SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK

 • PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE
  • I. poglavje TEMELJNA NAČELA
   • 1. Veljavnost zakona
   • 2. Upravna zadeva
   • 3. Subsidiarna uporaba zakona
   • 4. Uporaba zakona v drugih javnopravnih stvareh
   • 5. Pomen izraza “organ” in “uradna oseba”
   • 6. Načelo zakonitosti
   • 7. Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi
   • 8. Načelo materialne resnice
   • 9. Načelo zaslišanja stranke
   • 10. Prosta presoja dokazov
   • 11. Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic
   • 12. Samostojnost pri odločanju
   • 13. Pravica pritožbe
   • 14. Ekonomičnost postopka
  • II. poglavje PRISTOJNOST
   • A) STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST
    • 1. Stvarna pristojnost državnih organov
    • 2. Stvarna pristojnost organov samoupravnih lokalnih skupnosti
    • 3. Prepoved prevzema in prenosa pristojnosti
    • 4. Krajevna pristojnost
    • 5. Stek pristojnosti
    • 6. Ustalitev pristojnosti
    • 7. Stranke z diplomatsko imuniteto
    • 8. Prostorska omejitev pristojnosti
    • 9. Spor o pristojnosti
    • 10. Katera uradna oseba je pooblaščena za postopek in za odločanje
    • 11. Pravna pomoč
   • B) IZLOČITEV
  • III. poglavje STRANKA IN NJENO ZASTOPANJE
   • 1. Stranka
   • 2. Procesna sposobnost in zakoniti zastopnik
   • 3. Začasni zastopnik
   • 4. Skupni predstavnik
   • 5. Pooblaščenec
  • IV. poglavje JEZIK V POSTOPKU
  • V. poglavje OBČEVANJE ORGANOV IN STRANK
   • 1. Vloge
   • 2. Vabila
   • 3. Zapisnik
   • 4. Pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop do informacij javnega značaja
  • VI. poglavje VROČANJE
   • 1. Način vročanja
   • 2. Osebno vročanje
   • 3. Posebni primeri vročanja
    • a) Vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu
    • b) Vročanje pooblaščencu za vročitve
    • c) Vročanje državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti
    • č) Vročanje določenim osebam
    • d) Vročanje z javnim naznanilom
    • e) Odklonitev sprejema
    • f) Sprememba naslova
    • g) Vročanje na naslovu za vročanje
   • 4. Vročilnica
   • 5. Pomote pri vročanju
  • VII. poglavje ROKI IN NAROKI
   • 1. Roki
   • 2. Naroki
  • VIII. poglavje VRNITEV V PREJŠNJE STANJE
  • IX. poglavje VZDRŽEVANJE REDA
  • X. poglavje STROŠKI POSTOPKA
   • 1. Stroški
   • 2. Oprostitev plačila stroškov
 • DRUGI DEL POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
  • XI. poglavje ZAČETEK POSTOPKA IN ZAHTEVKI STRANK
   • 1. Začetek postopka
   • 2. Združitev zadev v en postopek
   • 3. Sprememba zahtevka
   • 4. Umik zahteve
   • 5. Poravnava
  • XII. poglavje POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE
   • A) SPLOŠNA NAČELA
    • 1. Skupne določbe
    • 2. Skrajšani ugotovitveni postopek
    • 3. Poseben ugotovitveni postopek
    • 4. Predhodno vprašanje in identično dejansko stanje
    • 5. Prekinitev postopka
    • 6. Ustna obravnava
   • B) DOKAZOVANJE
    • 1. Splošne določbe
    • 2. Listine
    • 2.a Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
     • a) Splošno o overitvi
     • b) Overitev lastnoročnega podpisa
     • c) Overitev prepisa ali kopije
    • 3. Potrdila
    • 4. Priče
    • 5. Izjava stranke
    • 6. Izvedenci
    • 7. Tolmači
    • 8. Ogled
    • 9. Zavarovanje dokazov
  • XIII. poglavje ODLOČBA
   • 1. Kateri organ izda odločbo
   • 2. Oblika, način izdaje in sestavni deli odločbe
   • 3. Delna, dopolnilna in začasna odločba
   • 4. Rok za odločbo
   • 5. Popravljanje pomot v odločbi
   • 6. Dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe in sklepa
  • XIV. poglavje SKLEP
 • TRETJI DEL PRAVNA SREDSTVA
  • XV. poglavje PRITOŽBA
   • 1. Pravica pritožbe
   • 2. Pristojnost za odločanje o pritožbi
   • 3. Rok za pritožbo
   • 4. Razlogi za pritožbo
   • 5. Oblika in vsebina pritožbe
   • 6. Vložitev pritožbe
   • 7. Delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo
   • 8. Odločanje organa druge stopnje o pritožbi
   • 9. Pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana
   • 10. Rok za odločbo o pritožbi
   • 11. Vročitev odločbe druge stopnje
   • 12. Pritožba zoper sklep
  • XVI. poglavje IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
   • 1. Obnova postopka
   • 2. Sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom
   • 3. Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici
   • 4. Izredna razveljavitev
   • 5. Ničnost odločbe
   • 6. Pravne posledice odprave in razveljavitve
 • ČETRTI DEL
  • XVII. poglavje IZVRŠBA
   • 1. Splošne določbe
   • 2. Izvršba za nedenarne obveznosti
    • a) Izvršba po drugih osebah
    • b) Izvršba s prisilitvijo
   • 3. Izvršba v zavarovanje
   • 4. Začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti
 • PETI DEL
  • XVIII. poglavje NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN POSEBNIM UPRAVNIM POSTOPKOM
 • ŠESTI DEL IZVAJANJE ZAKONA TER PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
  • XIX. poglavje IZVAJANJE ZAKONA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top