Month: December 2021

IZRAČUNI

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

200720062005dej.2007
stopnja lastniškosti financiranja92,95%83,44%89,47%35,61%
stopnja dolžniškosti financiranja7,04%16,56%10,53%64,13%
stopnja razmejenosti financiranja0,01%0,00%0,00%2,52%
stopnja dolgoročnosti financiranja92,95%83,44%89,47%54,18%
stopnja kratkoročnosti financiranja7,05%16,56%10,53%45,82%
stopnja osnovnosti kapitala78,77%88,09%95,64%37,34%
koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja7,57%19,85%11,69%173,02%

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

200720062005dej.2007
stopnja osnovnosti investiranja50,43%53,85%65,42%46,79%
stopnja obratnosti investiranja49,45%46,08%33,96%45,02%
stopnja finančnosti investiranja0,00%18,13%0,00%9,40%
stopnja dolgoročnosti investiranja50,43%53,85%65,42%51,54%
stopnja kratkoročnosti investiranja49,45%28,00%34,56%40,98%
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
koeficient opremljenosti dela z osnovnimi sredstvi
koeficient tehnične opremljenosti dela
Stopnja kratkoročnosti sredstev49,45%28,00%34,56%40,98%
Stopnja opredmetenosti kratkoročnih sredstev5,43%7,75%11,25%45,58%
Stopnja neopredmetenosti kratkoročnih sredstev47,47%28,00%70,82%36,37%

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

200720062005dej.2007
koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev184,32%154,94%136,76%76,11%
koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev183,90%154,91%136,72%65,58%
koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev183,90%154,91%136,72%96,20%
koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog174,63%148,91%129,05%71,58%
koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)330,88%47,01%53,16%7,08%
koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)664,44%155,66%285,59%47,40%
koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)702,56%278,27%322,52%98,81%
koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja333,56%108,65%232,43%67,40%
koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja333,56%108,65%108,65%40,32%

KAZALNIKI OBRAČANJA

200720062005dej.2007
koeficient obračanja obratnih sredstev1,23822,33161,52562,4702
koeficient obračanja osnovnih sredstev0,090,130,090,12
koeficient obračanja zalog materiala13,2019,647,363,16
koeficient obračanja zalog proizvodov
koeficient obračanja zalog trgovskega blaga
koeficient obračanja terjatev do kupcev
koeficient mesečne zadostnosti zaloge proizvodov
koeficient dnevne trajnosti kreditirane prodaje

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

200720062005dej.2007
koeficient gospodarnosti poslovanja118,55%111,19%104,29%101,91%
koeficient celotne gospodarnosti1,201,121,051,01
stopnja proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja splošnodejavnostne stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov
stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov22,28%19,93%26,70%24,93%
stopnja kosmate dobičkovnosti poslovnih prihodkov0,160,110,040,04
stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
stopnja dobičkovnosti prihodkov16,33%10,64%4,43%1,41%
stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov12,53%8,17%4,43%0,88%

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

200720062005del. 2007
koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE)11,75%8,58%3,05%2,84%
koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)9,83%6,59%2,73%2,75%
koeficient čiste dobičkonosnosti osnovnega kapitala13,42%8,97%3,18%7,31%
koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
stopnja dividendnosti čistega dobička
osnovna čista dobičkonosnostnavadne delnice
popravljena čista dobičkonosnost navadne delnice
dividendnost navadne delnice
Ostali kazalniki povezani z delnicami

KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI

200720062005dej.2007
stopnja udeležbe zaposlencev v dohodku
stopnja udeležbe financerjev v dohodku
stopnja udeležbe države v dohodku
stopnja udeležbe podjetja v dohodku
povprečna mesečna kosmata plača povečana za kosmate udeležbe zaposlencev
povprečna mesečna čista plača povečana za čiste udeležbe zaposlencev

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

Na podlagi kazalnikov financiranja lahko sklepamo da ima podjetje relativno velik delež kapitala v celotnih obveznostih podjetja. Dolgoročnih dolgov nima, ima sicer kratkoročne dolgove, vendar ti predstavljajo le 7,05% vseh dolgov. Z vidika kazalnikov financiranja ni razloga da podjetju ne bi prodali z valuto 90 dni. Prav tako ni razloga, da ne bi kupovali tako, da nam dobavi čez 90 dni. O vlaganju pa nam ti kazalniki ne povedo veliko.

