Celje
27.11.2014 Vlada soglaša s katalogom zavez združene Abanke in Banke Celje
27.11.2014 Vlada imenovala generalno direktorico Finančne uprave Republike Slovenije
27.11.2014 Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
27.11.2014 Vlada začela obravnavo predloga Zakona o fiskalnem pravilu
27.11.2014 Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s pripravo izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu
20.11.2014 Vlada prerazporedila pravice porabe
20.11.2014 Vlada izdala novelo Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
20.11.2014 Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku
20.11.2014 Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov
20.11.2014 Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davku na finančne storitve
20.11.2014 Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti členov novele Zakona o finančnih zavarovanjih
20.11.2014 Vlada sprejela 14. poročilo o poroštvu Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
17.11.2014 Finančni minister dr. Dušan Mramor se je srečal z avstrijskim kolegom
17.11.2014 Vlada se je opredelila do vloženih amandmajev k predlogu rebalansa proračuna 2014
14.11.2014 Mesečna realizacija državnega proračuna - oktober 2014
13.11.2014 Vlada se je seznanila z informacijo o poročilu misije MDS na temo »Krepitev okvira za upravljanje javnih financ v Sloveniji«
13.11.2014 Vlada se je seznanila z izvajanjem postopkov prodaje kapitalskih naložb
13.11.2014 Vlada sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o inšpekcijah v obdobju od januarja do junija 2014
13.11.2014 Vlada kot skupščina DUTB družbi naložila odpoved unovčevanju poroštev RS, pridobljenih s terjatvami bank iz naslova kreditov, zavarovanih s poroštvom RS po Zakonu o jamstveni shemi RS
13.11.2014 Vlada seznanjena s Četrtletnim poročilom SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014
11.11.2014 Ministrstvo za finance objavlja rezultate avkcije zakladnih menic TZ157 (1. izdaja) in SZ77 (1. izdaja)
11.11.2014 inistrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic DZ59 (1. izdaja)
06.11.2014 Vlada sprejela odgovor na tožbo zoper odločbo vlade o zavrnitvi zahteve za dodelitev koncesije
06.11.2014 Vlada je razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije
06.11.2014 Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015
06.11.2014 Vlada določila besedilo novele Zakona za uravnoteženje javnih financ
06.11.2014 Vlada sprejela Mnenje o pobudah za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu
06.11.2014 Vlada izdala novelo Uredbe o seznamih naročnikov, gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
29.10.2014 Vlada določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014
29.10.2014 Vlada določila besedilo predloga novele ZIPRS za leti 2014 in 2015
29.10.2014 Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb države za leto 2013
29.10.2014 Minister Mramor podpisal večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih
29.10.2014 Vlada dala soglasje k spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih
29.10.2014 Vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB SKB banki za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij in drugih upravičenih podjetij
29.10.2014 Vlada sprejela Predlog stališča RS do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Estoniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od Direktive o skupnem sistemu DDV
29.10.2014 lada sprejela Predlog stališča RS do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Latviji, da uporabi ukrep odstopanja od Direktive o skupnem sistemu DDV
29.10.2014 Vlada sprejela Predlog stališča RS do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Litvi, da uporabi ukrep odstopanja od Direktive o skupnem sistemu DDV
29.10.2014 Vlada sprejela mnenje glede predloga sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa o prodaji 15 gospodarskih družb v državni lasti
29.10.2014 Vlada kot skupščina DUTB ni sprejela letnega poročila DUTB za leto 2013
29.10.2014 Vlada sprejela sklep o prenehanju položaj generalne direktorice Direktorata za javno premoženje in finančni sistem na Ministrstvu za finance
29.10.2014 Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za finančni sistem na Ministrstvu za finance
29.10.2014 Vlada razrešila in imenovala člane v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva ter določitev nalog odbora
28.10.2014 Republika Slovenija izdala novo dolgo 7-letno obveznico v višini EUR 1 mlrd
28.10.2014 Objava mandata za organizacijo izdaje obveznic
27.10.2014 Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
26.10.2014 Skrbni pregled bank in izvedba obremenitvenih testov 2014
Vlada določila nabor ukrepov, s katerimi bo izpolnila fiskalne cilje državnega proračuna za leto 2015
Vlada seznanjena z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014
Vlada sprejela besedilo javnega poziva za predlaganje kandidatov za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev
Vlada imenovala namestnika guvernerja v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj
Vlada sprejela mnenje o Zahtevi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 46. člena ZIPRS za leti 2013 in 2014 in četrtega odstavka 47. člena ZIPRS za leti 2014 in 2015
Vlada sprejela Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi Predlog za predhodno odločanje
Vlada sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča o Predlogu zaključnega računa proračuna RS za leto 2013
