PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

URADNI LISTI 2012

URADNI LIST RS št. 1/2012 z dne 6.1.2012

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

URADNI LIST RS št. 2/2012 z dne 9.1.2012

Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011
Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba
Spremembe in dopolnitve SRS 2006 in SRS 40 (2012) – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012)

URADNI LIST RS št. 3/2012 z dne 13.1.2012

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

URADNI LIST RS št. 4/2012 z dne 20.1.2012

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah

Metode za določanje primerljivih tržnih cen

Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji

URADNI LIST RS št. 5/2012 z dne 23.1.2012

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2011
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2011
Znesek minimalne plače

URADNI LIST RS št. 6/2012 z dne 27.1.2012

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2011
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

URADNI LIST RS št. 8/2012 z dne 3.2.2012

Poročilo o gibanju plač za november 2011

URADNI LIST RS št. 9/2012 z dne 6.2.2012

Odločba o ugotovitvi, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo

URADNI LIST RS št. 12/2012 z dne 17.2.2012

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2012

URADNI LIST RS št. 13/2012 z dne 20.2.2012

Poročilo o gibanju plač za december 2011

URADNI LIST RS št. 14/2012 z dne 24.2.2012

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

URADNI LIST RS št. 15/2012 z dne 29.2.2012

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2012

URADNI LIST RS št. 17/2012 z dne 5.3.2012

Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Aneks št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

URADNI LIST RS št. 18/2012 z dne 9.3.2012

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2012

URADNI LIST RS št. 19/2012 z dne 13.3.2012

Kolektivna pogodba Komunalnih dejavnosti za leto 2012
Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 28. februarja 2012

URADNI LIST RS št. 20/2012 z dne 16.3.2012

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2012

URADNI LIST RS št. 21/2012 z dne 19.3.2012

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor

URADNI LIST RS št. 23/2012 z dne 26.3.2012

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)

URADNI LIST RS št. 24/2012 z dne 30.3.2012

Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)

Lahko se uveljavlja olajšava za nakup tovornega vozila z motorjem najman EURO IV

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I)

Lahko se uveljavlja olajšava za nakup tovornega vozila z motorjem najman EURO IV

Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Spet se lahko kupuje z gotovino do 420€

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Poročilo o gibanju plač za januar 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012

URADNI LIST RS št. 26/2012 z dne 6.4.2012

Aneks št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta

URADNI LIST RS št. 27/2012 z dne 13.4.2012

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2012

URADNI LIST RS št. 30/2012 z dne 26.4.2012

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)

Uveljavlja se lahko 100% zneska za razvoj. Olajšava za vlaganje v raziskeva in razvoj se izključuje z olajšavo za investianje.Olajšava za investiranja je zdaj 40% in ni omejena na 30.000€. Povečča se olajšava na 40% za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost.Podaljša se kdo kdaj se šteje proizvodnja vina in oljčnega olja za osnovno kmetijsko dejavnost.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

Uveljavlja se lahko 100% zneska za razvoj. Olajšava za vlaganje v raziskeva in razvoj se izključuje z olajšavo za investianje. Olajšava za investiranja je zdaj 40% in ni omejena na 30.000€. Davek DDPO je 15%

Letno poročilo Fiskalnega sveta 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2012
Poročilo o gibanju plač za februar 2012
Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti

URADNI LIST RS št. 32/2012 z dne 4.5.2012

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F)

Prenos direktiv EU. Objava podatkov družb pri AJEPSu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E)

Direktiva EU - Vzajemna pomoč pri izterjavi davkov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah (ZPlaSS-C)

URADNI LIST RS št. 35/2012 z dne 14.5.2012

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2012

URADNI LIST RS št. 36/2012 z dne 18.5.2012

Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb

URADNI LIST RS št. 38/2012 z dne 25.5.2012

Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012

URADNI LIST RS št. 40/2012 z dne 30.5.2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

