Določite skupino bloga
Skupina
Skupina mora biti določena !
DENAR
RAČUNOVODSTVO
Kaj je denar, funkcije denarja, vrednost denarja, primarni denar multiplikacija in knjižni denar
ZUNANJA REVIZIJA - NAČRTOVANJE REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
RAČUNOVODSTVO
Da bi revizija čimbolj uspešna potekala, jo je potrebno načrtovati. Tako se pred pričetkom revizije določi revizijska strategija in pripravi načrt revizije.
DAVEK NA NEPREMIČNINE
DAVKI
Zakon je že nekaj let v fazi predloga. Gre za zelo nepriljubljen davek, ki ponovno obdavčuje v preteklosti pridobljene dohodke.
DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN
DRUGI DAVKI
Davek na promet nepremičnin je prihodek proračuna občine, kjer nepremičnina leži. Plačuje se od prometa nepremičnin ter odplačne ustanovitve in prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Stopnja davka je 2%, osnova za davek pa je prodajna cena nepremičnine.
DAVKI
DAVKI
Davki so pomemben dejavnik na vsaki podjetniški poti. Davek na dodano vrednost (DDV) se plačuje od prodajne cene blaga in storitev po stopnji 20% oz. 8,5% (hrana, voda, časopisi...). Dohodnina pa je davek fizičnih oseb, ki vključuje več davčnih stopenj in olajšav.
DENARNA POLITIKA
POSLOVNE FINANCE
Namen Centralne banke pri vodenju monetarne politike je doseganje visoke gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in nizke inflacije. Poznamo restriktivno in ekspanzivno monetarno politiko; pri prvi je rezultat nizka inflacija, pri drugi pa se le-ta poveča. Centralna banka ima prav tako instrumente, s katerimi vodi monetarno politiko. Ti lahko neposredno ali posredno vplivajo na izdajanje primarnega denarja.
FINANČNE INSTITUCIJE
POSLOVNE FINANCE
Finančne institucije so pomemben in aktiven del monetarnega sistema države. Obstajata dva načina prenosa sredstev: neposredni in posredni. Večji pomen se kaže pri posrednem prenosu, kjer le-ta poteka preko finančnih institucij. Finančne institucije se delijo na različne ravni, saj se prilagajajo željam in potrebam varčevalcev in investitorjev.
TVEGANJE IN DONOSNOST
POSLOVNE FINANCE
Tveganje lahko opredelimo kot verjetnost, da bodo dejanski donosi različni od pričakovanih. Investitorji so tveganju nenaklonjeni, kar pomeni, da jim manj tvegane naložbe prinašajo višjo koristnost. Del tveganja pa lahko odpravimo z razpršitvijo premoženja med različne naložbe oz. z diverzifikacijo.
MEDIACIJA
GOSPODARSKO PRAVO
Mediacija je pravni postopek reševanja sporov med dvema strankama s pomočjo mediatorja. Postopek se začne s soglasjem obeh strank, zaključi pa s sporazumom oziroma dogovorom. Bistveno je predvsem to, da nobena stranka ne zmaga oziroma ne izgubi.
KAJ JE ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV?
GOSPODARSKO PRAVO
V Sloveniji in drugod po svetu so se razvili postopki alternativnega reševanja sporov, s katerim se lahko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. S pomočjo nevtralne osebe (mediatorja) skušajo doseči sporazum oziroma skupno rešitev. Postopek in omejitve za alternativno reševanje sporov (ARS) se razlikujejo od posamezne države oziroma pravnega sistema.
IZBRIS PO URADNI DOLŽNOSTI
INSOLVENČNO
Za izbris podjetja po uradni dolžnosti je po 427. členu ZFPPIPP potrebno izpolnjevati določene pogoje: v primeru, da družba neha poslovati, nima premoženja oziroma ni oddala poslovnih poročil ali na poslovnem naslovu ne sprejema pošte.
KAKO SE PROMOVIRATI
MARKETING
Promocija svojega podjetja je eden izmed temeljnih dejavnikov, s katerim se sreča prav vsak podjetnik. Najprej si je potrebno izbrati ime podjetja, ki bo najbolje izražal našo dejavnost, nato pa izoblikujemo poslanstvo, ki oblikuje podobo samega podjetja. Navsezadnje izberemo še slogan in logotip, ki nas najbolje razlikujeta od naše konkurence.
KONSOLIDACIJA
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Konsolidacija je postopek združitve računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij, tako da se seštejejo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. V konsolidacijo vključene družbe morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo, ki izkazuje pošten in resničen prikaz njihovega finančnega položaja. Pogoji in omejitve so urejeni v Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.
ZAKAJ MEDIACIJA
GOSPODARSKO PRAVO
V postopku mediacije lahko stranke rešijo konkreten pravni spor, hkrati pa tudi izboljšajo medsebojne odnose in zmanjšajo možnost ponovnega zaostrovanja sporov v prihodnje. Prednosti mediacije se opazijo predvsem v neformalnem vidiku, prostovoljni udeležbi, hitrejšem in cenejšem postopku ter zakonitem dogovoru.
LIKVIDACIJA
INSOLVENČNO
V postopku likvidacije se poravnajo vse obveznosti upnikov, izterjajo vse terjatve do dolžnikov, preostali izkupiček pa porazdeli med upravičence, kar so v večini primerov družbeniki. Postopek vodi likvidacijski upravitelj, ki sledi temeljnim nalogam. Dokumentacija, povezana s postopkom, mora biti shranjena pri enem od družbenikov.
MERJENJE SREDSTEV
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Merjenje nabavne vrednosti osnovnega sredstva je, zaradi njihove raznovrstnosti, ki je povezana z njimi, ob začetnem pripoznanju lahko zapleteno. Običajno bo organizacija opredmeteno osnovno sredstvo pridobila z nakupom.
DELOVNA SREDSTVA
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Odločitve o nakupu delovnih sredstev spadajo med najzahtevnejše poslovne odločitve, saj z njimi posegamo tudi v bolj oddaljeno prihodnost, o kateri tedaj, ko se odločamo, nimamo še ustreznih informacij. Naložbe je mogoče financirati iz lastnih virov ali z zadolževanjem, torej s posojilom ali z najemom. Na odločitev med obema bistveno vpliva tudi davčna ureditev države, zato jo je treba upoštevati.
FISKALNA POLITIKA
POSLOVNE FINANCE
Vlada s fiskalno politiko vpliva na javne prihodke in izdatke ter na ta način uresničuje dolgoročne in kratkoročne ekonomske cilje. Za razliko od monetarne politike, je ta vodena v parlamentu. S sprejemom fiskalnega pravila se je tudi zaustavilo brezglavo zadolževanje države, hkrati pa je povečalo kredibilnost same države.
POSTOPEK MEDIACIJE
GOSPODARSKO PRAVO
Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora. Postopek se začne s prošnjo stranke za rešitev s pomočjo mediatorja in vabilom druge stranke. Konča se, ko se sporazum zapiše in overi pri notarju.
NALOŽBE
POSLOVNE FINANCE
Na trgu prevladuje precej finančnih instrumentov oziroma finančnih naložb, s katerimi želijo podjetja, države in ostale institucije privabiti čim več kupcev. V zadnjem času predstavljajo naložbe v znanje vedno večje zanimanje med posamezniki in podjetji. Podjetja, ki več vlagajo v raziskave in razvoj, so namreč v prihodnosti bolj uspešna kot tista, ki v raziskave in razvoj ne vlagajo.
ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME
DAVČNI POSTOPEK
S Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave se podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku.
ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
DAVČNI POSTOPEK
Kazenski zakonik določa, da je mogoče odvzeti premoženje, pridobljeno v zvezi s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Že v primeru, da gre za nesorazmerje med dohodki zmanjšanimi za davke in prispevke in vrednostjo premoženja, se šteje, da gre za nezakonito pridobljeno premoženje. Danes pa uvedba finančne preiskave tudi omogoča lažji način odvzema premoženja, ki naj bi bilo nezakonitega izvora.
DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI IN DELNO DAVČNO PRIZNANI ODHODKI PO ZDDPO-2
DAVEK OD DOHODKOV
Z davčnega vidika odhodke ločimo na davčno priznane, delno priznane in nepriznane odhodke. Da bi se izognili nepravilnostim pri poslovanju, je pomembno, da podjetnik pozna določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na odhodke podjetja.
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-RAZKRITJA
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu, ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v ta namen v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.
STROŠKOVNA MESTA IN STROŠKOVNI NOSILCI
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
Pri stroškovnem nosilcu gre za poslovne učinke, ki jih bomo na trgu prodali, saj imajo sposobnost pokriti nastale stroške, pri stroškovnem mestu gre pa za manjši zaokrožen del organizacije. Stroškovni nosilec je torej poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo stroški in s katerim jih je treba tudi povezovati. Stroškovno mesto pa je zaokrožen del organizacije, na katerem se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na posamezne nosilce in je zanje nekdo odgovoren.
