Dohodnina

DOHODNINA – KAZALO ZAKONA

ZAKON O DOHODNINI

 • I. SPLOŠNE DOLOČBE
  • vsebina zakona, uporaba zakona, pripadnost dohodnine
 • II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI
  zavezanec za dohodnino, obseg davčne obveznosti
  • 1. REZIDENTSTVO
   • rezident, nerezident
  • 2. VIR DOHODKA
   • splošno o virih dohodka, vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev, vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji, vir dohodka iz opravljanja dejavnosti, vir dohodka od nepremičnin in od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev, vir dohodka iz investicijskih skladov
 • III. PREDMET OBDAVČITVE
  predmet obdavčitve, splošna pravila, splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih, dohodek, kaj se ne šteje za dohodke po tem zakonu
  • 1. OPROSTITVE PLAČILA DOHODNINE
   • pomoči in subvencije, dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, po posebnih zakonih, dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti, dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja, dohodki v zvezi z izobraževanjem,
    dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, odškodnine, vrnitev premoženja, dohodki, povezani z družinskimi razmerji, drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki, dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti, drugo,
    dohodki nerezidentov, dohodki rezidentov – uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki
  • 2. DOHODEK IZ ZAPOSLITVE
   • splošno o dohodku iz zaposlitve, dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve,
    dohodek iz delovnega razmerja, dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, boniteta, pokojnina, davčna osnova, posebna davčna osnova, vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo, dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo, priznavanje stroškov za delo v tujini
  • 3. DOHODEK IZ DEJAVNOSTI
   • dohodek iz dejavnosti, izključitev iz dohodka iz dejavnosti, davčna osnova,
    upoštevanje prihodkov in odhodkov, prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom, prenehanje opravljanja dejavnosti, prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti, prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj,
    izključitev iz prihodkov, davki, obvezni prispevki za socialno varnost, delno priznani odhodki, posebnosti določanja davčne osnove pri kmetijski dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena, normirani odhodki, izguba, olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za zaposlovanje, olajšava za zaposlovanje invalidov,
    olajšava za zavezanca invalida, olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšava za donacije, olajšava za investiranje, omejitve v zvezi z olajšavami, davčni odtegljaj
  • 4. DOHODEK IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI
   • splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
    dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, davčna osnova, pripisovanje davčne osnove posameznemu zavezancu, oprostitve, olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
  • 5. DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE
   dohodek
   • 5.1. DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
    • dohodek iz oddajanja premoženja v najem, oprostitev, davčna osnova
   • 5.2. DOHODEK IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE
    • dohodek iz prenosa premoženjske pravice, davčna osnova
  • 6. DOHODEK IZ KAPITALA
   dohodek
   • 6.1. OBRESTI
    • obresti, oprostitev, splošno o davčni osnovi, davčna osnova v primeru dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah, davčna osnova od dohodka iz finančnega najema, davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja, davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti, davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja, razmejitev med glavnico in obrestmi
   • 6.2. DIVIDENDE
    • dividende, davčna osnova
   • 6.3. DOBIČEK IZ KAPITALA
    • dobiček iz kapitala, kapital, odsvojitev kapitala, neobdavčljiva odsvojitev kapitala, oprostitev, davčna osnova, vrednost kapitala ob pridobitvi, vrednost kapitala ob odsvojitvi, odlog ugotavljanja davčne obveznosti, čas pridobitve kapitala, čas odsvojitve kapitala, vodenje evidenc zalog kapitala, pravilo vštevanja v dohodke davčnega leta
  • 7. DRUGI DOHODKI
   • opredelitev drugih dohodkov, drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
    oprostitev, davčna osnova za druge dohodke
 • IV. LETNA DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE OLAJŠAVE
  • 1. LETNA DAVČNA OSNOVA
   • letna davčna osnova rezidenta, upoštevanje oproščenega dohodka pri izračunu dohodnine od drugih dohodkov rezidenta
  • 2. DAVČNE OLAJŠAVE
   • splošna olajšava, osebne olajšave, posebna osebna olajšava, posebna olajšava,
    vzdrževani družinski člani, olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP,
    uskladitev olajšav
  • 3. ODMERA DOHODNINE
   • odmera dohodnine, povprečenje, olajšave in lestvica za zavezanca, ki je rezident za del davčnega leta
 • V. STOPNJE DOHODNINE OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO
  • stopnje dohodnine
 • VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO
  • odmera in poračun dohodnine na letni ravni, plačevanje akontacije dohodnine, izračun akontacije dohodnine, plačilo akontacije dohodnine
 • VII. AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO – OSNOVE IN STOPNJE
  • akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, akontacija dohodnine od drugih dohodkov
 • VIII. STOPNJA DOHODNINE IN OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE OD DOHODKA, KI SE NE VŠTEVA V LETNO DAVČNO OSNOVO
  • dohodki, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala,
   oprostitev dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, izračun in plačilo dohodnine od obresti in dividend, izračun in plačilo dohodnine od dobička iz kapitala, stopnja dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, izračun in plačilo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, izračun in plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, izračun in plačilo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 • IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV REZIDENTA Z VIROM IZVEN SLOVENIJE
  • odbitek dohodnine, omejitev odbitka dohodnine, dokazila, sprememba odbitka, nižji odbitek,
   polni odbitek
 • X. NAMENITEV DELA DOHODNINE
  • namenitev dela dohodnine za donacije
 • XI. POSEBNA DOLOČBA
 • XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČB

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top