PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

URADNI LIST 2011

URADNI LIST RS št. 1/2011 z dne 8.1.2011

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2010

URADNI LIST RS št. 3/2011 z dne 14.1.2011

Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2010
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

URADNI LIST RS št. 4/2011 z dne 21.1.2011

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti

URADNI LIST RS št. 5/2011 z dne 24.1.2011

Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije

URADNI LIST RS št. 6/2011 z dne 28.1.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2010
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2010
Poročilo o gibanju plač za november 2010

URADNI LIST RS št. 7/2011 z dne 4.2.2011

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

URADNI LIST RS št. 9/2011 z dne 11.2.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-B)
Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

URADNI LIST RS št. 11/2011 z dne 21.2.2011

Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)

URADNI LIST RS št. 12/2011 z dne 25.2.2011

Poročilo o gibanju plač za december 2010
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2011

URADNI LIST RS št. 13/2011 z dne 28.2.2011

Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4)
Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB3)
Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7)

URADNI LIST RS št. 14/2011 z dne 4.3.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2011
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

URADNI LIST RS št. 18/2011 z dne 15.3.2011

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2011
Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

URADNI LIST RS št. 20/2011 z dne 18.3.2011

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)

URADNI LIST RS št. 21/2011 z dne 21.3.2011

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 22/2011 z dne 25.3.2011

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

URADNI LIST RS št. 24/2011 z dne 1.4.2011

Poročilo o gibanju plač za januar 2011
Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2011
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja

URADNI LIST RS št. 25/2011 z dne 4.4.2011

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

URADNI LIST RS št. 26/2011 z dne 8.4.2011

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2011
Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

URADNI LIST RS št. 27/2011 z dne 13.4.2011

Akt o spremembah Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

URADNI LIST RS št. 28/2011 z dne 15.4.2011

Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti

URADNI LIST RS št. 29/2011 z dne 18.4.2011

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 30/2011 z dne 22.4.2011

Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

URADNI LIST RS št. 32/2011 z dne 29.4.2011

Poročilo o gibanju plač za februar 2011
Letno poročilo Fiskalnega sveta 2011

URADNI LIST RS št. 33/2011 z dne 3.5.2011

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D)
Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2011

URADNI LIST RS št. 34/2011 z dne 6.5.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2011

URADNI LIST RS št. 35/2011 z dne 13.5.2011

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2011

URADNI LIST RS št. 36/2011 z dne 16.5.2011

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 37/2011 z dne 20.5.2011

Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

URADNI LIST RS št. 39/2011 z dne 25.5.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)

URADNI LIST RS št. 40/2011 z dne 27.5.2011

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2011
Poročilo o gibanju plač za marec 2011
Kodeks notranjerevizijskih načel
Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov
Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti

URADNI LIST RS št. 43/2011 z dne 3.6.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2011

URADNI LIST RS št. 45/2011 z dne 10.6.2011

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2011

URADNI LIST RS št. 46/2011 z dne 13.6.2011

Odredba o številu in sedežih izvršiteljev
Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila

URADNI LIST RS št. 47/2011 z dne 17.6.2011

Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1)
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2011
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009

URADNI LIST RS št. 48/2011 z dne 24.6.2011

Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

URADNI LIST RS št. 49/2011 z dne 24.6.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B)

URADNI LIST RS št. 50/2011 z dne 27.6.2011

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2011

URADNI LIST RS št. 51/2011 z dne 27.6.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-C)

URADNI LIST RS št. 52/2011 z dne 29.6.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2011
Poročilo o gibanju plač za april 2011

URADNI LIST RS št. 54/2011 z dne 4.7.2011

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

URADNI LIST RS št. 55/2011 z dne 8.7.2011

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2011
Aneks št. 9 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

URADNI LIST RS št. 57/2011 z dne 15.7.2011

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2011
Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom

URADNI LIST RS št. 58/2011 z dne 22.7.2011

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva

URADNI LIST RS št. 59/2011 z dne 25.7.2011

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F)
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2011

URADNI LIST RS št. 60/2011 z dne 29.7.2011

Poročilo o gibanju plač za maj 2011
Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

URADNI LIST RS št. 63/2011 z dne 8.8.2011

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Kodeks poklicne etike notranjega revizorja

URADNI LIST RS št. 64/2011 z dne 12.8.2011

Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2011

URADNI LIST RS št. 66/2011 z dne 22.8.2011

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2011

URADNI LIST RS št. 69/2011 z dne 2.9.2011

Poročilo o gibanju plač za junij 2011
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2011

URADNI LIST RS št. 70/2011 z dne 5.9.2011

Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

URADNI LIST RS št. 71/2011 z dne 9.9.2011

Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji

URADNI LIST RS št. 72/2011 z dne 16.9.2011

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2011

URADNI LIST RS št. 73/2011 z dne 19.9.2011

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi

URADNI LIST RS št. 73/2011 z dne 23.9.2011

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Rb2011)
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2011
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2011

URADNI LIST RS št. 75/2011 z dne 29.9.2011

Poročilo o gibanju plač za julij 2011

URADNI LIST RS št. 76/2011 z dne 30.9.2011

Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov

URADNI LIST RS št. 78/2011 z dne 5.10.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

1.Znesek obračunanega DDV se lahko zmanjša, če pisno obvestimo kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice odbitka DDV si lahko zmanjšamo od terjetev prijavljenih v stečajni postopek oz. prisilno poravnavo.Če naknadno prejmemo plačilo, je treba DDV spet obračunat.

2. Če želijo bolnice, vrtci in ostali iz 1.odst. 43.člena oprostitev po 43.členu ZDDV jo je treba priglasiti v elektronski obliki

URADNI LIST RS št. 80/2011 z dne 11.10.2011

Slovenski računovodski standard 21 (2012) in Slovenski računovodski standard 22 (2012)

URADNI LIST RS št. 82/2011 z dne 17.10.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo

URADNI LIST RS št. 83/2011 z dne 21.10.2011

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2011

URADNI LIST RS št. 85/2011 z dne 25.10.2011

Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

URADNI LIST RS št. 86/2011 z dne 28.10.2011

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2011
Poročilo o gibanju plač za avgust 2011

URADNI LIST RS št. 87/2011 z dne 2.11.2011

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)

URADNI LIST RS št. 88/2011 z dne 4.11.2011

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011

URADNI LIST RS št. 89/2011 z dne 8.11.2011

Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)

URADNI LIST RS št. 91/2011 z dne 14.11.2011

Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E)
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2012

URADNI LIST RS št. 93/2011 z dne 18.11.2011

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov

URADNI LIST RS št. 94/2011 z dne 25.11.2011

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011

URADNI LIST RS št. 100/2011 z dne 9.12.2011

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (URADNI LIST RS št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

URADNI LIST RS št. 101/2011 z dne 12.12.2011

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

URADNI LIST RS št. 104/2011 z dne 21.12.2011

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

URADNI LIST RS št. 105/2011 z dne 23.12.2011

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011

URADNI LIST RS št. 106/2011 z dne 27.12.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

URADNI LIST RS št. 107/2011 z dne 29.12.2011

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike

URADNI LIST RS št. 108/2011 z dne 29.12.2011

Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

URADNI LIST RS št. 109/2011 z dne 30.12.2011

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

URADNI LIST RS št. 110/2011 z dne 31.12.2011

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)