SLUŽNOST
CIVILNO PRAVO
Služnost je ena izmed stvarnih pravic, ki jih v našem pravnem redu ureja Stvarnopravni zakonik (SZ-1). Služnosti delimo v dve osnovni kategoriji, in sicer v stvarne in osebne služnosti. Stvarne služnosti so vezane na točno določeno nepremičnino, služnostni upravičenec pa je vsakokratni lastnik te nepremičnine. Osebne služnosti lahko nastanejo na podlagi pravnega posla ali s sodno odločbo.
STEČAJ
INSOLVENČNO
Stečajni postopek ali stečaj je oblika prenehanja prezadolženega ali plačilno nesposobnega dolžnika na način, da se v okviru postopka, ki ga operativno vodi stečajni upravitelj ob nadzoru sodišča, unovči celotno premoženje stečajnega dolžnika ter iz nje izoblikuje stečajna masa. Poleg stečaja pravne osebe, poznamo tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine. Stečajni postopek sledi določbam Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
USTANOVITEV PODJETJA
GOSPODARSKO PRAVO
Preden ustanovimo podjetje se moramo najprej odločiti za poslovno obliko, ki bo najbolj ustrezala našemu poslovanju, ob tem pa tudi moramo preveriti, katere podatke bo po potrebno navesti ob registraciji podjetja. Ustanovitev podjetja lahko opravimo na eni izmed fizičnih SPOT točk (prej VEM točke), preko spleta na portalu SPOT (prej eVEM). Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
PROSTOVOLJNA RAZKRITJA
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Prostovoljna razkritja so v izmenjavanju informacij koristna predvsem zaradi skrbi za povečanje vrednosti podjetja. Gre za razkrivanje informacij, ki niso zajeta v računovodskih izkazih. Za dolgoročen obstoj in nadaljnji razvoj družbe je zelo pomembno pravočasno zaznavanje in obvladovanje vseh vrst tveganj. Prostovoljna razkritja, dodana k letnim poročilom, pridobivajo vedno večji pomen.
RAČUNOVODSTVO PRVIN POSLOVNEGA PROCESA
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
Vhod v poslovni proces so njegove prvine (predmeti dela, delovna sredstva, delavci s svojo delovno silo in storitve). Izhod so učinki, ki imajo obliko proizvoda ali storitve. Učinke prodamo, oblikujemo prihodke. Učinki so povzročili nastanek stroškov, odhodkov. S prodajo smo oblikovali prihodke, ko jih zmanjšamo za odhodke pa dobimo izid poslovanja.
FINANČNO, STROŠKOVNO, POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
Pri poslovanju podjetja nastajajo različni stroški. Stroški in posledično odhodki zmanjšujejo poslovni izid podjetja, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki (stroški). Stroškovno računovodstvo daje informacije o načrtovanih in uresničenih stroških. Poleg stroškovnega pa poznamo še finančno in poslovodno računovodstvo.
KRIZA V PODJETJU
INSOLVENČNO
Pojav kriznega stanja je posledica delovanja notranjih in zunanjih dejavnikov ter sprememb v okolju, na katere se mora podjetje nujno odzvati hitro in pravočasno. To pa ne uspe vsem podjetjem, saj se ne morejo prilagoditi spremembam in zato zapadejo v krizo.
STVARNO BREME
PRAVO
Pravica stvarnega bremena je pravica stvarnega prava, ki kot stvarna pravica na tuji stvari, po svoji vsebini pomeni omejitev temeljne lastninske pravice. Zavezanec odgovarja z vsem svojim premoženjem, neizpolnitev obveznosti omogoča imetniku zahtevek prek izvršbe na stvari, ki je zavarovana s pravico stvarnega bremena.
STAVBNA PRAVICA
PRAVO
Stavbna pravica je ena izmed petih stvarnih pravic, ki jih ureja Stvarnopravni zakonik. Je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini, ki daje njenemu lastniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt, ali pravico, da isti objekt zgradi.
PRENEHANJE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
PRAVO
Pri manjših podjetjih se lastniki pogosto odločajo za prenehanje poslovanja podjetja po skrajšanem postopku, ki ga sprožijo sami, s pomočjo notarja. Izbris družbe iz registra brez likvidacije soglasno predlagajo registrskemu organu vsi družbeniki, predlogu pa priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku in izjavo glede poplačila obveznosti družbe.
