TRGOVINA

SPLOŠNO O TRGOVSKI DEJAVNOSTI

Načini in pogoji za opravljanja trgovinske dejavnosti so opredeljeni v Zakonu o trgovini.

Trgovina je trgovinska dejavnost, ki obsega nakupovanje trgovskega blaga z namenom nadaljnje prodaje, ne glede ali je blago prodana v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

TRGOVINSKA DEJAVNOST

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih, prodajalnah ali zunaj njih in sicer v skladu z Zakonom o trgovini. Če se v prodajalni opravljajo tudi druge dejavnosti, mora biti prostor namenjen drugim dejavnostim jasno ločen.

Trgovec lahko hrano obdela v svoji prodajalni,  tako da je primerna za uživanje, ne sme pa kupcu omogočiti uživanje hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Dovoljenje so samo brezplačne degustacije hrane ali pijače.

Zunaj prodajalen se opravlja prodaja kot potujoča prodajalna, na premični stojnici, prodajnem avtomatu, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.

Prodaja na debelo se lahko opravlja tudi na posebno urejenem prostoru ali v tranzitu.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI

Minimalni tehnični pogoji so predpisani s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI

Blago se v prodajalni neposredno prodaja kupcu. Skladišče je lahko v prodajalni ali zunaj nje in ni obvezen prostor prodajalne. Razporeditev opreme v prodajalni mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih.

Če se prodaja nepakirano blago, mora biti v prodajalni tehtnica skladna z meroslovnimi predpisi. Če se blago tehta skupaj z embalažo, mora imeti tehtnica vgrajeno funkcijo tariranja, ki omogoča da se pri določitvi cene upošteva dejanska teža blaga.

Če se prodajajo oblačila, mora biti v prodajalni kabina za pomerjanje z ogledalom, obešalnikom in sedežem. Če se prodaja obutev, mora biti v prodajalni sedež in ogledalo. Pri samopostrežnem načinu prodaje, morajo biti v prodajalni vozički, razen če to ne ustreza vrsti in načinu prodaje.

Dostop do vhoda mora biti neoviran. Na zunanji strani prodajalne mora biti na vidnem mestu napisana firma in sedež podjetja, ter morebitno ime prodajalne.

MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI PRI PRODAJI ZUNAJ PRODAJALN

Pri prodaji na premičnih stojnicah, z prodajnimi avtomati in pri potujoči prodajalni mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika prostora, v katerem je določen čas in prostor prodaje. Pri prodaji na prireditvah lahko organizator od lokalne skupnosti pridobi soglasje za vse trgovce.

POTUJOČA PRODAJALNA

Vozilo mora biti prilagojeno tako, da omogoča prodajo blaga.

PREMIČNA STOJNICA

Premična stojnica je mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga.

PRODAJNI AVTOMAT

Prodajni avtomat je tehnična priprava, ki omogoča prodajo brez človekovega sodelovanja.

PRODAJA OD VRAT DO VRAT

Prodaja od vrat do vrat je prodaja zunaj prostorov trgovca. Prodajalec mora kupcu predložiti dokazilo, s katerim izkaže firmo in sedež trgovca, priimek in ime prodajalca in pooblastilo za zastopanje, ki ne sme biti starejše od enega leta.

TRŽNICA

Tržnica je poseben organiziran prostor ki omogoča prodajo blaga. Lahko je pokrita ali odprta. Imeti mora tržni red, ki ga določi upravljalec in potrdi lokalna skupnost. Na vidnem mestu mora biti obešen tržni red in urnik obratovanja.

TRGOVINA NA DEBELO

Za prostor kje se opravlja trgovina na debelo se šteje skladišče in veletržnica. Skladišče je namenjeno skladiščenju in prodajanju. Veletržnica je urejen prostor, kjer se trguje v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno)

PODATKI O TRGOVSKEM BLAGU

Trgovec mora evidentirati poslovne dogodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Na prodajnem mestu mora izpolniti prejemni list z naslednjimi podatki

 • Številko in datum prevzemnega dokumenta
 • Ime dobavitelja
 • Številko in datum dobaviteljevega dokumenta
 • Ime, mersko enoto in količino blaga
 • Prodajno ceno blaga
 • Podatke o spremembi prodajne cene blaga

Če se evidence o spremembah prodajnih cen ne vodi na prodajnem mestu, mora te evidence trgovec zagotoviti v 24 urah po zahtevi inšpektorja.

OBRATOVALNI ČAS

Trgovec določi obratovalni čas prodajalne glede na potrebe potrošnikov in svojo poslovno odločitvijo. Upoštevati pa mora število zaposlenih v prodajalni in njihove pravice iz delovnega razmerja. Prodajalna mora obratovati v skladu z objavljenim urnikom.

SEZONSKA RAZPRODAJA

Pravila sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve so urejene v Zakonu o varstvu potrošnikov, izvajanje pa nadzoruje tržni inšpektorat.

Razprodaja mora biti objavljeno na krajevno običajen način. Objavljeni morajo biti podatki o vrsti razprodaje, odstotku znižanja in času trajanja razprodaje. Blago na razprodaji mora biti označeno s ceno pred in po znižanju. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

Blago ki je na razprodaji ker bo v kratkem pretekel rok uporabo, mora imeti označeno ceno pred in po znižanju, ter datum kdaj bo rok uporabe pretekel.

Če pristojni tržni inšpektor ugotovi, da najvišji objavljen odstotek znižanja ne zajema vsaj eno četrtino blaga na razprodaji, izda odločbo s katero prepove prodajo tega blaga oz. storitev do odprave pomanjkljivosti. Globa znaša od 3.000 do 40.000€. Če razprodaja ni objavljena na krajevno običajen način, ali če blago ni označeno s ceno pred in po razprodaji, je globa 1.200€.

ODPIS BLAGA – KALO, RAZSIP, RAZBITJE, OKVARA

DOLOČBE PRAVILNIKA

Odpis blaga – kalo, razpis, razbitje, okvara je določen v Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), ki velja za dejavnost trgovine. Pravilnik določa običajen primanjkljaj in uničenje blaga, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom, in prodajo blaga pri opravljanju trgovinske dejavnosti. Pri tem ne gre za jemanje blaga iz zaloge zaradi neposlovne namene po predpisih o davki na dodano vrednost.

Določene stopnje pomenijo najvišjo dovoljeno vrednosti odpisa blaga od katere se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.

Pravilnik velja le za tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnosti in so za to registriranje. Šifre dejavnosti so objavljene v Pravilniku.

POJMI

 • Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
 • Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
 • Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (pohištvo, steklo, porcelan, keramika ipd.).
 • Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

UGOTAVLJANJE UNIČENJA

Uničenje blaga se ugotavlja tako :

 • Neposredno po nastanku uničenja pri prevozu, skladiščenju in podobno
 • Z izrednim ali rednim popisom blaga v prodajalni ali skladišču

O uničenju blaga se sestavi zapisnik.

ODPIS

Odpis blaga zaradi kala, razsipa, razbitja ali okvare se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost. Če pa je odpis večji ko je dovoljen v pravilniku se od presežka plača davek na dodano vrednost. Ugotovljene izgube in uničenja se evidentirajo v poslovnih knjigah.

STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA

Normalen odpis blaga, ki se pojavi pri normalnih pogojih poslovanja ter skrbnem ravnanju, se izračuna tako da se dovoljeno maksimalno stopnjo pomnoži z nabavno vrednostjo nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju. Maksimalne stopnje odpisa so objavljene v Pravilniko o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti .

Za primer vzemimo, da smo v enem letu nabavili 10.000€ blaga, ki spada v skupino C4 (živilski izdelki v stekleni embalaži). Za to skupino trgovskega blaga je določena maksimalna stopnja odpisa 0,50%. Torej je normalen odpisa blaga od katerega se na plača DDV 10.000€ x 0,50% = 50€.

IZOBRAZBA

Za tipična delovna mesta v trgovini je s Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti predpisana minimalna stopnja izobrazbe. Tipični delovni mesta sta prodajalec in trgovski poslovodja. Predpisana izobrazba po tem pravilniku pa ne velja, če je po drugih predpisih določena drugačna izobrazba.

Prodajalec je oseba, ki neposredno prodaja blago v prodajalni, svetuje kupcem in sprejema plačila. Imeti mora najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja)

Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi postopke nabave, skladiščenja in prodaje blaga v poslovnih enotah trgovine. Imeti mora najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo (V. stopnja)

NADZOR

Nadzor nad izvajanje izvaja tržni inšpektorat .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top