September 2020

DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI IN DELNO DAVČNO PRIZNANI ODHODKI PO ZDDPO-2

Področje davčno nepriznanih in delno priznanih odhodkov ureja ZDDPO-2. Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in z njim uvedenimi računovodskimi standardi.

 • ODPRAVA DVOJNE OBDAVČITVE ( 13.ČLEN )
 • TRANSFERNE CENE ( 16. ČLEN ) IN CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI ( 17.ČLEN )
 • OBRESTI MED POVEZANIMI OSEBAMI ( 19.ČLEN )
 • REZERVACIJE ( 20.ČLEN )
 • PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV ( 21.ČLEN )
 • PREVREDNOTENJE FINANČNIH NALOŽB ( 22.ČLEN )
 • PREVREDNOTENJE DOBREGA IMENA ( 23.ČLEN )
 • ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO ( 26.ČLEN )
 • SPLOŠNO O ODHODKIH ( 29.ČLEN)
 • DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI ( 30.ČLEN )
 • DELNO DAVČNO PRIZNANI ODHODKI ( 31.ČLEN )
 • OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL ( 32.ČLEN )
 • AMORTIZACIJA ( 33.ČLEN )
 • REZERVACIJE PRI BANKAH BORZNO POSREDNIŠKIH HIŠAH IN ZAVAROVALNICAH (34.ČLEN)
 • PLAČE IN DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z ZAPOSLITVIJO ( 35.ČLEN )

ODPRAVA DVOJNE OBDAVČITVE ( 13.ČLEN )

13.člen ZDDPO-2 odpravlja dvojno in manj kot enkratno obdavčenje, kar pomeni da se prihodki in odhodki, ki so bili vključeni v davčno osnovo v preteklem davčnem obdobju, ne morejo ponovno vštevati v osnovo v tekočem ali prihodnjem obdobju.

Tako za nepriznane odhodke velja, da se prihodki rezidenta in nerezidenta, ki izvirajo iz v preteklih davčnih obdobjih nepriznanih odhodkov, izvzamejo iz davčne osnove do višine nepriznanih odhodkov v preteklih davčnih obdobjih. Zavezanec mora hraniti podatke o takih prihodkih oz. odhodkih.

TRANSFERNE CENE ( 16. ČLEN ) IN CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI ( 17.ČLEN )

Za povezane oseben se po 16.členu štejeta zavezanec rezident ali nerezident in tuja pravna oseba ali tuja oseba brez pravne osebnosti, ki ni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: tuja oseba)., po 17. členu se za povezani osebi štejeta dva rezidenta. Seveda morata izpolnjevati pogoje navedene v 16. in 17.členu ZDDPO-2.

Če torej zavezanec posluje s povezanimi osebami iz 16. in 17. člena ZDDPO-2, se pri ugotavljanju odhodkov za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi in stroški, upoštevajo transferne cene oz. cene med povezanimi osebami, vendar največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.

Primerljive tržne cene se določijo s pomočjo naslednjih metod :

 • Metodo primerljivih prostih cen
 • Metodo preprodajnih cen
 • Metodo dodatka na stroške
 • Metodo porazdelitve dobička
 • Metodo stopnje čistega dobička

Podrobnejša navodila za izvajanje tega člene so v Pravilniku o transfernih cenah Ur.l. 141/2006 z dne 30.12.2006<

Davčna osnova pa se iz poslov med dvema rezidentoma, ki sta povezani osebi po 17.členu, spremeni samo v primeru, če eden od rezidentov izkazuje nepokrito izgubo iz preteklih obdobij, plačuje davek po stopnji 0%, oz. po nižji stopnji kot je določeno v 60.členu ZDDPO-2, ali pa je oproščen plačevanja davka po ZDDPO-2.

OBRESTI MED POVEZANIMI OSEBAMI ( 19.ČLEN )

V kolikor zavezanec prejme posojilo od povezane osebe, mora biti posojilo dano po obrestni meri, ki je nižja ali enaka priznani obrestni meri. Upošteva se zadnjo znano objavljeno priznano obrestno mero v času odobritve posojila. Obrestna mera od povezane osebe je lahko višja samo izjemoma in sicer takrat, ko zavezanec dokaže, da bi posojilo dobil od posojilodajalca nepovezane osebe, v enakih okoliščinah, po višji obrestni meri od priznane. Če pa se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera, se upošteva zadnja objavljena priznana obrestna mera v času obračuna obresti.

Če se te obresti obračunavajo za obdobje daljše od enega meseca in ne dalj kot eno leto, se upoštevajo povprečna mesečna priznana obrestna mera.

Izračuna se kot navadna aritmetična sredina priznane obrestne mere prvega in zadnjega meseca obdobja izračuna. Priznano obrestno mero objavi minister za finance pred začetkom davčnega obdobja.

V primeru da zavezanec posluje s povezano osebo po 17.členu, se davčna osnova ne spreminja, razen, če eden od rezidentov izkazuje nepokrito izgubo, plačuje davek po stopnji 0% ali nižji kot je predpisana v 60. členu, oz. je oproščen plačevanja davka po tem zakonu.

REZERVACIJE ( 20.ČLEN )

Rezervacije se upoštevajo v višin 50% oblikovanih rezervacij. Za rezervacije se štejejo :

 • Dana jamstva ob prodaji proizvodov
 • Rezervacije za reorganizacijo
 • Rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb
 • Rezervacije za pokojnine
 • Rezervacije za jubilejne nagrade
 • Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi.

Za rezervacije pa se ne štejejo dolgoročne pogojne obveznosti.
Odprava in poraba rezervacij, ki niso bile priznane kot odhodek, se v davčnem obdobju upoštevajo na naslednji način :
Iz davčne osnove se izvzamejo prihodki iz odprave ali porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot odhodek.
Priznajo se odhodki iz porabe rezervacij v delu, ki niso bili priznani ob oblikovanju rezervacij

Popravek na sedanjo vrednost predvidenih bodočih izdatkov se šteje kot oblikovanje oz. odprava rezervacij.

PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV ( 21.ČLEN )

Odhodki iz prevrednotenja terjatve se priznajo v obračunanih zneskih, vendar odhodkov ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov :

 • Aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev
 • 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja

Davčna osnova ob odpisu terjatev, katerih odhodki se priznajo pri prevrednotenju, se tako poveča za davčno priznane odhodke. Ne priznajo pa se v primeru, če odpis naredimo po 6.točki 21.člena ZDDPO-2.

Za terjatve se štejejo kratkoročne in dolgoročne poslovne terjatve, brez aktivnih časovnih razmejitev. Oslabitev se odpravi tako, da se prihodki iz odprave oslabitve izvzamejo iz davčne osnove.

V celoti se upoštevajo odhodki iz prevrednotenja zaradi sprememb valutnega tečaja. Odhodki, ki niso priznani kot odhodki ker so višji od aritmetične sredina dejanskih odpisov v zadnjih treh letih ali so višji od 1% obdavčljivih prihodkov, se priznajo ob odpisu celotne terjatve :

 • Na podlagi sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku
 • Na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu v katerem terjatve niso bile poplačane v celoti.
 • Na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča
 • Brez sodnega postopka, če zavezanec dokaže,
  • Da bi stroški sodnega postopka presegli znesek terjatve.
  • Dokazati mora tudi, da so bila opravljena vsa dejanja za dosego poplačila terjatve oz. so nadaljni pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

PREVREDNOTENJE FINANČNIH NALOŽB ( 22.ČLEN )

Odhodki iz prevrednotenja kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb oz. finančnih instrumentov se ne priznajo, če ne gre za prevrednotenje izmerjenih po pošteni vrednosti. Odprava oslabitve pa se v tem primeru izvzame iz davčne osnove. Odhodki, ki se ne priznajo, se priznajo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oz. odpravi finančne naložbe oz. finančnega instrumenta. Posojila bank, ki so vrednotena po metodi odplačne vrednosti, se banki priznajo kot odhodek do višine, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo.

PREVREDNOTENJE DOBREGA IMENA ( 23.ČLEN )

Odhodki iz prevrednotenja dobrega imena se priznajo v obračunanih zneskih, vendar do višine 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena. Presežni znesek nad 20% začetne vrednosti dobrega imena, se prizna v naslednjih davčnih obdobjih, tako da odhodki ne presegajo 20% začetne izkazane vrednosti dobrega imena.

ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO ( 26.ČLEN )

Pri določanju davčne osnove po 24. in 25. členu tega zakona, se odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v kapital gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki omogočajo dohodke, ki se izvzemajo po 24. in 25. členu tega zakona, ne priznajo v znesku, ki je enak 5 % zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki so po 24. in 25. členu tega zakona izvzeti iz davčne osnove zavezanca.

Davčni zavezanec iz davčne osnove izvzame odhodke iz prvega odstavka tega člena v davčnem obdobju, v katerem iz davčne osnove izvzame dohodke po 24. in 25. členu tega zakona.

SPLOŠNO O ODHODKIH ( 29.ČLEN)

V 29.členu ZDDPO-2 zakonodajalec navaja, da se pri ugotavljanju dobička priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po ZDDPO-2. Iz tega sledi da ostali odhodki :

 • Niso potrebni za pridobitev prihodkov oz. niso potrebni pogoj za opravljanje dejavnosti
 • Niso posledica opravljanja dejavnosti
 • Imajo značaj privatnosti ali niso skladni z običajno prakso, pomeni da niso običajni v posamezni dejavnosti glede na pretekle izkušnje. To pa ne velja za dohodke, ki so posledica izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče in drugi izredni in nepogosti dogodki.

DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI ( 30.ČLEN )

Davčno nepriznani odhodki so glede na 30.člen ZDDPO-2:

 • Dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička. (74.člen)
 • Odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let.
 • Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost. To so predvsem:
  • Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov oziroma povezanih oseb iz 16. in 17. člena ZDDPO-2, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb;
  • Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčena po zakonu, ki ureja dohodnino.
  • Ti stroški se priznajo, če gre za odplačno uporabo, vendar največ do višine plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje, nastali v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne priznajo sorazmerno takšni rabi.
 • Stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev.
 • Kazni, ki jih izreče pristojni organ.
 • Davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba.
 • Davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka, čeprav je imel to pravico po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost.
 • Obresti:
  • Od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
  • Od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom tega zakona;
 • Donacije
 • Podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma, da se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno dejanje.

DELNO DAVČNO PRIZNANI ODHODKI ( 31.ČLEN )

Delno priznani odhodki so navedeni v 31.členi ZDDPO. Kot odhodki se priznajo v višini 50 %:

 • Stroški reprezentance;
 • Stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji.

OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL ( 32.ČLEN )

Če :

 • Posojilodajalec ni banka ali zavarovalnica
 • Je posojilo prejete od delničarja oz. družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev ali glasovalnih pravic
 • Če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja, oz. družbenika v kapitalu (presežek posojil)
 • Zavezanec ne more dokazat, da bi presežek posojil dobil tudi od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba.

se take obresti ne priznajo kot odhodek.

Za posojila delničarja oziroma družbenika se štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki.

Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se določi za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja vplačanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca v davčnem obdobju.

AMORTIZACIJA ( 33.ČLEN )

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj iz petega odstavka tega člena.

Če obračunana amortizacija preseže znesek ki se prizna kot odhodek, se presežni znesek amortizacije kot odhodek prizna v naslednjih davčnih obdobjih.

Najvišja letna amortizacijska stopnja :

 • Gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3 %
 • Dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6 %
 • Opremo, vozila in mehanizacijo 20 %
 • Dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3 %
 • Računalniško, strojno in programsko, opremo 50 %
 • Večletne nasade 10 %
 • Osnovno čredo 20 %
 • Druga vlaganja 10 %

Kot odhodek se ob prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti osnovnega sredstva, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in posamična nabavna vrednosti ne presega 500€.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, vključno z odhodki iz njihove odtujitve, ki je obračunana od dela nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva na podlagi ocene stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve mesta, za katere so oblikovane rezervacije, ter poraba in odprava tako oblikovanih rezervacij se obravnava pod pogoji pod katerimi se upoštevajo odhodki iz rezervacij ( 20. člen ZDDPO-2 ).

REZERVACIJE PRI BANKAH BORZNO POSREDNIŠKIH HIŠAH IN ZAVAROVALNICAH (34.ČLEN)

Rezervacije, ki jih mora oblikovati banka glede na posebna tveganja, se priznajo banki kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo.

Posebne rezervacije glede na posebna tveganja, ki jih mora oblikovati borzno posredniška družba, se priznajo borzno posredniški družbi kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

Zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, se pri zavarovalnici priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine ali zgornje meje v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.

PLAČE IN DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z ZAPOSLITVIJO ( 35.ČLEN )

Vsa izplačila se priznajo v obračunanih zneskih, razen izplačil poslovodnih delavcev, prokuristov, delavcev s posebnimi pooblastili, ki si izplačujejo plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi dopusta in drugih odsotnosti v zneskih, ki niso v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi.

Davek na dodano vrednost

DAVEK NA DODANO VREDNOST – KAZALO ZAKONA

DAVEK NA DODANO VREDNOST

 • I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
  • Vsebina zakona
  • Pripadnost DDV :
  • Predmet obdavčitve :
  • Transakcije, ki niso predmet obdavčitve
 • II. DAVČNI ZAVEZANCI
  • Definicija
 • III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
  • 1. Dobava blaga
   • Splošno
   • Uporaba blaga za neposlovne namene
   • Uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti
   • Prenos blaga v drugo državo članico
   • Prenos podjetja
  • 2. Pridobitev blaga znotraj Unije
   • Splošno
   • Transakcije, ki se obravnavajo kot pridobitev blaga znotraj Unije
   • Nato
  • 3. Opravljanje storitev
   • Splošno
   • Opravljanje storitev za neposlovne namene
   • Opravljanje storitev v svojem imenu in za račun druge osebe
   • Posebna določba
  • 4. Uvoz blaga
   • Definicija
 • IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
  • 1. Kraj dobave blaga
   • Dobava blaga brez prevoza
   • Dobava blaga s prevozom
   • Dobava blaga na krovu plovil, zrakoplovov ali na vlakih
   • Dobava plina po sistemu za zemeljski plin, dobava električne energije in energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja in hlajenja
  • 2. Kraj pridobitve blaga znotraj Unije
   • Kraj pridobitve blaga znotraj Unije
  • 3. Kraj opravljanja storitev
   • 3.1. Opredelitve
    • Opredelitev davčnega zavezanca za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev
   • 3.2. Splošna pravila
    • Splošna pravila
   • 3.3. Posebna pravila
    • Storitve posrednikov
    • Storitve v zvezi z nepremičninami
    • Opravljanje prevoza
    • Storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, pomožne prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah
    • Restavracijske storitve ter storitve cateringa
    • Restavracijske storitve ter storitve cateringa za potrošnjo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih
    • Najem prevoznih sredstev
    • Elektronske storitve, ki jih opravi davčni zavezanec s sedežem zunaj Unije osebam, ki niso davčni zavezanci
    • Opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Unije
  • 4. Kraj uvoza blaga
   • Kraj uvoza blaga
 • V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
  • Splošne določbe
  • Dobave blaga ali storitev
  • Predplačila pri opravljanju dobav blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Pridobitev blaga znotraj Unije
  • Uvoz blaga
 • VI. DAVČNA OSNOVA
  • Dobave blaga ali storitev
  • Tržna vrednost
  • Pridobitev blaga znotraj Unije
  • Uvoz blaga
  • Druge določbe
 • VII. STOPNJA DDV
  • Uporaba stopnje
  • Stopnja DDV
 • VIII. OPROSTITVE DDV
  • 1. Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu
   • Oproščene dejavnosti v javnem interesu
   • Oprostitve za določene dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava
  • 2. Oprostitve za določene druge dejavnosti
   • Druge oproščene dejavnosti
   • Pravica do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami
  • 3. Oprostitve za transakcije znotraj Unije
   • Oprostitve v zvezi z dobavami blaga
   • Dobave blaga, za katere ne velja oprostitev
   • Oprostitve pri pridobitvah blaga znotraj Unije
   • Oprostitve za določene prevozne storitve
  • 4. Oprostitve pri uvozu
   • Oproščene transakcije
   • Blago iz 2. točke 50. člena
  • 5. Oprostitve pri izvozu
   • Oproščene transakcije
  • 6. Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom
   • Dobava, najem in popravila plovil in zrakoplovov, oskrbovanje in opravljanje storitev za neposredne potrebe plovil in zrakoplovov
  • 7. Oprostitve v zvezi z nekaterimi transakcijami, ki se obravnavajo kot izvoz
   • Oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov, Nato, dobava zlata centralnim bankam
  • 8. Oprostitve za storitve posrednikov
   • Oprostitve za storitve posrednikov
  • 9. Oprostitve za transakcije, povezane z mednarodnim trgovanjem
   • Pogoji za oprostitev
   • Oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih
   • Oprostitve za dobave določenega blaga in storitev v davčnih skladiščih
   • Davčno skladišče
   • Pridobitev blaga znotraj Unije
   • Znesek dolgovanega DDV
 • IX. ODBITEK DDV
  • 1. Nastanek in obseg pravice do odbitka
   • Nastanek pravice do odbitka DDV
   • Obseg pravice
   • Nepremičnine
   • Nova prevozna sredstva
   • Odbitni delež
   • Omejitev pravice do odbitka
   • Uveljavljanje pravice do odbitka
   • Popravek odbitka DDV
   • Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih
   • Dobava osnovnih sredstev v obdobju popravkov
   • Popravek odbitka DDV na podlagi odločitve davčnega in carinskega organa
  • 2. Vračilo DDV
   • 2.1. Vračilo DDV na podlagi obračuna DDV
    • Vračilo DDV na podlagi obračuna DDV
    • Vračilo DDV v posebnih primerih
   • 2.2. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici
    • Pogoji za vračilo
    • Omejitev pravice do vračila zaradi omejitve pravice do odbitka DDV v državi članici sedeža
    • Zahtevek za vračilo
    • Popravek prvotnega odbitnega deleža
    • Obdobje vračila
    • Rok za odločitev o zahtevku in rok za vračilo DDV
    • Vračilo DDV, pridobljeno z goljufijo
    • Obresti za prepozno vračilo
   • 2.3. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici
    • Uveljavljanje vračila DDV v drugi državi članici
   • 2.4. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi
    • Pogoji za vračilo
    • Vračilo DDV v potniškem prometu
 • X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
  • 1. Obveznost plačila
   • Osebe, ki morajo plačati DDV
   • Prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV
   • Solidarna odgovornost za plačilo DDV
   • Plačilo DDV v državni proračun
   • Posebni primeri predložitve instrumenta zavarovanja izpolnitve DDV
  • 2. Identifikacija
   • Obveznost prijavljanja
   • Identifikacijska številka za DDV
   • Prenehanje identifikacije za namene DDV
  • 3. Izdaja računov
   • Pravila za izdajanje računov
   • Obveznost izdajanja računov
   • Obvezni podatki na računu
   • Poenostavljeni računi
   • Papirnati in elektronski računi
   • Posebne določbe
   • Valuta na računu
  • 4. Knjigovodstvo
   • Splošne obveznosti
   • Posebne obveznosti v zvezi s hrambo računov
  • 5. Obračun DDV
   • Vsebina obračuna
   • Predložitev obračuna DDV
   • Rok predložitve obračuna DDV na podlagi odločitve davčnega organa
   • Popravljanje napak v obračunu DDV
   • Naknadna predložitev obračuna DDV
   • Davčno obdobje
  • 6. Rekapitulacijsko poročilo
   • Obveznost predložitve rekapitulacijskega poročila
   • Posebni podatki v rekapitulacijskem poročilu
   • Obdobje poročanja in predložitev rekapitulacijskega poročila
   • Obdobje poročanja, predložitev in vsebina poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu tega zakona
  • 7. Obveznosti glede nekaterih transakcij pri uvozu in izvozu
   • Uporaba tega zakona za blago, uvoženo s tretjih ozemelj oziroma izvoženo na tretja ozemlja
 • XI. POSEBNE UREDITVE
  • 1. Posebna ureditev za male davčne zavezance
   • Oprostitev obračunavanja DDV
  • 2. Posebna ureditev za kmete
   • Pavšalno nadomestilo
   • Priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi državami članicami
  • 3. Posebna ureditev za potovalne agencije
   • Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
   • Davčna osnova
   • Oproščene transakcije
   • Odbitek in vračilo DDV
  • 4. Posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine
   • Definicije
  • 4.a Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce
   • Splošno
   • Pogoji za uporabo ureditve
   • Davčna osnova
   • Izbira posebne ureditve
   • Uporaba splošne ureditve
   • Oprostitve
   • Odbitek vstopnega DDV
   • Knjigovodstvo
   • Izkazovanje DDV na računih
  • 4.b Posebna ureditev za prodajo na javni dražbi
   • Splošno
   • Pogoji za uporabo posebne ureditve
   • Trenutek opravljene dobave
   • Davčna osnova
   • Knjigovodstvo
   • Izdaja računa
   • Obveznost izdaje obračuna
  • 5. Posebna ureditev za investicijsko zlato
   • Definicije
   • Oprostitve
   • Izbira obdavčitve
   • Pravica do odbitka
   • Posebne obveznosti za davčne zavezance, ki trgujejo z investicijskim zlatom
  • 6. Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Unije, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci
   • Definicije
   • Uporaba posebne ureditve
   • Prijava davčnemu organu
   • Izključitev iz posebne evidence
   • Predložitev posebnega obračuna DDV
   • Plačilo DDV
   • Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža
   • Vodenje evidenc
  • 7. Posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji
   • Splošno
   • Izključitve iz posebne ureditve po plačani realizaciji
   • Pogoji za začetek uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
   • Začetek in prenehanje uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
   • Posebni primeri o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
   • Dokazila o izvršenih plačilih in poročanje o neplačanih računih na dan 31. decembra tekočega leta
   • Pooblastilo ministru
 • XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV
  • Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV
  • Uporaba drugih predpisov
 • XIII. KAZENSKE DOLOČBE
  • Davčni prekrški
  • Hujši davčni prekrški
  • Izjema od prekrška pri popravkih napak v tekočem obračunu DDV zaradi popravka napake iz obračuna DDV za preteklo davčno obdobje in pri naknadno predloženih obračunih
  • Globa v primerih prekrškov, katerih narava je posebno huda
  • Globa, sorazmerna višini neplačanega DDV
  • Zastaranje postopka o prekršku
 • XIV. POSEBNI DOLOČBI
  • Pooblastilo vladi
  • Natančnejši predpisi