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

Iz kazalnikov stanja investiranja smo razbrali, da predstavljajo približno polovico vseh sredstev podjetja osnovna sredstav. Podatek je približno enak kot v dejavnosti . Podjetje nima finančnih naložb, podjetja v dejavnosti pa jih imajo in sicer le 9.40%. Stopnja opredmetenosti in stopnja neopredmetenosti kratkoročnih sredstev nam povesta, da ima podjetje le manjši delež kratkoročnih sredstev vezanih v zalogah in da približno polovico vseh kratkoročnih sredstev predstavljajo terjatve. Iz bilančnih podatkov pa tudi razberemo, da preostala kratkoročna sredstva predstavljajo denarna sredstva. Tako da podjetje ni rizično niti s stališča prodaje, kot tudi ni rizično s stališča nabave.

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

Z analizo vodoravnih kazalnikov finančnega ustroja smo ugotovili, da naše podjetje s svojim kapitalom financira vsa svoja dolgoročna sredstva. Prav tako pa s svojimi kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriva kratkoročne dolgove. Na voljo ima dovolj denarnih sredstev, da z njimi poplača vse svoje kratkoročne obveznosti, dolgoročnih pa nima.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

Z kazalniki gospodarnosti smo ugotovili, da ima podjetje večje prihodke od odhodkov in sicer po stopnji, ki je nad povprečjem v dejavnosti.

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

Kazalniki dobičkonosnosti nam povejo, da je naše podjetje bolj dobičkonosno kot pa so podjetja v dejavnosti. Torej se v njega bolj splača vlagati, kot pa v povprečno podjetje v dejavnosti. Vendar to dejstvo še ni zadostno, da bi podali mnenje o tem, ali se v podjetje splača vlagati. Potrebovali bi še primerjavo z drugimi možnimi načini vlaganja in njihovo donosnostjo.

SKLEP

Nobenega razloga ni, da ne bi podjetju dobavljali tako, da nam plača v 90-ih dneh. Prav tako ni razloga, da ne bi od podjetja kupovali tako, da nam dobavi v pol leta. V podjetje bi se splačalo vlagati, če bi morali izbirati med našim podjetje in povprečnim podjetjem v dejavnosti. Za dokončno mnenje, pa bi morali analizirati še druge možnosti vlaganja.

KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI

STOPNJA UDELEŽBE ZAPOSLENCEV V DOHODKU

vsota čistih plač (brez vštetih dajatev) in drugih deležev zaposlencev
——————————————————————–
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE FINANCERJEV V DOHODKU

vsota danih obresti in dividend
———————————————————–
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE DRŽAVE V DOHODKU

vračunani davki (skupaj z davki v plačah)
—————————————————————–
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE PODJETJA V DOHODKU

čisti dobiček po odbitku dividend
——————————————————————–
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POVPREČNA MESEČNA KOSMATA PLAČA POVEČANA ZA KOSMATE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV

vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih kosmatih plač in drugih kosmatih udeležb zaposlencev
———————————————————————
povprečno število zaposlencev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POVPREČNA MESEČNA ČISTA PLAČA POVEČANA ZA ČISTE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV

vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih čistih plač in drugih udeležb zaposlencev (to je brez dajatev)
———————————————————————-
povprečno število zaposlencev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KAZALNIKI DOBIČKONOSTNOSTI