Mesečna realizacija državnega proračuna - september 2014
Uprava RS za javna plačila bo objavila transakcije v breme računov zavezancev za informacije javnega značaja
Vlada sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015
Vlada je razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije
Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin v letu 2013 in zadolženosti na dan 31. 12. 2013
Vlada je obravnavala in sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic OZ3 (1. izdaja)
Vlada določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada imenovala namestnico guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij
Vlada seznanjena z Informacijo o nameravanem podpisu Skupne izjave med državami članicami EU in Švico
Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2013
Vlada sprejela 13. poročilo o poroštvu Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic TZ156 (1. izdaja) in SZ76 (1. izdaja)
Ministrstvo za finance objavilo rezultate avkcije zakladnih menic DZ58 (1. izdaja)
Minister za finance predstavil okvira državnih proračunov za leti 2014 in 2015
Vlada dala soglasje k zaposlitvi direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo
Vlada dala soglasje k zaposlitvi direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Vlada se je seznanila z informacijo o poteku mandata direktorju in predsedniku Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
Vlada imenovala namestnico guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij
Vlada sprejela Mnenje o predlogu, da naj US RS začasno zadrži izvrševanje 10. člena novele Zakona o finančnih zavarovanjih ter 15. a do 15. t člena Zakona o finančnih zavarovanjih
Vlada izvršila prenos pravic porabe MzIP in Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor ter izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada sprejela sklep o izvedbi skupščine DUTB
Vlada se je seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 26. 4. 2014 do 30. 6. 2014
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada potrdila dokončno izvedbo ukrepov v Abanki
Vlada sprejela Mnenje o predlogu, da naj ustavno sodišče začasno zadrži uporabo členov Zakona o bančništvu, ki se nanašajo na t.i. izbris podrejenih finančnih instrumentov
Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. decembra 2013
Vlada seznanjena z letnimi poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter ZZZS in ZPIZ
Vlada določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2013 in se seznanila z Revizijskim poročilom o Predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2013
Mesečna realizacija državnega proračuna - avgust 2014
Vlada prerazporedila pravice porabe
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada izdala Sklep o objavi spremenjenih zneskov za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe
Vlada prerazporedila pravice porabe
Vlada prerazporedila pravice porabe med proračunskimi postavkami Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Vlada soglaša z izvensodno poravnavo med Republiko Slovenijo in Zavarovalnico Triglav
Vlada razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije
Vlada v Načrt razvojnih programov 2014 – 2017 uvrstila nov projekt
Vlada prerazporedila pravice porabe in razporeditev splošne proračunske rezervacije
Vlada gospodarski družbi Casino Portorož zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici v Portorožu
Vlada gospodarski družbi Portoroška zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Portorožu
Vlada sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom RS za leto 2013
Vlada seznanjena s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v RS za leto 2013
Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki (2013)
Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve ter razporedila pravice porabe
Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za notranje zadeve
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije in prenos pravic porabe
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije in prenose pravic porabe
Evropska komisija dovolila državno pomoč Abanki
Vlada imenovala svetovalko izvršnega direktorja v konstituenčni pisarni Medameriške razvojne banke (IDB)
Vlada sprejela opredelitev RS v sodnem postopku v zvezi s predlogom Vrhovnega sodišča za sprejem predhodne odločbe glede določbe člena 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES, 54204-41/2014
Vlada razrešila državnega sekretarja na ministrstvu za finance
Vlada prerazporedila pravice porabe in razporedila splošno proračunsko rezervacijo
Vlada prerazporedila pravice porabe
Vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Luki Koper
Vlada se je sestala kot skupščina Slovenskega državnega holdinga
Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014
Vlada soglaša z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Finančni upravi Republike Slovenije
Vlada seznanjena s Poročilom o rezultatih in zaključkih pogajanj in sodelovanju Slovenije pri 6. polnitvi Sklada za svetovno okolje
Vlada seznanjena z Informacijo glede končanega postopka razdelitve sredstev nekdanje Narodne banke Jugoslavije pri banki Credit Lyonnais pred Trgovinskim sodiščem v Parizu
Vlada seznanjena s poročilom Posvetovalnega odbora za lastna sredstva Unije ter novo oceno vplačil RS v proračun Unije za leti 2014 in 2015
Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru MNZ
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije MGRT
Vlada odprla novo proračunsko postavko MIZŠ
Vlada izdala Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi postopek oziroma opravlja procesna dejanja uradna oseba FU s srednjo splošno ali strokovno izobrazbo
Vlada izdala Uredbo o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS
Vlada sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2013
Vlada imenovala svetovalca direktorja v konstituenčni pisarni EBRD
Vlada sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Petra Vriska glede višine izdatkov za promocijo družb v večinski državni lasti
Vlada sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Tonija Dragarja glede uvedbe sistema elektronskega računa
Vlada sprejela poročilo o pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in EBRD o vzpostavitvi in dejavnostih pisarne banke v Sloveniji
Vlada izvršila prenos pravic proračunske porabe
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije
Vlada sprejela Predlog mnenja vlade o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti 137. člena ZUJF
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije in prenos pravic porabe (MDDSZ, MF, VČP)
Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU ter prerazporedila pravice porabe na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada se je seznanila s Poročilom o zaključku pogajanj in sodelovanju RS pri 17. polnitvi Mednarodnega združenja za razvoj
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča RS za oceno ustavnosti 193. in 244. člena ZUJF
Vlada potrdila odprtje novih proračunskih postavk in zagotavljanje pravic porabe na podlagi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
Vlada prerazporedila pravice porabe in razporedila splošne proračunske rezervacije
Vlada odprla novo proračunsko postavko Informacijskemu pooblaščencu
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do vključno septembra 2014 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Vlada za pooblaščenega revizorja letnega poročila AJPES za leto 2014 imenovala revizorsko družbo BDO REVIZIJA
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu AJPES za leto 2013 in zavrnila soglasje k sklepom Sveta Agencije o uporabi presežka prihodkov nad odhodki
Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Vlada sprejela Ugovor na Predlog revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa Proračuna RS za leto 2013
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Vlada izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada sprejela odgovor na Sklep Komisije za nadzor javnih financ »Pristojnosti računskega sodišča po drugih predpisih«
Vlada podaljšala koncesijo gospodarski družbi Športna loterija za trajno prirejanje klasične igre na srečo 'Polo'
Vlada izvršila prenos pravic porabe MZIP in izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada podaljšala več koncesij gospodarskim družbam za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah
Vlada sprejela poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Konvencije med RS in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z izjavami ministra za finance ter ministra za infrastrukturo in prostor glede sredstev za prevoze dijakov in študentov
Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (SVRK – MGRT, MZIP)
Vlada odprla proračunsko postavko pri Direkciji RS za ceste
Vlada pri Ministrstvu za pravosodje odprla novi proračunski postavki
Vlada dala soglasje k Ceniku storitev lastne dejavnosti Državnega zbora RS
Vlada sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014
Informacija o realizaciji državnega proračuna v obdobju januar – maj 2014
Vlada sprejela sklepe o izvedbi skupščin SDH, SOD in KAD
Vlada določila Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada izvršila prenos pravic porabe MIZŠ
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe (2014)D/5936 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu v pravni red RS
Vlada seznanjena s Poročilom Slovenske odškodninske družbe, d.d., o upravljanju kapitalskih naložb za mesec april 2014
Vlada dala soglasje k letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2013
Vlada v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila projekt ''Skupni standardi za informacije javnega značaja''
Vlada izvršila prenose pravic porabe
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada izvršila prenos proračunskih pravic porabe (MP, UIKS)
Vlada sprejela poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
Vlada pri MDDSZ odprla novo proračunsko postavko in zagotovila pravice porabe
Vlada sprejela mnenje o spremembi in dopolnitvi pobude in zahteve za oceno ZSDH predlagatelja Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije in pobudnikov Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij, Kranj in Skupnega sveta delavcev skupine HSE, d.o.o.
Vlada predlagala prerazporeditve pravic porabe
Vlada prerazporedila pravice porabe (KPV, MK)
Vlada seznanjena s pobudo za sklenitev Sporazuma o sedežu med Vlado RS in Centrom za razvoj financ
Vlada izvršila razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije (Informacijski pooblaščenec, MNZ, MZZ, Uprava RS za zaščito in reševanje, MGRT, okrožna sodišča)
Vlada sprejela poročilo o sprejetih sklepih v okviru 13. seje nadzornega odbora Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ
Vlada dala soglasje k Finančnemu načrtu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2014
Vlada sprejela prevzemno ponudbo za odkup 30 delnic družbe HELIOS Domžale, d.d.