Priloga I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV
Priloga Ia: Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena in k) točke 30.d člena zakona
Priloga II: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih
Priloga III: Umetniški predmeti, zbirke in starine
Priloga IIIa: Seznam dobav odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev, v zvezi s katerimi so plačniki DDV prejemniki tega blaga ali storitev

ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME

 • SPLOŠNO
 • GLAVE RAČUNOV
 • POSTAVKE RAČUNOV
 • KATERE SPREMEMBE VPISOVATI

SPLOŠNO

V Uradnem listu 35/2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Tako je podrobneje predpisano ali računalniški program izpolnjuje zahteve iz 8. oz. 9-tega odstavka 38-člena Zakona o davčnem postopku

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU

 • PRVI DEL SPLOŠNO
  • I. poglavje Splošne določbe
   • Vsebina zakona
   • Postopanje po tem zakonu
   • Pobiranje davka
  • II. poglavje Načela davčnega postopka
   • Načelo zakonitosti v davčnih zadevah
   • Načelo materialne resnice v davčnih zadevah
   • Načelo sorazmernosti
   • Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči
   • Načelo tajnosti podatkov
   • Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti
   • Načelo dolžnosti dajanja podatkov
  • III. poglavje Udeleženci v postopku
   • Državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov
   • Zavezanci za davek
  • IV. poglavje Informiranje zavezancev za davek
   • Pravica do informiranja
   • Zavezujoča informacija
  • V. poglavje Varovanje podatkov
   • Davčna tajnost
   • Dolžnost varovanja davčne tajnosti
   • Ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu
   • Splošno o razkritju podatkov
   • Razkritje podatkov upravičeni osebi
   • Javna objava zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov
   • Razkritje podatkov o plačanih prispevkih
   • Izmenjava podatkov med davčnimi organi
   • Razkritje podatkov državnim in drugim organom
   • Razkritje podatkov za potrebe vodenja postopkov
   • Razkritje podatkov osebam, za katere davčni organ opravlja naloge pobiranja davka
   • Spontana izmenjava podatkov
   • Razkritje podatkov organom drugih držav na podlagi mednarodnih pogodb
   • Razkritje podatkov zaradi davčne izvršbe
   • Stroški razkritja podatkov
   • Ravnanje s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobljenimi iz evidenc in registrov davčnih organov
  • VI. poglavje Informacije in dokumentacija
   • Obveznost dokumentiranja
   • Hranjenje in vodenje dokumentacije
   • Davčna številka
   • Uporaba davčne številke
   • Uporaba davčne številke v drugih primerih
   • Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune
   • Obveznost ponudnikov plačilnih storitev ter subjektov vpisa v poslovni register
   • Elektronsko obdelovanje podatkov
  • VII. poglavje Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
   • Obveznost dajanja podatkov
   • Zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb
   • Obveznost fizičnih oseb
   • Elektronski prenos podatkov
   • Stroški dajanja podatkov
  • VIII. poglavje Davčna obveznost
   • 1. podpoglavje Splošno
    • Splošno
    • Materialni roki
   • 2. podpoglavje Izpolnitev davčne obveznosti
    • Splošno
    • Izpolnitev davčne obveznosti solidarnih davčnih zavezancev
    • Odgovornost pravnih naslednikov in oseb, ki upravljajo premoženje zapustnika ali oseb, razglašenih za pogrešane oziroma opravilno nesposobne
   • 3. podpoglavje Način izpolnitve davčne obveznosti
    • Izračun davka
    • Znesek, do katerega se davek ne odmeri
    • Davčni obračun
    • Predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka
    • Popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu
    • Popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko
    • Predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
    • Rok za plačilo davka po davčnem obračunu
    • Obračun davčnega odtegljaja
    • Plačnik davka
    • Obveznost plačnika davka
    • Rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Davčna napoved
    • Predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka
    • Vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave
    • Popravljanje davčne napovedi
    • Odločba o odmeri davka
    • Rok za plačilo davka po odmerni odločbi
    • Uporaba določb za zastopnike v primeru smrti, pravne naslednike oziroma skrbnike davčnih zavezancev oziroma njihovega premoženja
  • IX. poglavje Posebne določbe o odmeri davka
   • Odmera davka v posebnih primerih
   • Odmera davka od nenapovedanih dohodkov
   • Prijava premoženja
 • DRUGI DEL DAVČNI POSTOPEK
  • I. poglavje Stvarna in krajevna pristojnost
   • Stvarna pristojnost
   • Krajevna pristojnost
  • II. poglavje Začetek davčnega postopka
   • Začetek davčnega postopka
  • III. poglavje Ugotovitveni postopek
   • Odmera davka
   • Ugotavljanje dejstev
   • Ustna obravnava
   • Posebni primer prekinitve postopka
  • IV. poglavje Dokazovanje
   • Dokazno breme
   • Dokazila
   • Rok za predložitev dokazov
   • Stroški postopka
  • V. poglavje Odločba
   • Izrek odmerne odločbe
   • Obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah
   • Odločba v enostavnih zadevah
   • Začasna in glavna odločba
   • Odločba, izdana na podlagi zapisnika
   • Vročitev
  • VI. poglavje Pravna sredstva
   • 1. podpoglavje Pritožba
    • Rok za vložitev pritožbe
    • Suspenzivni učinek pritožbe
   • 2. podpoglavje Izredna pravna sredstva
    • Odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici
    • Obnova davčnega postopka
    • Posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe
  • VII. poglavje Izpolnitev davčne obveznosti
   • 1. podpoglavje Plačilo davka
    • Način plačila davka
    • Dan plačila davka
    • Vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev
    • Prednost dospele davčne obveznosti pred drugimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek
    • Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
    • Obračunavanje obresti pri predlaganju obračunov davka in popravkov obračunov davka po izteku zakonskega roka
    • Zamudne obresti
   • 2. podpoglavje Vračilo davka
    • Vračilo davka
    • Vračilo davka v posebnih primerih
    • Obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno odmerjenega davka
    • Obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine
   • 3. podpoglavje Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter neizterljivost davka
    • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe
    • Odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode
    • Posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka
    • Obračun obresti
    • Odpis davka po višini neplačanega davka
    • Odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah
    • Odpis davka v drugih primerih
    • Obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah
    • Obravnava pogojno izterljivega davka v davčnih evidencah
    • Omejitev uporabe določb tega poglavja
   • 4. podpoglavje Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
    • Zavarovanje
    • Zastavna pravica na podlagi sporazuma
    • Zavarovanje plačila davka v postopku davčne izvršbe
    • Vrste zavarovanj
    • Oseba, ki je dolžna zagotoviti zavarovanje
    • Oseba, ki ni dolžna zagotoviti zavarovanja
    • Vrste instrumentov zavarovanja
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Garant
    • Začasni sklep za zavarovanje
    • Dodatno ali novo zavarovanje oziroma nadomestitev že sprejetega zavarovanja
    • Veljavnost zavarovanja
    • Sprostitev zavarovanja
    • Poplačilo iz sredstev zavarovanja
    • Podrobnejši predpisi
   • 5. podpoglavje Zastaranje
    • Zastaranje
    • Pretrganje in zadržanje zastaranja
    • Poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko
   • VIII. poglavje Davčni nadzor
    • Davčni nadzor
    • Načela davčnega nadzora
    • Nadzor obračunov davka pri davčnem organu
    • Nadzor in kontrola v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo
    • Davčna preiskava
    • Obseg davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor
    • Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Predstavitev pooblaščene osebe ob začetku davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru in pristojnosti pooblaščene osebe
    • Pravica zavezanca za davek do informacij
    • Zapisnik
    • Izdaja odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • TRETJI DEL DAVČNA IZVRŠBA
  • I. poglavje Splošno
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Načela davčne izvršbe
    • Začetek davčne izvršbe
    • Predmet davčne izvršbe
    • Izvršilni naslovi
    • Izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti
    • Seznam premoženja
    • Poroštvo
    • Znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne
    • Sklep o izvršbi
    • Sestavine izreka sklepa o izvršbi
    • Stroški davčne izvršbe
    • Odlog davčne izvršbe
    • Zadržanje davčne izvršbe
    • Ustavitev davčne izvršbe
    • Uporaba tega dela zakona
   • 2. podpoglavje Pravna sredstva
    • Pritožba zoper sklep o izvršbi
    • Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi
  • II. poglavje Davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna sredstva in na dolžnikove denarne terjatve
   • 1. podpoglavje Izvzetje in omejitve predmetov davčne izvršbe
    • Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke
   • 2. podpoglavje Davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih prejemkov
    • Sprememba delodajalca oziroma izplačevalca
    • Ugovor delodajalca oziroma izplačevalca
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
   • 3. podpoglavje Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah
    • Vročitev sklepa o izvršbi, pravnih aktov in dokumentov
    • Rubež in prenos sredstev
    • Dolžnikovi računi brez priliva eno leto
    • Ugovor banke oziroma hranilnice
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
    • Smiselna uporaba določb
   • 4. podpoglavje Davčna izvršba na druge denarne terjatve dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih terjatev
    • Ugovor dolžnikovega dolžnika
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
  • III. poglavje Davčna izvršba na premičnine
   • 1. podpoglavje Pristojnost
    • Prenos pristojnosti
   • 2. podpoglavje Oprostitve in omejitve glede predmeta davčne izvršbe
    • Predmeti, izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe proti pravnim osebam in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost
   • 3. podpoglavje Rubež, cenitev in prodaja premičnin
    • Način davčne izvršbe na premičninah
    • Vročitev sklepa o izvršbi na premičninah
    • Rubež premičnin
    • Ugovor dolžnika, da so zarubljene premičnine last tretje osebe
    • Rubež blaga, ki je predmet kršitev
    • Rubež
    • Rubež vsebine sefa
    • Hramba zarubljenih premičnin
    • Prepoved razpolaganja z zarubljenimi premičninami
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Prenehanje veljavnosti rubeža
    • Solastništvo
    • Cenitev zarubljenih premičnin
    • Rubežni in cenilni zapisnik
    • Načini prodaje
    • Čas prodaje zarubljenih premičnin
    • Javna dražba
    • Udeležba na javni dražbi
    • Potek javne dražbe
    • Zapisnik o poteku javne dražbe
    • Plačilo kupnine in drugi pogoji za prevzem blaga
    • Prodaja neposredno po dolžniku
    • Prodaja z zbiranjem ponudb
    • Prodaja z neposredno pogodbo
    • Komisijska prodaja
    • Vrnitev, uničenje, brezplačen odstop namesto prodaje
   • 4. podpoglavje Uporaba določb o rubežu, cenitvi in prodaji zarubljenih premičnin za prodajo blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
    • Uporaba določb o prodaji
    • Cenitev
    • Uničenje ali brezplačen odstop namesto prodaje
    • Pooblastilo za izdajo podzakonskega akta ministra
  • IV. poglavje Posebna oblika davčne izvršbe na dolžnikovo nepremično premoženje in delež družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic
   • Davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi
  • V. poglavje Davčna izvršba na vrednostne papirje
   • Smiselna uporaba določb
   • Vročitev sklepa o izvršbi in vpis rubeža materializiranih vrednostnih papirjev
   • Vročitev sklepa o izvršbi, vpis rubeža in prenehanja rubeža nematerializiranih vrednostnih papirjev
   • Prodaja zarubljenih vrednostnih papirjev
  • VI. poglavje Posebnosti izvršbe na sredstva občin
   • Davčna izvršba na sredstva občin
 • ČETRTI DEL MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH
  • I. poglavje Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Vsebina tega poglavja
    • Opredelitev pojmov
    • Obseg upravne pomoči
    • Davščine, na katere se to poglavje nanaša
    • Pristojnost
    • Jezik
    • Varovanje podatkov
    • Namen uporabe podatkov
    • Razkritje podatkov
    • Stroški
    • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • 2. podpoglavje Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
    • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov
    • Omejitve, ki se nanašajo na pošiljanje podatkov
   • 3. podpoglavje Zaprosilo za vročitev
    • Zaprosilo za vročitev
   • 4. podpoglavje Zaprosilo za izterjavo in zaprosilo za zavarovanje plačila davčne obveznosti
    • Zaprosilo za izterjavo
    • Zaprosilo za zavarovanje
    • Pogoji in vsebina zaprosila za izterjavo
    • Poplačilo
    • Vrstni red poplačila
    • Izpodbijanje davščine oziroma izvršilnega naslova
    • Zastaranje
    • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • II. poglavje Upravno sodelovanje pri obdavčevanju
   • Vsebina poglavja
   • Opredelitev pojmov
   • Davki, na katere se to poglavje nanaša
   • Pristojni organi za upravno sodelovanje in obseg upravne pomoči
   • Izmenjava podatkov na zaprosilo
   • Avtomatična izmenjava podatkov
   • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
   • Povratne informacije
   • Standardni obrazci in sredstva komuniciranja
   • Uporaba jezika
   • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov in sočasni davčni nadzor
   • Varovanje in razkritje podatkov
   • Vročanje
   • Širše sodelovanje
   • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • III. poglavje Izmenjava podatkov med članicami EU
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov na področju posrednih davkov
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
  • IV. poglavje Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
   • 1. podpoglavje Postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Postopek skupnega dogovora na zahtevo davčnega zavezanca
    • Uveljavitev odločitve, sprejete v postopku skupnega dogovora
    • Postopek skupnega dogovora na pobudo pristojnega organa druge države
   • 2. podpoglavje Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Vsebina tega podpoglavja
    • Znižanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja
    • Vpliv na davčni nadzor
    • Vračilo davčnega odtegljaja
    • Uveljavljanje ugodnosti v davčnem obračunu
    • Uveljavljanje ugodnosti v napovedi
   • 3. podpoglavje Pristojni organ
    • Pristojni organ
  • V. poglavje Pooblastilo za podzakonski akt
   • Pooblastilo za podzakonski akt
 • PETI DEL POSTOPEK POBIRANJA POSAMEZNIH DAVKOV
  • I. poglavje Dohodnina
   • 1. podpoglavje Odmera in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, na letni ravni
    • Odmera dohodnine
