PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

URADNI LIST 2013

URADNI LIST RS št. 1/2013 z dne 4.1.2013

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

URADNI LIST RS št. 4/2013 z dne 18.1.2013

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

URADNI LIST RS št. 7/2013 z dne 25.1.2013

Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve

URADNI LIST RS št. 8/2013 z dne 29.1.2013

Znesek minimalne plače
Poročilo o gibanju plač za november 2012

URADNI LIST RS št. 9/2013 z dne 30.1.2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2012
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2012

URADNI LIST RS št. 10/2013 z dne 1.2.2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi

URADNI LIST RS št. 12/2013 z dne 7.2.2013

Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5)
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
Pristop k spremembam in dopolnitvam Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije

URADNI LIST RS št. 13/2013 z dne 14.2.2013

Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011)

URADNI LIST RS št. 14/2013 z dne 15.2.2013

Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22.januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Spremembe Hierarhije pravil revidiranja
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij
Odločba Sveta za avtorsko pravo

URADNI LIST RS št. 15/2013 z dne 18.2.2013

Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov

URADNI LIST RS št. 18/2013 z dne 1.3.2013

Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

URADNI LIST RS št. 19/2013 z dne 4.3.2013

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

URADNI LIST RS št. 21/2013 z dne 13.3.2013

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

URADNI LIST RS št. 25/2013 z dne 22.3.2013

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 29/2013 z dne 5.4.2013

Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

URADNI LIST RS št. 30/2013 z dne 12.4.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

URADNI LIST RS št. 31/2013 z dne 15.4.2013

Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 32/2013 z dne 19.4.2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 35/2013 z dne 26.4.2013

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2013

URADNI LIST RS št. 37/2013 z dne 29.4.2013

Poročilo o gibanju plač za februar 2013

URADNI LIST RS št. 39/2013 z dne 6.5.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)

URADNI LIST RS št. 42/2013 z dne 16.5.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje

URADNI LIST RS št. 44/2013 z dne 24.5.2013

Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2013
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2013

URADNI LIST RS št. 45/2013 z dne 27.5.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2013

URADNI LIST RS št. 46/2013 z dne 29.5.2013

Poročilo o gibanju plač za marec 2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)

URADNI LIST RS št. 47/2013 z dne 31.5.2013

Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148)
Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Sprememba hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov
Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

URADNI LIST RS št. 51/2013 z dne 14.6.2013

Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

URADNI LIST RS št. 52/2013 z dne 21.6.2013

Odločba o ugotovitvi, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini

URADNI LIST RS št. 53/2013 z dne 21.6.2013

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

URADNI LIST RS št. 54/2013 z dne 24.6.2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

URADNI LIST RS št. 55/2013 z dne 28.6.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B)
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2013
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2013
Poročilo o gibanju plač za april 2013
Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije vključno z njeno tarifno prilogo

URADNI LIST RS št. 56/2013 z dne 2.7.2013

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

URADNI LIST RS št. 57/2013 z dne 5.7.2013

Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

URADNI LIST RS št. 58/2013 z dne 8.7.2013

Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

URADNI LIST RS št. 59/2013 z dne 12.7.2013

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2013 Tarifna priloga 2013 št. 1. h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

URADNI LIST RS št. 61/2013 z dne 19.7.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B)
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013)

URADNI LIST RS št. 62/2013 z dne 19.7.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Sklep o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ

URADNI LIST RS št. 63/2013 z dne 26.7.2013

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)
Zakon o davku od srečk (ZDavS)
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)
Uredba o obrtnih dejavnostih
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013
Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

URADNI LIST RS št. 64/2013 z dne 30.7.2013

Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru

URADNI LIST RS št. 65/2013 z dne 2.8.2013

Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

URADNI LIST RS št. 66/2013 z dne 8.8.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb
Pravilnik o prehranskih dopolnilih

URADNI LIST RS št. 67/2013 z dne 9.8.2013

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom

URADNI LIST RS št. 69/2013 z dne 23.8.2013

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2013
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2013
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013

URADNI LIST RS št. 71/2013 z dne 30.8.2013

Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
Poročilo o gibanju plač za junij 2013
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam

URADNI LIST RS št. 72/2013 z dne 30.8.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

URADNI LIST RS št. 75/2013 z dne 9.9.2013

Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo

URADNI LIST RS št. 76/2013 z dne 13.9.2013

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

URADNI LIST RS št. 78/2013 z dne 20.9.2013

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2013
Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih

URADNI LIST RS št. 79/2013 z dne 27.9.2013

Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
Poročilo o gibanju plač za julij 2013

URADNI LIST RS št. 81/2013 z dne 4.10.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana

URADNI LIST RS št. 82/2013 z dne 11.10.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013

URADNI LIST RS št. 83/2013 z dne 11.10.2013

Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 11.člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

URADNI LIST RS št. 85/2013 z dne 18.10.2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

URADNI LIST RS št. 86/2013 z dne 22.10.2013

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2013

URADNI LIST RS št. 89/2013 z dne 28.10.2013

Pravilnik o določanju zavarovalne osnove
Poročilo o gibanju plač za avgust 2013

URADNI LIST RS št. 91/2013 z dne 5.11.2013

Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A)

URADNI LIST RS št. 92/2013 z dne 8.11.2013

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

URADNI LIST RS št. 93/2013 z dne 11.11.2013

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 94/2013 z dne 15.11.2013

Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1

URADNI LIST RS št. 96/2013 z dne 22.11.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M)
Poročilo o gibanju plač za september 2013

URADNI LIST RS št. 97/2013 z dne 25.11.2013

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2013

URADNI LIST RS št. 98/2013 z dne 29.11.2013

Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Dopolnitev valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012

URADNI LIST RS št. 100/2013 z dne 6.12.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2013
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2013

URADNI LIST RS št. 101/2013 z dne 9.12.2013

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)
Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G)

URADNI LIST RS št. 104/2013 z dne 13.12.2013

Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

URADNI LIST RS št. 105/2013 z dne 16.12.2013

Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

URADNI LIST RS št. 106/2013 z dne 16.12.2013

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

URADNI LIST RS št. 107/2013 z dne 20.12.2013

Odločba o razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)

URADNI LIST RS št. 108/2013 z dne 20.12.2013

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2013

URADNI LIST RS št. 109/2013 z dne 22.12.2013

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo
Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

URADNI LIST RS št. 110/2013 z dne 27.12.2013

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

URADNI LIST RS št. 111/2013 z dne 27.12.2013

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G)
Poročilo o gibanju plač za oktober 2013
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2013

URADNI LIST RS št. 114/2013 z dne 31.12.2013

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja