ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU

 • PRVI DEL SPLOŠNO
  • I. poglavje Splošne določbe
   • Vsebina zakona
   • Postopanje po tem zakonu
   • Pobiranje davka
  • II. poglavje Načela davčnega postopka
   • Načelo zakonitosti v davčnih zadevah
   • Načelo materialne resnice v davčnih zadevah
   • Načelo sorazmernosti
   • Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči
   • Načelo tajnosti podatkov
   • Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti
   • Načelo dolžnosti dajanja podatkov
  • III. poglavje Udeleženci v postopku
   • Državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov
   • Zavezanci za davek
  • IV. poglavje Informiranje zavezancev za davek
   • Pravica do informiranja
   • Zavezujoča informacija
  • V. poglavje Varovanje podatkov
   • Davčna tajnost
   • Dolžnost varovanja davčne tajnosti
   • Ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu
   • Splošno o razkritju podatkov
   • Razkritje podatkov upravičeni osebi
   • Javna objava zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov
   • Razkritje podatkov o plačanih prispevkih
   • Izmenjava podatkov med davčnimi organi
   • Razkritje podatkov državnim in drugim organom
   • Razkritje podatkov za potrebe vodenja postopkov
   • Razkritje podatkov osebam, za katere davčni organ opravlja naloge pobiranja davka
   • Spontana izmenjava podatkov
   • Razkritje podatkov organom drugih držav na podlagi mednarodnih pogodb
   • Razkritje podatkov zaradi davčne izvršbe
   • Stroški razkritja podatkov
   • Ravnanje s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobljenimi iz evidenc in registrov davčnih organov
  • VI. poglavje Informacije in dokumentacija
   • Obveznost dokumentiranja
   • Hranjenje in vodenje dokumentacije
   • Davčna številka
   • Uporaba davčne številke
   • Uporaba davčne številke v drugih primerih
   • Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune
   • Obveznost ponudnikov plačilnih storitev ter subjektov vpisa v poslovni register
   • Elektronsko obdelovanje podatkov
  • VII. poglavje Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
   • Obveznost dajanja podatkov
   • Zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb
   • Obveznost fizičnih oseb
   • Elektronski prenos podatkov
   • Stroški dajanja podatkov
  • VIII. poglavje Davčna obveznost
   • 1. podpoglavje Splošno
    • Splošno
    • Materialni roki
   • 2. podpoglavje Izpolnitev davčne obveznosti
    • Splošno
    • Izpolnitev davčne obveznosti solidarnih davčnih zavezancev
    • Odgovornost pravnih naslednikov in oseb, ki upravljajo premoženje zapustnika ali oseb, razglašenih za pogrešane oziroma opravilno nesposobne
   • 3. podpoglavje Način izpolnitve davčne obveznosti
    • Izračun davka
    • Znesek, do katerega se davek ne odmeri
    • Davčni obračun
    • Predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka
    • Popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu
    • Popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko
    • Predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
    • Rok za plačilo davka po davčnem obračunu
    • Obračun davčnega odtegljaja
    • Plačnik davka
    • Obveznost plačnika davka
    • Rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Davčna napoved
    • Predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka
    • Vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave
    • Popravljanje davčne napovedi
    • Odločba o odmeri davka
    • Rok za plačilo davka po odmerni odločbi
    • Uporaba določb za zastopnike v primeru smrti, pravne naslednike oziroma skrbnike davčnih zavezancev oziroma njihovega premoženja
  • IX. poglavje Posebne določbe o odmeri davka
   • Odmera davka v posebnih primerih
   • Odmera davka od nenapovedanih dohodkov
   • Prijava premoženja
 • DRUGI DEL DAVČNI POSTOPEK
  • I. poglavje Stvarna in krajevna pristojnost
   • Stvarna pristojnost
   • Krajevna pristojnost
  • II. poglavje Začetek davčnega postopka
   • Začetek davčnega postopka
  • III. poglavje Ugotovitveni postopek
   • Odmera davka
   • Ugotavljanje dejstev
   • Ustna obravnava
   • Posebni primer prekinitve postopka
  • IV. poglavje Dokazovanje
   • Dokazno breme
   • Dokazila
   • Rok za predložitev dokazov
   • Stroški postopka
  • V. poglavje Odločba
   • Izrek odmerne odločbe
   • Obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah
   • Odločba v enostavnih zadevah
   • Začasna in glavna odločba
   • Odločba, izdana na podlagi zapisnika
   • Vročitev
  • VI. poglavje Pravna sredstva
   • 1. podpoglavje Pritožba
    • Rok za vložitev pritožbe
    • Suspenzivni učinek pritožbe
   • 2. podpoglavje Izredna pravna sredstva
    • Odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici
    • Obnova davčnega postopka
    • Posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe
  • VII. poglavje Izpolnitev davčne obveznosti
   • 1. podpoglavje Plačilo davka
    • Način plačila davka
    • Dan plačila davka
    • Vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev
    • Prednost dospele davčne obveznosti pred drugimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek
    • Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
    • Obračunavanje obresti pri predlaganju obračunov davka in popravkov obračunov davka po izteku zakonskega roka
    • Zamudne obresti
   • 2. podpoglavje Vračilo davka
    • Vračilo davka
    • Vračilo davka v posebnih primerih
    • Obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno odmerjenega davka
    • Obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine
   • 3. podpoglavje Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter neizterljivost davka
    • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe
    • Odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode
    • Posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka
    • Obračun obresti
    • Odpis davka po višini neplačanega davka
    • Odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah
    • Odpis davka v drugih primerih
    • Obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah
    • Obravnava pogojno izterljivega davka v davčnih evidencah
    • Omejitev uporabe določb tega poglavja
   • 4. podpoglavje Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
    • Zavarovanje
    • Zastavna pravica na podlagi sporazuma
    • Zavarovanje plačila davka v postopku davčne izvršbe
    • Vrste zavarovanj
    • Oseba, ki je dolžna zagotoviti zavarovanje
    • Oseba, ki ni dolžna zagotoviti zavarovanja
    • Vrste instrumentov zavarovanja
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Garant
    • Začasni sklep za zavarovanje
    • Dodatno ali novo zavarovanje oziroma nadomestitev že sprejetega zavarovanja
    • Veljavnost zavarovanja
    • Sprostitev zavarovanja
    • Poplačilo iz sredstev zavarovanja
    • Podrobnejši predpisi
   • 5. podpoglavje Zastaranje
    • Zastaranje
    • Pretrganje in zadržanje zastaranja
    • Poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko
   • VIII. poglavje Davčni nadzor
    • Davčni nadzor
    • Načela davčnega nadzora
    • Nadzor obračunov davka pri davčnem organu
    • Nadzor in kontrola v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo
    • Davčna preiskava
    • Obseg davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor
    • Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Predstavitev pooblaščene osebe ob začetku davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora
    • Sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru in pristojnosti pooblaščene osebe
    • Pravica zavezanca za davek do informacij
    • Zapisnik
    • Izdaja odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • TRETJI DEL DAVČNA IZVRŠBA
  • I. poglavje Splošno
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Načela davčne izvršbe
    • Začetek davčne izvršbe
    • Predmet davčne izvršbe
    • Izvršilni naslovi
    • Izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti
    • Seznam premoženja
    • Poroštvo
    • Znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne
    • Sklep o izvršbi
    • Sestavine izreka sklepa o izvršbi
    • Stroški davčne izvršbe
    • Odlog davčne izvršbe
    • Zadržanje davčne izvršbe
    • Ustavitev davčne izvršbe
    • Uporaba tega dela zakona
   • 2. podpoglavje Pravna sredstva
    • Pritožba zoper sklep o izvršbi
    • Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi
  • II. poglavje Davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna sredstva in na dolžnikove denarne terjatve
   • 1. podpoglavje Izvzetje in omejitve predmetov davčne izvršbe
    • Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke
   • 2. podpoglavje Davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih prejemkov
    • Sprememba delodajalca oziroma izplačevalca
    • Ugovor delodajalca oziroma izplačevalca
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
   • 3. podpoglavje Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah
    • Vročitev sklepa o izvršbi, pravnih aktov in dokumentov
    • Rubež in prenos sredstev
    • Dolžnikovi računi brez priliva eno leto
    • Ugovor banke oziroma hranilnice
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
    • Smiselna uporaba določb
   • 4. podpoglavje Davčna izvršba na druge denarne terjatve dolžnika
    • Vročitev sklepa o izvršbi
    • Rubež denarnih terjatev
    • Ugovor dolžnikovega dolžnika
    • Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
  • III. poglavje Davčna izvršba na premičnine
   • 1. podpoglavje Pristojnost
    • Prenos pristojnosti
   • 2. podpoglavje Oprostitve in omejitve glede predmeta davčne izvršbe
    • Predmeti, izvzeti iz davčne izvršbe
    • Omejitve davčne izvršbe proti pravnim osebam in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost
   • 3. podpoglavje Rubež, cenitev in prodaja premičnin
    • Način davčne izvršbe na premičninah
    • Vročitev sklepa o izvršbi na premičninah
    • Rubež premičnin
    • Ugovor dolžnika, da so zarubljene premičnine last tretje osebe
    • Rubež blaga, ki je predmet kršitev
    • Rubež
    • Rubež vsebine sefa
    • Hramba zarubljenih premičnin
    • Prepoved razpolaganja z zarubljenimi premičninami
    • Pridobitev zastavne pravice
    • Prenehanje veljavnosti rubeža
    • Solastništvo
    • Cenitev zarubljenih premičnin
    • Rubežni in cenilni zapisnik
    • Načini prodaje
    • Čas prodaje zarubljenih premičnin
    • Javna dražba
    • Udeležba na javni dražbi
    • Potek javne dražbe
    • Zapisnik o poteku javne dražbe
    • Plačilo kupnine in drugi pogoji za prevzem blaga
    • Prodaja neposredno po dolžniku
    • Prodaja z zbiranjem ponudb
    • Prodaja z neposredno pogodbo
    • Komisijska prodaja
    • Vrnitev, uničenje, brezplačen odstop namesto prodaje
   • 4. podpoglavje Uporaba določb o rubežu, cenitvi in prodaji zarubljenih premičnin za prodajo blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
    • Uporaba določb o prodaji
    • Cenitev
    • Uničenje ali brezplačen odstop namesto prodaje
    • Pooblastilo za izdajo podzakonskega akta ministra
  • IV. poglavje Posebna oblika davčne izvršbe na dolžnikovo nepremično premoženje in delež družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic
   • Davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi
  • V. poglavje Davčna izvršba na vrednostne papirje
   • Smiselna uporaba določb
   • Vročitev sklepa o izvršbi in vpis rubeža materializiranih vrednostnih papirjev
   • Vročitev sklepa o izvršbi, vpis rubeža in prenehanja rubeža nematerializiranih vrednostnih papirjev
   • Prodaja zarubljenih vrednostnih papirjev
  • VI. poglavje Posebnosti izvršbe na sredstva občin
   • Davčna izvršba na sredstva občin
 • ČETRTI DEL MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH
  • I. poglavje Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin
   • 1. podpoglavje Skupne določbe
    • Vsebina tega poglavja
    • Opredelitev pojmov
    • Obseg upravne pomoči
    • Davščine, na katere se to poglavje nanaša
    • Pristojnost
    • Jezik
    • Varovanje podatkov
    • Namen uporabe podatkov
    • Razkritje podatkov
    • Stroški
    • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • 2. podpoglavje Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Zaprosilo za pridobitev podatkov
    • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
    • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov
    • Omejitve, ki se nanašajo na pošiljanje podatkov
   • 3. podpoglavje Zaprosilo za vročitev
    • Zaprosilo za vročitev
   • 4. podpoglavje Zaprosilo za izterjavo in zaprosilo za zavarovanje plačila davčne obveznosti
    • Zaprosilo za izterjavo
    • Zaprosilo za zavarovanje
    • Pogoji in vsebina zaprosila za izterjavo
    • Poplačilo
    • Vrstni red poplačila
    • Izpodbijanje davščine oziroma izvršilnega naslova
    • Zastaranje
    • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • II. poglavje Upravno sodelovanje pri obdavčevanju
   • Vsebina poglavja
   • Opredelitev pojmov
   • Davki, na katere se to poglavje nanaša
   • Pristojni organi za upravno sodelovanje in obseg upravne pomoči
   • Izmenjava podatkov na zaprosilo
   • Avtomatična izmenjava podatkov
   • Izmenjava podatkov brez vnaprejšnjega zaprosila
   • Povratne informacije
   • Standardni obrazci in sredstva komuniciranja
   • Uporaba jezika
   • Primeri, ko pristojni organ ni dolžan nuditi pomoči
   • Sodelovanje v postopku pobiranja davkov in sočasni davčni nadzor
   • Varovanje in razkritje podatkov
   • Vročanje
   • Širše sodelovanje
   • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • III. poglavje Izmenjava podatkov med članicami EU
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov na področju posrednih davkov
   • Pristojnost za izmenjavo podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
  • IV. poglavje Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
   • 1. podpoglavje Postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Postopek skupnega dogovora na zahtevo davčnega zavezanca
    • Uveljavitev odločitve, sprejete v postopku skupnega dogovora