    • Zavezanci za vložitev napovedi
    • Drugi primeri vložitve napovedi
    • Način in roki vložitve napovedi ter podatki v napovedi in informativnem izračunu
    • Uveljavljanje posebne olajšave
    • Upoštevanje akontacij dohodnine
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Upoštevanje dohodkov, od katerih se ne plačuje akontacija dohodnine
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odpis poračuna dohodnine na letni ravni
   • 2. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo na letni ravni – splošno
    • Izračun akontacije dohodnine
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Oprostitev davčnega odtegljaja
    • Izračun in rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
    • Znesek, do katerega se akontacija dohodnine ne odmeri
   • 3. podpoglavje Akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine
    • Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Rok za izdajo odločbe
    • Rok za plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki jo izračuna davčni organ
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve pri davčnem odtegljaju
    • Akontacija dohodnine od dohodkov verskih delavcev
   • 4. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
    • 1. Davčni obračun
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna pri statusnem preoblikovanju podjetnika
     • Predlaganje davčnega obračuna pri prenosu dela podjetja podjetnika
     • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Sprememba predhodne akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje predhodne akontacije in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Ponovna odmera dohodnine
     • Prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
    • 2. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Plačevanje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sprememba akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje akontacije dohodnine in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
     • Smrt davčnega zavezanca
     • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
     • Davčni odtegljaj
     • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
     • Vpis davčnega zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, v davčno evidenco
    • 3. Uveljavljanje dejanskih stroškov – nastopajočih izvajalcev ali športnikov – v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnos
     • Uveljavljanje dejanskih stroškov
     • Rok za izdajo odločbe
   • 5. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Evidentiranje obsega proizvodnje vina in oljčnega olja
    • Evidentiranje kmečkega gospodinjstva
    • Izračun
    • Uveljavljanje oprostitev
    • Izdaja odmerne odločbe
    • Plačevanje akontacije dohodnine
   • 6. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 7. podpoglavje Akontacija dohodnine od drugih dohodkov
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o uporabi stopenj in lestvice in davčnih olajšav
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 8. podpoglavje Plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Obvestilo davčnega zavezanca glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odlog ugotavljanja davčne obveznosti
    • Obveznost družb, ki se preoblikujejo
    • Obveznost družb za upravljanje v primeru unovčitve ali izplačila investicijskega kupona podsklada pri krovnem skladu
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
   • 9. podpoglavje Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov izvajalcev pokojninskih načrtov
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov
    • Avtomatično dajanje podatkov o zemljiščih, čebeljih panjih in dohodkih osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi z obrestmi davčnih zavezancev, ki so rezidenti v državi članici EU
    • Dajanje podatkov
   • 10. podpoglavje Dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
    • 1. Splošne določbe
     • Vsebina tega podpoglavja
     • Plačilni zastopnik
     • Odločitev subjekta, da se obravnava kot KNPVP
     • Upravičeni lastnik
     • Dohodek od prihrankov
     • Potrdilo o davčnem rezidentstvu
    • 2. Podatki, ki jih je potrebno pridobiti, preveriti in dostaviti
     • Identiteta in rezidentstvo upravičenega lastnika
     • Podatki, ki jih plačilni zastopniki dajejo davčnemu organu
     • Podatki o zneskih dohodka od prihrankov, ki se dajejo davčnemu organu
  • II. poglavje Obvezni prispevki za socialno varnost
   • Izračun
   • Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma obračuna davčnih odtegljajev in rok za plačilo
  • III. poglavje Davek od dohodkov pravnih oseb
   • Izračunavanje in plačevanje davka
   • Davčni obračun
   • Osebe, ki morajo predložiti davčni obračun
   • Vsebina davčnega obračuna
   • Predlaganje davčnega obračuna
   • Znižanje davčnih osnov in uveljavljanje davčnih olajšav v postopku davčnega nadzora
   • Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
   • Davčni obračun pri združitvah
   • Davčni obračun v posebnih primerih pripojitev ali spojitev
   • Davčni obračun pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih razdelitev
   • Davčni obračun pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih oddelitev
   • Davčni obračun pri postopku prisilne poravnave
   • Davčni obračun pri stečajnem postopku
   • Davčni obračun pri postopku likvidacije
   • Davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku
   • Plačevanje davka
   • Akontiranje davka po davčnem obračunu
   • Obvestilo o spremembi davčnega obdobja
   • Davčni odtegljaj
   • Predložitev obračuna davčnega odtegljaja in plačilo davčnega odtegljaja
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU
   • Vračilo plačanega davka
   • Postopek v zvezi z izvzemom dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, ter izvzemom dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU
   • Uporaba določb
   • Postopek pri obdavčitvi pri prenosu premoženja
   • Postopek pri obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev
   • Postopek pri obdavčitvi pri združitvah in delitvah
   • Podatki v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami rezidenti
   • Obračunavanje in plačevanje davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
   • Uveljavljanje odbitka tujega davka
   • Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka v skladu s 70. členom ZDDPO-2
  • III.a poglavje Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vsebina tega poglavja
   • Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vračilo davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Poseben postopek v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Pooblaščenec
   • Pooblaščeni tuji posrednik
  • IV. poglavje Davek od premoženja
  • V. poglavje Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo
  • VI. poglavje Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti
   • Splošno
   • Izdaja odločbe v primeru neplačila
   • Olajšave in oprostitve
   • Pooblastilo za izdajo odločbe in pritožba
   • Postopek izterjave
 • ŠESTI DEL KAZENSKE DOLOČBE
  • Davčni prekrški posameznikov
  • Posebno hudi davčni prekrški posameznikov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave
  • Davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti
  • Posebno hudi davčni prekrški
  • Posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna
  • Davčni prekrški, ki jih storijo ponudniki plačilnih storitev
  • Davčni prekrški, ki jih storijo izvajalci pokojninskih načrtov
  • Davčni prekrški, ki jih storijo pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in nepremičninski posredniki
  • Pooblastilo za izrek globe v razponu
Davek od dohodkov pravnih oseb