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA ( ROE )

xxxxxxčisti dobiček v poslovnem letuKapitalčisti poslovni izid tekočega letaPovprečni kapital brez čistega poslovnega izida tekočega letačisti dobiček v poslovnem letu
——————————————-
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
leto 2007158.878,00 €1.502.869,00 €150.932,00 €1.351.937,00 €11,75%
leto 2006106.209,00 €1.343.991,00 €106.209,00 €1.237.782,00 €8,58%
leto 200537.703,00 €1.238.119,00 €0,00 €1.238.119,00 €3,05%
dejavnosti 20072.398.334,00 €87.910.218,00 €3.479.539,00 €84.430.679,00 €2,84%

KOEFICIENT ČISTE DONOSNOSTI SREDSTEV ( ROA )

čisti dobiček v poslovnem letudane obrestiskupajpovprečna sredstvačisti dobiček + dane obresti v poslovnem letu
———————————————————
povprečna sredstva
leto 2007158.878,00 €158.878,00 €1.616.772,00 €9,83%
leto 2006106.209,00 €106.209,00 €1.610.733,00€6,59%
leto 200537.703,00 €37.711,00 €1.383.835,00€2,73%
dejavnosti 20072.398.334,00 €4.392.522,00 €6.790.856,00 €246.882.020,00 €2,75%

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

čisti dobiček v poslovnem letupovprečni osnovni kapitalčisti dobiček v poslovnem letu
————————————————–
povprečni osnovni kapital
leto 2007158.878,00 €1.183.882,00 €13,42%
leto 2006106.209,00 €1.183.880,00 €8,97%
leto 200537.703,00 €1.184.198,00 €3,18%
dejavnosti 20072.398.334,00 €32.822.933,00 €7,31%

KOEFICIENT DIVIDENDNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

vsota dividend za poslovno leto
———————————————–
povprečni osnovni kapital
leto 2007
leto 2006

STOPNJA DIVIDENDNOSTI ČISTEGA DOBIČKA

vsota dividend za poslovno leto
—————————————————-
povprečni čisti dobiček
leto 2007

OSNOVNA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————————
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POPRAVLJENA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

popravljeni čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————
povprečno število popravljenih uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

DIVIDENDNOST NAVADNE DELNICE

vsota dividend za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————————
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

poslovni prihodkiposlovni odhodkiposlovni prihodki
—————————-
poslovni odhodki
leto 20071.257.5421.060.741118,55%
leto 20061.291.1331.161.213111,19%
leto 2005847.849812.979104,29%
dejavnosti 2007267.390.731262.383.450,00€101,91%

KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

poslovni prihodkifinančni prihodkidrugi prihodkiskupajposlovni odhodkifinančni odhodkidrugi odhodkiskupajposlovni izidprihodki
———-
odhodki
leto 20071.257.5429.9972301.267.7691.060.7415111.060.757207.0121,20
leto 20061.291.1334.1194.2191.299.4711.161.213801.161.221138.2501,12
leto 2005847.8492.667188850.704812.979210813.00037.7041,05
dejavnosti 2007267.390.7312.317.7122.461.820272.170.263262.383.4505.657.606287.634268.328.6903.841.5731,01

STOPNJA PROIZVAJALNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški proizvajanja v prodanih količinah
——————————————————–
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA PRODAJNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški prodajanja poslovni
——————————————-
prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA SPLOŠNODEJAVNOSTNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški splošnih služb
———————————
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA TEHNIČNE (ZMOGLJIVOSTNE) STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški amortizacije
——————————
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA DELOVNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški delaposlovni prihodkistroški dela
————————-
poslovni prihodki
leto 2007282.514,00 €1.267.769,00 €22,28%
leto 2006259.034,00 €1.299.471,00 €19,93%
leto 2005227.168,00 €850.704,00 €26,70%
dejavnosti 200767.855.463,00 €272.170.263,00 €24,93%

STOPNJA KOSMATE DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

poslovni prihodkiposlovni odhodkiposlovni dobičekkosmati poslovni dobiček
—————————————-
poslovni prihodki
leto 20071.267.769,00 €1.060.741,00 €207.028,00 €0,16
leto 20061.299.471,00 €1.161.213,00 €138.258,00 €0,11
leto 2005850.704,00 €812.979,00 €37.725,00 €0,04
dejavnosti 2007272.170.263,00 €262.383.450,00 €9.786.813,00 €0,04

STOPNJA DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

poslovni dobiček
—————————-
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV

dobičekprihodkidobiček
—————–
prihodki
leto 2007207.012,00 €1.267.769,00 €16,33%
leto 2006138.249,00 €1.299.471,00 €10,64%
leto 200537.703,00 €850.704,00 €4,43%
dejavnosti 20073.841.573,00 €272.170.263,00 €1,41%

STOPNJA ČISTE DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV

čisti dobičekprihodkičisti
—————————–
dobiček prihodki
leto 2007158.878,00 €1.267.769,00 €12,53%
leto 2006106.209,00 €1.299.471,00 €8,17%
leto 200537.703,00 €850.704,00 €4,43%
dejavnosti 20072.398.334,00 €272.170.263,00 €0,88%

KAZALNIKI OBRAČANJA

KOEFICIENT OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna stanja obratnih sredstvev namesto povprečnih

poslovni odhodkiamortizacijaposlovni odhodki brez amortizacijekratkoročna sredstvakratkoročne finančne naložbedolgoročne poslovne terjatvekratkoročne aktivne časovne razmejitveobratna sredstvaposlovni odhodki v letu dni brez amortizacije
————–
povprečno stanje obratnih sredstev*
leto 20071.060.74070.727990.013799.48882799.5701,2382
leto 20061.161.213109.6271.051.586742.259292.105855451.0092,3316
leto 2005812.97983.434729.545469.9568.260478.2161,5256
dejavnosti 2007262.383.45011.987.406250.396.044111.148.6311.669.183195.3751.691.769101.366.5992,4702

KOEFICIENT OBRAČANJA OSNOVNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna osnovnih sredstev namesto povprečnih

amortizacija v letu dnipovprečno stanje osnovnih sredstev ( po neodpisani vrednosti)amortizacija v letu dni
————————————————
povprečno stanje osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti)
leto 200770.727815.3610,09
leto 2006109.627867.4140,13
leto 200583.434905.3510,09
dejavnosti 200714.010.526115.504.1050,12

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA

* upoštevana so končna stanja zalog materiala namesto povprečnih

porabljeni material v letu dni ( po nabavni ceni)povprečna zaloga material ( po nabavni ceni)porabljeni material v letu dni (po nabavnih cenah)
————————————————
povprečna zaloga materiala (po nabavnih cenah)
leto 2007572.57043.38013,20
leto 2006686.44234.94419,64
leto 2005395.75353.8037,36
dejavnosti 2007145.844.79946.117.1483,16

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG PROIZVODOV

prodani proizvodi v letu dni (po proizvajalnih stroških)
————————————————————-
povprečna zaloga proizvodov (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG TRGOVSKEGA BLAGA

prodano blago v letu dni (po prodajnih cenah)
—————————————————————–
stanje zalog blaga (po prodajnih cenah)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV DO KUPCEV

Prejemki od kupcev v letu dni
————————————————-
povprečno stanje terjatev do kupcev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT MESEČNE ZADOSTNOSTI ZALOGE PROIZVODOV

stanje zalog proizvodov (po proizvajalnih stroških)
—————————————————————-
povprečna mesečna prodaja (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT DNEVNE TRAJNOSTI KREDITIRANE PRODAJE

Stanje terjatev do kupcev
————————————————–
povprečni dnevni prihodki iz prodaje na kredit
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

kapitalosnovna sredstva po neodpisani vrednostiKapital
———————————————–
osnovna sredstva(po neodpisani vrednosti)
leto 20071.502.869815.361184,32%
leto 20061.343.991867.414154,94%
leto 20051.238.119905.351136,76%
dejavnosti 200787.910.218115.504.10576,11%

