IZTERJAVA – IZVRŠBA

1.del TEMELJNE DOLOČBE

vsebina zakona, začetek postopka, obseg izvršbe in zavarovanja, dolžnost posredovanja podatkov, stvarna pristojnost sodišča, sestava sodišča, izvršitelji, odločbe, pravna sredstva, revizija in obnova postopka, hitrost in vrstni red postopanja, vrstni red poplačila več upnikov, izvršitev tujih odločb in tujih javnih listin, izvršba na premoženje tuje države, uporaba določb zakona o pravdnem postopku, pomen posameznih izrazov, identifikacijski podatki o dolžniku in upniku

2.del IZVRŠBA

1.razdelek SKUPNE DOLOČBE

1. poglavje Uvodne določbe

izvršilni naslov, odločba in poravnava, izvršljivost odločbe, izvršljivost poravnave, izvršljivost notarskega zapisa, primernost izvršilnega naslova za izvršbo, plačilo zamudnih obresti, verodostojna listina, prehod terjatve ali obveznosti, izvršba proti družbeniku, pogojna in vzajemna obveznost, alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri, fakultativna pravica dolžnika, vloge, narok, plačilo sodne takse, sredstva izvršbe, seznam dolžnikovega premoženja, predmet izvršbe,
denarna kazen, več sredstev in predmetov izvršbe, pristojnost, vrnitev v prejšnje stanje, smrt stranke, izvršilni stroški, varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja, hramba in izplačilo varščine, obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja, varščina

2. poglavje Predlog za izvršbo

vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listine, predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, predlog za izvršbo na podlagi priložene menice, potrdilo o izvršljivosti, potrdilo o izvršljivosti oziroma verodostojnosti na podlagi pravnega akta evropske unije, ki se v republiki Sloveniji uporablja neposredno, priznanje in izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne listine, popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti oziroma verodostojnosti, umik in omejitev predloga,  sklep o izvršbi, določitev izvršitelja, vročitev sklepa o izvršbi

3. poglavje Opravljanje izvršbe

izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa, meje izvršbe, čas izvršbe, ravnanje izvršitelja, izvršba v prostoru pravne osebe, pomoč policije, nepravilnosti pri opravljanju izvršbe

4. poglavje Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo, pristojnost, razlogi za ugovor, ugovor po izteku roka, ugovor novega dolžnika, odgovor na ugovor, sklep o ugovoru, pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe, obravnavanje nedopustnosti, ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine, postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, obnova postopka

5. poglavje Ugovor tretjega

pogoji in rok za ugovor, sklep o ugovoru, kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za nedopustno

6. poglavje Nasprotna izvršba

razlogi za nasprotno izvršbo, postopek s predlogom za nasprotno izvršbo, sklep o nasprotni izvršbi, če nasprotna izvršba ni mogoča

7. poglavje Odlog in ustavitev izvršbe
1. Odlog izvršbe

na predlog dolžnika, na predlog upnika, na predlog tretjega, čas, za katerega se izvršba odlaga, nadaljevanje odložene izvršbe

2. Ustavitev izvršbe

2.razdelek IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE

8. poglavje Izvršba na premičnine
1. Krajevna pristojnost

če je v predlogu navedeno, kje so stvari, če v predlogu ni navedeno, kje so stvari

2. Oprostitve in omejitve izvršbe

predmeti, izvzeti iz izvršbe, omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku

3. Izvršilna dejanja
4. Rubež in cenitev stvari

obvestilo o rubežu, predmet rubeža, obseg rubeža, hramba zarubljenih stvari, prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi, pridobitev zastavne pravice, neuspešen poskus rubeža, cenitev, rubežni in cenilni zapisnik, zaznamba namesto rubeža

5. Prodaja stvari

čas prodaje, način prodaje, prodajna cena, ustavitev izvršbe, obveznosti in pravice kupca in izvršitelja

6. Poplačilo upnika

če je en sam upnik, če je več upnikov, uporaba določb o izvršbi na nepremičnine

9. poglavje Izvršba na denarno terjatev dolžnika
1. Krajevna pristojnost
2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe

prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, omejitve izvršbe, davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe

3. Izvršilna dejanja

način izvršbe, obseg izvršbe, občasne dajatve

4. Rubež terjatve

učinek, rubež terjatve iz vrednostnega papirja, zastavna pravica na obrestih, vrstni red, izjava dolžnikovega dolžnika, odgovornost dolžnikovega dolžnika, rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpisana v zemljiški knjigi

5. Prenos terjatve
  • a) Splošne določbe

vrsta prenosa, sklep o prenosu, posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve, kdaj je prenos opravljen, obveznosti dolžnika in upnika, položitev terjatve pri sodišču

  • b) Prenos v izterjavo

pravice upnika, prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi, če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z izročitvijo stvari, obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve, zamuda pri izterjavi prenesene terjatve,
poplačilo upnika, izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev

  • c) Prenos namesto plačila
6. Posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke

uporaba določb tega poglavja, sklep o izvršbi, povečanje plače, če ima več oseb pravico do preživnine, kraj plačila,
prenehanje delovnega razmerja, odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov, izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo

7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet
  • a) Skupne določbe

uporaba določb tega poglavja, omejitev izvršbe,
sklep o izvršbi, izvršba na sredstva v tuji valuti,
vrstni red poplačila terjatev, izvršba na hranilno vlogo, občasne dajatve, vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov, izvršba na več dolžnikovih računov, izvršba proti solidarnemu dolžniku, odgovornost organizacije za plačilni promet

  • b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah

gospodarske zadeve, izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih zavodov, prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, izvršba na več dolžnikovih računov

10. poglavje Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine ali da se izroči nepremičnina
1. Splošne določbe

krajevna pristojnost, način izvršbe, učinek prenosa, če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti dolžnikovemu dolžniku, uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev

2. Premičnine

izročitev premičnin v hrambo, prodaja stvari in poplačilo upnika

3. Nepremičnina

izročitev upniku, prodaja, uporaba določb o izvršbi na nepremičnine

11. poglavje Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravice

krajevna pristojnost, način izvršbe

11a. poglavje Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

krajevna pristojnost, vpis sklepa o izvršbi, izvršba za izterjavo denarne terjatve,
izvršba za izročitev vrednostnih papirjev

12. poglavje Izvršba na delež družbenika

krajevna pristojnost, način izvršbe

13. poglavje Izvršba na nepremičnine
1. Splošne določbe

krajevna pristojnost, izvršilna dejanja, dokaz o dolžnikovi lastnini, predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino, zaznamba izvršbe, pristop k izvršbi, poplačilo zastavnega upnika in upnika zemljiškega dolga, prenehanje zastavne pravice in zemljiškega dolga, služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, najemno in zakupno razmerje, ogled nepremičnine

2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe
3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine

način ugotovitve vrednosti, sklep o ugotovitvi vrednosti, ustavitev izvršbe po predlogu

4. Prodaja nepremičnine

odredba o prodaji, predkupna in odkupna pravica, način prodaje, pogoji za prodajo, položitev varščine, če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik, kdo ne more biti kupec,
prodajna cena, prodajni narok in domik, domik pri prodaji z neposredno pogodbo, položitev kupnine, izročitev nepremičnine kupcu, varstvo kupčevih pravic, ustavitev izvršbe

5. Poplačilo upnikov

kdaj se poplačajo, kateri upniki se poplačajo, prednost pri poplačilu, vrstni red drugih terjatev, nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, sorazmerno poplačilo terjatev, poplačilo upnika, ki je kupec nepremičnine, povezane osebe, izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo

6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih terjatev

nezapadla terjatev, nezapadla terjatev občasnih prejemkov,
pogojna terjatev, predznamba zastavne pravice in zaznamba spora

7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbr/is pravic in br/emen

razdelitveni narok, sklep o poplačilu, izbris pravic in bremen

8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju
9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo
10. Izvršba na stavbno pravico
14. poglavje Sodni penali

3.razdelek IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE

15. poglavje Izročitev in dobava premičnin
1. Krajevna pristojnost
2. Izročitev določenih stvari

če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem, če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem

3. Dobava nadomestnih stvari

če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem, če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem, če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje

4. Pravica do odškodnine
16. poglavje Izpraznitev in izročitev nepremičnin

krajevna pristojnost, način izvršbe, odstranitev premičnin, prodaja premičnih stvari

17. poglavje Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti

krajevna pristojnost, sodelovanje izvršitelja, dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug, dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik, dopustitev in opustitev, vzpostavitev prejšnjega stanja, ponovno motenje posesti

18. poglavje Vrnitev delavca na delo

krajevna pristojnost, rok za vložitev predloga za izvršbo, način izvršbe,
nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo

19. poglavje Razdelitev stvari

krajevna pristojnost, fizična razdelitev, razdelitev s prodajo, stroški postopka

20. poglavje Izjava volje
20a. poglavje Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki

krajevna pristojnost, izvršilni predlog in sklep, učinkovanje sklepa,
izvršilna sredstva, posredna izročitev, neposredna izročitev, izvršitev odločbe o osebnih stikih, izvršitev odločbe o prepovedi stikov

3 .del ZAVAROVANJE

uporaba določb o izvršbi, sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja, sredstva zavarovanja,
nedopustnost zavarovanja 

21. poglavje Zastavna pravica na nepremičnini

krajevna pristojnost, pogoji za zastavno pravico, način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini, učinek vknjižbe in zaznambe

22. poglavje Zastavna pravica na premičnini

krajevna pristojnost, pogoji za zastavno pravico, način pridobitve zastavne pravice na premičnini

23. poglavje Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank – glej tudi drugi odstavek 274. člena SPZ

pristojnost, pogoji za zavarovanje, odrejanje in izvajanje zavarovanja, črtan,
izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi sporazuma strank, uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi

24. poglavje Predhodne odredbe

krajevna pristojnost, pogoji za predhodno odredbo, domnevana nevarnost, zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev, vrste predhodnih odredb, prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev, prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove terjatve, sklep o predhodni odredbi, prenehanje predhodne odredbe,
ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe

25. poglavje Začasne odredbe
1. Splošne določbe

krajevna pristojnost, kdaj je mogoče izdati začasno odredbo,
učinek sklepa o začasni odredbi, nedopustnost začasne odredbe

2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

pogoji za začasno odredbo, vrste začasnih odredb

3. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve

pogoji za začasno odredbo, vrste začasnih odredb

4. Skupne določbe

varščina namesto začasne odredbe, varščina kot pogoj za začasno odredbo, več začasnih odredb, čas, za katerega se izdaja začasna odredba, prenehanje začasne odredbe, povrnitev škode dolžniku

4. del IZVRŠITELJI

26. poglavje Imenovanje in razrešitev izvršiteljev

služba izvršitelja, pogoji za imenovanje za izvršitelja, nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja, imenovanje izvršitelja, nastop službe izvršitelja,
zavarovanje za odgovornost, skrbniški račun, identifikacijski znaki izvršitelja,
razrešitev izvršitelja, izobraževanje izvršiteljev

27. poglavje Poslovanje izvršiteljev

opravljanje službe izvršitelja, odgovornost za škodo, čas oprave dejanj izvršbe in zavarovanja, vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in evidenca, plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja, stroški izvršitelja

28. poglavje Namestnik in pomočnik izvršitelja ter nadomeščanje izvršiteljev

namestnik izvršitelja, imenovanje namestnika izvršitelja, pomočnik izvršitelja,
nadomeščanje izvršitelja

29. poglavje Evidence

evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev, evidenca izkaznic, priponk in pečatov

30. poglavje Zbornica izvršiteljev
31. poglavje Nadzor nad opravljanjem službe izvršiteljev in disciplinska odgovornost izvršiteljev

nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja, nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih zadevah, neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja,
poročanje o poslovanju izvršitelja, učinkovitost in ocena dela izvršitelja, disciplinska odgovornost izvršiteljev, uvedba postopka, disciplinski ukrepi,
odmera sankcije, hujše disciplinske kršitve, disciplinski postopek, zastaranje,
smiselna uporaba zakona

32. poglavje Sodni izvršitelji
33. poglavje Kazenska določba
34. poglavje Nadzor nad izvrševanjem zakona

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top