DAVČNI POSTOPEK

Račun

RAČUN

KDO MORA IZSTAVITI RAČUN

Vsak davčni zavezanec mora izdati račun za opravljene dobave ali storitve:

 • drugemu davčnemu zavezancu ali nezavezancu
 • dobave s prevozom iz 3. in 4.odst. 20.člena ZDDV-1
 • oproščene dobave iz 46-člena ZDDV-1 (izvoz v drugo članico)
 • prejeto predplačilo, ki ga prejme, predno je opravljena dobava
 • prejeto predplačilo za storitve predno so storitve opravljene.
 • za vse druge dobave blaga in storitev na ozemlju Republike Slovenije.

Račun zavezanec izda sam, prejemnik, ali tretja oseba v njegovem imenu.

Kot račun se šteje tudi vsak dokument oz. sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša.

SAMOFAKTURIRANJE

Račun izda kupec blaga ali storitev za njemu opravljene dobave ali storitev. Obe stranki se morata o tem pisno dogovoriti. Kupec mora na računu navesti, da ga izdaja v imenu in za račun dobavitelja.

OBVEZNI PODATKI NA RAČUNU

82. člen ZDDV-1

Davčni zavezanec mora na računu navesti:

 • datum izdaje računa
 • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa
 • identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev
 • identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom tega zakona
 • ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev
 • datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa
 • davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto
 • stopnjo DDV
 • znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje
  • v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo »Samofakturiranje«
  • v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV
  • v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«
  • v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opravljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona, značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega zakona
  • v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne agencije navedbo »Posebna ureditev – Potovalne agencije«
  • v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine navedbo »Posebna ureditev – rabljeno blago«, »Posebna ureditev – umetniški predmeti« ali »Posebna ureditev – zbirke in starine«
  • če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom.

Davčni zavezanec, ki v drugi državi članici, v kateri je treba plačati DDV, nima sedeža ali njegova poslovna enota v tej državi članici ne sodeluje pri dobavi v smislu 192.a člena Direktive Sveta 2006/112/ES, opravi pa dobavo blaga ali storitev prejemniku, ki je dolžan plačati DDV, na računu namesto vseh podatkov iz 8., 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena navede le davčno osnovo.

POENOSTAVLJEN RAČUN

83. člen ZDDV-1

KDO LAHKO IZDA POENOSTAVLJEN RAČUN

Poenostavljen račun izda davčni zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Republike Slovenije, če izda račun davčnemu zavezancu in znesek računa brez DDV ni višji od 100€

PODATKI NA POENOSTAVLJENEM RAČUNU

 • datum izdaje računa
 • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa
 • ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev
 • znesek DDV, ki se plača, ali informacije, ki so potrebne za njegov izračun
 • jasno in nedvoumno navedbo o prvotnem računu in konkretnih podrobnosti, ki so spremenjene, če je račun dokument iz devetega odstavka 81. člena tega zakona

Če izdaja račun zavezancu, ki ga potrebuje za uveljavljanje vstopnega DDV, mora na računu nevesti ime in naslov kupca ali naročnika. Navesti mora, da gre za obrnjeno davčno obveznost, če je račun izstavljen po 76. členu. Če so na računu postavke različni davčnih stopenj, mora znesek DDV ločiti po teh s

PAPIRNATI IN ELEKTRONSKI RAČUN

84. člen ZDDV-1

Račun se lahko izda v papirnati ali elektronski obliki. Elektronski račun ima vse obvezne podatke kot papirnati račun, izdan je na kateri koli elektronski napravi.

Kupec se mora strinjati s tem, da bo prejel elektronski račun. Zagotoviti je potrebno pristnost izvora. Lahko tudi z elektronskim podpisom. Spreminjanje računa ne sme biti možno.

Mnenje FURS :
Zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da je elektronski račun ustrezna podlaga za odbitek DDV in verodostojna listina za druge davčne vidike (3. 3. 2015)

Po DDV zakonodaji je osnovno vodilo, da so elektronski računi izenačeni s papirnimi. Tudi Zakon o elektronskem podpisovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP v 4. členu določa, da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki.