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapitaldolgoročna sredstvakapital
————————–
dolgoročna sredstva
leto 20071.502869817.202183,90%
leto 20061.343.991867.618154,91%
leto 20051.238.119905.618136,72%
dejavnosti 200787.910.218134.041.61365,58%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapitaldolgoročni dolgovidolgoročne pasivne časovne razmejitveskupajdolgoročna sredstvakapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
————————————
dolgoročna sredstva
leto 20071.502.8691.502.869817.202183,90%
leto 20061.343.9911.343.991867.618154,91%
leto 20051.238.1191.238.119905.618136,72%
dejavnosti 200787.910.21839.620.8181.418.408128.949.444134.041.61396,20%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

kapitaldolgoročni dolgovidolgoročne pasivne časovne razmejitveskupajdolgoročna sredstvanormalne zalogeskupajkapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
——————-
dolgoročna sredstva + normalne zaloge
leto 20071.502.8691.502.869817.20243.380860.582174,63%
leto 20061.343.9911.343.991867.61834.944902.562148,91%
leto 20051.238.1191.238.119905.61853.803959.421129,05%
dejavnost 200787.910.218,00€39.620.8181.418.408128.949.444134.041.61346.117.148180.158.76171,58%

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (HITRI KOEFICIENT)

likvidba sredstvakratkoročne obveznostilikvidna sredstva
———————————
kratkoročne obveznosti
leto 2007376.532113.797330,88%
leto 2006125.392266.74247,01%
leto 200577.466145.71653,16%
dejavnosti 20077.962.299112.483.4247,08%

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (POSPEŠENI KOEFICIENT)

likvidba sredstvakratkoročne terjatveskupajkratkoročne obveznostivsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev
———————————————————-
kratkoročne obveznosti
leto 2007376.532379.576756.108113.797664,44%
leto 2006125.392289.818415.210266.742155,66%
leto 200577.466338.686416.152145.716285,59%
dejavnosti 20077.962.29945.352.01953.314.318112.483.42447,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (KRATKOROČNI KOEFICIENT)

kratkoročna sredstvakratkoročne obveznostikratkoročna sredstva
—————————————-
kratkoročne obveznosti
leto 2007799.488113.797702,56%
leto 2006742.259266.742278,27%
leto 2005469.956145.716322,52%
dejavnosti 2007111.148.638112.483.42498,81%

KOEFICIENT KOMERCIALNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

terjatve do kupcevobveznosti do dobaviteljevterjatve do kupcev
———————————–
obveznosti do dobaviteljev
leto 2007379.576113.797333,56%
leto 2006289.818266.742108,65%
leto 2005338.686145.716232,43%
dejavnosti 200745.352.01967.283.37067,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

kratkoročne terjatvekratkoročne obveznostikratkoročne terjatve
—————————————–
kratkoročne obveznosti
leto 2007379.576113.797333,56%
leto 2006289.818266.742108,65%
leto 2005338.686145.716108,65%
dejavnosti 200745.352.019112.483.42440,32%

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva ( po neodpisani vrednosti)sredstvaosnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
—————————————————
sredstva
leto 2007815.3611.616.77250,43%
leto 2006867.4141.610.73353,85%
leto 2005905.3511.383.83565,42%
dejavnosti 2007115.504.105246.882.02046,79%

STOPNJA OBRATNOSTI INVESTIRANJA

obratna sredstvasredstvaobratna sredstva
————————
sredstva
leto 2007799.4881.616.77249,45%
leto 2006742.2591.610.73346,08%
leto 2005469.9561.383.83533,96%
dejavnosti 2007111.148.638246.882.02045,02%

STOPNJA FINANČNOSTI INVESTIRANJA

dolgoročne finančne naložbekratkoročne finančne naložbeskupajsredstvavsota dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih finančnih naložb
———————————————–
Sredstva
leto 200701.616.7720,00%
leto 2006292.105292.1051.610.73318,13%
leto 200501.383.8350,00%
dejavnosti 200711.533.70411.669.18323.202.887246.882.0209,40%