ZASTAVNA PRAVICA
CIVILNO PRAVO
Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti, poplača skupaj z obrestmi in stroški. Stvari in pravice, ki so predmet zastavne pravice, morajo imeti vrednost in je možno z njimi razpolagati. Pravice in obveznosti so tako na strani zastavnega upnika kot tudi na strani zastavitelja.
LASTNINSKA PRAVICA
CIVILNO PRAVO
Lastninska pravica je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši dovoljen način in z njo razpolagati. Lahko jo ima ena ali pa več oseb, vendar je potrebno v tem primeru njihove interese medsebojno usklajevati. Stvarnopravni zakonik jasno tudi poudarja, da je lastninska pravica najobsežnejša stvarna pravica.
PRISILNA PORAVNAVA
INSOLVENČNO
Prisilna poravnava je z zakonom urejen postopek sanacije dolžnika v finančnih težavah, ki se ga lahko predlaga pred ali med stečajnim postopkom. Cilj postopka je omogočiti insolventnemu dolžniku, da se finančno prestrukturira, postane plačilno sposoben in tako nadaljuje svoje poslovanje. Upniki imajo v tem postopku večjo moč in boljše možnosti za poplačilo.
UTRDITEV OBVEZNOSTI
CIVILNO PRAVO
Pogodba je dvostranski posel, ki zavezuje stranki tako, kot sta se dogovorili. Mora biti veljavno sklenjena, da lahko da želene učinke. Zakon nam daje številna orodja za varovanje oziroma utrditev pogodbenih obveznosti, od nas pa je odvisno, katero bomo izbrali.
TRGOVINA
GOSPODARSKO PRAVO
Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajalni ali na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni. Načine in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti določa Zakon o trgovini. V primeru neizpolnjevanja tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti inšpektorat določi rok za odpravo nepravilnosti.
ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV
CIVILNO PRAVO
Alternativno reševanje sporov je oblika mirnega reševanja sporov na način, ki ne prinaša sodnega postopka. Navadno pomeni pomoč ali posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam omogoči rešitev spornega razmerja. Te oblike reševanja konfliktov so bolj fleksibilne, brez formalnih zaslišanj, obsežne pisne dokumentacije ali dokaznih pravil.
ZAKON O REVIDIRANJU (ZREV-2)
PRAVO
Revidiranje je zbiranje dokazov neodvisnih strokovnjakov (pooblaščenih revizorjev) o podanih trditvah, zbranih v računovodskih izkazih ali drugih predmetih revidiranja. Namen revidiranja je ugotoviti oziroma potrditi točnost in popolnost informacij, ki jih predmet revidiranja vsebuje, ter s tem potrditi, da se je nanje mogoče zanesti.
SRS 1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu, ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v ta namen v več kot enem obračunskem obdobju.
SRS 2 - NEOPREDMETENA SREDSTVA
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena osnovna sredstva so le tista neopredmetena dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti in niso zgolj postavke dolgoročnih časovnih razmejitev (patenti, licence, blagovne znamke in podobno).
SRS 3 - FINANČNE NALOŽBE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Finančne naložbe obravnava SRS 3. Poznamo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki bi se obdržala več kot leto dni in s katero naj se ne bi trgovalo. Vsaka druga finančna naložba se izkazuje kot kratkoročna.
SRS 4 - ZALOGE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Zaloge lahko vodimo po metodi drsečih povprečnih cen za eno ali več skladišč. Različni artikli (blago, material, izdelki in polizdelki) vstopajo v skladišče, se premikajo ter izstopajo iz skladišča. Povežemo jih lahko s fakturiranjem in dvostavnim knjigovodstvom.
SRS 5 - TERJATVE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Terjatev je na premoženjsko-pravnih in drugih razmerij zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravo storitve. Ko podjetje opravi svoje delo, bodisi izvrši storitev ali izdela in proda proizvod, za to izstavi račun. Vsak račun ima rok plačila. Dokler ni poravnan, zahtevek smatramo kot terjatev.
SRS 6 - NALOŽBENE NEPREMIČNINE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Med naložbene nepremičnine organizacija razvrsti tiste, ki jih bo oddajala v najem ali jih ima z namenom povečevanja vrednosti. Med njimi pripozna tudi tiste, ki jih ima v najemu, pa ustrezajo opredelitvi za naložbene nepremičnine. V takih primerih pripozna pravico do uporabe sredstva. Naložbene nepremičnine po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti. Če se spremeni raba, jih mora prerazvrstiti.
SRS 7 - DENARNA SREDSTVA
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju tako denarja in denarja na poti kot tudi ustreznikov denarnih sredstev pri finančnem proučevanju.
SRS 8 - KAPITAL
Kapital je ena izmed najpomembnejših kategorij bilance stanja. Na kapital posredno vplivajo vsi poslovni dogodki. Lastnike običajno najbolj zanima prirast oziroma spreminjanje kapitala. Celotni kapital je ostanek sredstev družbe po odštetju vseh njenih dolgov. Je obveznost družbe, ki pred prenehanjem družbe ne zapade v poplačilo.
SRS 9 - DOLGOVI
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Če je terjatev pravica ene stranke, da od druge zahteva plačilo, je dolg njena zrcalna slika. Dolgovi so pripoznanje obveznosti, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju, za njihovo pripoznavanje in merjenje pa veljajo posebna računovodska pravila.
SRS 10 - REZERVACIJE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno se razvrščajo med dolgove. Oblikujejo se za sedanje (pravne ali posredne) obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov, po predvidevanjih se bodo poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno in zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.
SRS 11 - ČASOVNE RAZMEJITVE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Računovodski standardi določajo pogoje za pripoznanje prihodkov in stroškov. Če ti niso izpolnjeni, organizacija njihovo pripoznanje odloži. Če so izpolnjeni, a opravljenih storitev ali dobave blaga še ne sme zaračunati, pa jih vračuna. Za vračunavanje in odlaganje organizacija uporablja postavke aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev.
SRS 12 - STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov materiala in uporabljenih storitev.
SRS 13 - STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Stroški dela in stroški povračil v knjigovodskem smislu (razvrščanje, razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje), ureja Slovenski računovodski standard 13. Stroški dela so vse oblike zaslužkov – vsa plačila poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja.
SRS 14 - ODHODKI
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Odhodki določenega obračunskega obdobja so le tisti stroški, ki so vsebovani v prodanih poslovnih učinkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi učinki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov).
SRS 15 - PRIHODKI
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
SRS 16 - UGOTAVLJANJE IN MERJENJE POŠTENE VREDNOSTI
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Merjenje po modelu revaloriziranja pomeni, da organizacija nepremičnine meri po pošteni vrednosti. Poštena vrednost, po kateri organizacija izkazuje nepremičnine v poslovnih knjigah, predstavlja tisto vrednost, po kateri bi organizacija tako nepremičnino lahko zamenjala v dobro premišljenem poslu z nepovezano osebo.
SRS 17 - OSLABITEV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Organizacija mora vsaj ob zaključku poslovnega leta preveriti, ali so sredstva oslabljena. Za nefinančna sredstva in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije, ki jih po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, uporablja SRS 17.
SRS 20 - OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani.
SRS 21 - OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Izkazi poslovnega izida so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja. Razlikujejo se glede na vrsto uporabnikov. Uporabniki poročajo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov.
SRS 22 - OBLIKE IZKAZA DENARNIH TOKOV ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Izkaz denarnih tokov je v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) temeljni računovodski izkaz in je obvezna sestavina letnega poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb. Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije za odločanje pri poslovanju, financiranju in investiranju.
SRS 23 - OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Izkaz gibanja kapitala je temelji računovodski izkaz, ki ga v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in po merilih 55. člena ZGD-1 morajo izdelati velike in srednje gospodarske družbe. Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se izkaz gibanja kapitala sestavlja.
SRS 30 - RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
SRS 30 obravnava posebnosti računovodskih rešitev pri samostojnih podjetnikih posameznikih vseh velikosti. Velja poudariti, da SRS 30 ne določa računovodske obravnave vseh poslovnih dogodkov pri podjetnikih, ampak se dotika le posebnosti.
SRS 31 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Zadruge morajo pri izdelavi letnega poročila upoštevati določbe 41.a člena Zakona o zadrugah (ZZad), ki določa, da morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter pri tem uporabiti dvostavno knjigovodstvo. Prav tako velja poudariti, da SRS 31 ne določa računovodske obravnave vseh poslovnih dogodkov pri zadrugah, ampak se dotika le posebnosti.
SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Izvajalci gospodarskih javnih služb (GJS) so pravne osebe, ki v skladu s predpisi opravljajo GJS, ne glede na organizacijsko obliko in ne glede na to, ali so te službe njihova celotna dejavnost ali njen del. Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, to je pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov, merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida,
SRS 33 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
V okviru SRS računovodske rešitve v invalidskih organizacijah ureja poseben standard, in sicer SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. SRS 33 ne določa računovodske obravnave poslovnih dogodkov pri vseh organizacijah, ki zaposlujejo invalidne osebe, ampak le posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij.
SRS 34 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH –PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
V okviru SRS poseben standard SRS 34 ureja posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah, ki delujejo v tej pravnoorganizacijski obliki. Velja poudariti, da SRS 34 ne določa računovodske obravnave vseh poslovnih dogodkov pri pravnih osebah zasebnega prava, ampak se dotika le posebnosti.
SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Socialno podjetje je organizacija, ki je tovrstni status pridobila po področni zakonodaji. Čeprav ima socialno podjetje poseben status, pa je izkazovanje sredstev in obveznosti, njihovo merjenje ter pripoznavanje prihodkov in odhodkov enako kot pri drugih organizacijah, ki računovodijo po SRS.
SRS 39 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI
SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Dolžnik mora sestaviti zaključne računovodske izkaze za obdobje od začetka leta do dneva pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Bilanco stanja sestavi po stanju na dan pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Zaključne računovodske izkaze sestavi v skladu s temeljnimi računovodskimi standardi.
SAMSUNG GALAXY S5 IN ANDROID
RAČUNALNIŠTVO
Ta telefon se lahko poveže s katero koli dostopno točko Wi-Fi ali mobilnim podatkovnim omrežjem, kar omogoča hitro internetno hitrost. To lastniku telefona omogoča enostavno obveščanje o njihovih socialnih omrežjih ali preverjanje njihove e-pošte.
GOOGLE NA SPLOŠNO
RAČUNALNIŠTVO
Google je ameriško podjetje, ustanovljeno leta 1998, njegova najbolj znana izdelka sta istoimenski spletni iskalnik Google in spletni brskalnik Google Chrome.
ZNAČILNOSTI POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Poslovodno računovodstvo je računovodstvo za potrebe po računovodskih informacijah pri poslovodenju v organizaciji, v katerem je poseben poudarek na računovodskem predračunavanju in računovodskem proučevanju, pri slednjem pa zlasti na predstavljanju odmikov od predračunov in standardov po področjih odgovornosti.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE NA FINANČNEM PODROČJU NALOG (FINANČNE ODLOČITVE)
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Finančna funkcija je temeljno poslovno področje nalog, ki se ukvarja s plačilno sposobnostjo, kapitalom, dolgovi, naložbami in vprašanji finančnega tveganja v zvezi s katerimi so postavljeni tudi posredni in neposredni cilji finančnega področja nalog. Osrednja kategorija pri njem so denarna sredstva, ukvarja pa se s procesi in stanji, ki so povezani s financiranjem (vlaganjem) in naložbenjem (investiranjem).
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O PREDMETIH DELA IN PREJETIH STORITVAH (NAKUPNE ODLOČITVE)
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Ob analiziranju starih odločitev in uvajanju novih materialov, se vsaka organizacija odloča, ali bo nek material proizvedla sama, ali ga bo kupila. Hkrati pa se mora odločiti o nakupu pred ali po proizvajanju, stroških in uspešnosti same naložbe.
RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Usmerjeno je k sestavljanju računovodskih predračunov, ki zajemajo denarno in v naravnih merskih enotah izražene podatke o načrtovanih sredstvih, obveznostih do njihovih virov, prihodkih, odhodkih, stroških ter prejemkih in izdatkih.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O ZAPOSLENCIH IN DELU (ZA ODLOČITVE O ZAPOSLENCIH)
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Zaslužke zaposlenih, kot so plačila za redno delo, nadomestila, ki zaposlenemu pripadajo za čas, ko ne dela, izplačila dela plače za poslovno uspešnost, povračila stroškov na službeni poti in podobno, organizacija razvrsti med stroške dela. Organizacija (delodajalec) plačo obračuna v skladu s pogodbo o zaposlitvi, pri tem pa upošteva še določbe kolektivne pogodbe in ZDR-1.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE POTREBNE ZA POSLOVODNO ODLOČANJE
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Poslovodno računovodstvo je usmerjeno k oblikovanju informacij, ki se uporabljajo pri poslovnih odločitvah. Računovodske informacije so tiste, ki zadevajo vrednostno izražene poslovne dogodke. Naloga računovodja pa je, da mora pri izdelavi poročil izbrati informacije, ki so pomembne in hkrati izločiti tiste manj pomembne.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O USTVARJANJU UČINKOV (PROIZVAJALNE ODLOČITVE)
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Odločitve o sami proizvodnji v sklopu dane organizacije predstavljajo odločitve pri proizvajalni dejavnosti. Delimo jih v dva sklopa, pri prvih se sprašujemo predvsem kaj in koliko proizvajati, pri drugih pa kako proizvajati in kako izboljšati sam proces.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA POTREBE NADZIRANJA POSLOVANJA PO MESTIH ODGOVORNOSTI
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Organizacije postajajo čedalje večje, ker so večje bolj konkurenčne. Tako je boj za gospodarno proizvodnjo in majhne stroške njihova vsakdanja naloga. Bistvena sestavina zmanjševanja stroškov je tudi uvajanje nadziranja nad stroški in odgovornosti za nastale stroške. Zato so se razvile številne metode za nadziranje stroškov.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE POTREBNE ZA POSLOVODNO ODLOČANJE - STROŠKI
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Dobrih poslovnih odločitev si ni mogoče zamisliti brez poznavanja stroškov. Informacije o stroških nam daje stroškovno računovodstvo. Stroškovno računovodstvo mora biti pravilno organizirano, da lahko daje ustrezne in pravočasne informacije. Čezdalje večji pomen pridobiva načrtovanje stroškov, ker olajša začetne odločitve in podano je sodilo za presojanje uresničenih stroškov. V zvezi s tem se pojavlja problem odgovornosti za stroške. Stroške tako lahko raziskujemo in iščemo izboljšave. Stroške ne obravnavamo samo po obsegu in vrstah, temveč preučujemo kako se gibljejo glede na obseg poslovanja, primerjamo stroške v obdobjih in potrebnost posameznih vrst stroškov.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O RAZPEČEVANJU POSLOVNIH UČINKOV (PRODAJNE ODLOČITVE)
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
V organizaciji se vedno srečujemo z vrsto prodajnih odločitev. Med najpomembnejše sodijo informacije o stroških, ki odločajo o tem, kaj, komu, kako in po kakšni ceni prodajati. Prodajne odločitve pa se od vsake organizacije razlikujejo in za vsako od njih potrebujejo odgovorni zaposleni drugačne informacije.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJE
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Kazalniki uspešnosti poslovanja prikazujejo ali strategija podjetja prispeva k boljšemu finančnemu stanju in situaciji podjetja v poslovnem svetu. Kazalniki uspešnosti poslovanja pomagajo vodstvu, da sistematično spremlja poslovanje podjetja in ga ustrezno usmerja v želeno smer.
DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO - ENOSTAVNOST DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA
RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo je eno izmed področij, o katerem mora premisliti vsak podjetnik, preden se poda na samostojno pot. Lahko se odloči za dvostavno ali enostavno knjigovodstvo. Pri dvostavnem knjigovodstvu se vsak dogodek evidentira na dveh koncih in sicer v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na datum nastanka in v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na vrsto.
FINANČNI INSTRUMENTI
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Finančni instrument je vsako sredstvo ali sveženj sredstev, s katerim(i) se lahko trguje. Sposobnost nakupa in prodaje je del opredelitve finančnih instrumentov, enako velja za dejstvo, da lahko z njimi anonimno trgujejo ljudje, ki se niso nikoli srečali.
FINANČNI TRG
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Finančni trg je lokacija ali prostor, kjer se trguje s finančnimi instrumenti, kot so delnice, valute, obveznice ali borzno blago. Trg je lahko fizična lokacija ali pa obstaja v kibernetskem prostoru, toda v obeh primerih morajo trgovci spoštovati pravila vedenja.
POVRAČILA STROŠKOV
DELOVNO
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom (malica), za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju (dnevnice 2023). Višina povračila stroškov (tudi za prevoz) v zakonu ni določena. Te so določene v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Če tam višine povračil stroškov niso določene, se jih določi s podzakonskim aktom.
PRIPOZNAVA SREDSTEV
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Sredstva, ki imajo obliko stvari, pravic ali denarja, podjetje obvladuje in iz njih pričakuje gospodarske koristi. V bilanci stanja in pred tem tudi v knjigovodskih razvidih se sredstvo pripozna, če ga podjetje obvladuje, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi njega povečale gospodarske koristi, in če ima ceno ali vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti.