Pomembno je le, da se prejemnik strinja z uporabo elektronskega računa in da račun izpolnjuje pogoje, ki so določeni v četrtem odstavku 84. člena ZDDV-1.
Stvar dogovora med izdajateljem in prejemnikom računa je na kakšen način in s katerimi tehnologijami bosta zagotavljala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Elektronski podpis oziroma varen elektronski podpis ni pogoj za veljavnost elektronskega računa, ker ga ne predpisuje ne ZDDV-1 in tudi ne SRS. Varen elektronski podpis je samo tehnologija, ki nedvoumno zagotavlja pristnost izvora in celovitost vsebine dokumenta. Če tega podpisa ni, je treba z drugimi tehnologijami ali ukrepi zagotavljati predpisane pogoje. Tudi PDF dokument, poslan po e-pošti, je elektronski račun, ki se mu ne sme odreči veljavnosti zato, ker je bil posredovan po e-pošti. Če ta dokument nima varnega elektronskega podpisa, je treba zagotoviti predpisane pogoje iz četrtega odstavka 84. člena ZDDV-1 na drugačen način, s postopki za nadzor poslovanja, ki zagotovijo zanesljivo revizijsko sled.

Znesek na računu je lahko izkazan v kateri koli valuti, s tem da mora davčni zavezanec znesek DDV, ki ga je treba plačati ali popraviti, izraziti v eurih.

Subvencije

VSE O BONIH

KAKO SE USTVARI UPORABNIŠKI RAČUN

NOVO OBVESTILO

Pred sprejetjem (ZIUPGT) je bila kot pogoj za unovčevanje turističnih bonov predpisana registracija v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja niso izpolnjevali. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno registrirali v letu 2021, do uveljavitve (ZIUPGT) niso bili upravičeni do unovčevanja turističnih bonov. Omenjeni zakon je pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. Po novem se upošteva registracija na dan unovčevanja bona.

Kaj upravičencem prinašajo novi boni, kako jih unovčiti in kakšne so razlike v primerjavi s turističnimi boni iz lanskega leta?

1. Skoraj vse je enako kot lani:

 • Upravičenci novega bona (BON 21), ki so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. 6. 2021, bodo tudi letos lahko bone unovčili pri ponudnikih povsem enostavno, z osebnim dokumentom.
 • Bon bo mogoče unovčevati po delih in ga prenašati na drugo osebo enako kot lani.
 • Za prenos bona in unovčevanje bonov mladoletnih oseb bo spet potrebno izpolniti obrazce.
 • Oba bona veljata do 31. 12. 2021.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani Finančne uprave.

2. Ključni razliki med turističnim bonom in novim bonom (BON21):

 • Vrednost turističnega bona za odrasle je 200 eur, za mladoletne pa 50 eur. Vrednost BON21 za odrasle je 100 eur, za mladoletne pa 50 eur.
 • Turistični bon je mogoče porabiti za nočitev in za nočitev v zajtrkom. BON21 je mogoče porabiti za turistične, gostinske, športne in kulturne storitve. Podroben seznam dejavnosti je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Ponudniki BON21 lahko unovčevanje bona omejijo na določen minimalni znesek.

POMEMBEN NASVET:

Vsi upravičenci, ki želijo unovčiti BON21, naj se predhodno OBVEZNO dogovorijo s ponudnikom storitve, ali lahko pri njih unovčijo BON21 in v kakšni višini.

Vse informacije dobite na spletni strani Finančne uprave, na številki 08 200 1005 ali na elektronski naslov bon.info@gov.si

NOVO OBVESTILO z dne 16.07.2021

Od 16. 7. 2021, pa vse do 31. 12. 2021 bo mogoče koristiti nove bone, in sicer na področju gostinstva, turizma, športa in kulture.

Upravičenec do bona je oseba, ki je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, in sicer vsaka polnoletna oseba in oseba, ki bo v letu 2021 izpolnila pogoj polnoletnosti, v višini 100 EUR, mladoletna oseba pa v višini 50 EUR.

Bon bo mogoče koristiti pri tistih ponudnikih, ki so oziroma bodo na dan unovčitve bona vpisani v Poslovni register Slovenije in ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Pri tem je potrebno opozoriti, da se lahko bon unovči le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Potrebno je poudariti tudi, da ponudniki storitev niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenec predhodno informira, ali določen ponudnik sprejema bone. Prav tako ima ponudnik pravico, da določi najnižji možni znesek, ki ga je mogoče plačati z bonom.

