SLUŽNOST

POJEM

Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oz. zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).

NASTANEK STVARNE SLUŽNOSTI

Nastane z zakonom, odločbo, s pravnim poslom ali pa s priposestvovanjem.

Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoče stvari) izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (služeča stvar) (pozitivna služnost), ali zahtevati od lastnika služeče stvari da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati (negativna služnost)

Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje služečo stvar. Če je izvrševanje služnosti povezano s stroški, jih krije lastnik gospodujoče stvari.

Stvarna služnost preneha na podlagi pravnega posla, odločbe ali na podlagi zakona.

Na podlagi zakona preneha :

  • Če se lastnik služeče stvari upre izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa te pravice ne izvršuje tri leta.
  • Služnost se ne izvršuje v času potrebnem za priposestvovanje
  • Če je gospodujoče ali služeča stvar uničena.
  • Če se gospodujoča in služeča stvar združita
  • Če se stvar razdeli. Če se razdeli gospodujoča stvar, ostane stvarna služnost vsem njenim delo. Če se razdeli služeča stvar, ostane služnost samo na tistih delih na katerih se je izvrševala.

NASTANEK OSEBNE SLUŽNOSTI

Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico in traja najdlje do imetnikove smrti. Če se je osebna služnost ustanovljena v korist pravne osebe, čas trajanja ne sme biti daljši od trideset let. Imetnik osebne služnosti ne more prenesti na drugo osebo, lahko pa prenese izvrševanje, če je tako določeno z zakonom.

UŽITEK

Užitek daje pravico imetniku služnosti uživati tujo stvar do svoje smrti in sicer tako, da se ohranja njena substanca. Predmet užitka je lahko nepotrošna stvar ali pravica, iz katere izvirajo obresti ali druge koristi. Pravice služnosti užitkar ne more prenesti, lahko pa prenese njeno izvrševanje.

Predmet užitka je lahko tudi solastniški delež. Užitkar ima pravico izvrševati užitek v obsegu solastniške pravice.

Užitek nastane na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe. Užitkar mora kot dober gospodar stvar vzdrževati. Bremenijo ga tudi vsi stroški rabe, dajatve in stvarna bremena.

Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja ali s smrtjo oz. prenehanjem užitkarja. Če je stvar užitka nepremičnina užitek preneha z izbrisom iz sodnega registra. Preneha tudi če je stvar uničena. Če na mesto uničene stvari stopi nova stvar, se na to stvar prenese tudi pravica užitka.

Po prenehanju užitka mora užitkar stvar vrniti lastniku. Če stvar ni več v enakem stanju, lahko lastnik zahteva nadomestilo za izgubo zaradi poslabšanja. Užitkar ne odgovarja za poslabšanje pri normalni uporabi ali višje sile.

RABA

Raba je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tujo stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom za potrebe imetnika služnosti, tako da se ohranja substanca.

Predmet rabe so lahko nepotrošne stvari. Imetnik rabe lahko stvar uporablja samo v obsegu kot je določen v pravnem poslu iz katerega izhaja raba.

Za ostala vprašanja se smiselno uporabljajo določila ki veljajo za užitek.

SLUŽNOST STANOVANJA

Je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tuje stanovanje ali njegov del imetniku služnosti in njegovi družini, tako da se ohranja substanca. Imetnik ima tudi pravico uporabljati skupne prostore stanovanja ali hiše.

Za ostala vprašanja se smiselno uporabljajo določila ki veljajo za užitek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top