URADNI LIST RS št. 41/2012 z dne 31.5.2012

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo za ločeno življenje

Ne velja več. Velja ZUJF

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih

Ne velja več. Velja ZUJF

URADNI LIST RS št. 42/2012 z dne 1.6.2012

Poročilo o gibanju plač za marec 2012

URADNI LIST RS št. 47/2012 z dne 22.6.2012

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2012

URADNI LIST RS št. 48/2012 z dne 26.6.2012

Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v neskladju z Ustavo

URADNI LIST RS št. 50/2012 z dne 29.6.2012

Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov

Na podlagi zakon o PIZ se spremenijo cene dnevnice na 3,52€ za odsotnost 8-12ur in 10,67€ za odsotnost nad 12ur.

URADNI LIST RS št. 51/2012 z dne 6.7.2012

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Sprememba dnevnic in kilometrin

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2012
Poročilo o gibanju plač za april 2012
Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Spremeni se prevoz na najmanj 70% javnega prevoza. Če ni javnega prevoza 0,16€/km. Prehrana najmanj 4,16€/dan. Minimalni regre 763€, če je v denarju. V denarju mora bit najman 55% zneska.

URADNI LIST RS št. 52/2012 z dne 9.7.2012

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012

Navodila za XML datoteko za dostabo podatkov.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Navodila za XML datoteko

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2012

URADNI LIST RS št. 53/2012 z dne 13.7.2012

Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila
Določi se obrazec za obračun davka od motornih vozil

Navodilo o dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
Višina povračila stroškov službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Od 01.07.2012 dalje veljajo službena potovanja od 6-8ur 6,02€, 8-12ur 8,60€, nad 12ur 16,98€

URADNI LIST RS št. 56/2012 z dne 23.7.2012

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012

URADNI LIST RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

Ureja plačilne roke, večstranski pobot, obvezni večstranski pobot, register protestiranih menic, izvršnica, kodeks ravnanja, nadzor nad izvajanjem zakona


Izvršnica : Izjava dolžnika s katero se zaveže plačati denarni znesek. Vsebuje potrdilo o izvršljivosti. Notarsko ali upravno overjena. Vsebuje nepreklicno pooblastilo upniku da lahko zahteva izplačili pri banki in soglasje dolžnika, da lahko banka denar izplača. V plačilo jo je treba predložiti v treh letih po dospelosti.Ni prenosljiva. Zahteva je dana tako, da upnik predloži izvršnico banki in navede računa na katerega naj se znesek prenese. Znesek je lahko manjši kot je navedena na izvršnici. Banka upnika obvesti o upnikovi plačilni zahtevi. Pred izvršnico se izplačajo sklepi o izvršbi in sklepi sodišča oz. DURS o zavarovanju. Banka najmanj enkrat dnevno preveri če je denar na računu. Če na računu ni denarja in ima upnik račun še pri kaki drugi banki, mora ta banka drugo banko o izvršnici obvestiti oz. ji poslati kopij. Druga banka mora prenesti denar na prvo banko.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G)
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2012

URADNI LIST RS št. 58/2012 z dne 31.7.2012

Poročilo o gibanju plač za maj 2012

URADNI LIST RS št. 59/2012 z dne 3.8.2012

Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema

URADNI LIST RS št. 63/2012 z dne 20.8.2012

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2012

URADNI LIST RS št. 64/2012 z dne 24.8.2012

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2012
Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006)

URADNI LIST RS št. 66/2012 z dne 27.8.2012

Uredba o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih

URADNI LIST RS št. 67/2012 z dne 31.8.2012

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO-UPB2)
Poročilo o gibanju plač za junij 2012

URADNI LIST RS št. 68/2012 z dne 7.9.2012

Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij

URADNI LIST RS št. 70/2012 z dne 17.9.2012

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Tarifna priloga 2012 št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

URADNI LIST RS št. 71/2012 z dne 21.9.2012

Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo

URADNI LIST RS št. 75/2012 z dne 5.10.2012

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K)
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Natančneje določa način uveljavljanja olajševe za vlaganje v raziskeve in razvoj in sicer evidence, kaj se lahko uveljavlja kot strošek raziskav in razvoja in davčni nadzor. Obrazci ki so priloge davčnemu obračunu.

