STAVBNA PRAVICA

POJEM

Stavbna pravica je pravica imeti svojo zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Pravica traja največ 99 let. Stavbna pravica pomeni odstop od načela povezanosti zemljišča in objekta, saj sta lastnika objekta in zemljišča na katerem objekt stoji v primeru stavbne pravice različna. Ta odmik od načela povezanosti zemljišča in zgradbe je le začasen, saj velja le za obdobje veljavnosti stavbne pravice. Po prenehanju postane lastnik zemljišča tudi lastnik zgradbe.

PRENOSLJIVOST

Stavbna pravice je prenosljiva. Smiselno se uporabljajo določila ki veljajo za prenos lastninske pravice na nepremičninah. Stavbna pravice se tudi deduje.

NASTANEK

Za nastanek stavbne pravice je potreben veljaven pravni posel, zemljiško knjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice mora vsebovati ime lastnika nepremičnine, zemljiško knjižno oznako nepremičnine, opis stavbe, čas trajanja stavbne pravice in nadomestilo, ki ga mora plačat imetnik stavbne pravice.

PRAVICE IMETNIKA

Imetnik stavbne pravice ima pravico v času trajanja stavbne pravice uporabljati in uživati nepremičnino.

PRENEHANJE

Stavbna pravica preneha z izbrisom iz zemljiške knjige.Zahteva se lahko po poteku časa, za katerega je bila ustanovljena.

Preneha lahko tudi predčasno in sicer če se lastnik nepremičnine in imetnik stavbne pravice sporazumeta o prenehanju, ali pa v primeru kršitve pogodbe.

S prenehanje stavbne pravice postane zgrada del nepremičnine. Lastnik nepremičnine mora ob prenehanju imetniku stavbne pravice plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manje od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top