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ
Vlada prerazporedila pravice porabe in razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za infrastrukturo in prostor
Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstvu za infrastrukturo in prostor
Slovenija podpira usklajeno uveljavitev T+2, kot standardnega obdobja poravnave poslov s prenosljivimi državnimi vrednostnimi papirji na OTC sekundarnih trgih s 6. oktobrom 2014
Vlada sprejela sklep o odprtju novih proračunskih postavk, zagotovitvi pravic porabe in uvrstitvi projekta »Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene« pri MDDSZ
Vlada sprejela mnenje Vlade RS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev
Vlada sprejela mnenje Vlade RS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev
Vlada dala Pooblastilo za podpis Sporazuma o prenosu in združevanju prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje
Vlada se je seznanila s poročilom o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju v obdobju od 1. novembra 2013 do 1. februarja 2014
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Uradu vlade za komuniciranje
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Vlada sprejela novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
Vlada seznanjena s Poročilom Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za marec 2014
Vlada odločila o prodaji nekaterih delnic, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
Poročilo Globalnega foruma za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene pozitivno o Sloveniji
Slovenija podpisala deklaracijo o avtomatični izmenjavi informacij
Vlada določila besedilo amandmaja k noveli Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka
Vlada dala soglasje Finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014
Vlada razporedila pravice porabe
Vlada sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada soglaša z zaposlitvami treh javnih uslužbencev v AJPES
Vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja operativne skupine za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine in projekta uvajanja nepremičninskega davka
Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za zdravje
Vlada povečala proračunske pravice porabe Ministrstvu za pravosodje
Vlada sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2014
Vlada seznanjena s Poročilom o učinkovanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Informacije glede kupca obveznic RS, izdanih novembra 2013
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z oceno EU o presežnih makroekonomskih neravnovesij v Sloveniji
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z ureditvijo problematike nasilno izbrisanih podjetij
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu ATVP za leto 2013 in zavrnila soglasje k Finančnemu načrtu Agencije za leto 2014
Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2014 – 2015
Vlada razporedila pravice porabe
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada imenovala medresorsko delovno skupino za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma
Vlada se je seznanila s predlogom sklepa v zvezi s politiko zaposlovanja v pravnih osebah, ki so v večinski državni lasti ter v zvezi z naraščajočo sistemsko korupcijo
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona trošarinah
Vlada seznanjena z Informacijo o ukrepih za uravnoteženje državnega proračuna v letu 2014
Vlada sprejela Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede neizpolnjevanja Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave
Vlada sprejela Poročilo Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za mesec februar 2014
Vlada sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2013
Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu AZN za leto 2013 in zavrnila soglasje k Finančnemu načrtu AZN za leto 2014
Vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije
Vlada izvršila prenose pravic porabe
Vlada sprejela stališče RS k zadevi Predlog sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih
Vlada sprejela stališče do Predloga sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih
Vlada se je seznanila z Informacijo v zvezi s preveritvijo izračuna katastrskega dohodka
Ameriško finančno ministrstvo na seznam jurisidikcij, za katere se šteje, da so sklenile sporazum FATCA, uvrstilo tudi Slovenijo
Republika Slovenija z novo izdajo obveznic v dveh tranšah: 3 in pol letna obveznica v višini 1 mrd EUR in 7-letna obveznica v višini 1 mrd EUR
Vlada sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014 – 2015
Vlada sprejela stališče o mnenju DS k Dopolnjenemu predlogu novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do vključno junija 2014 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Vlada se je seznanila s stanjem o prevzetih obveznostih in črpanjem sredstev na področju kohezijske politike
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede informativnih izračunov nepremičninskega davka
Vlada sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja
Vlada razporedila pravice porabe splošne proračunske rezervacije in povečala postavke namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Vlada sprejela 12. poročilo o poroštvu RS in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine
Vlada sprejela mnenje o noveli Zakona o davku na nepremičnine
Vlada sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktiv EP in Sveta v pravni red RS
Objava mandata za roadshow
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Geodetski upravi RS
