OBLIGACIJSKI ZAKONIK

PRVA KNJIGA: SPLOŠNI DEL
 • I. poglavje: TEMELJNA NAČELA
  • Uporaba tega zakonika
  • Dispozitivna narava zakonskih določb
  • Prosto urejanje obligacijskih razmerij
  • Enakopravnost udeležencev v obligacijskih razmerjih
  • Načelo vestnosti in poštenja
  • Skrbnost
  • Prepoved zlorabe pravic
  • Načelo enake vrednosti dajatev
  • Dolžnost izpolnitve obveznosti
  • Prepoved povzročanja škode
  • Mirno reševanje sporov
  • Poslovni običaji, uzance, praksa
  • Gospodarske pogodbe
  • Drugi pravni posli
 • II. poglavje: NASTANEK OBVEZNOSTI
  • 1. oddelek: POGODBA
   • 1. odsek: SKLENITEV POGODBE
    • I. SOGLASJE VOLJ
     • Kdaj je pogodba sklenjena
     • Nesporazum
     • Obvezna sklenitev in obvezna vsebina pogodbe
     • Izjava volje
     • Dovoljenje in odobritev
     • Pogajanja
     • Čas in kraj sklenitve pogodbe
     • Ponudba
     • Razstavljanje blaga
     • Katalogi in oglasi
     • Učinek ponudbe
     • Do kdaj veže ponudba
     • Oblika ponudbe
     • Sprejem ponudbe
     • Sprejem ponudbe s predlogom naj se spremeni
     • Molk naslovnika
     • Zapozneli sprejem in zapoznela vročitev izjave o sprejemu
     • Smrt ali nesposobnost ene stranke
     • Predpogodba
    • II. PREDMET
     • Kakšen mora biti predmet obveznosti
     • Ničnost pogodbe zaradi predmeta
     • Poznejša možnost
     • Kdaj je predmet obveznosti nedopusten
     • Kdaj je predmet določljiv
    • III. PODLAGA
     • Dopustna podlaga
     • Nagibi za sklenitev pogodbe
    • IV. SPOSOBNOST
     • Pogodba poslovno nesposobne osebe
     • Pravica sopogodbenika poslovno nesposobne osebe
     • Poziv zakonitemu zastopniku, naj se izreče
     • Če si pogodbenik pridobi poslovno sposobnost po sklenitvi pogodbe
    • V. NAPAKE VOLJE
     • Grožnja
     • Bistvena zmota
     • Zmota v nagibu pri neodplačni pogodbi
     • Posredna izjava
     • Prevara
     • Navidezna pogodba
    • VI. OBLIKA POGODBE
     • Neobličnost pogodbe
     • Oblika pogodbe o prenosu nepremičnin
     • Sporazumna razveza obličnih pogodb
     • Dogovorjena oblika
     • Sankcija, če pogodba nima potrebne oblike
     • Domneva o popolnosti listine
     • Sestavitev listine
     • Če je bila izpolnjena pogodba, ki ji manjka oblika
    • VII. POGOJ
     • Pogoji in njihov učinek
     • Nedopusten ali nemogoč pogoj
     • Zavarovanje pogojne pravice
    • VIII. ROK
     • Računanje časa
     • Uporaba pravil o pogoju
    • IX. ARA IN ODSTOPNINA
     • 1. Ara
      • Vračanje in vštevanja are
      • Neizpolnitev pogodbe
      • Pri delni izpolnitvi obveznosti
     • 2. Odstopnina
      • Vloga odstopnine
      • Ara kot odstopnina
   • 2. odsek: ZASTOPANJE
    • I. O ZASTOPANJU NASPLOH
     • Možnost zastopanja
     • Učinki zastopanja
     • Prenos pooblastil
     • Prekoračitev pooblastil
     • Pogodba, ki jo sklene neupravičena oseba
    • II. POOBLASTILO
     • Pooblastitev
     • Posebna oblika pooblastila
     • Obseg pooblastitve
     • Preklic in zožitev pooblastila
     • Učinek prenehanja in zožitve pooblastila nasproti tretjim
     • Drugi primeri prenehanja pooblastila
    • III. POSLOVNO POOBLASTILO
     • Pooblastilo po zaposlitvi
     • Pravice trgovskega potnika
   • 3. odsek: RAZLAGA POGODB
    • Uporaba določil in razlaga spornih določil
    • Nejasna določila v posebnih primerih
    • Dopolnilno pravilo
    • Izvensodna razlaga pogodb
   • 4. odsek: NEVELJAVNOST POGODB
    • I. NIČNE POGODBE
     • Ničnost
     • Posledice ničnosti
     • Delna ničnost
     • Konverzija
     • Poznejše prenehanje vzroka ničnosti
     • Odgovornost tistega, ki je kriv za ničnost pogodbe
     • Uveljavljanje ničnosti
     • Neomejeno uveljavljanje ničnosti
    • II. IZPODBOJNE POGODBE
     • Kdaj je pogodba izpodbojna
     • Razveljavitev pogodbe
     • Posledice razveljavitve
     • Odgovornost za razveljavitev pogodbe
     • Odgovornost poslovno omejeno sposobne osebe
     • Prenehanje pravice
   • 5. odsek: DVOSTRANSKE POGODBE
    • I. ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE IZPOLNITVE
     • Odgovornost za stvarne in pravne napake
    • II. UGOVOR NEIZPOLNJENE POGODBE
     • Pravilo sočasne izpolnitve
     • Če postane izpolnitev obveznosti ene stranke negotova
    • III. PRENEHANJE POGODBE ZARADI NEIZPOLNITVE
     • Pravica ene stranke, če druga stranka ne izpolni svoje obveznosti
     • Če pravočasna izpolnitev ni bistvena sestavina pogodbe
     • Odstop od pogodbe brez naknadnega roka
     • Odstop od pogodbe pred iztekom roka
     • Odstop od pogodbe z zaporednimi obveznostmi
     • Dolžnost obvestitve
     • Kdaj od pogodbe ni mogoče odstopiti
     • Učinki razvezane pogodbe
    • IV. RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN
     • Predpostavke
     • Dolžnost obvestitve
     • Okoliščine, pomembne za odločbo sodišča
     • Odpoved sklicevanju na spremenjene okoliščine
    • V. NEMOŽNOST IZPOLNITVE
     • Nemožnost izpolnitve, za katero ne odgovarja nobena stranka
     • Nemožnost izpolnitve, za katero stranka odgovarja
    • VI. ČEZMERNO PRIKRAJŠANJE
     • Očitno nesorazmerje vzajemnih dajatev
    • VII. ODERUŠKA POGODBA
     • Oderuška pogodba
    • VIII. SPLOŠNI POGOJI POGODBE
     • Obveznost
     • Ničnost nekaterih določil splošnih pogojev
    • IX. PRENOS POGODBE
     • Pogoji za prenos
     • Odgovornost prenositelja
     • Ugovori
   • 6. odsek: SPLOŠNI UČINKI POGODBE
    • I. USTVARJANJE OBVEZNOSTI ZA POGODBENIKE
     • Učinki pogodbe med pogodbenikoma in njunimi pravnimi nasledniki
    • II. POGODBA V KORIST TRETJEGA
     • Neposredna pravica tretjega
     • Preklic koristi za tretjega
     • Ugovori dolžnika proti tretjemu
     • Odklonitev tretjega
     • Obljuba dejanja tretjega
  • 2. oddelek: POVZROČITEV ŠKODE
   • 1. odsek: SPLOŠNA NAČELA
    • Podlage za odgovornost
    • Škoda
    • Zahteva, da se odstrani škodna nevarnost
    • Zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic
   • 2. odsek: KRIVDNA ODGOVORNOST
    • Kdaj je podana krivda
    • Neodgovorne osebe
    • Odgovornost mladoletnika
    • Silobran, stiska, odvrnitev škode od drugega
    • Dovoljena samopomoč
    • Privolitev oškodovanca
   • 3. odsek: ODGOVORNOST ZA DRUGEGA
    • Osebe z motnjo v duševnem razvoju in s težavami v duševnem zdravju
    • Odgovornost staršev
    • Solidarna odgovornost
    • Odgovornost drugih za mladoletnika
    • Posebna odgovornost staršev
    • Odgovornost iz pravičnosti
   • 4. odsek:ODGOVORNOST ZA DELAVCE
    • Odgovornost delodajalcev
    • Odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ
   • 5. odsek: ODGOVORNOST ZA ŠKODO OD NEVARNE STVARI ALI NEVARNE DEJAVNOSTI
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE
     • Domneva vzročnosti
     • Kdo odgovarja za škodo
     • Protipraven odvzem nevarne stvari imetniku
     • Izročitev stvari tretjemu
     • Oprostitev odgovornosti
    • II. ODGOVORNOST PRI NESREČI, KI JO POVZROČIJO PREMIKAJOČA SE MOTORNA VOZILA
    • III. ODGOVORNOST PROIZVAJALCA STVARI Z NAPAKO
   • 6. odsek: POSEBNI PRIMERI ODGOVORNOSTI
    • Odgovornost zaradi terorističnih dejanj, javnih demonstracij ali manifestacij
    • Odgovornost organizatorja prireditve
    • Odgovornost imetnika živali
    • Odgovornost imetnika stavbe
    • Odgovornost za rušenje gradbe
    • Odgovornost zaradi opustitve nujne pomoči
    • Odgovornost v zvezi z obveznostjo sklenitve pogodbe
    • Odgovornost v zvezi z opravljanjem poslov splošnega pomena
   • 7. odsek: POVRNITEV ŠKODE
    • I. POVRNITEV PREMOŽENJSKE ŠKODE
     • Vzpostavitev prejšnjega stanja in denarna odškodnina
     • Kdaj zapade odškodninska obveznost
     • Odškodnina za uničeno stvar, odvzeto na nedovoljen način
     • Odškodnina v obliki denarne rente
    • II. OBSEG POVRNITVE PREMOŽENJSKE ŠKODE
     • Navadna škoda in izgubljeni dobiček
     • Popolna odškodnina
     • Zmanjšanje odškodnine
     • Deljena odgovornost
    • III. POSEBEJ O POVRNITVI PREMOŽENJSKE ŠKODE V PRIMERU SMRTI, POŠKODBE IN OKVARE ZDRAVJA
     • Izgubljeni zaslužek ter stroški za zdravljenje in pogreb
     • Pravica osebe, ki jo je umrli preživljal
     • Povrnitev škode v primeru telesne poškodbe ali prizadetega zdravja
     • Sprememba prisojene odškodnine
     • Neprenosnost pravic
    • IV. POSEBEJ O POVRNITVI PREMOŽENJSKE ŠKODE PRI ŽALITVI ČASTI ALI ŠIRJENJU NERESNIČNIH TRDITEV
     • Povrnitev premoženjske škode pri žalitvi časti ali širjenju neresničnih trditev
    • V. POVRNITEV NEPREMOŽENJSKE ŠKODE
     • Objava sodbe ali popravka
     • Denarna odškodnina
     • Osebe, ki imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do denarne odškodnine
     • Kršitev dostojanstva
     • Povrnitev bodoče škode
     • Denarna odškodnina pravni osebi
     • Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode
     • Deljena odgovornost in zmanjšanje odškodnine
   • 8. odsek: ODGOVORNOST VEČ OSEB ZA ISTO ŠKODO
    • Solidarna odgovornost
    • Solidarna odgovornost naročitelja in izvajalca del
    • Regres plačnika
   • 9. odsek: PRAVICA OŠKODOVANCA PO ZASTARANJU PRAVICE ZAHTEVATI ODŠKODNINO
  • 3. oddelek: NEUPRAVIČENA PRIDOBITEV
   • 1. odsek: SPLOŠNO PRAVILO
    • Splošno pravilo
   • 2. odsek: PRAVILA VRAČANJA
    • Kdaj se ne more zahtevati vrnitev
    • Izpolnitev naravne obveznosti ali moralne dolžnosti
    • Obseg vrnitve
    • Povrnitev stroškov
    • Kdaj je mogoče prejeto obdržati
    • Uporaba stvari v tujo korist
    • Izdatek za drugega
    • Uporaba tuje stvari v svojo korist
  • 4. oddelek: POSLOVODSTVO BREZ NAROČILA
   • 1. odsek
    • Splošno pravilo
   • 2. odsek: OBVEZNOSTI IN PRAVICE POSLOVODJE BREZ NAROČILA
    • Obveznosti poslovodje brez naročila
    • Dolžna skrbnost in odgovornost
    • Pravice poslovodje brez naročila
    • Odnašanje dodatkov
   • 3. odsek: OPRAVLJANJE TUJIH POSLOV KLJUB PREPOVEDI
    • Opravljanje tujih poslov kljub prepovedi
   • 4. odsek: NEPRISTNO POSLOVODSTVO
    • Nepristno poslovodstvo
   • 5. odsek
    • Odobritev
  • 5. oddelek: ENOSTRANSKA IZJAVA VOLJE
   • 1. odsek: JAVNA OBLJUBA NAGRADE
    • Kdaj veže
    • Preklic obljube
    • Kdo ima pravico do nagrade
    • Primer razpisa
    • Prenehanje obveznosti
   • 2. odsek: VREDNOSTNI PAPIRJI
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE
     • Pojem
     • Bistvene sestavine
     • Na koga se lahko glasi vrednostni papir
     • Nastanek obveznosti
    • II. PRAVICE IZ VREDNOSTNEGA PAPIRJA
     • Komu gre pravica iz vrednostnega papirja
     • Kdo lahko zahteva izpolnitev
    • III. PRENOS VREDNOSTNEGA PAPIRJA
     • Prenos pravice iz papirja na prinosnika
     • Prenos pravice iz papirja na ime
     • Prenos pravice iz papirja po odredbi
     • Vrste indosamentov
     • Prenos pooblastila in prenos v zastavo
     • Učinek prenosa pravic
     • Učinek prenosa pooblastila in prenosa v zastavo
     • Dokazovanje zakonitosti prenosa
     • Prepoved prenosa
    • IV. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH
     • Spremembe, ki jih opravi izdajatelj
     • Spremembe, ki jih opravi imetnik pri prenosu
     • Združitev in delitev vrednostnih papirjev
    • V. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ VREDNOSTNEGA PAPIRJA
     • Prenehanje obveznosti
     • Prepoved izpolnitve
     • Izplačilo obresti ali drugih donosov po izplačilu glavnice
     • Ugovor zoper zahtevek za izpolnitev obveznosti
    • VI. IZKAZNI PAPIRJI IN ZNAKI
     • Izkazni papirji
     • Izkazni znaki
    • VII. DRUGE DOLOČBE
     • Zamenjava poškodovanega vrednostnega papirja
     • Amortizacija vrednostnega papirja
     • Zastaranje terjatev iz vrednostnega papirja
 • III. poglavje: UČINKI OBVEZNOSTI
  • 1. oddelek: UPNIKOVE PRAVICE IN DOLŽNIKOVE OBVEZNOSTI
   • 1. odsek: PRAVICA DO POVRAČILA ŠKODE
    • I. SPLOŠNA PRAVILA
     • Izpolnitev obveznosti in posledice neizpolnitve
     • Oprostitev dolžnika odgovornosti
     • Pogodbena razširitev odgovornosti
     • Omejitev in izključitev odgovornosti
     • Obseg odškodnine
     • Odgovornost upnika
     • Odgovornost zaradi opustitve obvestila
     • Uporaba določb o povrnitvi škode
    • II. POGODBENA KAZEN
     • Splošna pravila
     • Način določitve
     • Akcesornost
     • Dolžnikova odgovornost
     • Upnikove pravice
     • Zmanjšanje pogodbene kazni
     • Pogodbena kazen in odškodnina
     • Z zakonom določena odškodnina in pogodbena kazen
   • 2. odsek: IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ
    • Splošno pravilo
    • Pogoj za izpodbijanje
    • Rok za vložitev tožbe