Tako kot to velja za turistične bone iz leta 2020, tudi za te bone velja, da so prenosljivi med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Niso pa prenosljivi med npr. brati in sestrami, bratranci in sestričnami, sodelavci, sosedi ipd.

Bon se unovči z izpolnitvijo ustrezne izjave, ki je, med drugim, dosegljiva tudi na spletni strani Finančne uprave RS, kjer je mogoče dobiti tudi druge podrobnejše informacije o novih bonih.

Bančni račun

OBVEZNOST ODPRTJA PLAČILNEGA RAČUNA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev (banki ali hranilnici). Račun imajo poslovni subjekti lahko odprt pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji ali v tujini. Podatke o slovenskih računih Finančna uprava Republike Slovenije pridobiva po uradni dolžnosti iz Registra transakcijskih računov, račun, odprt v tujini, pa je potrebno prijaviti pristojnemu finančnemu uradu. Več informacij o tem najdete na naši spletni strani: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/prijava_racuna_v_tujini/.

Poslovanje brez računa predstavlja prekršek po 14. a točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2, za katerega so predpisane globe.

Račun morajo poslovni subjekti imeti odprt ne glede na to, če v določenem času morebiti niso poslovno aktivni. V primeru, da niste poslovno aktivni in razmišljate o prenehanju poslovanja, so informacije o zapiranju poslovnega subjekta dosegljive na spletni strani sistema SPOT – Slovenska poslovna točka: http://evem.gov.si/info/zapiram/.

Za dodatne informacije lahko pokličete Klicni center za davke poslovnih subjektov na telefonsko številko 08 200 1003.

ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME

 • SPLOŠNO
 • GLAVE RAČUNOV
 • POSTAVKE RAČUNOV
 • KATERE SPREMEMBE VPISOVATI

SPLOŠNO

V Uradnem listu 35/2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Tako je podrobneje predpisano ali računalniški program izpolnjuje zahteve iz 8. oz. 9-tega odstavka 38-člena Zakona o davčnem postopku

