DDV

NAKUPOVANJE PREKO SPLETA – DDV

S spremembo davčne zakonodaje je od 1. 7. 2021 potrebno za vse blago, uvoženo iz tretjih držav, plačati DDV, ne glede na vrednost blaga. V zvezi z izvajanjem novega načina poslovanja povezanega z e-trgovanjem, podajamo dodatna pojasnila.

Zakaj lahko pride do dvojnega zaračunavanja DDV?

V primeru uporabe posebne uvozne ureditve IOSS, se DDV plača že prodajalcu ob nakupu in se za blago opravijo samo carinske formalnosti, ki so potrebne za sprostitev blaga v prosti promet v Uniji. Pogoj za uporabo te ureditve je registracija prodajalca (npr. spletne platforme) v to posebno ureditev. Z registracijo mu je dodeljena posebna evidenčna številka IOSS, ki je podlaga za uporabo te ureditve. Prodajalec oz. spletna platforma mora poskrbeti, da vložnik carinske deklaracije (običajno prenosnik poštne pošiljke, npr. nacionalni poštni operater oz. hitri prevoznik) razpolaga z IOSS evidenčno številko, ki mora biti carinskemu organu predložena v carinski deklaraciji v trenutku carinjenja blaga. Takšen sistem naj bi zagotavljal čim manjšo možnost zlorab IOSS številk (IOSS številke niso namenjene javni objavi in so poslovna tajnost). V skladu z davčno zakonodajo je veljavna IOSS številka dobavitelja (prodajalca), navedena na carinski deklaraciji, podlaga za oprostitev plačila DDV ob uvozu. V primerih, ko IOSS  številka v carinski deklaraciji ni navedena, carinski organ ne more odobriti oprostitve in obračuna DDV  po veljavni davčni stopnji, ne glede na to, da ga je dobavitelj že pobral.

Ob uvozu je potrebno izvesti carinske formalnosti

Dodatno pojasnjujemo, da gre v primeru uporabe posebne uvozne ureditve IOSS, za davčno poenostavitev, ki ne vpliva na izvajanje carinskih formalnosti, ki morajo biti opravljene, da je lahko blago v Uniji sproščeno v prosti promet. V skladu z evropsko carinsko zakonodajo velja, da morajo biti vse pošiljke, ki prispejo iz tretjih držav predložene carinskemu organu takoj ob vnosu na carinsko območje Unije ter zanje vložena elektronska carinska deklaracija. Za predložitev pošiljk v poštnem prometu je odgovoren prenosnik pošiljke, to je nacionalni poštni operater ali hitri prevoznik. Podatki o pošiljki  morajo biti predloženi s carinsko deklaracijo v elektronski obliki. S tem so povezani tudi stroški, ki jih carinski zastopniki zračunavajo svojim strankam.

Kupec se lahko obrne na spletnega ponudnika

Trenutno v praksi prihaja do primerov, ko kupec navaja, da je ob nakupu plačal DDV, ob carinjenju pa evidenčna številka IOSS na carinski deklaraciji ni bila navedena, zaradi česar ni bil izpolnjen pogoj za oprostitev DDV ob uvozu in je bil obračunan DDV. V takih primerih svetujemo, da se kupci obrnejo na spletnega trgovca oz. platformo in od njega zahtevajo vračilo plačanega DDV, ker le ta za potrebe carinjenja ni zagotovil IOSS številke (nekateri spletni trgovci imajo možnost vračila DDV objavljeno na svojih spletih straneh). Predlagamo, da se zahtevku priloži dokazilo o plačilu DDV ob uvozu (račun carinskega zastopnika iz katerega je razvidno plačilo DDV) ter navede, da je bilo potrebno za pošiljko  ponovno plačati DDV, ker dobavitelj ni sporočil IOSS številke prenosniku pošiljke in tako številka ni bila predložena carinskemu organu ob carinjenju blaga.

Dodatno pojasnjujemo, da se s podobno problematiko srečujejo tudi druge države članice, o čemer je seznanjena tudi Evropska komisija, ki išče ustrezne rešitve za nastalo situacijo. Predvidevamo, da se bo medsebojna komunikacija med spletnimi trgovci ter prenosniki poštnih pošiljk sčasoma uredila in bodo IOSS številke ustrezno sporočene v carinske informacijske sisteme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top