PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

URADNI LIST 2014

URADNI LIST RS št. 1/2014 z dne 3.1.2014

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

URADNI LIST RS št. 3/2014 z dne 10.1.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2013

URADNI LIST RS št. 5/2014 z dne 20.1.2014

Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

URADNI LIST RS št. 7/2014 z dne 31.1.2014

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
Znesek minimalne plače
Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2013
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014

URADNI LIST RS št. 9/2014 z dne 5.2.2014

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Poročilo o gibanju plač za november 2013

URADNI LIST RS št. 11/2014 z dne 11.2.2014

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku na nepremičnine

URADNI LIST RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014

URADNI LIST RS št. 15/2014 z dne 28.2.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
Poročilo o gibanju plač za december 2013
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014

URADNI LIST RS št. 16/2014 z dne 3.3.2014

Pristop h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo

URADNI LIST RS št. 17/2014 z dne 7.3.2014

Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov članom disciplinskih komisij prve in druge stopnje

URADNI LIST RS št. 18/2014 z dne 14.3.2014

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
Slovenski poslovnofinančni standard 7 – Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2014
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)

URADNI LIST RS št. 19/2014 z dne 17.3.2014

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C)
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 20/2014 z dne 21.3.2014

Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

URADNI LIST RS št. 21/2014 z dne 28.3.2014

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2014
Poročilo o gibanju plač za januar 2014

URADNI LIST RS št. 22/2014 z dne 31.3.2014

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Odločba o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo
Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

URADNI LIST RS št. 23/2014 z dne 2.4.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C)

URADNI LIST RS št. 24/2014 z dne 4.4.2014

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

URADNI LIST RS št. 25/2014 z dne 11.4.2014

Zakon o finančni upravi (ZFU)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed dejavnosti, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba, kot glavno dejavnost
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014
Aneks št. 6 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

URADNI LIST RS št. 26/2014 z dne 14.4.2014

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 28/2014 z dne 18.4.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

URADNI LIST RS št. 29/2014 z dne 25.4.2014

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2014
Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

URADNI LIST RS št. 30/2014 z dne 28.4.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo

URADNI LIST RS št. 31/2014 z dne 30.4.2014

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 32/2014 z dne 5.5.2014

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N)

URADNI LIST RS št. 33/2014 z dne 9.5.2014

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014
Poročilo o gibanju plač za februar 2014

URADNI LIST RS št. 35/2014 z dne 16.5.2014

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost
Razlaga Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (KPKIS)

URADNI LIST RS št. 36/2014 z dne 23.5.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2014

URADNI LIST RS št. 37/2014 z dne 26.5.2014

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2014

URADNI LIST RS št. 38/2014 z dne 30.5.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2014
Poročilo o gibanju plač za marec 2014
Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 25. marca 2014
Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 26. seji dne 20.5.2014

URADNI LIST RS št. 40/2014 z dne 3.6.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)

URADNI LIST RS št. 41/2014 z dne 6.6.2014

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

URADNI LIST RS št. 42/2014 z dne 9.6.2014

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2014

URADNI LIST RS št. 43/2014 z dne 13.6.2014

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

URADNI LIST RS št. 44/2014 z dne 17.6.2014

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

URADNI LIST RS št. 45/2014 z dne 20.6.2014

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2 – UPB1)
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

URADNI LIST RS št. 46/2014 z dne 23.6.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B)
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 48/2014 z dne 27.6.2014

Odredba o določitvi datuma, od katerega je v postopkih izvršbe in zavarovanja mogoče vročanje po elektronski poti

URADNI LIST RS št. 50/2014 z dne 4.7.2014

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N)
Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo

URADNI LIST RS št. 51/2014 z dne 7.7.2014

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014
Poročilo o gibanju plač za april 2014

URADNI LIST RS št. 52/2014 z dne 11.7.2014

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

URADNI LIST RS št. 53/2014 z dne 15.7.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

URADNI LIST RS št. 57/2014 z dne 25.7.2014

Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo

URADNI LIST RS št. 58/2014 z dne 28.7.2014

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

URADNI LIST RS št. 59/2014 z dne 1.8.2014

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo
Poročilo o gibanju plač za maj 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014

URADNI LIST RS št. 61/2014 z dne 8.8.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2014

URADNI LIST RS št. 62/2014 z dne 14.8.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2014

URADNI LIST RS št. 64/2014 z dne 29.8.2014

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2014
Poročilo o gibanju plač za junij 2014

URADNI LIST RS št. 65/2014 z dne 5.9.2014

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014

URADNI LIST RS št. 66/2014 z dne 12.9.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2014

URADNI LIST RS št. 69/2014 z dne 26.9.2014

Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil
Poročilo o gibanju plač za julij 2014

URADNI LIST RS št. 70/2014 z dne 29.9.2014

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 71/2014 z dne 3.10.2014

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2014

URADNI LIST RS št. 72/2014 z dne 10.10.2014

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014

URADNI LIST RS št. 73/2014 z dne 13.10.2014

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

URADNI LIST RS št. 76/2014 z dne 21.10.2014

Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014

URADNI LIST RS št. 77/2014 z dne 27.10.2014

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Poročilo o gibanju plač za avgust 2014

URADNI LIST RS št. 78/2014 z dne 30.10.2014

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

URADNI LIST RS št. 79/2014 z dne 05.11.2014