DAVKI NA HITRO

 • DAVKI NA HITRO
 • DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
 • DAVEK NA DODANO VREDNOST – DDV
 • DOHODNINA
 • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
 • DAVČNA POLITIKA – DAVKI
 • IZRAČUNI V EXCELOVI PREGLEDNICI

DAVKI

Davki zelo vplivajo na podjetniške poslovne odločitve. Cilj odločitev povezanih z davki, je seveda plačati kar se le da malo davkov. Davčni sistem je zelo zapleten in le redkokateri podjetnik se v njem znajde sam, brez pomoči svojega računovodje. Davki , ki najbolj vplivajo na podjetniške finančne odločitve so predvsem : davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina in prispevki za socialno varnost..

e – davki

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb so pravne osebe. Torej družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, društva itd.

Davčna osnova je dobiček ugotovljen v skladu z računovodskimi standardi. Dobiček se izračuna kot razlika med prihodki in odhodki. Zelo poenostavljeno povedano od vsote vseh izdanih računov brez DDV ( če je podjetje zavezanec za ddv ), odštejemo amortizacijo, stroške plač, najemnin, ter stroške storitev in materiala (brez DDV-ja če je podjetje zavezanec za DDV). Torej od vseh prihodkov odštejemo vse kar smo porabili, da samo ustvarili prihodke, pri tem pa ne upoštevamo DDV-ja, če je podjetje zavezanec za DDV in se DDV lahko odbija.

Računovodje imajo pri izračunavanju računovodskega dobička dokaj proste roke, zato jih to svobodo omejuje zakon o davku od dohodkov, ki z vrsto dodatnih pravil to svobodo računovodje omejuje.

Tako je na koncu lahko davčni dobiček precej drugačen od računovodskega dobička. Nekaj razlogov za te razlike so : amortizacija se lahko ne upošteva v obračunanih zneskih, stroški reprezentance, ki niso priznani v svojih polnih zneskih.

Vse to povečuje davčno osnovo. Olajšave , ki spodbujajo podjetja k investiranju, pa davčno osnovo zmanjšuje. Tako si lahko podjetje zmanjša davčno osnovo za 30% vrednosti računa za nakup opreme brez vključenega DDV-ja.

Davek od dohodkov pravnih oseb se plačuje v obliki akontacij, pri oddaji obračuna 31.marca pa se izračuna razlika med dejansko obveznostjo in vplačanimi akontacijami. Če je razlika negativna se davek doplača, drugača pa nam ga država vrne oz. se lahko upošteva pri novih akontacijah.

DAVEK NA DODANO VREDNOST – DDV

DDV je leta 1999 zamenjal prometni davek.

DDV se plačuje od prodajne cene blaga in storitev in sicer po stopnji 20% oz. 8.5%, s tem da nižja 8.5% stopnja velja samo za točno določeno blago (hrana, voda, časopisi…). Za razliko od prometnih davkov se DDV plačuje v vseh fazah menjave, torej ga ne plačuje samo končni potrošnik.

DDV se izračuna tako, da se sešteje ves DDV na izdanih računih, od tega zneska pa si lahko odbijemo seštevek DDV – ja, ki je na vseh prejetih računih. Pri tem pa moramo upoštevati tudi to, da si ne smemo odbijati DDV – ja za točno določene proizvode in storitve. V glavnem so to proizvodi in storitve povezane z osebnimi avtomobili in reprezentanco.

Sistem DDV si lahko predstavljamo tudi tako, da podjetje od končnih kupcev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, pobira davek in tisti del ki odpade na ustvarjeno dodano vrednost podjetja nakaže državi, drugi del, ki pa predstavlja dodano vrednost ustvarjeno pri dobaviteljih, pa nakaže dobaviteljem.