    • Izključitev izpodbijanja
    • Kako se izpodbija
    • Učinek izpodbijanja
   • 3. odsek: PRIDRŽNA PRAVICA
    • Izvrševanje pridržne pravice
    • Izjeme
    • Obvezna vrnitev stvari pred izpolnitvijo obveznosti
    • Učinek pridržne pravice
  • 2. oddelek: UPNIKOVE PRAVICE V NEKATERIH POSEBNIH PRIMERIH
   • Kadar je obveznost v dajatvi stvari, določenih po vrsti
   • Kadar je obveznost v storitvi
   • Kadar je obveznost v opustitvi
   • Pravica zahtevati odškodnino namesto prisojenega
   • Sodni penali
 • IV. poglavje: PRENEHANJE OBVEZNOSTI
  • 1. oddelek: SPLOŠNO PRAVILO
   • Splošno pravilo
   • 2. oddelek: IZPOLNITEV
    • 1. odsek: SPLOŠNA PRAVILA O IZPOLNITVI
     • I. KDO LAHKO IZPOLNI IN STROŠKI IZPOLNITVE
      • Izpolnitev dolžnika ali tretjega
      • Izpolnitev poslovno nesposobnega
      • Stroški izpolnitve
     • II. IZPOLNITEV S SUBROGACIJO
      • Pojem
      • Subrogacija po zakonu
      • Subrogacija pri delni izpolnitvi
      • Dokazi in sredstva za zavarovanje
      • Koliko se lahko zahteva od dolžnika
      • Izključitev odgovornosti upnika za obstoj in izterljivost terjatve
     • III. KOMU SE IZPOLNJUJE
      • Upravičenec
      • Izpolnitev poslovno nesposobnemu upniku
     • IV. PREDMET IZPOLNITVE
      • Vsebina obveznosti
      • Nadomestna izpolnitev
      • Izročitev v prodajo
      • Delna izpolnitev
      • Obveznost dati stvari, določene po vrsti
     • V. VRAČUNAVANJE IZPOLNITVE
      • Vrstni red vračunavanja
      • Vračunavanje obresti in stroškov
     • VI. ČAS IZPOLNITVE
      • Če rok ni določen
      • Predčasna izpolnitev
      • Upnikova pravica zahtevati predčasno izpolnitev
      • Če je določitev roka prepuščena eni stranki
      • Denarne obveznosti
     • VII. KRAJ IZPOLNITVE
      • Splošna pravila
      • Kraj izpolnitve denarnih obveznosti
     • VIII. POBOTNICA
      • Domneve v zvezi s pobotnico
      • Odklonitev pobotnice
     • IX. VRNITEV ZADOLŽNICE
      • Vrnitev zadolžnice
    • 2. odsek: ZAMUDA
     • I. ZAMUDA DOLŽNIKA
      • Kdaj pride dolžnik v zamudo
     • II. ZAMUDA UPNIKA
      • Kdaj pride upnik v zamudo
      • Učinek upnikove zamude
    • 3. odsek: POLOŽITEV STVARI
     • Položitev stvari pri sodišču
     • Pri katerem sodišču se položi stvar
     • Izročitev v hrambo drugi osebi
     • Jemanje položenih stvari nazaj
     • Učinek položitve
     • Stroški položitve
     • Prodaja namesto položitve stvari
     • Izročitev stvari upniku
     • Prodaja za kritje stroškov hrambe
   • 3. oddelek: DRUGI NAČINI PRENEHANJA OBVEZNOSTI
    • 1. odsek: POBOT (KOMPENZACIJA)
     • Splošni pogoji
     • Izjava o pobotu
     • Če ni vzajemnosti
     • Zastarana terjatev
     • Pobot z odstopljeno terjatvijo
     • Primeri, ko je pobot izključen
     • Zarubljena terjatev druge stranke
     • Vračunavanje s pobotom
    • 2. odsek: ODPUST DOLGA
     • Sporazum
     • Odpoved zavarovanju
     • Odpust dolga poroku
     • Splošen odpust dolgov
    • 3. odsek: PRENOVITEV (NOVACIJA)
     • Pogoji
     • Volja, da se opravi prenovitev
     • Učinki prenovitve
     • Če ni prejšnje obveznosti
     • Učinek neveljavnosti
    • 4. odsek: ZDRUŽITEV (KONFUZIJA)
     • Združitev
    • 5. odsek: NEMOŽNOST IZPOLNITVE
     • Prenehanje obveznosti, ker ni možna izpolnitev
     • Če so predmet obveznosti stvari, določene po vrsti
     • Odstop pravice nasproti tretjemu, ki je odgovoren za nemožnost izpolnitve
    • 6. odsek: PRETEK ČASA, ODPOVED
     • Rok v trajnem dolžniškem razmerju
     • Odpoved trajnega dolžniškega razmerja
    • 7. odsek: SMRT
   • 4. oddelek: ZASTARANJE
    • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
     • Splošno pravilo
     • Kdaj začne zastaranje teči
     • Nastop zastaranja
     • Vštevanje časa prednikov
     • Prepoved spremembe zastaralnega roka
     • Odpoved zastaranja
     • Učinek izpolnitve zastarane obveznosti
     • Upnik, čigar terjatev je zavarovana
     • Stranske terjatve
     • Kdaj se ne uporabljajo pravila o zastaranju
    • 2. odsek: ČAS, KI JE POTREBEN ZA ZASTARANJE
     • Splošni zastaralni rok
     • Občasne terjatve
     • Zastaranje same pravice
     • Terjatve iz gospodarskih pogodb
     • Terjatve na izstavitev listine
     • Terjatev zakupnine
     • Odškodninske terjatve
     • Odškodninska terjatev za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem
     • Odškodninska terjatev zaradi korupcije
     • Enoletni zastaralni rok
     • Terjatve, ugotovljene pred sodiščem ali drugim pristojnim organom
     • Zastaralni roki pri zavarovalnih pogodbah
    • 3. odsek: ZADRŽANJE ZASTARANJA
     • Terjatve med določenimi osebami
     • Terjatve določenih oseb
     • Nepremagljive ovire
     • Vpliv vzroka zadržanja na zastaranje
     • Terjatev poslovno nesposobnih oseb
     • Zastaranje terjatev osebe, ki služi vojaški rok
    • 4. odsek: PRETRGANJE ZASTARANJA
     • Pripoznava dolga
     • Vložitev tožbe
     • Umaknjena, zavržena ali zavrnjena tožba
     • Tožba, zavržena zaradi nepristojnosti
     • Upnikova zahteva
     • Zastaralni rok pri pretrganju
     • Zastaranje pri prenovitvi (novaciji)
 • V. poglavje: RAZNE VRSTE OBVEZNOSTI
  • 1. oddelek: DENARNE OBVEZNOSTI
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Načelo monetarnega nominalizma
    • Valorizacija denarnih obveznosti
    • Predčasno plačilo
   • 2. odsek: OBRESTI
    • Pojem
    • Prepoved obrestnih obresti
    • Domneva oderuških obresti
   • 3. odsek: ZAMUDA Z IZPOLNITVIJO DENARNIH OBVEZNOSTI
    • Zamudne obresti
    • Pogodbeno dogovorjena obrestna mera zamudnih obresti
    • Pravica do popolne odškodnine
    • Procesne obresti
   • 4. odsek: POGODBENE OBRESTI
    • Pogodbene obresti
    • Kdaj pogodbene obresti nehajo teči
    • Obresti pri nedenarnih obveznostih
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI Z VEČ PREDMETI
   • 1. odsek: ALTERNATIVNE OBVEZNOSTI
    • Pravica izbire
    • Nepreklicanost in učinek izbire
    • Trajanje pravice
    • Izbira, zaupana tretjemu
    • Omejitev na preostali predmet
    • Omejitev v primeru odgovornosti ene stranke
   • 2. odsek: FAKULTATIVNE OBVEZNOSTI IN FAKULTATIVNE TERJATVE
    • I. FAKULTATIVNE OBVEZNOSTI
     • Pravica dolžnika pri fakultativni obveznosti
