February 2022

ROK ZA ODDAJO OBRAČUNOV DDPO in DohDej je 3. maj 2022

Državni zbor RS dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022.

POZOR : 23.02.2022 NI ŠE NIČ OBJAVLJENO V URADNEM LISTU

https://www.gov.si/novice/2022-02-23-rok-za-oddajo-obracunov-ddpo-in-dohdej-je-3-maj-2022/

KOLEDAR – POMEMBNEJŠI ROKI ZA PREDLOŽITEV POROČIL V MESECU FEBRUARJU

FURS

PODJETJA

1.2. Dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Pravna oseba, katere posle vodi oziroma nadzira zavezanec po ZDDDČPNO,

7.2. Obračun pribitka k cestnini

Predloži upravljalec cestninskih cest.

7.2. Obračun takse na pretovor

Predloži zavezanec (vsaka pravna ali fizična oseba), ki na območju koprskega tovornega pristanišča izvaja pretovor.

10.2. Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Vsaka pravne oseba. Vsak mesec pošljemo opomnik preko emaila.

10.2. Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Vsak samostojni podjetnik. Vsak mesec pošljemo opomnik preko emaila.

15.2. Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni

Samozaposleni, kmetje, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sobodajalci.

Praviloma (v kolikor smo tako dogovorjeni) pošljemo opomnik preko emaila.

18.2. Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec

Tisti, ki izplačuje plače in druge dohodke. Pošljemo obračune preko emaila

21.2. Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago znotraj Unije

21.2. Plačilo prispevkov za socialno varnost

Pošljemo opomnik preko emaila

25.2. Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)

Obračun predloži davčni zavezanec, tj. proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi

25.2. Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

Obrazec predloži pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje in sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. 

25.2. Obračun trošarine (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

Alkohol in alkoholne pijače. Tobačni izdelki. Energenti in električna energija. Energetsko intenzivna podjetja.

25.2. Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj in tekočin

Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji in je proizvajalec mazalnih olj oziroma pridobitelj mazalnih olj iz drugih držav članic EU.

25.2. Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

25.2. Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)

Zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura (upravljavec odlagališča),

25.2. Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)

Obrazec predloži upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

28.2. Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko komercialni namen

Zahtevek predložijo kupci energentov – osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so energente dokazljivo porabile za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih.

28.2. Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (mesečni)

Kupci energentov, ki energente dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

28.2. Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV. Pošljemo email.

28.2. Poročilo o dobavah (PD-O)

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV. Pošljemo email

28.2.2022 Obračun davka na finančne storitve (DFS)

Davčni zavezanec, ki je v davčnem obdobju opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve.

FIZIČNE OSEBE

7.2.2022 Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2021

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

7.2.2022 Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2021

Vložijo fizične osebe, zavezanci za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo

7.2.2022 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2021

Vlogo za uveljavljanje dejanskih stroškov iz drugega pogodbenega razmerja izpolni davčni zavezanec rezident, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja pri plačniku davka in želi, da se mu dejanski stroški upoštevajo pri sestavi informativnega izračuna dohodnine.

15.2.2022 Ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev

Podatke predloži verski delavec,

15.2.2022 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente

Izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz drugega pogodbenega razmerja rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka (npr. tuje pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo v tujini, …)

15.2.2022 Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni

Družbeniki, kmetje, osebe prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, zaposleni pri tujem delodajalcu

21.2.2022 Plačilo prispevkov za socialno varnost

Pošljemo opomnik preko emaila

28.2.2022 Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam (oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka).

28.2.2022 Napoved obresti na denarne depozite v SLO in EU

Vloži rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU in če so obresti višje od 1 000€

28.2.2022 Napoved dobička iz kapitala

Dobiček od odsvojitve (prodaja, podaritev itd…) vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov se šteje za dohodek iz kapitala.

28.2.2022 Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (npr. opcije). 

28.2.2022 Napoved obresti (razen na denarne depozite v SLO in EU)

Napoved za odmero dohodnine od obresti (t.i. druge obresti) vloži davčni zavezanec rezident, kadar mu obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka ( je izven Slovenije).

28.2.2022 Napoved za odmero dohodnine od dividend

Napoved za odmero dohodnine od dividend vloži davčni zavezanec rezident, kadar mu dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka (je izven Slovenije).

AJPES

10.02. Mesečno statistično poročanje eTurizem
17.02. Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)
18.02. Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
20.02. Statistika finančnih računov – IV. četrtletje 2021
28.02. Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju
28.02. Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
28.02. Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke)

Scroll to Top