FINANČNO POSLOVANJE, INSOLVENČNI POSTOPKI, PRISILNO PRENEHANJE, STEČAJ, PRISILNA PORAVNAVA

Splošne določbe

Vsebina zakona

Vsebina zakona, prenos in izvajanje predpisov EU

Opredelitev pojmov in kratic

Namen opredelitve pojmov, kratice drugih zakonov, postopki zaradi insolvetnosti, postopka prisilnega prenehanja, pravna oseba, podjetnik, zasebnik in potrošnik, poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe, družbenik, pravila pravne osebe in delež, premoženje, obveznosti in kapital, kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost; kapitalska ustreznost; dolgoročni viri financiranja, pravila poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij, finančno poslovanje, insolventnost, finančno prestrukturiranje, insolventni dolžnik, identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ožje povezana oseba, ločitvena pravica; ločitveni upnik, nedenarna, zavarovana in nezavarovana terjatev, finančna in poslovna terjatev, prednostne, podrejene in navadne terjatve, izločitvena pravica; izločitveni upnik, vodilna in predpisana obrestna mera, dvostranska pogodba in vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, kvalificirana finančna pogodba in dogovor o izravnavi, druga kvalificirana pogodba, pooblaščeni ocenjevalec,
agencija

Finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb

Temeljna pravila o finančnem poslovanju

Uporaba 2. poglavja, temeljne obveznosti poslovodstva, temeljne obveznosti članov nadzornega sveta, upravljanje tveganj, upravljanje likvidnostnega tveganja, spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti

Obveznosti družbe ter njenega poslovodstva in nadzornega sveta pri nastanku insolventnosti

Splošna pravila o obveznostih

Uporaba oddelka 2.2, obveznost enakega obravnavanja upnikov, poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, sklic skupščine, vpis in vplačilo novih delnic, obveznost poslovodstva vložiti predlog za začetek stečajnega postopka

Posebna pravila o obveznostih pri prisilni poravnavi

Obveznosti poslovodstva glede postopka prisilne poravnave, obveznosti poslovodstva po potrditvi prisilne poravnave, računovodska obravnava učinkov potrjene prisilne poravnave

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva in nadzornega sveta družbe do upnikov

odškodninska odgovornost članov poslovodstva, odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, omejitev, izključitev in uveljavitev odškodninske odgovornosti, taksna oprostitev

 Postopek preventivnega prestrukturiranja

Temeljna pravila postopka preventivnega prestrukturiranja

dolžnik v postopku preventivnega prestrukturiranja; uporaba pravil o postopkih zaradi insolventnosti, namen postopka preventivnega prestrukturiranja; sporazum o finančnem prestrukturiranju, razlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, upniki kot stranke glavnega postopka preventivnega prestrukturiranja

Predhodni postopek preventivnega prestrukturiranja

upravičeni predlagatelj, procesne ovire za vodenje postopka preventivnega prestrukturiranja, predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, odločanje o predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, vpliv uvedbe postopka preventivnega prestrukturiranja na postopek prisilne poravnave in stečajni postopek

Pravne posledice začetka postopka preventivnega prestrukturiranja

nastanek in trajanje pravnih posledic postopka preventivnega prestrukturiranja, vpliv začetka postopka preventivnega prestrukturiranja na izvršilne postopke in postopke zavarovanja, zadržanje zastaranja in dospelosti terjatev

Glavni postopek preventivnega prestrukturiranja

pogoji za uveljavitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju in notarska hramba, zahteva za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, sklep o dopolnitvi nepopolne zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, odločanje o zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja, pravni učinki potrditve sporazuma o finančnem prestrukturiranju, posebna prednost pri plačilu finančnih terjatev, ki nastanejo med postopkom preventivnega prestrukturiranja, in izključitev izpodbojnosti

Skupna pravila o postopkih zaradi insolventnosti

Temeljna pravila o postopkih zaradi insolventnosti

uporaba 3. poglavja, načelo enakega obravnavanja upnikov, načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov, načelo hitrosti postopka, obvezna mediacija v postopkih zaradi insolventnosti, sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe, predhodni in glavni postopek zaradi insolventnosti, razlog za začetek postopka zaradi insolventnosti