Vlada sprejela spremembe in dopolnitev Statuta DUTB
Vlada potrdila predloge za glasovanje v okviru 13. seje nadzornega odbora Centra za razvoj financ
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU
Vlada seznanjena s Poročilom SOD o upravljanju kapitalskih naložb za mesec januar 2014
Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
Vlada imenovala člane operativne skupine za zagotovitev učinkovitega izvajanja ZDN in projekta uvajanja nepremičninskega davka
Vlada sprejela odgovor na predlog Banke Slovenije v zvezi z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja
Vlada sprejela odgovor na tožbo SŽ – Vleka in tehnika
Vlada imenovala člana nadzornega sveta gospodarske družbe Casino Portorož
Vlada imenovala člana nadzornega sveta gospodarske družbe Casino Bled
Vlada potrdila stališče RS do Predloga sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev EU
Odziv Ministrstva za finance na poročilo Evropske komisije o presežnih makroekonomskih neravnovesjih
Vlada sprejela odgovor na tožbo SŽ – Vleka in tehnika
Vlada soglaša k zaposlitvi štirih vrhunskih športnikov na CURS
Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Jasmine Opec v zvezi s problematiko dvojne obdavčitve slovenskih delovnih migrantov
Vlada sprejela mnenje o Zahtevi Vrhovnega sodišča RS za oceno ustavnosti drugega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih
EBRD sprejela novo Strategijo EBRD za Slovenijo
Vlada določila besedilo novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Vlada sprejela sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi žleda med 30. januarjem in 10. februarjem letos
Vlada določila besedilo novele Zakona o javnem naročanju ter novele Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
Vlada sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o davku na nepremičnine
Vlada sprejela mnenje k noveli Zakon o Banki Slovenije
Vlada podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Kviz srečka«
Objava javnega razpisa "World Bank - Centre for Financial Reporting Reform"
Vlada imenovala člane in namestnike medresorske delovne skupine za sodelovanje z Uradom EK za boj proti goljufijam (OLAF)
Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z 2. januarjem kot prostim dnevom
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede neizpolnjevanja ustavnega zakona o fiskalnem pravilu
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS in Skupnosti občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Republika Slovenija izdala 5 in 10 letne obveznice v skupni višini 3,5 milijarde ameriških dolarjev
Vlada sprejela mnenje o več zahtevah ter pobudah za oceno ustavnosti določb Zakona o bančništvu
Odziv ministrstva za finance na odločitev Ustavnega sodišča o Zakonu o davku na nepremičnine
Zaključila se je konferenca Prestrukturiranje dolga in insolventnost – oživitev gospodarske rasti v Sloveniji
Vlada se je seznanila o možnosti financiranja ukrepov za odpravo posledic žleda s posojili mednarodnih finančnih institucij
Vlada zagotovila nujna sredstva za kritje stroškov odprave posledic nedavne naravne nesreče
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije
Vlada seznanjena s Poročilom SOD o upravljanju kapitalskih naložb za mesec december 2013
Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki
Vlada določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2014
Vlada določila, da DUTB vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Mestne občine Koper za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Vlada sprejela mnenje o pobudi Občine Rogaševci za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2012 in zadolženosti na dan 31. 12. 2012
Odziv MF – Agencija Standard & Poor's potrdila bonitetno oceno Slovenije
Objava mandata USD RS
Vlada imenovala neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank
Vlada imenovala člane odborov za izvajanje posameznih prilog Sporazuma o vprašanjih nasledstva
Vlada sprejela mnenje o predlogu Mestne občine Koper za začasno zadržanje Zakona o davku na nepremičnine
Vlada prenesla pravice porabe z Generalnega sekretariata vlade na Državni zbor RS
Vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije
Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o bančništvu, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev
Vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije
Vlada sprejela mnenje o poslanski zahtevi za oceno ustavnosti ZDN
Vlada je sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe SŽ, zoper odločbo o statusu naročnika
Vlada je sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o bančništvu
Vlada se je seznanila s Poročilom SOD o upravljanju kapitalskih naložb za mesec november 2013
Vlada sprejela 11. poročilo o poroštvu RS in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji
Vlada sprejela petnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji
Vlada zavrnila soglasje k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih sprejel Svet ATVP
Vlada gospodarski družbi Vis a Vis Club odvzela koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
Vlada sprejela Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2014
Vlada izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci
Zakon s 1. 1. 2015 uvaja obveznost posredovanja računov v javni sektor v elektronski obliki
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Vlada gospodarski družbi B.G.S. podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
Vlada gospodarski družbi P & P Marketing podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do vključno marca 2014 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov
Vlada prerazporedila sredstva splošne proračunske rezervacije
Država po pozitivni odločitvi Evropske komisije dokapitalizirala pet bank
Vlada zavrnila pritožbo SŽ-Tovorni promet odločbo Ministrstva za finance o statusu naročnika
Vlada zavrnila pritožbo SŽ-Vleka in tehnika odločbo Ministrstva za finance o statusu naročnika
Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe
Vlada ugotovila izpolnjevanje pogojev za upravičenost plačila prejemkov neizvršnih članov upravnega odbora DUTB
Vlada sprejela mnenje glede predloga priporočil s strani skupine poslank in poslancev v zvezi s sanacijo milijardne »bančne luknje« v slovenskih bankah
Vlada sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom RS za leto 2012
Ministrstvo za finance v javno razpravo posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Vlada dopolnila besedilo Predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu
Vlada sprejela Mnenje Vlade RS o predlogu, da naj Ustavno sodišče Republike Slovenije začasno zadrži uporabo več členov Zakona o bančništvu
Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije predstavili rezultate stresnih testov
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Vlada sprejela vmesno poročilo o poteku pogajanj o programu in načinu financiranja 17. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj
Vlada sprejela stališče RS k Predlogu za Izvedbeni Sklep Sveta o dovoljenju Poljski, da uvede ukrepe, ki odstopajo od Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV
Vlada dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih
Vlada sprejela Uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Vlada sprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu v zvezi z odločbo Vlade RS o statusu družbe Soške elektrarne Nova Gorica kot naročnika po ZJNVETPS
Vlada sprejela odgovor na tožbo zoper sklep o razrešitvi z mesta neizvršnega direktorja UO DUTB
Vlada določila besedilo Predloga zakona o SDH
Vlada se je seznanila s Poročilom SOD o upravljanju kapitalskih naložb za mesec oktober 2013
Vlada soglaša s Sklepom o oprostitvi dela obveznosti za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora
Vlada imenovala direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru DURS
Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede standardnega obračuna DDV
Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Vlada prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo
Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij za leto 2013
Vlada novelirala Uredbo o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Vlada izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za cigarete
Vlada dopolnila Zakon o javnih financah
Vlada se je opredelila do amandmajev k predlogu sprememb proračuna RS za leto 2014 in do amandmajev k predlogu dopolnjenega proračuna RS za leto 2015
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance
Vlada sprejela Mnenje o zahtevi DS za ponovno odločanje o noveli Zakona bančništvu
Vlada sprejela Mnenje o zahtevi DS za ponovno odločanje o noveli Zakona dohodnini
Vlada seznanjena s Poročili SOD o upravljanju kapitalskih naložb za meseca avgust in september 2013
Vlada se je seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti zoper ministra za finance dr. Uroša Čuferja
Vlada določila dopolnjen predloga Proračuna RS za leto 2015
Vlada sprejela stališče glede Predloga uredbe EP in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah
Vlada sprejela stališče glede Predloga Direktive EP in Sveta o spremembi Direktive o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja
Vlada sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2013
Vlada sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU
Vlada sprejela izjavo, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB SID banki
Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo družbi Onisac
Vlada imenovala upravo Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ
Vlada sprejela stališče so sklepa Komisije za nadzor javnih financ glede problematike hibridnih in podrejenih obveznic slovenskih bank
Vlada potrdila Statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v letu 2012
Vlada določila besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnine
Misija Mednarodnega denarnega sklada na redni letni misiji v Sloveniji
Vlada sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe gospodarske družbe Termoelektrarne Šoštanj zoper odločbo o statusu naročnika
Vlada imenovala člane Sveta AJPES
Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke mag. Barbare Žgajner Tavš v zvezi s podeljevanjem koncesij
Vlada izdala soglasje, da Banka Slovenije posodi sredstva Mednarodnemu denarnemu skladu
Vlada določila besedilo Predloga novele Zakona o bančništvu
Vlada je sprejela stališče RS glede izvedbenega sklepa Sveta o spremembi odločbe o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od Direktive o skupnem sistemu DDV
Vlada je sprejela stališče RS glede uredbe EP in Sveta o skladih denarnega trga
Vlada je sprejela stališče RS glede izvedbenega sklepa Sveta o spremembi odločbe o dovoljenju Italiji, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od Direktive o skupnem sistemu DDV
Vlada je sprejela stališče RS glede izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Italiji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od skupnega sistema DDV
Vlada je sprejela stališče RS glede spremembe direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES