KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI
STOPNJA UDELEŽBE ZAPOSLENCEV V DOHODKU vsota čistih plač (brez vštetih dajatev) in drugih deležev zaposlencev——————————————————————–vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izgubaleto …
Preberi več
KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA poslovni prihodkiposlovni odhodkiposlovni prihodki—————————-poslovni odhodkileto 20071.257.5421.060.741118,55%leto 20061.291.1331.161.213111,19%leto 2005847.849812.979104,29%dejavnosti 2007267.390.731262.383.450,00€101,91% KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI poslovni prihodkifinančni prihodkidrugi prihodkiskupajposlovni odhodkifinančni odhodkidrugi odhodkiskupajposlovni izidprihodki———-odhodkileto 20071.257.5429.9972301.267.7691.060.7415111.060.757207.0121,20leto 20061.291.1334.1194.2191.299.4711.161.213801.161.221138.2501,12leto 2005847.8492.667188850.704812.979210813.00037.7041,05dejavnosti 2007267.390.7312.317.7122.461.820272.170.263262.383.4505.657.606287.634268.328.6903.841.5731,01 STOPNJA PROIZVAJALNE …
Preberi več
KAZALNIKI OBRAČANJA
KOEFICIENT OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV * upoštevana so končna stanja obratnih sredstvev namesto povprečnih poslovni odhodkiamortizacijaposlovni odhodki brez amortizacijekratkoročna sredstvakratkoročne finančne naložbedolgoročne poslovne terjatvekratkoročne aktivne časovne razmejitveobratna sredstvaposlovni …
Preberi več
KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV kapitalosnovna sredstva po neodpisani vrednostiKapital———————————————–osnovna sredstva(po neodpisani vrednosti)leto 20071.502.869815.361184,32%leto 20061.343.991867.414154,94%leto 20051.238.119905.351136,76%dejavnosti 200787.910.218115.504.10576,11% KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV kapitaldolgoročna sredstvakapital————————–dolgoročna sredstvaleto 20071.502869817.202183,90%leto 20061.343.991867.618154,91%leto 20051.238.119905.618136,72%dejavnosti …
Preberi več
KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)
STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA osnovna sredstva ( po neodpisani vrednosti)sredstvaosnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)—————————————————sredstvaleto 2007815.3611.616.77250,43%leto 2006867.4141.610.73353,85%leto 2005905.3511.383.83565,42%dejavnosti 2007115.504.105246.882.02046,79% STOPNJA OBRATNOSTI INVESTIRANJA obratna sredstvasredstvaobratna sredstva————————sredstvaleto 2007799.4881.616.77249,45%leto 2006742.2591.610.73346,08%leto 2005469.9561.383.83533,96%dejavnosti 2007111.148.638246.882.02045,02% STOPNJA FINANČNOSTI …
Preberi več
KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)
STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA kapitalobveznosti do virov sredstevkapital——————————–obveznosti do virov sredstevleto 20071.502.8691.616.77292,95%leto 20061.343.9911.610.73383,44%leto 20051.238.1191.383.83589,47%dejavnosti 200787.910.218246.882.02035,61% V letu 2007 predstavlja kapital kar 92.95% vseh obveznosti do virov sredstev. Kapital …
Preberi več
BILANČNI PODATKI
Bilanca stanjaLeto 2007 v €Leto 2006 v €Leto 2005 v €Dejavnost 2007SREDSTVA1.616.7721.610.7331.383.835246.882.020ADOLGOROČNA SREDSTVA817.202867.618905.618134.041.613I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve1.8412042671.777.300II.Opredmetena osnovna sredstva815.361867.414905.351115.504.105III.Naložbene nepremičnine0004.637.029IV.Dolgoročne finančne naložbe00011.533.7041.Dolgoročne finančne …
Preberi več
BRANJE BILANC
BILANCA STANJA GOSPODARSKE DRUŽBE 001Sredstva (002+032+053)002A. Dolgoročna sredstva (003+010+018+019+027+031) 003I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 0041.Neopredmetena sredstva (od005 do 008) 005a. Dolgoročne premoženjske pravice003 – Premoženjske …
Preberi več
DELOVNA RAZMERJA
namen zakona, urejanje delovnih razmerij, uporaba zakona, definicija delovnega razmerja, opredelitev delavca in delodajalca, prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov, prepoved spolnega in drugega nadlegovanja, odškodninska odgovornost …
Preberi več
TRGOVINA
Trgovina je trgovinska dejavnost, ki obsega nakupovanje trgovskega blaga z namenom nadaljnje prodaje, ne glede ali je blago prodana v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.
Preberi več
OBLIGACIJSKI ZAKONIK
Obsega pravne norme za urejanje obligacijskih razmerij, ki jih imenujemo tudi obveznostna razmerja. Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma (upnikom in dolžnikom).
Preberi več
Scroll to Top