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU

 • PRVI DEL SPLOŠNO
  • I. poglavje Splošne določbe
   • Vsebina zakona
   • Postopanje po tem zakonu
   • Pobiranje davka
  • II. poglavje Načela davčnega postopka
   • Načelo zakonitosti v davčnih zadevah
   • Načelo materialne resnice v davčnih zadevah
   • Načelo sorazmernosti
   • Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči
   • Načelo tajnosti podatkov
   • Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti
   • Načelo dolžnosti dajanja podatkov
  • III. poglavje Udeleženci v postopku
   • Državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov
   • Zavezanci za davek
  • IV. poglavje Informiranje zavezancev za davek
   • Pravica do informiranja
   • Zavezujoča informacija
  • V. poglavje Varovanje podatkov
   • Davčna tajnost
   • Dolžnost varovanja davčne tajnosti
   • Ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu
   • Splošno o razkritju podatkov
   • Razkritje podatkov upravičeni osebi
   • Javna objava zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov
   • Razkritje podatkov o plačanih prispevkih
   • Izmenjava podatkov med davčnimi organi
   • Razkritje podatkov državnim in drugim organom
   • Razkritje podatkov za potrebe vodenja postopkov
   • Razkritje podatkov osebam, za katere davčni organ opravlja naloge pobiranja davka
   • Spontana izmenjava podatkov
   • Razkritje podatkov organom drugih držav na podlagi mednarodnih pogodb
   • Razkritje podatkov zaradi davčne izvršbe
   • Stroški razkritja podatkov
   • Ravnanje s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobljenimi iz evidenc in registrov davčnih organov
  • VI. poglavje Informacije in dokumentacija
   • Obveznost dokumentiranja
   • Hranjenje in vodenje dokumentacije
   • Davčna številka
   • Uporaba davčne številke
   • Uporaba davčne številke v drugih primerih
   • Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune
   • Obveznost ponudnikov plačilnih storitev ter subjektov vpisa v poslovni register
   • Elektronsko obdelovanje podatkov
  • VII. poglavje Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
   • Obveznost dajanja podatkov
   • Zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb
   • Obveznost fizičnih oseb
   • Elektronski prenos podatkov
   • Stroški dajanja podatkov
  • VIII. poglavje Davčna obveznost
   • 1. podpoglavje Splošno
    • Splošno
    • Materialni roki
   • 2. podpoglavje Izpolnitev davčne obveznosti
    • Splošno
    • Izpolnitev davčne obveznosti solidarnih davčnih zavezancev
    • Odgovornost pravnih naslednikov in oseb, ki upravljajo premoženje zapustnika ali oseb, razglašenih za pogrešane oziroma opravilno nesposobne
   • 3. podpoglavje Način izpolnitve davčne obveznosti
    • Izračun davka
    • Znesek, do katerega se davek ne odmeri
    • Davčni obračun
    • Predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka
    • Popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu
    • Popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko
    • Predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
    • Rok za plačilo davka po davčnem obračunu
    • Obračun davčnega odtegljaja
    • Plačnik davka
    • Obveznost plačnika davka
    • Rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Davčna napoved
    • Predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka
    • Vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave
    • Popravljanje davčne napovedi
    • Odločba o odmeri davka
    • Rok za plačilo davka po odmerni odločbi
    • Uporaba določb za zastopnike v primeru smrti, pravne naslednike oziroma skrbnike davčnih zavezancev oziroma njihovega premoženja
  • IX. poglavje Posebne določbe o odmeri davka
   • Odmera davka v posebnih primerih
   • Odmera davka od nenapovedanih dohodkov
   • Prijava premoženja
 • DRUGI DEL DAVČNI POSTOPEK
  • I. poglavje Stvarna in krajevna pristojnost
   • Stvarna pristojnost
   • Krajevna pristojnost
  • II. poglavje Začetek davčnega postopka
   • Začetek davčnega postopka
  • III. poglavje Ugotovitveni postopek
   • Odmera davka
   • Ugotavljanje dejstev
   • Ustna obravnava
   • Posebni primer prekinitve postopka
  • IV. poglavje Dokazovanje
   • Dokazno breme
   • Dokazila
   • Rok za predložitev dokazov
   • Stroški postopka
  • V. poglavje Odločba
   • Izrek odmerne odločbe
   • Obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah
   • Odločba v enostavnih zadevah
   • Začasna in glavna odločba
   • Odločba, izdana na podlagi zapisnika
   • Vročitev
  • VI. poglavje Pravna sredstva
   • 1. podpoglavje Pritožba
    • Rok za vložitev pritožbe
    • Suspenzivni učinek pritožbe
   • 2. podpoglavje Izredna pravna sredstva
    • Odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici
    • Obnova davčnega postopka
    • Posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe
  • VII. poglavje Izpolnitev davčne obveznosti
   • 1. podpoglavje Plačilo davka
    • Način plačila davka
    • Dan plačila davka
    • Vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev
    • Prednost dospele davčne obveznosti pred drugimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek
    • Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
    • Obračunavanje obresti pri predlaganju obračunov davka in popravkov obračunov davka po izteku zakonskega roka
    • Zamudne obresti
   • 2. podpoglavje Vračilo davka
    • Vračilo davka
    • Vračilo davka v posebnih primerih
    • Obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno odmerjenega davka
    • Obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine
   • 3. podpoglavje Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter neizterljivost davka
    • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe
    • Odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode
    • Posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka
    • Obračun obresti
    • Odpis davka po višini neplačanega davka
    • Odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah
    • Odpis davka v drugih primerih
    • Obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah
    • Obravnava pogojno izterljivega davka v davčnih evidencah
    • Omejitev uporabe določb tega poglavja
   • 4. podpoglavje Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
    • Zavarovanje
    • Zastavna pravica na podlagi sporazuma
    • Zavarovanje plačila davka v postopku davčne izvršbe
    • Vrste zavarovanj
    • Oseba, ki je dolžna zagotoviti zavarovanje
    • Oseba, ki ni dolžna zagotoviti zavarovanja
    • Vrste instrumentov zavarovanja
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Garant
    • Začasni sklep za zavarovanje
    • Dodatno ali novo zavarovanje oziroma nadomestitev že sprejetega zavarovanja
    • Veljavnost zavarovanja
    • Sprostitev zavarovanja
    • Poplačilo iz sredstev zavarovanja
    • Podrobnejši predpisi
   • 5. podpoglavje Zastaranje
    • Zastaranje
    • Pretrganje in zadržanje zastaranja
    • Poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko
   • VIII. poglavje Davčni nadzor
    • Davčni nadzor
    • Načela davčnega nadzora
    • Nadzor obračunov davka pri davčnem organu
    • Nadzor in kontrola v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo
    • Davčna preiskava
    • Obseg davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor
    • Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Predstavitev pooblaščene osebe ob začetku davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru in pristojnosti pooblaščene osebe
    • Pravica zavezanca za davek do informacij
    • Zapisnik
    • Izdaja odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • TRETJI DEL DAVČNA IZVRŠBA
  • I. poglavje Splošno
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Načela davčne izvršbe
    • Začetek davčne izvršbe
    • Predmet davčne izvršbe
    • Izvršilni naslovi
    • Izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti
    • Seznam premoženja
    • Poroštvo
    • Znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne
    • Sklep o izvršbi
    • Sestavine izreka sklepa o izvršbi
    • Stroški davčne izvršbe
    • Odlog davčne izvršbe
    • Zadržanje davčne izvršbe
    • Ustavitev davčne izvršbe
    • Uporaba tega dela zakona
   • 2. podpoglavje Pravna sredstva
    • Pritožba zoper sklep o izvršbi
    • Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi
  • II. poglavje Davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna sredstva in na dolžnikove denarne terjatve
   • 1. podpoglavje Izvzetje in omejitve predmetov davčne izvršbe
    • Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke
   • 2. podpoglavje Davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih prejemkov
    • Sprememba delodajalca oziroma izplačevalca
    • Ugovor delodajalca oziroma izplačevalca
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
   • 3. podpoglavje Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah
    • Vročitev sklepa o izvršbi, pravnih aktov in dokumentov
    • Rubež in prenos sredstev
    • Dolžnikovi računi brez priliva eno leto
    • Ugovor banke oziroma hranilnice
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
    • Smiselna uporaba določb
   • 4. podpoglavje Davčna izvršba na druge denarne terjatve dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih terjatev
    • Ugovor dolžnikovega dolžnika
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
  • III. poglavje Davčna izvršba na premičnine
   • 1. podpoglavje Pristojnost
    • Prenos pristojnosti
   • 2. podpoglavje Oprostitve in omejitve glede predmeta davčne izvršbe
    • Predmeti, izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe proti pravnim osebam in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost
   • 3. podpoglavje Rubež, cenitev in prodaja premičnin
    • Način davčne izvršbe na premičninah
    • Vročitev sklepa o izvršbi na premičninah
    • Rubež premičnin
    • Ugovor dolžnika, da so zarubljene premičnine last tretje osebe
    • Rubež blaga, ki je predmet kršitev
    • Rubež
    • Rubež vsebine sefa
    • Hramba zarubljenih premičnin
    • Prepoved razpolaganja z zarubljenimi premičninami
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Prenehanje veljavnosti rubeža
    • Solastništvo
    • Cenitev zarubljenih premičnin
    • Rubežni in cenilni zapisnik
    • Načini prodaje
    • Čas prodaje zarubljenih premičnin
    • Javna dražba
    • Udeležba na javni dražbi
    • Potek javne dražbe
    • Zapisnik o poteku javne dražbe
    • Plačilo kupnine in drugi pogoji za prevzem blaga
    • Prodaja neposredno po dolžniku
    • Prodaja z zbiranjem ponudb
    • Prodaja z neposredno pogodbo
    • Komisijska prodaja
    • Vrnitev, uničenje, brezplačen odstop namesto prodaje
   • 4. podpoglavje Uporaba določb o rubežu, cenitvi in prodaji zarubljenih premičnin za prodajo blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
    • Uporaba določb o prodaji
    • Cenitev
    • Uničenje ali brezplačen odstop namesto prodaje
    • Pooblastilo za izdajo podzakonskega akta ministra
  • IV. poglavje Posebna oblika davčne izvršbe na dolžnikovo nepremično premoženje in delež družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic
   • Davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi
  • V. poglavje Davčna izvršba na vrednostne papirje
   • Smiselna uporaba določb
   • Vročitev sklepa o izvršbi in vpis rubeža materializiranih vrednostnih papirjev
   • Vročitev sklepa o izvršbi, vpis rubeža in prenehanja rubeža nematerializiranih vrednostnih papirjev
   • Prodaja zarubljenih vrednostnih papirjev
  • VI. poglavje Posebnosti izvršbe na sredstva občin
   • Davčna izvršba na sredstva občin
 • ČETRTI DEL MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH
  • I. poglavje Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Vsebina tega poglavja
    • Opredelitev pojmov
    • Obseg upravne pomoči
    • Davščine, na katere se to poglavje nanaša
    • Pristojnost
    • Jezik
    • Varovanje podatkov
    • Namen uporabe podatkov
    • Razkritje podatkov
    • Stroški
    • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • 2. podpoglavje Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
    • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov
    • Omejitve, ki se nanašajo na pošiljanje podatkov
   • 3. podpoglavje Zaprosilo za vročitev
    • Zaprosilo za vročitev
   • 4. podpoglavje Zaprosilo za izterjavo in zaprosilo za zavarovanje plačila davčne obveznosti
    • Zaprosilo za izterjavo
    • Zaprosilo za zavarovanje
    • Pogoji in vsebina zaprosila za izterjavo
    • Poplačilo
    • Vrstni red poplačila
    • Izpodbijanje davščine oziroma izvršilnega naslova
    • Zastaranje
    • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • II. poglavje Upravno sodelovanje pri obdavčevanju
   • Vsebina poglavja
   • Opredelitev pojmov
   • Davki, na katere se to poglavje nanaša
   • Pristojni organi za upravno sodelovanje in obseg upravne pomoči
   • Izmenjava podatkov na zaprosilo
   • Avtomatična izmenjava podatkov
   • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
   • Povratne informacije
   • Standardni obrazci in sredstva komuniciranja
   • Uporaba jezika
   • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov in sočasni davčni nadzor
   • Varovanje in razkritje podatkov
   • Vročanje
   • Širše sodelovanje
   • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • III. poglavje Izmenjava podatkov med članicami EU
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov na področju posrednih davkov
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
  • IV. poglavje Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
   • 1. podpoglavje Postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Postopek skupnega dogovora na zahtevo davčnega zavezanca
    • Uveljavitev odločitve, sprejete v postopku skupnega dogovora
    • Postopek skupnega dogovora na pobudo pristojnega organa druge države
   • 2. podpoglavje Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Vsebina tega podpoglavja
    • Znižanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja
    • Vpliv na davčni nadzor
    • Vračilo davčnega odtegljaja
    • Uveljavljanje ugodnosti v davčnem obračunu
    • Uveljavljanje ugodnosti v napovedi
   • 3. podpoglavje Pristojni organ
    • Pristojni organ
  • V. poglavje Pooblastilo za podzakonski akt
   • Pooblastilo za podzakonski akt
 • PETI DEL POSTOPEK POBIRANJA POSAMEZNIH DAVKOV
  • I. poglavje Dohodnina
   • 1. podpoglavje Odmera in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, na letni ravni
    • Odmera dohodnine
    • Zavezanci za vložitev napovedi
    • Drugi primeri vložitve napovedi
    • Način in roki vložitve napovedi ter podatki v napovedi in informativnem izračunu
    • Uveljavljanje posebne olajšave
    • Upoštevanje akontacij dohodnine
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Upoštevanje dohodkov, od katerih se ne plačuje akontacija dohodnine
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odpis poračuna dohodnine na letni ravni
   • 2. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo na letni ravni – splošno
    • Izračun akontacije dohodnine
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Oprostitev davčnega odtegljaja
    • Izračun in rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
    • Znesek, do katerega se akontacija dohodnine ne odmeri
   • 3. podpoglavje Akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine
    • Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Rok za izdajo odločbe
    • Rok za plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki jo izračuna davčni organ
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve pri davčnem odtegljaju
    • Akontacija dohodnine od dohodkov verskih delavcev
   • 4. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
    • 1. Davčni obračun
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna pri statusnem preoblikovanju podjetnika
     • Predlaganje davčnega obračuna pri prenosu dela podjetja podjetnika
     • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Sprememba predhodne akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje predhodne akontacije in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Ponovna odmera dohodnine
     • Prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
    • 2. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Plačevanje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sprememba akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje akontacije dohodnine in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
     • Smrt davčnega zavezanca
     • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