     • Pravica upnika pri fakultativni obveznosti
    • II. FAKULTATIVNE TERJATVE
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI Z VEČ DOLŽNIKI ALI UPNIKI
   • 1. odsek: DELJIVE OBVEZNOSTI
    • Delitev obveznosti in terjatev
    • Domneva solidarnosti
   • 2. odsek: SOLIDARNE OBVEZNOSTI
    • I. SOLIDARNOST DOLŽNIKOV
     • Vsebina solidarnosti dolžnikov
     • Pobot
     • Odpust dolga
     • Prenovitev
     • Poravnava
     • Združitev
     • Zamuda upnika
     • Zamuda enega dolžnika in pripoznava dolga
     • Zadržanje in pretrganje zastaranja ter odpoved zastaranju
     • Pravica izpolnitelja do povračila
     • Delitev na enake dele in izjema
    • II. SOLIDARNOST UPNIKOV
     • Solidarnost se ne domneva
     • Vsebina solidarnosti
     • Pobot
     • Odpust dolga in prenovitev
     • Poravnava
     • Združitev
     • Zamuda
     • Pripoznava dolga
     • Zastaranje
     • Razmerja med upniki po izpolnitvi
   • 3. odsek: NEDELJIVE OBVEZNOSTI
 • VI. poglavje: SPREMEMBA UPNIKA ALI DOLŽNIKA
  • 1. oddelek: ODSTOP TERJATVE S POGODBO (CESIJA)
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Katere terjatve se lahko prenesejo s pogodbo
    • Stranske pravice
    • Obvestitev dolžnika
    • Večkratni odstop
   • 2. odsek: RAZMERJE MED PREVZEMNIKOM IN DOLŽNIKOM
   • 3. odsek: RAZMERJE MED ODSTOPNIKOM IN PREVZEMNIKOM
    • Izročitev zadolžnice
    • Odgovornost za obstoj terjatve
    • Odgovornost za izterljivost
   • 4. odsek: POSEBNI PRIMERI ODSTOPA TERJATEV
    • Odstop namesto izpolnitve ali v izterjavo
    • Odstop v zavarovanje
  • 2. oddelek: SPREMEMBA DOLŽNIKA
   • 1. odsek: PREVZEM DOLGA
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE
     • Pogodba o prevzemu dolga
     • Primer, ko je dolg zavarovan s hipoteko
    • II. UČINKI POGODBE O PREVZEMU DOLGA
     • Sprememba dolžnika
     • Stranske pravice
     • Ugovori
   • 2. odsek: PRISTOP K DOLGU
    • Pogodba o pristopu k dolgu
   • 3. odsek: PREVZEM IZPOLNITVE
DRUGA KNJIGA: POSEBNI DEL
 • I. poglavje: PRODAJNA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
    Nevarnost
    Prehod nevarnosti pri kupčevi zamudi
  • 2. oddelek: SESTAVINE PRODAJNE POGODBE
   • 1. odsek: STVAR
    • Splošno pravilo
    • Če je bila stvar uničena pred pogodbo
    • Prodaja tuje stvari
    • Prodaja sporne pravice
   • 2. odsek: KUPNINA
    • Če kupnina ni določena
    • Predpisana cena
    • Če je dogovorjena dnevna cena
    • Če je določitev kupnine zaupana tretjemu
    • Če je določitev kupnine prepuščena enemu pogodbeniku
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI PRODAJALCA
   • 1. odsek: IZROČITEV STVARI
    • I. SPLOŠNO O IZROČITVI
     • Čas in kraj izročitve
     • Predmet izročitve
     • Če je dogovorjena izročitev v določenem času
     • Če dan izročitve ni določen
     • Če kraj izročitve ni določen v pogodbi
     • Izročitev prevozniku
     • Organiziranje prevoza
     • Stroški
    • II. SOČASNA IZROČITEV STVARI IN PLAČILO KUPNINE
     • Odložitev izročitve do plačila kupnine
     • Odložitev izročitve pri prevozu stvari
     • Preprečitev izročitve odposlane stvari
   • 2. odsek: ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE
    • I. SPLOŠNO O STVARNIH NAPAKAH
     • Stvarne napake, za katere odgovarja prodajalec
     • Kdaj gre za stvarne napake
     • Napake, za katere prodajalec ne odgovarja
     • Pregled stvari in očitne napake
     • Skrite napake
     • Roki pri popravilu, zamenjavi
     • Obvestilo o napaki
     • Pomen dejstva, da je prodajalec vedel za napako
     • Pogodbena omejitev ali izključitev prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake
     • Prisilna javna dražba
    • II. PRAVICE KUPCA
     • Pravice kupca
     • Če pogodba ni izpolnjena v primernem roku
     • Kdaj kupec lahko odstopi od pogodbe
     • Če pogodba ni izpolnjena v dodatnem roku
     • Delne napake
     • Če je dal prodajalec kupcu večjo količino
     • Če je določena ena cena za več stvari
     • Izguba pravice do odstopa
     • Ohranitev drugih pravic
     • Učinki razvezane pogodbe
     • Znižanje kupnine
     • Postopno odkrivanje napak
     • Izguba pravic
    • III. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE PRODANE STVARI
     • Odgovornost prodajalca in proizvajalca
     • Zahteva za popravilo ali zamenjavo
     • Podaljšanje garancijskega roka
     • Odstop od pogodbe in znižanje kupnine
     • Stroški in nevarnost
     • Odgovornost kooperantov
     • Izguba pravic
   • 3. odsek: ODGOVORNOST ZA PRAVNE NAPAKE
    • Pravne napake
    • Obvestitev prodajalca
    • Sankcije za pravne napake
    • Če kupec ne obvesti prodajalca
    • Če je pravica tretjega očitno utemeljena
    • Pogodbena omejitev ali izključitev prodajalčeve odgovornosti
    • Omejitve javnopravne narave
    • Izguba pravice
  • 4. oddelek: OBVEZNOSTI KUPCA
   • 1. odsek: PLAČILO KUPNINE
    • Čas in kraj plačila
    • Obresti pri prodaji na kredit
    • Plačilo kupnine pri zaporednih dobavah
   • 2. odsek: PREVZEM STVARI
  • 5. oddelek: OBVEZNOST HRAMBE STVARI ZA SOPOGODBENIKA
   • Primeri obvezne hrambe
   • Če kupec noče sprejeti poslane stvari
   • Pravice stranke, ki je dolžna hraniti stvar
  • 6. oddelek: POVRNITEV ŠKODE V PRIMERU, ČE SE PRODAJNA POGODBA RAZDRE
   • Splošno pravilo
   • Če ima stvar dnevno ceno
   • Če so stvari prodane ali kupljene zaradi kritja
   • Povrnitev druge škode
  • 7. oddelek: PRIMERI PRODAJE S POSEBNIMI DOGOVORI
   • 1. odsek: PREDKUPNA PRAVICA
    • Pojem
    • Rok za pravico in za plačilo kupnine
    • Možnost dedovanja in odtujitve
    • Pri prisilni javni dražbi
    • Trajanje predkupne pravice
    • Če je bil opravljen prenos lastnine, ne da bi bil o tem obveščen predkupni upravičenec
    • Zakonita predkupna pravica
   • 2. odsek: KUP NA POSKUŠNJO
    • Pojem
    • Objektivna poskušnja
    • Nevarnost
    • Kup po pregledu oziroma s pridržkom poskusa
   • 3. odsek: PRODAJA PO VZORCU ALI MODELU
   • 4. odsek: PRODAJA S SPECIFIKACIJO
    • Prodaja s specifikacijo
   • 5. odsek: PRODAJA Z LASTNINSKIM PRIDRŽKOM
    • Pogoji
    • Nevarnost
   • 6. odsek: PRODAJA NA OBROKE
    • Pojem
    • Oblika pogodbe
    • Bistvene sestavine pogodbe
    • Odstop od pogodbe in zahteva za popolno plačilo kupnine
    • Posledice razvezane pogodbe
   • 7. odsek: AKREDITIVNA PRODAJA
    • Obveznosti strank
 • II. poglavje: MENJALNA POGODBA
  • Pojem
  • Učinki menjalne pogodbe
 • III. poglavje: PRODAJNO NAROČILO (STARINARSKA POGODBA)
  • Pojem
  • Nevarnost uničenja in poškodovanja stvari
  • Kdaj se šteje, da je prevzemnik naročila stvar kupil
 • IV. poglavje: DARILNA POGODBA
  • I. oddelek: SPLOŠNO
   • Pojem
   • Darilo iz hvaležnosti
   • Mešano darilo
   • Občasne izpolnitve
   • Odškodninska odgovornost darovalca
  • 2. oddelek: OBLIKA
   • Oblika
  • 3. oddelek: PREKLIC DARILNE POGODBE
   • Preklic zaradi stiske
   • Preklic zaradi hude nehvaležnosti
   • Preklic zaradi pozneje rojenih otrok
   • Posledice preklica
   • Roki za preklic
   • Odpoved preklicu
  • 4. oddelek: DARILO ZA PRIMER SMRTI
   • Darilo za primer smrti
 • V. poglavje: POGODBA O IZROČITVI IN RAZDELITVI PREMOŽENJA (IZROČILNA POGODBA)
  • Pojem
  • Pogoji za veljavnost
  • Predmet izročitve in razdelitve premoženja
  • Položaj izročenega premoženja
  • Strinjanje potomcev
  • Pridržanje pravic ob izročitvi
  • Pravica izročiteljevega zakonca
  • Izročiteljevi dolgovi
  • Jamčenje
  • Preklic izročitve
  • Pravice potomca, posvojenca ali potomca posvojenca po preklicu izročitve
 • VI. poglavje: POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU
  • Pojem
  • Oblika
  • Prepoved razpolaganja v korist preživljalca
  • Odgovornost za dolgove
  • Razveza pogodbe
  • Spremenjene razmere
  • Prenehanje pogodbe
 • VII. poglavje: POGODBA O PREUŽITKU
  • Pojem
  • Prevzemnikove obveznosti
  • Stvarno breme
  • Oblika
  • Razveza pogodbe
 • VIII. poglavje: POSOJILNA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Obresti
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI POSOJILODAJALCA
   • Izročitev obljubljenih stvari
   • Slabe premoženjske razmere posojilojemalca
   • Škoda zaradi napak posojenih stvari
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI POSOJILOJEMALCA
   • Rok za vrnitev posojila
   • Izbira ob vrnitvi posojila
   • Odstop od pogodbe
   • Predčasna vrnitev posojila
  • 4. oddelek: NAMENSKO POSOJILO
 • IX. poglavje: POSODBENA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI IZPOSOJEVALCA
   • Raba stvari
   • Vzdrževanje stvari
   • Prenos rabe
   • Vrnitev stvari
   • Odpoved pogodbe
   • Odgovornost
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI POSODNIKA
   • Škoda zaradi napak
 • X. poglavje: ZAKUPNA (NAJEMNA) POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI ZAKUPODAJALCA
   • Izročitev stvari
   • Vzdrževanje stvari
   • Odstop od pogodbe in znižanje zakupnine zaradi popravil
   • Spremembe na zakupljeni stvari
   • Odgovornost za stvarne napake
   • Napake, za katere zakupodajalec ne odgovarja
   • Razširitev odgovornosti za stvarne napake
   • Pogodbena izključitev ali omejitev odgovornosti
   • Obvestitev zakupodajalca o napakah in nevarnostih
   • Zakupnikove pravice, če ima stvar kakšno napako
   • Če nastane napaka med zakupom in če stvar nima dogovorjene ali običajne lastnosti
   • Odgovornost zakupodajalca za pravne napake
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI ZAKUPNIKA
   • Raba stvari po pogodbi
   • Odpoved zaradi pogodbi nasprotne rabe
   • Plačevanje zakupnine
   • Odpoved zaradi neplačane zakupnine
   • Vrnitev v zakup vzete stvari
  • 4. oddelek: PODZAKUP
   • Kdaj se stvari lahko dajo v podzakup
   • Kdaj lahko zakupodajalec odkloni dovoljenje
   • Odpoved zaradi nedovoljenega podzakupa
   • Neposredna zahteva zakupodajalca
   • Prenehanje podzakupa po samem zakonu
  • 5. oddelek: ODTUJITEV V ZAKUP DANE STVARI
   • Odtujitev po izročitvi v zakup
   • Pravica do zakupnine
   • Odtujitev v zakup dane stvari pred izročitvijo zakupniku
   • Odpoved pogodbe zaradi odtujitve stvari
  • 6. oddelek: PRENEHANJE ZAKUPA
   • Pretek določenega časa
   • Molče obnovljen zakup
   • Odpoved
   • Uničenje stvari zaradi višje sile
   • Smrt
 • XI. poglavje: PODJEMNA POGODBA (POGODBA O DELU)
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Razmerje do prodajne pogodbe
   • Kakovost podjemnikovega materiala
  • 2. oddelek: NADZOR
  • 3. oddelek: SKLENITEV POGODBE PO LICITACIJI
   • Vabilo k licitaciji o ceni del
   • Vabilo k licitaciji za umetniško ali tehnično rešitev nameravanih del
  • 4. oddelek: PODJEMNIKOVE OBVEZNOSTI
   • Napake materiala
   • Obveznosti izvršiti delo
   • Odstop od pogodbe zaradi odstopa od dogovorjenih pogojev
   • Odstop od pogodbe pred iztekom roka
   • Zaupanje izvršitve posla tretjemu
   • Odgovornost za sodelavce
   • Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev od naročnika
   • Izročitev izdelane stvari naročniku
  • 5. oddelek: ODGOVORNOST ZA NAPAKE
   • Pregled izvršenega dela in obvestitev podjemnika
   • Skrite napake
   • Prenehanje pravice
   • Kdaj podjemnik nima pravice sklicevati se na prejšnje člene
   • Pravica zahtevati odpravo napak
   • Poseben primer odstopa od pogodbe
   • Naročnikova pravica glede drugih napak izvršenega posla
   • Znižanje plačila
  • 6. oddelek: OBVEZNOST NAROČNIKA
   • Obveznost prevzeti delo
   • Določitev plačila in izplačilo
   • Izračun z izrecnim jamstvom
  • 7. oddelek: NEVARNOST
   • Če je dal material podjemnik
   • Če je dal material naročnik
   • Nevarnost pri izročitvi po delih
  • 8. oddelek: ZASTAVNA PRAVICA
   • Podjemnikova zastavna pravica
  • 9. oddelek: PRENEHANJE POGODBE
   • Prenehanje pogodbe po volji naročnika
 • XII. poglavje: GRADBENA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Gradba
   • Nadzor nad deli in kontrola nad kakovostjo materiala
   • Odmik od načrta
   • Nujna nepredvidena dela
   • Cena del
   • Sprememba cene
   • Določilo o nespremenljivosti cen
   • Odstop od pogodbe zaradi zvišanja cene
   • Pravica naročnika, da zahteva znižanje dogovorjene cene
  • 2. oddelek: GRADBENA POGODBA S POSEBNIM DOLOČILOM
   • Cena, določena s klavzulo »ključ v roke«
  • 3. oddelek: ODGOVORNOST ZA NAPAKE
   • Uporaba pravil podjemne pogodbe
   • Prehod pravic iz odgovornosti za napake
  • 4. oddelek: ODGOVORNOSTI IZVAJALCA IN PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRADBE
   • V čem je odgovornost
   • Dolžnost obvestitve in izguba pravice