URADNI LIST RS št. 77/2012 z dne 12.10.2012

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Nove priloge k obrazcu obračun akontacije dohodnine in sicer : davčni obračun akontacije dohodnine, metodologija, olajšava za investicije, vlaganje v raziskave in razvoj, regijska olajšava

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Nove priloge k obrazcu obračun davka od dohodkov pravnih oseb in sicer : davčni obračun davka od dohodkov, metodologija, olajšava za investicije, vlaganje v raziskave in razvoj, regijska olajšava

URADNI LIST RS št. 78/2012 z dne 15.10.2012

Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

Enoten kontni okvir. Velja od 01.01.2013

URADNI LIST RS št. 83/2012 z dne 6.11.2012

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G)

Spremembe določb ki se nanašajo na :

 • kraj obdavčenja dolgoročnega najema prevoznega sredstva, razen čolnov
 • dobave blaga ali storitev
 • pravila za izdajanje računov in obveznost izdajanja računov
 • obvezni podatki na računu in poenostavljen račun
 • papirnati in elektronski račun
 • hranjenje dokumentacije
 • spremenjena meja za vstop v DDV iz 25.000€ na 50.000€

URADNI LIST RS št. 88/2012 z dne 23.11.2012

Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela

Ureja prijavo in evidence povezana z kratkotrajnim delom. Mikro podjetje z do 10 zaposlenimi.

URADNI LIST RS št. 90/2012 z dne 30.11.2012

Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe na določene šifre dejavnosti.

URADNI LIST RS št. 91/2012 z dne 4.12.2012

Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti

Zapis pravil obnašanja ocenjevalcev vrednosti.

Sprememba hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti

Doda se točka strokovno gradivo

URADNI LIST RS št. 94/2012 z dne 10.12.2012

Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS)

Uvaja davek na finančne storitve, t.j. dajanje kreditov, izdajanje garancij, storitve zavarovalnega posredništva. Stopnja je 6,5%

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)
Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

URADNI LIST RS št. 96/2012 z dne 14.12.2012

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

URADNI LIST RS št. 97/2012 z dne 14.12.2012

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2013

URADNI LIST RS št. 99/2012 z dne 18.12.2012

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s spremembami in dopolnitvami (uradno prečiščeno besedilo)
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

URADNI LIST RS št. 100/2012 z dne 20.12.2012

Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov

URADNI LIST RS št. 102/2012 z dne 21.12.2012

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013

Olajšave in lestvice za leto 2013

URADNI LIST RS št. 104/2012 z dne 24.12.2012

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)

Zakon o izvrševanju
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013)

Proračun za 2013
Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014)

Proračun za 2014

URADNI LIST RS št. 105/2012 z dne 24.12.2012

Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A)

Doda se še tiste ki so delali v drugih republikah SFRJ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

 • Stopnje kala pri predelavi in konzerviranju sadja in zelenjave
 • Stopnje kala pri predelavi olja in maščob
 • Pekovski izdelki
 • Predelava soli

URADNI LIST RS št. 106/2012 z dne 28.12.2012

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2012

Koeficient rasti

URADNI LIST RS št. 107/2012 z dne 28.12.2012

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Obrazec zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

Obrazci za odmero dohodnine iz kapitala se razširijo tudi na oddajanje premoženja v najem.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Poročilo o gibanju plač za oktober 2012

URADNI LIST RS št. 108/2012 z dne 29.12.2012

Rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RbRFTN12)
Rebalans

URADNI LIST RS št. 109/2012 z dne 31.12.2012

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M)

Vračila trošarin

Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

 • Velja do 31.12.2013 in po poteku velja do sklenitve nove
 • Spremenjena je tarifna priloga
 • Določena so povračila stroškov - malica, prevoz, potni stroški...
 • Določene so jubilejne nagrade