    • Postopek skupnega dogovora na pobudo pristojnega organa druge države
   • 2. podpoglavje Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
    • Vsebina tega podpoglavja
    • Znižanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja
    • Vpliv na davčni nadzor
    • Vračilo davčnega odtegljaja
    • Uveljavljanje ugodnosti v davčnem obračunu
    • Uveljavljanje ugodnosti v napovedi
   • 3. podpoglavje Pristojni organ
    • Pristojni organ
  • V. poglavje Pooblastilo za podzakonski akt
   • Pooblastilo za podzakonski akt
 • PETI DEL POSTOPEK POBIRANJA POSAMEZNIH DAVKOV
  • I. poglavje Dohodnina
   • 1. podpoglavje Odmera in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, na letni ravni
    • Odmera dohodnine
    • Zavezanci za vložitev napovedi
    • Drugi primeri vložitve napovedi
    • Način in roki vložitve napovedi ter podatki v napovedi in informativnem izračunu
    • Uveljavljanje posebne olajšave
    • Upoštevanje akontacij dohodnine
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Upoštevanje dohodkov, od katerih se ne plačuje akontacija dohodnine
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odpis poračuna dohodnine na letni ravni
   • 2. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo na letni ravni – splošno
    • Izračun akontacije dohodnine
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Oprostitev davčnega odtegljaja
    • Izračun in rok za plačilo davčnega odtegljaja
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
    • Znesek, do katerega se akontacija dohodnine ne odmeri
   • 3. podpoglavje Akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine
    • Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Rok za izdajo odločbe
    • Rok za plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki jo izračuna davčni organ
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve pri davčnem odtegljaju
    • Akontacija dohodnine od dohodkov verskih delavcev
   • 4. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
    • 1. Davčni obračun
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna pri statusnem preoblikovanju podjetnika
     • Predlaganje davčnega obračuna pri prenosu dela podjetja podjetnika
     • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Sprememba predhodne akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje predhodne akontacije in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Ponovna odmera dohodnine
     • Prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
    • 2. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo
     • Izračun
     • Obdobje izračuna
     • Predlaganje davčnega obračuna
     • Plačevanje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sprememba akontacije med davčnim letom
     • Upoštevanje akontacije dohodnine in davčnega odtegljaja
     • Plačilo poračuna dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
     • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, ali uveljavljanje oprostitve
     • Smrt davčnega zavezanca
     • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
     • Davčni odtegljaj
     • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
     • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
     • Vpis davčnega zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, v davčno evidenco
    • 3. Uveljavljanje dejanskih stroškov – nastopajočih izvajalcev ali športnikov – v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnos
     • Uveljavljanje dejanskih stroškov
     • Rok za izdajo odločbe
   • 5. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Evidentiranje obsega proizvodnje vina in oljčnega olja
    • Evidentiranje kmečkega gospodinjstva
    • Izračun
    • Uveljavljanje oprostitev
    • Izdaja odmerne odločbe
    • Plačevanje akontacije dohodnine
   • 6. podpoglavje Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 7. podpoglavje Akontacija dohodnine od drugih dohodkov
    • Izračun
    • Obvestilo in potrdilo o uporabi stopenj in lestvice in davčnih olajšav
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Rok za izdajo odločbe
   • 8. podpoglavje Plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Izračun
    • Način in rok vložitve napovedi
    • Obvestilo davčnega zavezanca glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo
    • Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini
    • Uveljavljanje oprostitve
    • Uveljavljanje dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
    • Rok za izdajo odločbe
    • Odlog ugotavljanja davčne obveznosti
    • Obveznost družb, ki se preoblikujejo
    • Obveznost družb za upravljanje v primeru unovčitve ali izplačila investicijskega kupona podsklada pri krovnem skladu