   • Zmanjšanje in izključitev odgovornosti
   • Regresi
 • XIII. poglavje: PREVOZNE POGODBE
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Prevoznikove obveznosti pri linijskem prevozu
   • Odstop od pogodbe
   • Višina plačila za prevoz
   • Omejitev uporabe določb tega poglavja
  • 2. oddelek: POGODBA O PREVOZU STVARI
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Izročitev stvari
    • O čem mora pošiljatelj obvestiti prevoznika
    • Tovorni list
    • Prevozna pogodba in tovorni list
    • Potrdilo o prevzemu za prevoz
   • 2. odsek: RAZMERJE MED POŠILJATELJEM IN PREVOZNIKOM
    • Pakiranje
    • Plačilo za prevoz in stroški v zvezi s prevozom
    • Razpolaganje s pošiljko
    • Prevozna smer
    • Ovire pri prevozu
    • Plačilo pri prekinitvi prevoza
    • Če pošiljka ne more biti izročena
    • Odgovornost prevoznika nasproti pošiljatelju
   • 3. odsek: RAZMERJE MED PREVOZNIKOM IN PREJEMNIKOM
    • Obvestitev prejemnika o prispetju pošiljke
    • Izročitev pošiljke, če je bil izdan dvojnik tovornega lista
    • Prejemnikova pravica zahtevati izročitev pošiljke
    • Ugotovitev istovetnosti in stanja pošiljke
    • Prejemnikova obveznost, da plača prevoz
   • 4. odsek: PREVOZNIKOVA ODGOVORNOST ZA IZGUBO, POŠKODBO IN ZAMUDO POŠILJKE
    • Izguba ali poškodba pošiljke
    • Izguba ali poškodba pošiljke dragih stvari
    • Vrnitev plačila za prevoz
    • Če prevzame prejemnik pošiljko brez ugovora
    • Prevoznikova odgovornost za zamudo
    • Odgovornost za pomočnike
   • 5. odsek: UDELEŽBA VEČ PREVOZNIKOV PRI PREVOZU POŠILJKE
    • Kdaj so solidarno odgovorni
    • Deljena odgovornost prevoznikov
   • 6. odsek: ZASTAVNA PRAVICA
    • Kdaj ima prevoznik zastavno pravico
    • Kolizija zastavnih pravic
  • 3. oddelek: POGODBA O PREVOZU OSEB
   • Splošna določba
   • Potnikova pravica do določenega mesta
   • Odgovornost prevoznika za zamudo
   • Prevoznikova odgovornost za varnost potnikov
   • Odgovornost za prtljago, predano za prevoz, ter za druge stvari
 • XIV. poglavje: LICENČNA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Oblika
   • Trajanje licence
   • Izključna licenca
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI DAJALCA LICENCE
   • Izročitev predmeta licence
   • Dajanje navodil in obvestil
   • Odgovornost za uporabnost
   • Odgovornost za pravne napake
   • Obveznost dajalca izključne licence
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA LICENCE
   • Izkoriščanje predmeta licence
   • Izkoriščanje poznejših izpopolnitev
   • Varovanje zaupnosti predmeta licence
   • Kakovost
   • Zaznamovanje
   • Plačilo
   • Poročanje
   • Sprememba dogovorjenega plačila
  • 4. oddelek: PODLICENCA
   • Kdaj se sme dati
   • Kdaj lahko dajalec licence odreče dovoljenje
   • Odpoved zaradi nedovoljene podlicence
   • Neposreden zahtevek dajalca licence
  • 5. oddelek: PRENEHANJE POGODBE
   • Pretek določenega časa
   • Molče obnovljena licenca
   • Odpoved
   • Smrt, stečaj in likvidacija
 • XV. poglavje: SHRANJEVALNA POGODBA
  • 1. oddelek: O SHRANJEVALNI POGODBI NASPLOH
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Pojem
    • Hramba tuje stvari
   • 2. odsek: OBVEZNOSTI SHRANJEVALCA
    • Obveznost hrambe in obveščanja
    • Izročitev stvari drugemu v hrambo
    • Uporaba stvari
    • Uporaba stvari in njena izročitev drugemu
    • Vrnitev stvari
   • 3. odsek: PRAVICE SHRANJEVALCA
    • Povračilo stroškov in škode
    • Plačilo
    • Vrnitev stvari pri brezplačni hrambi
   • 4. odsek: POSEBNI PRIMERI HRAMBE
    • Nepristna hramba
    • Hramba v sili
  • 2. oddelek: GOSTINSKA HRAMBA
   • Gostinec kot shranjevalec
   • Obveznost gostinca, da sprejme stvari v hrambo
   • Dolžnost gosta, da priglasi škodo
   • Objave o izključitvi odgovornosti
   • Pridržna pravica
   • Razširitev uporabe določb o gostinski hrambi
 • XVI. poglavje: SKLADIŠČNA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Izključitev odgovornosti in nekatere obveznosti skladiščnika
   • Kdaj mora biti blago zavarovano
   • Omejitev odškodnine
   • Mešanje nadomestnih stvari
   • Pregled blaga in jemanje vzorcev
   • Terjatev skladiščnika in zastavna pravica
   • Dvig blaga in prodaja nedvignjenega blaga
   • Napake pri prevzemu blaga
   • Uporaba pravil o hrambi
  • 2. oddelek: SKLADIŠČNICA
   • Dolžnost izdaje skladiščnice
   • Sestavine in vsebina skladiščnice
   • Skladiščnica za dele blaga
   • Pravice imetnika skladiščnice
   • Prenos pobotnice in zastavnice
   • Pravice imetnika pobotnice
   • Pravice imetnika zastavnice
   • Protest zaradi neplačila in prodaja blaga
   • Zahteva plačila od prenosnikov zastavnice
 • XVII. poglavje: POGODBA O NAROČILU (MANDAT)
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Osebe, ki so dolžne odgovoriti na ponujeno naročilo
  • 2. oddelek: OBVEZNOST PREVZEMNIKA NAROČILA
   • Izvršitev naročila, kot se glasi
   • Odmik od naročila in navodil
   • Zamenjava
   • Dajanje računa
   • Poročanje
   • Odgovornost za uporabo naročiteljevega denarja
   • Solidarna odgovornost prevzemnikov naročil
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI NAROČITELJA
   • Denarni predujem
   • Povrnitev stroškov in prevzem obveznosti
   • Povrnitev škode
   • Višina plačila
   • Izplačilo
   • Zastavna pravica
   • Solidarna odgovornost naročiteljev
  • 4. oddelek: PRENEHANJE NAROČILA
   • Odstop od pogodbe
   • Odpoved
   • Smrt, prenehanje pravne osebe
   • Stečaj, izguba poslovne sposobnosti
   • Kdaj preneha naročilo
   • Izjeme
 • XVIII. poglavje: KOMISIJSKA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Uporaba pravil o pogodbi o naročilu
   • Sklenitev posla pod drugačnimi pogoji, kot so v naročilu
   • Prodaja blaga prezadolženi osebi
   • Če komisionar sam kupi blago od komitenta ali mu proda svoje blago
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI KOMISIONARJA
   • Hramba in zavarovanje
   • Obvestitev o stanju prejetega blaga
   • Obvestitev o spremembah na blagu
   • Sporočitev sopogodbenikovega imena komitentu
   • Dajanje računa
   • Del credere
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI KOMITENTA
   • Plačilo (provizija)
   • Višina plačila
   • Povrnitev stroškov
   • Denarni predujem komisionarju
  • 4. oddelek: ZASTAVNA PRAVICA
  • 5. oddelek: RAZMERJA S TRETJIMI
   • Komitentove pravice do terjatev iz posla s tretjim
   • Omejitev pravice komisionarjevih upnikov
   • Stečaj komisionarja
 • XIX. poglavje: POGODBA O TRGOVSKEM ZASTOPANJU (AGENCIJSKA POGODBA)
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Oblika
   • Sklepanje pogodb v imenu naročitelja
   • Sprejem izpolnitve
   • Izjave zastopniku za naročitelja
   • Izjave v imenu naročitelja
   • Zavarovanje
  • 2. oddelek: ZASTOPNIKOVE OBVEZNOSTI
   • Skrb za naročiteljeve interese
   • Obveščanje in poročanje
   • Sodelovanje pri sklepanju poslov
   • Varovanje poslovnih skrivnosti
   • Vrnitev stvari, danih v rabo
   • Poseben primer odgovornosti
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI NAROČITELJA
   • Splošno pravilo
   • Dolžnost obveščanja
   • Obveznost določb
   • Plačilo (provizija)
   • Višina plačila
   • Pridobitev pravice do plačila
   • Obračunavanje provizije
   • Posebno plačilo
   • Stroški
  • 4. oddelek: ZASTAVNA PRAVICA
   • Zastavna pravica zastopnika
  • 5. oddelek: PRENEHANJE POGODBE
   • Prenehanje pogodbe, sklenjene za nedoločen čas
   • Prenehanje pogodbe, sklenjene za določen čas
   • Odstop od pogodbe brez odpovednega roka
   • Odpravnina
   • Razlogi, ki izključujejo odpravnino
   • Uveljavljanje odpravnine
   • Konkurenčna prepoved po prenehanju pogodbe
 • XX. poglavje: POSREDNIŠKA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Uporaba določb o podjemni pogodbi
   • Sprejem izpolnitve
   • Preklic naročila za posredovanje
   • Naročitelj ni dolžan skleniti pogodbe
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI POSREDNIKA
   • Obveznost iskati priložnost
   • Obveznost obveščanja
   • Posrednikova odgovornost
   • Posredniški dnevnik in posredniški list
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI NAROČITELJA
   • Plačilo
   • Kdaj pridobi posrednik pravico do plačila
   • Povračilo stroškov
   • Posredovanje za obe stranki
   • Izguba pravice do plačila
 • XXI. poglavje: ŠPEDICIJSKA POGODBA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Odstop od pogodbe
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI ŠPEDITERJA
   • Opozorilo na pomanjkljivosti v naročilu
   • Opozorilo na pomanjkljivosti pri pakiranju
   • Varovanje interesov naročitelja
   • Ravnanje po naročiteljevih navodilih
   • Odgovornost špediterja za druge
   • Carinska dejanja in plačilo carine
   • Kadar špediter sam opravlja prevoz ali druge posle
   • Zavarovanje pošiljke
   • Dajanje računa
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI NAROČITELJA
   • Plačilo špediterju
   • Kdaj lahko špediter zahteva plačilo
   • Stroški in predujem
   • Če je dogovorjeno, da plača špediterju prejemnik stvari
   • Nevarne stvari in dragocenosti
  • 4. oddelek: POSEBNI PRIMERI ŠPEDICIJE
   • Špedicija s fiksnim plačilom
   • Zbirna špedicija
  • 5. oddelek: ŠPEDITERJEVA ZASTAVNA PRAVICA
   • Špediterjeva zastavna pravica
 • XXII. poglavje: POGODBA O KONTROLI BLAGA IN STORITEV
  • Pojem
  • Obseg kontrole
  • Ničnost posameznih določil pogodbe
  • Hramba blaga oziroma vzorca
  • Obveznost obvestitve naročnika kontrole
  • Plačilo
  • Zastavna pravica
  • Zaupanje kontrole blaga drugemu vršilcu kontrole
  • Kontrola blaga z opravljanjem posameznih pravnih dejanj
  • Kontrola blaga z garancijo
  • Kontrola storitev in stvari, ki niso namenjene prometu
  • Odstop od pogodbe
 • XXIII. poglavje: POGODBA O ORGANIZIRANJU POTOVANJA
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Izdajanje potrdil o potovanju
   • Razmerje med pogodbo in potrdilom o potovanju
   • Domneva o pravilnosti potrdila
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJA
   • Varstvo pravic in interesov potnika
   • Obveznost obveščanja
   • Obveznosti varovanja zaupnih podatkov
   • Odgovornost za organiziranje potovanja
   • Odgovornost organizatorja potovanja, če sam opravlja posamezne storitve
   • Odgovornost organizatorja potovanja, če je posamezne storitve zaupal tretjim osebam
   • Znižanje cene
   • Izključitev in omejitev odgovornosti organizatorja potovanja
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI POTNIKA
   • Plačilo cene
   • Obveznost dajanja podatkov
   • Izpolnjevanje predpisanih pogojev
   • Odgovornost potnika za povzročeno škodo
  • 4. oddelek: POSEBNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
   • Zamenjava potnika z drugim
   • Zvišanje in znižanje dogovorjene cene
   • Pravica potnika, da odstopi od pogodbe
   • Pravica organizatorja potovanja, da odstopi od pogodbe
   • Sprememba programa potovanja
 • XXIV. poglavje: POSREDNIŠKA POGODBA O POTOVANJU
  • Pojem
  • Obveznosti dajanja potrdila
  • Ravnanje po navodilih potnika
  • Izbira tretjih oseb
  • Smiselna uporaba določil pogodbe o organiziranju potovanja
 • XXV. poglavje: POGODBA O NAJETJU GOSTINSKIH ZMOGLJIVOSTI (ALOTMAJSKA POGODBA)
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Oblika pogodbe
  • 2. oddelek: OBVEZNOSTI TURISTIČNE AGENCIJE
   • Obveznost obveščanja
   • Obveznost spoštovanja dogovorjenih cen
   • Obveznost plačila gostinskih storitev
   • Obveznost izdaje posebne pisne listine
  • 3. oddelek: OBVEZNOSTI GOSTINCA
   • Obveznost oddaje dogovorjenih nastanitvenih zmogljivosti
   • Obveznost enakega ravnanja
   • Obveznost gostinca, da ne spreminja cen za storitve
   • Obveznost plačila provizije
  • 4. oddelek: PRAVICA TURISTIČNE AGENCIJE, DA ODSTOPI OD POGODBE
   • Pravica do odstopa od najetih nastanitvenih zmogljivosti
   • Obveznost turistične agencije, da zasede najete zmogljivosti
 • XXVI. poglavje: ZAVAROVALNA POGODBA
  • 1. oddelek: SKUPNE DOLOČBE ZA PREMOŽENJSKA IN OSEBNA ZAVAROVANJA
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Pojem
    • Zavarovalni primer
    • Izključitev nekaterih zavarovanj
    • Odmik od določb tega poglavja
   • 2. odsek: SKLENITEV POGODBE
    • Kdaj je pogodba sklenjena
    • Polica in potrdilo o kritju
    • Zavarovanje brez police
    • Sklenitev pogodbe v imenu drugega brez pooblastila
    • Zavarovanje na tuj račun ali na račun tistega, katerega se tiče
    • Zavarovalni zastopniki
   • 3. odsek: OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OZIROMA ZAVAROVALCA
    • I. PRIJAVA OKOLIŠČIN, KI SO POMEMBNE ZA OCENITEV NEVARNOSTI