Pristojnost in sestava sodišča

stvarna pristojnost sodišča, krajevna pristojnost sodišča, sestava sodišča

Stranke postopka

predlagatelj postopka, stranke predhodnega postopka, stranke glavnega postopka

Upnik kot stranka glavnega postopka ter prijava in preizkus terjatev

Pridobitev in prenehanje procesne legitimacije upnika

pridobitev procesne legitimacije upnika, prenehanje procesne legitimacije upnika

Prijava in preizkus terjatev

rok za prijavo terjatve, vsebina prijave terjatve, izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah; osnovni seznam preizkušenih terjatev, ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, ugovor o prerekanju terjatve, ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju terjatve, dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev, priznana in prerekana terjatev, verjetno izkazana terjatev, sklep o preizkusu terjatev, končni seznam preizkušenih terjatev, poznejši preizkus terjatev, posodabljanje končnega seznama preizkušenih terjatev

Delež glasovalnih pravic upnika

terjatve upnika za izračun deleža njegovih glasovalnih pravic, osnova za izračun deleža glasovalnih pravic, procesna dejanja, o katerih odločajo upniki z glasovanjem

Upniški odbor

upniški odbor kot organ upnikov, oblikovanje upniškega odbora, člani upniškega odbora, število članov upniškega odbora, imenovanje članov upniškega odbora, razrešitev imenovanih članov upniškega odbora, zahteva upnikov za oblikovanje upniškega odbora v stečajnem postopku, volitve članov upniškega odbora, sklep o izvolitvi upniškega odbora, prenehanje položaja člana upniškega odbora, razrešitev izvoljenih članov upniškega odbora in nadomestne volitve, pristojnosti upniškega odbora, postopek v zvezi z mnenjem ali soglasjem upniškega odbora, postopek v zvezi z obravnavo poročil in mnenj upravitelja na upniškem odboru, odločanje upniškega odbora, predsednik upniškega odbora, zastopanje člana upniškega odbora, udeležba na sejah upniškega odbora, sklic seje upniškega odbora, mesto zasedanja upniškega odbora, potek seje upniškega odbora, dopisna seja upniškega odbora

Upravitelj

Temeljna pravila o upravitelju

položaj in pristojnosti upravitelja, obveznosti upravitelja, redna poročila upravitelja, izredna poročila upravitelja, navodila sodišča upravitelju, odškodninska odgovornost upravitelja, nagrada upravitelja, odmera in plačilo nagrade upravitelja, stroški upravitelja

Nadzor nad upravitelji

pristojnost za nadzor nad upravitelji, komisija, dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, odvzem in prenehanje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, seznam upraviteljev, izbira sodišča, pri katerem upravitelj opravlja funkcijo upravitelja, začasna ustavitev imenovanja za upravitelja v novih zadevah, vodenje seznama upraviteljev, predpisi o upraviteljih

Imenovanje in razrešitev upravitelja

pogoji za imenovanje za upravitelja, postopek imenovanja upravitelja, položaj upravitelja, razlogi za razrešitev upravitelja, odločanje o razrešitvi upravitelja, razrešitev imenovanega upravitelja in imenovanje novega upravitelja na podlagi odločitve večine upnikov, pravne posledice razrešitve upravitelja

Zbornica upraviteljev in disciplinska odgovornost upraviteljev

zbornica upraviteljev, pristojnosti in naloge zbornice, način opravljanja nadzora zbornice nad upravitelji, nadzor nad zbornico, položaj člana zbornice, organi zbornice, statut in drugi splošni akti zbornice, disciplinska odgovornost upraviteljev, disciplinski ukrepi, disciplinska evidenca, organi disciplinskega postopka, uvedba disciplinskega postopka, disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje, disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo druge stopnje, disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo druge stopnje, zastaranje pregona disciplinskih kršitev in izvršitev disciplinskega ukrepa,

Druga pravila postopka

podrejena uporaba pravil pravdnega postopka, spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti, vodenje in posredovanje podatkov v postopkih zaradi insolventnosti, vročitve, odločbe, pritožba proti sklepu, procesna legitimacija za vložitev pritožbe, rok za pritožbo, odločanje o pritožbi, ugovor zaradi kršitve pravice do enakega obravnavanja upnikov, stroški upnika

Vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilne postopke in postopke zavarovanja

uporaba oddelka 3.8, nedovoljenost izvršbe ali zavarovanja, vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja

Vpisi pravnih dejstev v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti v sodni ali poslovni register

register, v katerem se opravi vpis, odločanje o vpisu v register

4. Postopek prisilne poravnave

Temeljna pravila postopka prisilne poravnave

dolžnik v postopku prisilne poravnave, namen postopka prisilne poravnave, razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika, vpisi v register v zvezi s postopkom prisilne poravnave

Predhodni postopek prisilne poravnave

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

upravičeni predlagatelj, procesne ovire za vodenje postopka prisilne poravnave, predlog za začetek postopka prisilne poravnave, poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, predlog prisilne poravnave z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev, alternativni predlog prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v deleže, načrt finančnega prestrukturiranja, poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave, objava predloga za začetek postopka prisilne poravnave, umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave

Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave

nastanek in trajanje pravnih posledic uvedbe postopka prisilne poravnave, omejitev dolžnikovih poslov, omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega dolžnika, prekinitev postopka odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka

Odločanje o začetku postopka prisilne poravnave

odločanje o predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, rok za odločitev o predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, oklic o začetku postopka prisilne poravnave, posledica neplačila predujma za kritje stroškov postopka prisilne poravnave

Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave

Splošna pravila o pravnih posledicah začetka postopka prisilne poravnave

nastanek pravnih posledic začetka postopka prisilne poravnave, dovoljena plačila v breme dolžnikovega transakcijskega računa, ureditev plačil v breme dolžnikovega transakcijskega računa

Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave za terjatve upnikov

terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek postopka prisilne poravnave, pretvorba nedenarnih terjatev v denarne, pretvorba občasnih dajatvenih terjatev, pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti, pobot terjatev ob začetku postopka prisilne poravnave, posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb

Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe

izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, pravica insolventnega dolžnika odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe

Glavni postopek prisilne poravnave

Razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika

redna poročila insolventnega dolžnika, druga pravila o poročilih insolventnega dolžnika, mnenje upravitelja o poročilih insolventnega dolžnika, nadzor upravitelja

Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave

razlogi za ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, roki za ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, posebna pravila, če dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturiranja, postopek z ugovorom proti vodenju postopka prisilne poravnave, izjava insolventnega dolžnika o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave, rok za odločitev o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, odločanje o ugovoru

Sprememba načrta finančnega prestrukturiranja

vsebina spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja o pregledu spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja, zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, sklep o dopolnitvi nepopolne zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, odločanje o zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, objava spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, izpolnitev dodatnih pogojev za uspešno finančno prestrukturiranje

Posebna pravila o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja

uporaba pododdelka 4.4.4, smiselna uporaba pododdelka za družbo z omejeno odgovornostjo, uporaba pravil ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala, sklic skupščine, terjatev upnikov, ki so lahko predmet stvarnega vložka pri povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, rok za sprejetje sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic, objava poziva upnikom za vpis in vplačilo novih delnic, izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic, postopek z izjavo upnika o vpisu in vplačilu novih delnic, poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic, pravne posledice neuspešnega postopka vpisa in vplačila novih delnic, vpis spremembe osnovnega kapitala v sodni register, posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, prenos vodenja poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic, posebna pravila za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Odločanje o prisilni poravnavi

odločanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave, izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave, poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave, objava poziva upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave, glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave, večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave, posebna pravila, če je proti sklepu o preizkusu terjatev vložena pritožba, odločanje sodišča, če prisilna poravnava ni sprejeta, sklep o potrditvi prisilne poravnave, vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave, terjatve, ugotovljene v postopku prisilne poravnave

Pravni učinki potrjene prisilne poravnave

terjatve, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava, terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava, učinek potrjene prisilne poravnave za navadne in podrejene terjatve, učinek potrjene prisilne poravnave, če je bila izvedena sprememba osnovnega kapitala, učinek potrjene prisilne poravnave za izvršilne naslove, nadaljevanje prekinjenih izvršilnih postopkov, odločanje o terjatvah po potrditvi prisilne poravnave, učinek izpolnitve obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave v poznejšem stečajnem postopku

Razveljavitev potrjene prisilne poravnave

izpodbijanje potrjene prisilne poravnave, odločanje o razveljavitvi potrjene prisilne poravnave, delno izpobijanje potrjene prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

dolžnik v postopku poenostavljene prisilne poravnave, uporaba pravil o prisilni poravnavi, procesne ovire za vodenje postopka poenostavljene prisilne poravnave, odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave; posodobljeni seznam terjatev, večina, potrebna za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, zahteva za potrditev poenostavljene prisilne poravnave, sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave

Posebna pravila za prisilno poravnavo nad srednjo ali veliko družbo

Skupna posebna pravila za prisilno poravnavo nad srednjo ali veliko družbo

uporaba oddelka 4.8, prenos pooblastila za vodenje poslov dolžnika na upnike

Posebna pravila o upniškem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave

upniki kot upravičeni predlagatelji za začetek postopka prisilne poravnave, naknadni predlog prisilne poravnave, dodatne obveznosti poslovodstva in druga posebna pravila

Posebna pravila o ukrepih finančnega prestrukturiranja

predlog prisilne poravnave, omejen na prestrukturiranje navadnih finančnih terjatev, predlog prisilne poravnave s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev, predlog prisilne poravnave s prestrukturiranjem z izčlenitvijo,

Posebna pravila o prijavi in preizkusu terjatev ter vrednosti zavarovanja

posebna pravila o prijavi in preizkusu terjatev, preizkus ocene vrednosti zavarovanja

Posebna pravila o potrditvi prisilne poravnave in učinkih pravnomočno potrjene prisilne poravnave

potrditev in učinki prisilne poravnave, ki je omejena na prestrukturiranje finančnih terjatev, potrditev in učinki prisilne poravnave s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev, potrditev in učinki prisilne poravnave s prestrukturiranjem z izčlenitvijo.

Ponovna prisilna poravnava po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave

predlog za ponovno prisilno poravnavo, posebna pravila za ponovno prisilno poravnavo

Stečajni postopki

Temeljna pravila o stečajnih postopkih

uporaba 5. poglavja, stečajni dolžnik, stečajna masa, splošna in posebna stečajna masa, razdelitvena masa, načelo koncentracije, načelo omejevanja tveganj, vpisi v register v zvezi s stečajnim postopkom

Odločanje o začetku stečajnega postopka

splošno pravilo, upravičeni predlagatelj, predlog za začetek stečajnega postopka, predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka in dopolnitev nepopolnega predloga, postopek z dolžnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka, postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka, zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, poslovanje dolžnika v obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, opravičitev zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, odločanje o začetku stečajnega postopka, začasna odredba proti stečajnemu dolžniku, rok za odločitev o začetku stečajnega postopka, sklep o začetku stečajnega postopka, oklic o začetku stečajnega postopka

Pravne posledice začetka stečajnega postopka

Splošna pravila o pravnih posledicah začetka stečajnega postopka

nastanek pravnih posledic začetka stečajnega postopka, prenos pooblastil na upravitelja, prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov in druga plačila v breme dolžnikovega transakcijskega računa, prenehanje veljavnosti dolžnikovih ponudb, odpoved najemnih in zakupnih pogodb, zadržanje zastaranja terjatev stečajnega dolžnika, zasledovalna pravica, vročanje pisanj upravitelju v sodnih in drugih postopkih

Pravne posledice začetka stečajnega postopka za terjatve upnikov

terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek stečajnega postopka, pretvorba nedenarnih terjatev v denarne, pretvorba občasnih dajatvenih terjatev, pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti, obrestovanje terjatev, pravica stečajnega dolžnika do predčasnega plačila, pretrganje zastaranja terjatev, terjatve, povezane z odložnim pogojem, terjatve, povezane z razveznim pogojem, pobot terjatev ob začetku stečajnega postopka, pobot pogojnih terjatev, prepoved pobota s terjatvami, pridobljenimi po začetku stečajnega postopka, prepoved pobota terjatev stečajnega dolžnika, nastalih po začetku stečajnega postopka, posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb

Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe

izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, posebna pravila za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, pravica stečajnega dolžnika odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

obdobje izpodbojnosti, prenehanje izpodbojne pravice po splošnih pravilih obligacijskega prava, izpodbojna pravna dejanja, domneve o obstoju pogojev za izpodbijanje, pravna dejanja, ki jih ni mogoče izpodbijati, izpodbojnost pravnih dejanj, za katera obstaja izvršilni naslov, vsebina in način uveljavitve izpodbojnega zahtevka, legitimacija za uveljavljanje izpodbojnega zahtevka, rok za uveljavitev izpodbojnega zahtevka, pravne posledice uspešne uveljavitve izpodbojnega zahtevka

Pravne posledice začetka stečajnega postopka za ločitvene in izločitvene pravice

splošno pravilo, ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe ali zavarovanja, ki se prekine z začetkom stečajnega postopka, posebna pravila za ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe, na tek katerega ne vpliva začetek stečajnega postopka, posebna pravila za ločitvene pravice, ki se lahko uveljavijo zunajsodno

Pravne posledice začetka stečajnega postopka za vrednostne papirje, ki jih je izdal stečajni dolžnik

razveljavitev in izbris vrednostnih papirjev, terjatve, vsebovane v razveljavljenih vrednostnih papirjih

Posebna pravila o pravnih posledicah, če je bil stečajni postopek začet v postopku prisilne poravnave

uporaba pododdelka 5.3.7, posebno pravilo o nedovoljenem pobotu terjatev ob začetku stečajnega postopka, posebna pravila o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih poslov, posebni pravili o prijavi in plačilu terjatev

Prevzem poslov, poslovne knjige in računovodski izkazi insolventnega dolžnika ter poročila upravitelja

uporaba pravil o poslovnih knjigah in računovodskih izkazih, računovodski izkazi do začetka stečajnega postopka in otvoritvena bilanca, predaja in prevzem prostorov, premoženja in poslov stečajnega dolžnika, pomoč policije, otvoritveno poročilo upravitelja, vsebina rednega poročila upravitelja

Posebna pravila o prijavi terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic

terjatve, ki jih je treba prijaviti v stečajnem postopku, prijava nezavarovane terjatve, prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice, posebna pravila za prijavo in preizkus hipoteke in terjatve, zavarovane s to hipoteko ali maksimalno hipoteko, prijava izločitvenih pravic

Posebna pravila o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic

ugotovitev obstoja prerekane terjatve v pravdi, nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev terjatve, ugotovitev neobstoja prerekane terjatve, ki temelji na izvršilnem naslovu, uporaba pravil o preizkusu terjatev za preizkus ločitvenih in izločitvenih pravic, pravne posledice, če sta priznani zavarovana terjatev in ločitvena pravica, uveljavitev prerekane zavarovane terjatve ali ločitvene pravice v pravdi, nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev ločitvene pravice, izpodbijanje ločitvene pravice, ki je nastala z vpisom v zemljiško knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova, pravne posledice, če je izločitvena pravica priznana, uveljavitev prerekane izločitvene pravice v pravdi, nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev izločitvene pravice, izpodbijanje izločitvene pravice, ki temelji na izvršilnem naslovu, smiselna uporaba pravil oddelka 5.6 za drug postopek, posebna pravila za nekatere upravne postopke, posebno pravilo o začetku teka rokov, če je proti sklepu o preizkusu terjatev vložena pritožba

Končanje nujnih poslov in nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika

splošno pravilo o poslovanju v stečajnem postopku, končanje nujnih poslov, pogoji za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika, posebna pravila pri nadaljevanju poslovanja stečajnega dolžnika, ustavitev nadaljnjega poslovanja stečajnega dolžnika

Upravljanje in unovčenje stečajne mase

Splošna pravila o upravljanju in unovčenju stečajne mase

unovčenje stečajne mase, načrt poteka stečajnega postopka, upravljanje stečajne mase, oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem ali zakup, nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika

Prodaja premoženja stečajnega dolžnika

uporaba pododdelka 5.8.2, priprave za prodajo, ocena vrednosti premoženja, zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših pogojev prodaje, način prodaje, začetek prodaje, sklep o prodaji, izklicna ali izhodiščna cena, varščina, javna dražba, vabilo k dajanju ponudb, drugi pogoji prodaje, osebe, s katerimi ni dovoljeno skleniti pogodbe, ara, rok za plačilo kupnine in izročitev prodanega premoženja kupcu, izključitev odgovornosti za stvarne napake, soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe, prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca in varstvo kupca, vstop kupca v pravni položaj stečajnega dolžnika pri prodaji premoženja, ki je poslovna celota, pritožba proti sklepom v zvezi s prodajo premoženja dolžnika, posebna pravila o prodaji premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, posebna pravila o prodaji določenega premoženja, posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice,

