PRENEHANJE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Izbris družbe se opravi brez likvidacijskega postopka. Pri tem postopku se predpostavlja, da družba nima upnikov oz. nerešenih pravnih vprašanj s poslovnimi partnerji in delavci.

ZAČETEK POSTOPKA

Skrajšani postopek se začne z vložitvijo predloga pri sodišču, da izbriše družbo iz registra brez postopka likvidacije. Sklep o prenehanju po skrajšanem postopku sprejme skupščina delničarjev oz. družbenikov. Sklep mora obvezno vsebovati navedbo da gre za prenehanje po skrajšanem postopku in navedbo vseh družbenikov in njihovih naslovov, ter predlog o delitvi premoženja.

Delničarji oz. družbeniki morajo sodišču predložiti tudi pri notarju overjeno izjavo, da je družba poravnala vse svoje obveznosti, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzamejo plačilo morebitnih preostalih obveznosti družbe.

OBJAVA SKLEPA

Sklep o prenehanju je potrebno objaviti. Objava ima pomen javnega poziva upnikom, ki lahko v 15-dneh od objave sklepa vložijo ugovor proti sklepu o prenehanju

SKLEP SODIŠČA

Če ugovor zoper sklep o prenehanju ni vložen, sodišče sprejme sklep o izbrisu družbe iz registra. Če pa je ugovor vložen, sodišče odloča o njegovi utemeljenosti in če ugotovi da je utemeljen, ker bi bili oškodovani upniki, delavci, državni organi, razveljavi sklep o prenehanju. O tem obvesti organe družbe, ki morajo nadaljevati postopek likvidacije.

IZBRIS IZ REGISTRA

Po izteku roka za ugovor, ali je bil ta zavrnjen, sodišče izda sklep o izbrisu družbe iz registra.

Izbrisana družba se nadomesti z imeni vseh družbenikov, ki so prevzeli dolgove družbe in za eno leto stopijo na njeno mesto glede morebitnih obveznosti.

ODGOVORNOST DRUŽBENIKOV

Upniki lahko uveljavljajo svoje terjatve še eno leto po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra. Za te obveznosti so družbeniki odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top