Dobavitelji pa seveda ravnajo enako. Del DDV-ja nakažejo državi, drugi del pa svojim dobaviteljem.

Poznamo podjetja ki so zavezanci za DDV in podjetja, ki niso zavezanci za DDV.

Podjetje lahko postane zavezanec na dva načina in sicer tako da se zato odloči prostovoljno, obvezno pa se mora vključiti v sistem DDV – ja ko preseže določen letni promet.

Podjetje, ki ni zavezanec za DDV na izdanem računu ne zaračunava DDV. DDV na prejetih računi pa ne more uveljavljati kot vstopni DDV. Na izdanem računu mora napisati klavzulo, da ni davčni zavezanec. Njegova davčna številka se od zavezancev za DDV razlikuje po tem, da spredaj nima SI.

DOHODNINA

Dohodnina je davek fizičnih oseb. Akontacijo dohodnine med letom obračunavajo in plačujejo izplačevalci dohodkov. Zavezanci za dohodnino so tudi samostojni podjetniki, saj so le-ti fizične osebe.

Tako npr. delodajalec pri izplačilu plače obračuna in plača akontacijo dohodnine za svoje zaposlene. Osnova je bruto plača zmanjšana za prispevke za socialno varnost in olajšave. Konec leta pa mora obvestiti zavezanca o višini plačanih akontacij dohodnine. Zavezanec pa potem vloži davčno napoved do 31. marca oz. se strinja z napovedjo, ki jo je izdelal FURS.

Dohodnino se plačuje od naslednjih dohodkov:

 • iz zaposlitve (plače)
 • iz dejavnosti (sp-ji)
 • iz osnovne kmetijske dejavnosti
 • iz oddajanja premoženja v najem
 • prenosa premoženjske pravice
 • iz kapitala
 • iz drugih virov.

Dohodnina za razliko od davka od dohodkov pravnih oseb in DDV-ja pozna tudi lestvico z več davčnimi stopnjami. Tako tiste z večjimi dohodki obdavči z višjo stopnjo, kot tiste z nižjimi dohodki. Dohodnina pozna pa tudi celo vrsto davčnih olajšav. Najbolj znana je za vzdrževane družinske člane.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Tudi prispevki za socialno varnost so obvezno plačilo državni instituciji. Osnova je bruto plača. Poznamo tudi prispevke ki se obračunavajo od drugih izplačil. npr. podjemnega dela. Pregled trenutno veljavnih stopenj je naslednji :

PrispevekDelojemalecDelodajalec
zdravstveno zavarovanje6,36 %6,56 %
pokojninsko in invalidsko zavarovanje15,5 %8,85 %
starševsko varstvo0,10 %0,10 %
zaposlovanje0,14 %0,06 %
poškodbe pri delu0,53 %
Skupaj22,10%16,10%

DAVČNA POLITIKA – DAVKI

Davki in prispevki na plače so v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. Prav tako imamo progresivno dohodninsko lestvico. Rezultat tega je, da so naše plače zelo obremenjene z dajatvami.

V spodnji tabeli je prikazano kako se spreminja neto izplačilo, če povečujemo bruto plačo. Do 2,400€ bruto plače rastejo dajatve ( dohodnina in prispevki ) počasneje kot pa neto izplačilo. Če pa bruto plače povečujemo, pa rastejo dajatve ( dohodnina in prispevki ) hitreje kot pa neto izplačilo. Iz priložene excelove preglednice z izračuni razberemo, da pri bruto plači 600€ predstavlja neto izplačilo 61% stroška plače. Pri 5000€ bruto, pa je neto izplačilo samo 44% celotnega stroška.

Torej, če imaš bruto plačo 600€, dobiš neto plače 421€ in plačaš 269€ dajatev. Če imaš plačo 2.400€, dobiš neto izplačilo 1.399€ in še nekomu v državni upravi oz. upokojencu nakažeš 1.362€, oz. trem nakažeš 421€, kolikor znaša minimalna plača. Pri neto plači 2.553€ pa si že obremenjen z 3.201€ dajatev ( dohodnina in prispevki ) , kar pomeni, da plačaš 7 minimalnih plač. Sporočilo države je jasno. Ne izplača se delat. Ne izplača se dosegat visokih dohodkov, ker od vsakega dodatno zasluženega evra več dobijo drugi, kot pa dobi tisti, ki ga je zaslužil.

Računovodstvo Pavliha - primeri cen računovodskih storitev

RAČUNOVODSKI SERVIS CENIK

Naše računovodstvo je cenejše od konkurence. Razlog je v tem ker sami razvijamo programsko opremo. To pomeni, da nimamo nikakršnih stroškov tehnične pomoči, zato smo bistveno produktivnejši od konkurence. Po ocenah je naš računovodski servis za 30-40% cenejši od konkurence. Pri tem pa je potrebno poudariti, da nikoli ne tekmujemo s ceno na račun kvalitete.

Vsakemu naročniku ceno storitev argumentiramo na podlagi porabljenih ur in števila obdelanih dokumentov, na podlagi katerih je potem izračunana mesečna vrednost računovodske storitve. V ceno so vključena vsa potrebna poročila.

Poračunov za nazaj ni. Prav tako ne zaračunavamo nikakršnih dodatnih del v obliki aneksov. Medletne bilance z osnovnimi pojasnili za potrebe vodstva in pridobivanje bančnih kreditov so brezplačne. V ceno je vključena tudi zaključni račun ob koncu leta. Stroškov odpovedi ni. Cena se lahko spremeni. Če je obseg poslovnih dogodkov bistveno drugačen kot je upoštevan v ponudbi

Za orientacijo navajamo nekaj primerov :Cene
Storitveno podjetje ki se ukvarja z oddajo premoženja v najem.
Pri delu uporablja Excel
4 izdani računi letno
43 prejetih računov letno
35 EUR
mesečno
Družba z omejeno odgovornostjo s storitveno dejavnostjo s področja računalništva.Pri delu uporablja Excel34 izdanih računov
314 prejetih računov letno 1 zaposlen
75 EUR
mesečno
Kemična čistilnica.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
312 prejetih računov letno 3 zaposleni
100 EUR
mesečno
Gostinsko podjetje.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
828 prejetih računov letno 2 zaposlena
120 EUR mesečno
Trgovina na drobno z rezervnimi deli.
Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem
17 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem
379 prejetih računov letno 1 zaposlen
190 EUR mesečno
Trgovsko podjetje maloprodaja, veleprodaja, uvoz, izvoz.
Pri delu uporabljajo naš računalniški program. Vnašajo prejete in izdane račun ter plačilni promet.
974 izdanih računov letno
931 prejetih računov letno
6 zaposlenih
350 EUR
mesečno
www.pavliha.org
Vse cene so brez vključenega DDV
Scroll to Top