PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

URADNI LIST 2010

URADNI LIST RS št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (2006)

URADNI LIST RS št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Spremembe kontnih okvirov

URADNI LIST RS št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2009

URADNI LIST RS št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2009
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

URADNI LIST RS št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2009
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2009

URADNI LIST RS št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Poročilo o gibanju plač za november 2009

URADNI LIST RS št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Aneks št. 8 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

URADNI LIST RS št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C)

URADNI LIST RS št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)
Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB2)
Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev

URADNI LIST RS št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2010
Poročilo o gibanju plač za december 2009

URADNI LIST RS št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Zakon o minimalni plači (ZMinP)
Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F)

URADNI LIST RS št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Odločba o ugotovitvi, da 1. točka drugega odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ni v neskladju z Ustavo

URADNI LIST RS št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2010
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2010

URADNI LIST RS št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

URADNI LIST RS št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

URADNI LIST RS št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2010

URADNI LIST RS št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009
Poročilo o gibanju plač za januar 2010

URADNI LIST RS št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

URADNI LIST RS št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB5)

URADNI LIST RS št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Zakon o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-B)

URADNI LIST RS št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010

URADNI LIST RS št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
Hierarhija pravil notranjega revidiranja

URADNI LIST RS št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2010
Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
Pojasnili k slovenskim računovodskim standardom (2006
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

URADNI LIST RS št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

URADNI LIST RS št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Zakon o ekonomskih conah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEC-UPB2)
Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB6)
Poročilo o gibanju plač za februar 2010

URADNI LIST RS št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

URADNI LIST RS št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2010

URADNI LIST RS št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

URADNI LIST RS št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)
Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2010

URADNI LIST RS št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Poročilo o gibanju plač za marec 2010

URADNI LIST RS št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

URADNI LIST RS št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2010

URADNI LIST RS št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun
Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2009

URADNI LIST RS št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6)
Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010
Odredba o določitvi zneska dohodka upravičenega imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna

URADNI LIST RS št. 52/2010 z dne 28. 6. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C)
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2010
Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2010 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Poročilo o gibanju plač za april 2010

URADNI LIST RS št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj

URADNI LIST RS št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

URADNI LIST RS št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-J)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2010

URADNI LIST RS št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

URADNI LIST RS št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Pojasnilo 2 k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)

URADNI LIST RS št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)

URADNI LIST RS št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2010

URADNI LIST RS št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Poročilo o gibanju plač za maj 2010

URADNI LIST RS št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

URADNI LIST RS št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2010
Poročilo o gibanju plač za junij 2010
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2010

URADNI LIST RS št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2010

URADNI LIST RS št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010

URADNI LIST RS št. 76/2010 z dne 1.10. 2010

Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB7)
Poročilo o gibanju plač za julij 2010

URADNI LIST RS št. 77/2010 z dne 4.10. 2010

Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

URADNI LIST RS št. 80/2010 z dne 12.10. 2010

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

URADNI LIST RS št. 82/2010 z dne 18.10. 2010

Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

URADNI LIST RS št. 85/2010 z dne 29.10. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K)

URADNI LIST RS št. 86/2010 z dne 2.11. 2010

Poročilo o gibanju plač za avgust 2010
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2010

URADNI LIST RS št. 88/2010 z dne 5.11. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C)

URADNI LIST RS št. 90/2010 z dne 12.11. 2010

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev

URADNI LIST RS št. 91/2010 z dne 15.11. 2010

Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010

URADNI LIST RS št. 92/2010 z dne 19.11. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2010
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2010
Poročilo o gibanju plač za september 2010

URADNI LIST RS št. 93/2010 z dne 15.11. 2010

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

URADNI LIST RS št. 94/2010 z dne 26.11. 2010

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2010
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg)

URADNI LIST RS št. 97/2010 z dne 3.12. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D)
Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB8)
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

URADNI LIST RS št. 100/2010 z dne 10.12. 2010

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2010

URADNI LIST RS št. 102/2010 z dne 17.12. 2010

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

URADNI LIST RS št. 103/2010 z dne 21.12. 2010

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011
Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2010
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti

URADNI LIST RS št. 104/2010 z dne 23.12. 2010

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

URADNI LIST RS št. 106/2010 z dne 27.12. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti

URADNI LIST RS št. 107/2010 z dne 29.12. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-F)
Poročilo o gibanju plač za oktober 2010

URADNI LIST RS št. 108/2010 z dne 30.12. 2010

Zakon o trgu finančnih instrumentov (uradno prečiščeno besedilo) (ZTFI-UPB3)

URADNI LIST RS št. 109/2010 z dne 30.12. 2010

Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev
Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 110/2010 z dne 30.12. 2010

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost