DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN

O DAVKU

Davek na promet nepremičnin je prihodek proračuna občine, kjer nepremičnina leži. Davek se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Promer nepremičnine je vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini kot je :

 • zamenjava nepremičnine
 • finančni najem nepremičnine
 • prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastinske pravice kot posledica gradnje čez mejo nepremičnine
 • prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske pravice kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine
 • prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine in sicer od dela nepremičnine, ki presega lastniški delež solastnika in ga dobi plačanega

Za promet nepremičnine se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, če davek še ni bil plačan ob prvotnem pravnem poslu. Če je bil pri prodaji nepremičnine ali prodaji oz. Ustanovitve stavbne pravice obračuna davek na dodano vrednost, se davek na promet nepremičnin ne plača.

ZAVEZANEC

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec, oz. ustanovitelj ali prenositelj stavbne pravice. Pri zamenjavi nepremičnine je zavezanec vsak udeleženec. Če se prodaja solastnina, je zavezanec vsak prodajalec. Pri finančnem najemu je zavezanec najemodajalec. Pri priposestvovanju je zavezanec priposestvovalec. Če se kupec v pogodbi zaveže da bo plačal davek na promet nepremičnin, kupec dobi položaj stranke v postopku odmere davka. Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe. Če je za prenos lastninske oz. Stavbne pravice potrebno dovoljenje državnega organa, nastane davčna obveznost ko je davčnemu zavezancu vročeno dovoljenje. Pri priposestvovanju nastane davčna obveznost na dan podpisa listne o priposestvovanju, če jo ni pa ob pravnomočnosti sodne odločbe.

DAVČNA OSNOVA

Osnova za davek je prodajna cena nepremičnine. Če je prodajna cena nižja od poslošene tržne vrednosti nepremičnine iz množičnega vrednotenja za več kot 20%, je davčna osnova 80% posplošene tržne vrednosti.

Zavezanec lahko zahteva da se upošteva ocenjena vrednost nepremičnine. Cenitev pa mora plačati zavezanec.

Pri finančnem najemu se stroški financiranja ne štejejo v osnovo.

STOPNJA DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN

Stopnja davka je 2%.

OPROSTITEV DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN

Davka na promet nepremičnin se ne plačuje od :

 • Prenosa na diplomatska in konzularna predstavništva in mednarodne organizacije
 • Iz naslova razlastitev
 • Kulturnih spomenikov
 • Prenos zemljišč v okviru komasacij
 • Prenos v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev
 • Razdelitev premoženja med zakonci oz. izvezakonskimi partnerji
 • Razdrtju pogodbe o prenosu nepremičnine
 • Razdelitev premoženja med družbenike v postopku likvidacije
 • Statustna preoblikovanja po Zakonu o gospodarskih družbah
 • Prenos nepremičnin kot stvarnega vložka ob ustanovitvi ali dokapitalizaciji

NAPOVED, ODMERA, PLAČILO DAVKA

Napoved mora biti vložena v 15 dneh od nastanka obveznosti. Priložene morajo biti listine na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica. Davek na promet nepremičnin mora biti plača v 30 dneh po vročitvi odločbe. Odločba o odmera davka mora biti izdana v 30 dneh po prejemu napovedi oz. sodne odločbe. Sodba odločba se lahko izda z odtisom žiga na pogodbi.

JAVNA DRAŽBA V IZVRŠILNEM POSTOPKU

Pri prodaji na javni dražbi je davčna osnova dosežena prodajna cena, zmanjšana za vračunan davke na promet nepremičnin. Pri javni dražbi zavezanec ne vloži napovedi, ampak jo vloži sodišče. Zamudne obresti se pri javni dražbi v izvršilnem postopku ne zaračunavajo.

NEPLAČILO DAVKA

Brez dokaza da je plačan davek na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini.

VRAČILO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN

Davek na promet nepremičnin se vrne :

 • Če pride do razdrtja pogodbe o prenosu nepremičnine, pogodbe o finančnem najemu oz. prenosu ali ustanovitvi stavbne pravice še predno je opravljen prenos, ali pa jo sodišče razveljavi.
 • Če pogodbe ni mogoče izpolniti ali jo je mogoče izpolnite le deloma. Vračilo lahko zahteva tudi plačnik davka ki je s pogodbo prevzel obveznost plačila davka. Zavezancu ne pripadajo obresti.

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top