RAČUNOVODSKA POROČILA
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Računovodski izkazi so urejen prikaz učinka računovodskega obravnavanja podatkov in so zapis poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. Vsebujejo zelo pomembne informacije na podlagi katerih se odloča cela vrsta uporabnikov. Med seboj morajo biti primerljivi, zato morajo biti izdelani na podlagi enakih podlag. Vsi njihovi uporabniki morajo iz njih razbrati vse podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju. Smisel informacij je resnična in poštena vrednost, drugače prihaja do dezinformacij. Omogočati morajo, da se na njihovi podlagi sprejemajo sklepi o prihodnosti.
ZUNANJA REVIZIJA - NAČRTOVANJE REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
Da bi revizija čimbolj uspešna potekala, jo je potrebno načrtovati. Tako se pred pričetkom revizije določi revizijska strategija in pripravi načrt revizije.
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
DELOVNO
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot enega od možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja, predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru lahko gre za zaposlitev za določen ali nedoločen čas.
TUJCI IN DELO V TUJINI
DELOVNO
V skladu s slovensko zakonodajo in zakonodajo EU lahko slovenski delodajalec svoje delavce napoti tudi na začasno delo v tujino. Z delavci je potrebno skleniti ustrezne pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse ter pridobiti potrdila A1. S potrdilom A1 delavec v tujini dokazuje, da je tudi v času dela na območju druge države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.
FINANČNA MATEMATIKA - FORMULE
POSLOVNE FINANCE
Najpogostejše formule za ekonomiste
BONITETA PODJETJA - BILANCA STANJA IN IZKAZ USPEHA
RAČUNOVODSTVO
Po veljavni zakonodaji sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (tako ju imenuje Zakon o gospodarskih družbah) osnovna in obvezna računovodska izkaza, ki ju je podjetje dolžno enkrat na leto predložiti AJPES-u. Izkaz poslovnega izida nam skozi pregled prihodkov in odhodkov govori o tem, kako je podjetje v določenem letu poslovalo oz. ustvarjalo, bilanca stanja pa nam pove, kaj je s tem poslovanjem ustvarilo oziroma kako se je njegovo premoženje spremenilo po letu poslovanja.
ČASOVNA VREDNOST DENARJA
Časovna vrednost denarja je povezana s konceptoma inflacije in kupne moči. Upoštevati je treba oba dejavnika skupaj s stopnjo donosa, ki jo lahko dobimo z vlaganjem denarja.
VREDNOTENJE DELNIC IN OBVEZNIC
Donos delnice predstavljata izplačilo dela dobička delniške družbe v obliki dividend ter kapitalski dobiček (ali izguba), ki je posledica gibanja cene delnice na organiziranem trgu ali izven njega in je razlika med nakupno in prodajno ceno delnice. Obveznica je dolžniški vrednostni papir. Imetnik obveznice ne postane lastnik podjetja, ampak njegov posojilodajalec, izdajatelj obveznice pa se imetniku obveže, da mu bo plačal obresti in do dospetja obveznice tudi glavnico.
RAČUNOVODSKO POROČILO - PRIMER
RAČUNOVODSTVO
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega dela. Po predpisih zakona se letnemu poročilu lahko priloži tudi revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo. Ta poročila pa ne veljajo za sestavne dele letnega poročila, temveč se slednjemu, če obstajajo, dodajo kot priloga.
RAČUNOVODSKO POROČILO ZAVAROVALNICE
RAČUNOVODSTVO
Zavarovanje je pravni posel, pri katerem se z zavarovalno pogodbo zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.
RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
POSLOVNE FINANCE
Temeljni cilj računovodskega procesa je izdelava številnih računovodskih podatkov o preteklih poslovnih dogodkih. Finančniki in investitorji te podatke potrebujejo pri napovedovanju prihodnosti. Zato pa morajo vedeti kako le-ti nastanejo.
REMOTE DESKTOP RDP (MANJKAJO SLIKE)
RAČUNALNIŠTVO
Ena najbolj razširjenih tehnologij za dostop do oddaljenih namizji je Microsoftov standard RDP – Remote Desktop Protocol. Ta je vgrajen v skoraj vse različice Windows od XP dalje, pravzaprav je v osnovi na voljo že od prej – od strežniških Windows NT 4.
RAČUNOVODSTVO PAVLIHA D.O.O.
RAČUNOVODSKI SERVIS
Zanesljiv računovodski servis
NARCISTIČNA OSEBNOSTNA MOTNJA
PSIHOLOGIJA
Narcis je oseba, ki mora vedno biti v središču pozornosti.
AVTOBUSNI PREVOZI
DDV
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