     • Dolžnost prijavljanja
     • Namerna neresnična prijava ali zamolčanje
     • Nenamerna neresničnost ali nepopolnost prijave
     • Razširitev uporabe prejšnjih členov
     • Primeri, v katerih se zavarovalnica ne more sklicevati na neresničnost ali nepopolnost prijave
    • II. PLAČEVANJE PREMIJE
     • Dolžnost plačevanja in sprejemanja premije
     • Posledice, če premija ni plačana
    • III. OBVEŠČANJE ZAVAROVALNICE O SPREMEMBAH NEVARNOSTI
     • Povečanje nevarnosti
     • Če medtem nastane zavarovalni primer
     • Zmanjšanje nevarnosti
     • Obveznost obvestitve o nastalem zavarovalnem primeru
     • Ničnost določil o izgubi pravice
   • 4. odsek: OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
    • Izplačilo odškodnine ali dogovorjene vsote
    • Izključitev odgovornosti zavarovalnice pri nameri in prevari
    • Ugovori zavarovalnice
   • 5. odsek: TRAJANJE ZAVAROVANJA
    • Začetek učinkovanja zavarovanja
    • Vpliv stečaja na zavarovanje
  • 2. oddelek: PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Zavarovalni interes
    • Namen premoženjskega zavarovanja
    • Preprečevanje zavarovalnega primera in reševanje
    • Prepustitev poškodovane zavarovane stvari
    • Uničenje stvari zaradi dogodka, ki ni bil predviden v polici
   • 2. odsek: OMEJITEV ZAVAROVANIH NEVARNOSTI
    • Škoda, ki je krita z zavarovanjem
    • Škoda, povzročena zaradi napak zavarovane stvari
    • Škoda, povzročena z vojnimi operacijami
   • 3. odsek:NADZAVAROVANJE IN POGODBA Z VEČ ZAVAROVALNICAMI
    • Nadzavarovanje
    • Poznejše zmanjšanje vrednosti
    • Večkratno in dvojno zavarovanje
    • Sozavarovanje
   • 4. odsek: PODZAVAROVANJE
    • Podzavarovanje
   • 5. odsek: PREHOD POGODBE IN IZPLAČILO ZAVAROVALNINE IZ ZAVAROVANJA DRUGEMU
    • Prehod pogodbe na pridobitelja zavarovane stvari
    • Dodelitev zavarovalnine imetnikom zastave in drugih pravic
   • 6. odsek: PREHOD ZAVAROVANČEVIH PRAVIC NASPROTI ODGOVORNI OSEBI NA ZAVAROVALNICO(SUBROGACIJA)
    • Subrogacija
   • 7. odsek: ZAVAROVANJE PRED ODGOVORNOSTJO
    • Odgovornost zavarovalnice
    • Lastna pravica oškodovanca in direktna tožba
  • 3. oddelek: OSEBNA ZAVAROVANJA
   • 1. odsek: SPLOŠNE DOLOČBE
    • Določitev zavarovalne vsote
    • Polica življenjskega zavarovanja
    • Starost zavarovalca oziroma zavarovane osebe
    • Posledice neplačane premije in zmanjšanje zavarovalne vsote
    • Zavarovanje tretjega
    • Zavarovanje mladoletnikov in oseb, ki jim je vzeta poslovna sposobnost, za primer smrti
    • Kumuliranje odškodnine in zavarovalne vsote
   • 2. odsek: IZKLJUČENE NEVARNOSTI
    • Samomor zavarovalca oziroma zavarovane osebe
    • Umor zavarovalca oziroma zavarovane osebe
    • Namerna povzročitev nezgode
    • Vojne operacije
    • Pogodbena izključitev nevarnosti
   • 3. odsek: PRAVICE ZAVAROVALCA PRED NASTANKOM ZAVAROVALNEGA PRIMERA
    • Odkup
    • Predujem
    • Zastava police
   • 4. odsek: ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE V KORIST TRETJEGA
    • Določitev upravičenca
    • Delitev koristi med več upravičenci
    • Preklic določila o določitvi upravičenca
    • Lastna in neposredna pravica upravičenca
    • Upniki zavarovalca in zavarovane osebe
    • Odstop zavarovalne vsote
    • Če določeni upravičenec umre pred zapadlostjo
    • Zavarovanje za primer smrti brez določenega upravičenca
    • Pošteno izplačilo zavarovalne vsote neupravičeni osebi
 • XXVII. poglavje: DRUŽBENA POGODBA
  • Pojem
  • Prispevki
  • Odločanje in poslovodstvo
  • Izvrševanje pravic in obveznosti v družbi
  • Koristi in izguba
  • Nastopanje nasproti tretjim osebam
  • Premoženje v družbi
  • Razmerja med družbeniki
  • Sprememba družbenikov
  • Izključitev družbenika
  • Prenehanje družbe
  • Odpoved pogodbe
  • Likvidacija
 • XXVIII. poglavje: SKUPNOST
  • Pojem
  • Deleži
  • Dolžnost udeležencev
  • Uporaba in uživanje
  • Odločanje o skupnih zadevah
  • Stroški skupnosti
  • Zahteva za prenehanje
  • Posledice prenehanja
  • Ustanovitev družbe
 • XXIX. poglavje: POROŠTVO
  • 1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE
   • Pojem
   • Oblika
   • Poroštvena sposobnost
   • Poroštvo za poslovno nesposobnega
   • Predmet poroštva
   • Obseg porokove odgovornosti
   • Prehod upnikovih pravic na poroka (subrogacija)
  • 2. oddelek: RAZMERJE MED UPNIKOM IN POROKOM
   • Oblike poroštva
   • Solidarnost porokov
   • Izguba pravice do roka
   • Stečaj glavnega dolžnika
   • Primer zmanjšane odgovornosti dolžnikovega dediča
   • Porokovi ugovori
   • Dolžnost obvestitve poroka o dolžnikovi opustitvi
   • Oprostitev poroka zaradi upnikovega zavlačevanja
   • Oprostitev poroka zaradi opustitve garancij
  • 3. oddelek: RAZMERJE MED POROKOM IN DOLŽNIKOM
   • Pravica zahtevati povračilo od dolžnika
   • Pravica poroka solidarnega dolžnika
   • Pravica poroka do vnaprejšnjega zavarovanja
   • Izguba pravice do povračila
   • Pravica do vrnitve plačanega
  • 4. oddelek: REGRES PLAČNIKA NASPROTI POROKOM
  • 5. oddelek: ZASTARANJE
 • XXX. poglavje: NAKAZILO (ASIGNACIJA)
  • 1. oddelek: POJEM
   • Pojem
  • 2. oddelek: RAZMERJE MED PREJEMNIKOM NAKAZILA IN NAKAZANCEM
   • Nakazančev sprejem
   • Ugovori nakazanca
   • Prenos nakazila
   • Zastaranje
  • 3. oddelek: RAZMERJE MED PREJEMNIKOM NAKAZILA IN NAKAZOVALCEM
   • Če je prejemnik nakazila nakazovalčev upnik
   • Nakazilo ni izpolnitev
   • Dolžnost prejemnika nakazila, da obvesti nakazovalca
   • Odstop od sprejetega nakazila
   • Preklic pooblastila, danega prejemniku nakazila
  • 4. oddelek: RAZMERJE MED NAKAZOVALCEM IN NAKAZANCEM
   • Če je nakazanec nakazovalčev dolžnik
   • Preklic pooblastila, danega nakazancu
  • 5. oddelek: SMRT IN ODVZEM POSLOVNE SPOSOBNOSTI
  • 6. oddelek: NAKAZILO V OBLIKI PAPIRJA NA PRINOSNIKA
  • 7. oddelek: NAKAZILO V OBLIKI PAPIRJA PO ODREDBI
 • XXXI. poglavje: PORAVNAVA
  • Pojem
  • V čem so vzajemne popustitve
  • Sposobnost
  • Predmet
  • Uporaba določb o dvestranskih pogodbah
  • Čezmerno prikrajšanje
  • Učinek poravnave nasproti porokom in zastaviteljem
  • Poravnava o poslu, ki ga je mogoče razveljaviti
  • Ničnost poravnave
  • Ničnost določila poravnave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top