    • Smrt davčnega zavezanca
    • Skrbnik davčnega zavezanca oziroma njegovega premoženja
    • Davčni odtegljaj
    • Rok predložitve obračuna davčnega odtegljaja in določenih podatkov
   • 9. podpoglavje Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov
    • Avtomatično dajanje podatkov izvajalcev pokojninskih načrtov
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov
    • Avtomatično dajanje podatkov o zemljiščih, čebeljih panjih in dohodkih osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
    • Avtomatično dajanje podatkov v zvezi z obrestmi davčnih zavezancev, ki so rezidenti v državi članici EU
    • Dajanje podatkov
   • 10. podpoglavje Dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
    • 1. Splošne določbe
     • Vsebina tega podpoglavja
     • Plačilni zastopnik
     • Odločitev subjekta, da se obravnava kot KNPVP
     • Upravičeni lastnik
     • Dohodek od prihrankov
     • Potrdilo o davčnem rezidentstvu
    • 2. Podatki, ki jih je potrebno pridobiti, preveriti in dostaviti
     • Identiteta in rezidentstvo upravičenega lastnika
     • Podatki, ki jih plačilni zastopniki dajejo davčnemu organu
     • Podatki o zneskih dohodka od prihrankov, ki se dajejo davčnemu organu
  • II. poglavje Obvezni prispevki za socialno varnost
   • Izračun
   • Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma obračuna davčnih odtegljajev in rok za plačilo
  • III. poglavje Davek od dohodkov pravnih oseb
   • Izračunavanje in plačevanje davka
   • Davčni obračun
   • Osebe, ki morajo predložiti davčni obračun
   • Vsebina davčnega obračuna
   • Predlaganje davčnega obračuna
   • Znižanje davčnih osnov in uveljavljanje davčnih olajšav v postopku davčnega nadzora
   • Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
   • Davčni obračun pri združitvah
   • Davčni obračun v posebnih primerih pripojitev ali spojitev
   • Davčni obračun pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih razdelitev
   • Davčni obračun pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom
   • Davčni obračun v posebnih primerih oddelitev
   • Davčni obračun pri postopku prisilne poravnave
   • Davčni obračun pri stečajnem postopku
   • Davčni obračun pri postopku likvidacije
   • Davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku
   • Plačevanje davka
   • Akontiranje davka po davčnem obračunu
   • Obvestilo o spremembi davčnega obdobja
   • Davčni odtegljaj
   • Predložitev obračuna davčnega odtegljaja in plačilo davčnega odtegljaja
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU
   • Vračilo plačanega davka
   • Postopek v zvezi z izvzemom dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, ter izvzemom dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
   • Postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU
   • Uporaba določb
   • Postopek pri obdavčitvi pri prenosu premoženja
   • Postopek pri obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev
   • Postopek pri obdavčitvi pri združitvah in delitvah
   • Podatki v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami rezidenti
   • Obračunavanje in plačevanje davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
   • Uveljavljanje odbitka tujega davka
   • Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka v skladu s 70. členom ZDDPO-2
  • III.a poglavje Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vsebina tega poglavja
   • Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Vračilo davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Poseben postopek v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
   • Pooblaščenec
   • Pooblaščeni tuji posrednik
  • IV. poglavje Davek od premoženja
  • V. poglavje Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo
  • VI. poglavje Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti
   • Splošno
   • Izdaja odločbe v primeru neplačila
   • Olajšave in oprostitve
   • Pooblastilo za izdajo odločbe in pritožba
   • Postopek izterjave
 • ŠESTI DEL KAZENSKE DOLOČBE
  • Davčni prekrški posameznikov
  • Posebno hudi davčni prekrški posameznikov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave
  • Davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti
  • Posebno hudi davčni prekrški
  • Posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov
  • Izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna
  • Davčni prekrški, ki jih storijo ponudniki plačilnih storitev
  • Davčni prekrški, ki jih storijo izvajalci pokojninskih načrtov
  • Davčni prekrški, ki jih storijo pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in nepremičninski posredniki
  • Pooblastilo za izrek globe v razponu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top