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva po neodpisani vrednostidolgoročne finančne naložbedolgoročne poslovne terjatveskupajsredstvavsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev
————————————-
sredstva
leto 2007815.3610815.3611.616.77250,43%
leto 2006867.4140867.4141.610.73353,85%
leto 2005905.3510905.3511.383.83565,42%
dejavnosti 2007115.504.10511.533.704195.375127.233.184246.882.02051,54%

STOPNJA KRATKOROČNOSTI INVESTIRANJA

kratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)sredstvavsota obratnih sredstev (brez dolgoročnih poslovnih terjatev), kratkoročnih finančnih naložb in aktivnih časovnih razmejitev
—————————————
sredstva
leto 2007799.488082799.5701.616.77249,45%
leto 2006742.259292.105855451.0091.610.73328,00%
leto 2005469.95608.260478.2161.383.83534,56%
dejavnost 2007111.148.63811.669.1831.691.769101.171.224246.882.02040,98%

STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

popravek vrednosti snovnih sredstev
——————————————————–
nabavna vrednost snovnih sredstev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OPREMLJENOSTI DELA Z OSNOVNIMI SREDSTVI

osnovna sredstva (po nabavni vrednosti)
———————————————————-
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT TEHNIČNE OPREMLJENOSTI DELA

oprema (po nabavni vrednosti)
—————————————————-
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA KRATKOROČNOSTI SREDSTEV

kratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)sredstvakratkoročna (obratna) sredstva
——————-
sredstva
leto 2007799.488082799.5701.616.77249,45%
leto 2006742.259292.105855451.0091.610.73328,00%
leto 2005469.95608.260478.2161.383.83534,56%
dejavnosti 2007111.148.63811.669.183195.3751.691.769101.171.224246.882.02040,98%

STOPNJA OPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

zalogekratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)zaloge
———————–
kratkoročna sredstva
leto 200743.380799.488082799.5705,43%
leto 200634.944742.259292.105855451.0097,75%
leto 200553.803469.95608.260478.21611,25%
dejavnosti 200746.117.148111.148.63811.669.183195.3751.691.769101.171.22445,58%

STOPNJA NEOPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

terjatve iz poslovanjakratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)terjatve iz poslovanja
——————
kratkoročna (obratna) sredstva
leto 2007379.576799.488082799.57047,47%
leto 2006289.818742.259292.1058551.035.21928,00%
leto 2005338.686469.95608.260478.21670,82%
dejavnosti 200745.352.019111.148.63811.669.183195.3751.691.769124.704.96536,37%

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA

kapitalobveznosti do virov sredstevkapital
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071.502.8691.616.77292,95%
leto 20061.343.9911.610.73383,44%
leto 20051.238.1191.383.83589,47%
dejavnosti 200787.910.218246.882.02035,61%

V letu 2007 predstavlja kapital kar 92.95% vseh obveznosti do virov sredstev. Kapital je najbolj kvalitetna oblika financiranja podjetja, saj je to trajen vložek lastnikov v podjetje. Torej nima zapadlosti in ga do likvidacije ni potrebno vrniti. Podjetje torej uporablja skoraj izključno samo lastnikov denatr- Stopnja se z leti bistveno ne spreminja, kar pomeni, da je to stalnica v poslovanju podjetja. Stanje pa je pa dejavnosti bisteveno drugačno, saj predstavlja kapital samo 35,61% vseh obveznosti. Iz tega kazalnika razberemo, da nam bo podjetje poravnalo račun, saj razen lastnikom, drugim ne dolguje veliko.

STOPNJA DOLŽNIŠKOSTI FINANCIRANJA

dolgoviobveznosti do virov sredstevdolgovi
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 2007113.7971.616.7727,04%
leto 2006266.7411.610.73316,56%
leto 2005145.7161.383.83510,53%
dejavnosti 2007112.483.424246.882.02064,13%

Kazalnik je podoben stopnji lastniškosti financiranja, le da nam zdaj pove, kolikšen je delež vseh dolgov v obveznostih do virov sredstev. Podjetje ima torej samo 7,04% dolgov v primerjavi s celotnimi obveznostmi in je zato kot naš potencialni kupec ni posebno rizično.