Posebna pravila za uveljavitev zahtevkov do osebno odgovornih družbenikov stečajnega dolžnika

uporaba pododdelka 5.8.3, osebno odgovorni družbenik kot stranka glavnega stečajnega postopka, posebna pravila o stečajni masi, posebna pravila o postopkih izvršbe in zavarovanja proti osebno odgovornim družbenikom, učinek prenehanja terjatev do stečajnega dolžnika za terjatve do osebno odgovornih družbenikov

Plačila v breme stečajne mase

Splošno pravilo o plačilih v breme stečajne mase

sklep sodišča kot pogoj za plačilo

Plačilo stroškov stečajnega postopka

stroški stečajnega postopka, vrste stroškov stečajnega postopka, predračun stroškov stečajnega postopka, sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka

Razdelitev splošne razdelitvene mase

terjatve, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne razdelitvene mase, vrstni red plačila terjatev iz splošne razdelitvene mase, prednostna in splošna razdelitev, prva in poznejše razdelitve, terjatve, ki se plačajo iz splošne razdelitvene mase, načrt prve razdelitve, ugovor proti načrtu prve razdelitve, sklep o prvi razdelitvi, pritožba proti sklepu o prvi razdelitvi, končni načrt prve razdelitve, roki za plačilo na podlagi končnega načrta prve razdelitve, poznejša razdelitev

Razdelitev posebne razdelitvene mase

uporaba pododdelka 5.9.4, terjatve, ki se plačajo iz posebne razdelitvene mase, prenos iz posebne v splošno razdelitveno maso

Končna razdelitev

končna razdelitev, prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti

Končanje stečajnega postopka

končno poročilo upravitelja, sklep o končanju stečajnega postopka, izbris stečajnega dolžnika iz registra, končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom, ugovor proti sklepu o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom, pozneje najdeno premoženje

Postopek osebnega stečaja

Splošna pravila postopka osebnega stečaja

fizična oseba kot stečajni dolžnik, namen postopka osebnega stečaja, uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo, vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja na zapisnik pri sodišču, ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja, stranke glavnega postopka osebnega stečaja, omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika, posebno pravilo o pravnih posledicah začetka osebnega stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom, fiduciarni denarni račun upravitelja, posebna pravila o stečajni masi, pogoji za poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika, posebna pravila pri poslovanju stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika, ustavitev poslovanja stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika, posebna pravila o odpustu obveznosti pri poslovanju stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika, posebna pravila za prednostne terjatve, posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika, posebna pravila o uveljavitvi terjatev do dolžnika, izterjava stalnih prejemkov stečajnega dolžnika, zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih, posebna pravila o prodaji premoženja, sklep o končanju postopka osebnega stečaja

Odpust obveznosti stečajnega dolžnika

uporaba pododdelka 5.11.2, predlog za odpust obveznosti, ovire za odpust obveznosti, začetek postopka odpusta obveznosti, dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem, dodatne naloge in pristojnosti upravitelja med preizkusnim obdobjem, razlogi za ugovor proti odpustu obveznosti, roki za ugovor proti odpustu obveznosti, postopek ugovora proti odpustu obveznosti, odločanje o ugovoru proti odpustu obveznosti, sklep o odpustu obveznosti, terjatve, za katere učinkuje odpust obveznosti, pravni učinki odpusta obveznosti, končanje postopka osebnega stečaja po odpustu obveznosti, izpodbijanje odpusta obveznosti, odločanje o razveljavitvi odpusta obveznosti, evidenca sklepov o odpustu obveznosti

Postopek stečaja zapuščine

zapuščina kot stečajni dolžnik, namen postopka stečaja zapuščine, uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo in o postopku osebnega stečaja, stranke glavnega postopka stečaja zapuščine, obvestitev Republike Slovenije o zapuščini brez dedičev, zahteva za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, posebna pravila o postopku stečaja zapuščine brez dedičev, posledice začetka stečaja zapuščine brez dedičev, posebna pravila o stečajni masi

Postopek prisilne likvidacije

uporaba 6. poglavja, odločanje o začetku postopka prisilne likvidacije, uporaba pravil za prisilno likvidacijo, stranke postopka prisilne likvidacije, posebna pravila, če je pravna oseba insolventna,

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Splošne določbe

uporaba 7. poglavja, pristojnost sodišča, sestava registrskega sodišča

Izbrisni razlog

izbrisni razlog, obveznost obveščanja o domnevi izbrisnega razloga

Postopek izbrisa

uporaba pravil o postopku, objave in vročitve, odločanje o začetku postopka izbrisa, udeleženci postopka izbrisa, upravičeni predlagatelj, sklep o začetku postopka izbrisa, razlogi za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa, rok za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa, odločanje o ugovoru proti sklepu o začetku postopka izbrisa, sklep o ustavitvi postopka izbrisa, sklep o obstoju izbrisnega razloga, izbris pravne osebe iz sodnega registra

Pravne posledice izbrisa

prenehanje pravne osebe, učinek izbrisa za pravice upnikov in delavcev, najdeno premoženje izbrisane pravne osebe, postopki za uveljavitev pravic izbrisane pravne osebe, premoženje izbrisane pravne osebe, najdeno v izvršilnem postopku

Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom

Splošna pravila o postopkih zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom

tuja država in država članica, domači in tuji postopek zaradi insolventnosti, osebe po državni pripadnosti, država, v kateri je premoženje, uporaba 8. poglavja, pristojnost domačega sodišča, upravičenja domačega upravitelja delovati v tuji državi, izjeme zaradi varovanja suverenosti, varnosti ali javnega interesa Republike Slovenije, razlaga pravil, določenih v 8. poglavju

Dostop tujih upraviteljev in upnikov do domačih sodišč

upravičenje tujega upravitelja do neposrednega dostopa do domačega sodišča, upravičenje tujega upravitelja predlagati začetek domačega postopka zaradi insolventnosti, sodelovanje tujega upravitelja v domačem postopku zaradi insolventnosti, položaj tujih upnikov v domačem postopku zaradi insolventnosti, obveščanje znanih upnikov o začetku domačega stečajnega postopka

Priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti in začasni ukrepi

uporaba pravil o postopku, zahteva za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti, domneve pri priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti, sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti, objava sklepa o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti, obveščanje sodišča o novih informacijah, začasna ureditev posledic tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti, pravne posledice priznanja tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti, ki nastanejo, ne da bi o njih odločalo sodišče, pravne posledice priznanja tujega postopka zaradi insolventnosti, ki jih določi sodišče, varovanje interesov upnikov in drugih oseb, za katere učinkujejo pravne posledice priznanaja tujega postopka zaradi insolventnosti, procesno upravičenje tujega upravitelja izpodbijati pravna dejanja insolventnega dolžnika, intervencija tujega upravitelja v postopkih, katerih stranka je insolventni dolžnik

Sodelovanje s tujimi sodišči in tujimi upravitelji

sodelovanje domačega sodišča s tujimi sodišči in tujimi upravitelji, sodelovanje domačega upravitelja s tujimi sodišči in tujimi upravitelji, oblike sodelovanja, jezik sodelovanja

Vzporedni postopki zaradi insolventnosti

začetek domačega pomožnega postopka zaradi insolventnosti, usklajevanje vzporednega domačega in tujega postopka zaradi insolventnosti, usklajevanje več vzporednih tujih postopkov zaradi insolventnosti, domneva insolventnosti pri priznanju tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti, pravilo o plačilu terjatve v vzporednih postopkih zaradi insolventnosti

Pravo, ki se uporabi za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti

splošno pravilo, pravo, ki se uporabi za pogodbe, katerih predmet je nepremičnina, pravo, ki se uporabi za pravice, ki se vpišejo v register, pravo, ki se uporabi za plačilne sisteme in finančne trge, pravo, ki se uporabi za dogovore o izravnavi in pogodbe o ponovnem odkupu, pravo, ki se uporabi za pogodbe o zaposlitvi

Posebna pravila za postopke zaradi insolventnosti z elementom države članice

uporaba oddelka 8.7, neposredno učinkovanje postopka zaradi insolventnosti države članice, domači pomožni postopek zaradi insolventnosti, posebna pravila o pravu, ki se uporabi

Kazenske določbe

prekrški upravitelja, prekrški drugih oseb pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, prekrški drugih oseb v postopku prisilne poravnave, prekrški drugih oseb v stečajnem postopku, prekrškovni organ

Scroll to Top