     • Davčni odtegljaj
     • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
     • Vpis davčnega zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, v davčno evidenco
    • 3. Uveljavljanje dejanskih stroškov – nastopajočih izvajalcev ali športnikov – v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnos
     • Uveljavljanje dejanskih stroškov
     • Rok za izdajo odločbe
   • 5. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Evidentiranje obsega proizvodnje vina in oljčnega olja
    • Evidentiranje kmečkega gospodinjstva
    • Izračun
    • Uveljavljanje oprostitev
    • Izdaja odmerne odločbe
    • Plačevanje akontacije dohodnine
   • 6. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 7. podpoglavje Akontacija dohodnine od drugih dohodkov
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o uporabi stopenj in lestvice in davčnih olajšav
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 8. podpoglavje Plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Obvestilo davčnega zavezanca glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odlog ugotavljanja davčne obveznosti
    • Obveznost družb, ki se preoblikujejo
    • Obveznost družb za upravljanje v primeru unovčitve ali izplačila investicijskega kupona podsklada pri krovnem skladu
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
   • 9. podpoglavje Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov izvajalcev pokojninskih načrtov
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov
    • Avtomatično dajanje podatkov o zemljiščih, čebeljih panjih in dohodkih osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi z obrestmi davčnih zavezancev, ki so rezidenti v državi članici EU
    • Dajanje podatkov
   • 10. podpoglavje Dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
    • 1. Splošne določbe
     • Vsebina tega podpoglavja
     • Plačilni zastopnik
     • Odločitev subjekta, da se obravnava kot KNPVP
     • Upravičeni lastnik
     • Dohodek od prihrankov
     • Potrdilo o davčnem rezidentstvu
    • 2. Podatki, ki jih je potrebno pridobiti, preveriti in dostaviti
     • Identiteta in rezidentstvo upravičenega lastnika
     • Podatki, ki jih plačilni zastopniki dajejo davčnemu organu
     • Podatki o zneskih dohodka od prihrankov, ki se dajejo davčnemu organu
  • II. poglavje Obvezni prispevki za socialno varnost
   • Izračun
   • Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma obračuna davčnih odtegljajev in rok za plačilo
  • III. poglavje Davek od dohodkov pravnih oseb
   • Izračunavanje in plačevanje davka
   • Davčni obračun
   • Osebe, ki morajo predložiti davčni obračun
   • Vsebina davčnega obračuna
   • Predlaganje davčnega obračuna
   • Znižanje davčnih osnov in uveljavljanje davčnih olajšav v postopku davčnega nadzora
   • Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
   • Davčni obračun pri združitvah
   • Davčni obračun v posebnih primerih pripojitev ali spojitev
   • Davčni obračun pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih razdelitev
   • Davčni obračun pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih oddelitev
   • Davčni obračun pri postopku prisilne poravnave
   • Davčni obračun pri stečajnem postopku
   • Davčni obračun pri postopku likvidacije
   • Davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku
   • Plačevanje davka
   • Akontiranje davka po davčnem obračunu
   • Obvestilo o spremembi davčnega obdobja
   • Davčni odtegljaj
   • Predložitev obračuna davčnega odtegljaja in plačilo davčnega odtegljaja
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU
   • Vračilo plačanega davka
   • Postopek v zvezi z izvzemom dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, ter izvzemom dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU
   • Uporaba določb
   • Postopek pri obdavčitvi pri prenosu premoženja
   • Postopek pri obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev
   • Postopek pri obdavčitvi pri združitvah in delitvah
   • Podatki v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami rezidenti
   • Obračunavanje in plačevanje davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
   • Uveljavljanje odbitka tujega davka
   • Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka v skladu s 70. členom ZDDPO-2
  • III.a poglavje Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vsebina tega poglavja
   • Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vračilo davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Poseben postopek v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Pooblaščenec
   • Pooblaščeni tuji posrednik
  • IV. poglavje Davek od premoženja
  • V. poglavje Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo
  • VI. poglavje Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti
   • Splošno
   • Izdaja odločbe v primeru neplačila
   • Olajšave in oprostitve
   • Pooblastilo za izdajo odločbe in pritožba
   • Postopek izterjave
 • ŠESTI DEL KAZENSKE DOLOČBE
  • Davčni prekrški posameznikov
  • Posebno hudi davčni prekrški posameznikov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave
  • Davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti
  • Posebno hudi davčni prekrški
  • Posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna
  • Davčni prekrški, ki jih storijo ponudniki plačilnih storitev
  • Davčni prekrški, ki jih storijo izvajalci pokojninskih načrtov
  • Davčni prekrški, ki jih storijo pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in nepremičninski posredniki
  • Pooblastilo za izrek globe v razponu
Scroll to Top