STOPNJA RAZMEJENOSTI FINANCIRANJA

vsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitevobveznosti do virov sredstevvsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071061.616.7720,01%
leto 200601.610.7330,00%
leto 200501.383.8350,00%
dejavnosti 20076.218.218246.882.0202,52%

Podjetje je sicer v letu 2007 oblikovalo 106€ pasivnih časovnih razmejitev, vendar to predstavlja le 0,01% vseh virov sredstev, kar lahko zanemarimo. Je pa odstotek financiranja iz tega vira v dejavnosti nekoliko višji. Podjetja v dejavnosti pričakujejo v prihodnosti določene rizike, oz. pričakujejo v prihodnosti določena popravila, zato že v tekočem letu oblikujejo rezervacije za kritje teh izdatkov. Lahko pa da se samo izogibajo plačila davka od dohodka.

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami)obveznosti do virov sredstevvsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami)
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071.502.8691.616.77292,95%
leto 20061.343.9911.610.73383,44%
leto 20051.238.1191.383.83589,47%
dejavnosti 2007133.749.254246.882.02054,18%

Ker podjetje nima dolgoročnih obveznosti, je ta kazalnik podoben stopnji lastniškosti financiranja. V dejavnosti pa vidimo, da imajo podjetja polovico vseh virov dolgoročnih, polovico pa kratkoročnih. Vsekakor naše podjetje ni rizično podjetje.

STOPNJA KRATKOROČNOSTI FINANCIRANJA

kratkoročni dolgovipasivne časovne razmejitveSKUPAJobveznosti do virov sredstevvsota kratkoročnih dolgov (skupaj s kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami)
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 2007113.797106113.9031.616.7727,05%
leto 2006266.742266.7421.610.73316,56%
leto 2005145.716145.7161.383.83510,53%
dejavnosti 2007112.483.424649.342113.132.766246.882.02045,82%

Tudi ta kazalec je zelo podoben stopnji dolžniškosti financiranja ker podjetje nima dolgoročnih dolgov. Z vidika rizičnosti sicer velja, da kratkoročni viri niso stabilni viri, saj jih je treba vrniti prej kot v enem letu. Vidimo pa, da so podjetja v dejavnosti veliko bolj rizična kot je naše podjetje, saj predstavljajo kratkoročni viri kar 45% vseh obveznosti.

STOPNJA OSNOVNOSTI KAPITALA

osnovni kapitalakapitalosnovni kapital
——————————–
kapital
leto 20071.183.8821.502.86978,77%
leto 20061.183.8821.343.99188,09%
leto 20051.184.1981.238.11995,64%
dejavnosti 200732.822.93387.910.21837,34%

Osnovni kapital je tisti kapital, ki ga ima podjetje registriranega pri sodišču. Z leti pa se oblikujejoi tudi druge kategorije kapitala, tako da kazalnik ne pove prav veliko o podjetju.

KOEFICIENT DOLGOVNO-KAPITALSKEGA RAZMERJA

dolgovidolgoročne obveznostiskupajkapitaldolgovi
——————————–
kapital
leto 2007113.7970113.7971.502.8697,57%
leto 2006266.7420266.7421.343.99119,85%
leto 2005144.7160144.7161.238.11911,69%
dejavnosti 2007152.104.24239.620.818152.104.24287.910.218173,02%

Kazalnik se uporablja za oceno stopnjo zadolženosti. Če ima vrednost 1 pomeni, da so dolgovi podjetja enaki kapitalu. Iz našega primera vidimo, da dolgovi predstavljajo le majhen del kapitala. Pri konkurenci pa so dolgovi 1.73x večji kot je njihov kapital.

Scroll to Top