BRANJE BILANC

BILANCA STANJA GOSPODARSKE DRUŽBE

001Sredstva (002+032+053)
002A. Dolgoročna sredstva (003+010+018+019+027+031)
003I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)
0041.Neopredmetena sredstva (od005 do 008)
005a. Dolgoročne premoženjske pravice
003 – Premoženjske pravice
006b. Dobro ime
000 – Dobro ime
007c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
002 – Odloženi stroški razvijanja
008č. Druga neopredmetena sredstva
001 – Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva
005 – Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi)
008 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja
009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev
131 – Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena sredstva
0092.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
007 – Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
010II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)
0111.Zemljišča
020 – Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti
022 – Zemljišča, vrednotena po modelu prevrednotenja
031 – Oslabitev vrednosti zemljišč
032 – Popravek vrednosti zemljišč zaradi amortiziranja (kamnolomi, odlagališča odpadkov)
0122. Zgradbe
021 – Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
023 – Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja
035 – Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
039 – Oslabitev vrednosti zgradb
0133. Proizvajalne naprave in stroji
040 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti
042 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotenja
050 – Popravek vrednosti opreme innadomestnih delov zaradi amortiziranja
052 – Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov
0144. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva
041 – Drobni inventar
045 – Druga opredmetena osnovna sredstva
051 – Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja
055 – Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradiamortiziranja
059 – Oslabitev vrednosti drugihopredmetenih osnovnih sredste
0155. Biološka sredstva
043 – Biološka sredstva
053 – Popravek vrednosti bioloških sredstev
0166. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
027 – Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi
047 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
0177. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
130 – Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstvev
018III. Naložbene nepremičnine
010 – Naložbene nepremičnine, vrednotenepo modelu nabavne vrednosti
011 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
015 – Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja
019 – Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin
019IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)
0201.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)
021a) Delnice in deleži v družbah v skupini
060 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjenepo nabavni vrednosti
061 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
062 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
022b) Druge delnice in deleži
063 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
064 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
065 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
023c) Druge dolgoročne finančne naložbe
066 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
067 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
068 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
069 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb
0242. Dolgoročna posojila (025+026)
025a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
070 – Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini
073 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od družb v skupini
026b) Druga dolgoročna posojila
071 – Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam
072 – Dolgoročna posojila, dana drugim
074 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb
075 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih
076 – Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital
077 – Druga dolgoročno vložena sredstva
078 – Dani dolgoročni depoziti
079 – Oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil
027V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)
0281. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
0292. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
080 – Dolgoročni blagovni krediti, dani v državi
081 – Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini
082 – Dani dolgoročni potrošniški krediti
083 – Dani dolgoročni predujmi
084 – Dane dolgoročne varščine
0303. Dolgoročne poslovneterjatve do drugih
085 – Dolgoročne terjatve iz finančnega najema
086 – Druge dolgoročne poslovne terjatve
089 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev
031VI. Odložene terjatve za davek
090 – Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik
091 – Terjatve za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja
092 – Terjatve za odloženi davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja
032B. Kratkoročna sredstva (033+034+040+048+052)
033I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
670 – Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji
671 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji
672 – Druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji
673 – Sredstva dela denar ustvarjajoče enote, namenjena prodaji
674 – Sredstva denar ustvarjajoče enote, namenjena prodaji
034II. Zaloge (035 do 039)
0351.Material
300 – Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev
301 – Odvisni stroški nabave surovin in materiala
302 – Carina in druge uvozne davščine od surovin in materiala
303 – DDV in druge davščine od surovin in materiala
309 – Obračun nabave surovin in materiala
310 – Zaloge surovin in materiala v skladišču
312 – Zaloge surovin in materiala na poti
316 – Zaloge surovin in materiala v dodelavi in predelavi
319 – Odmiki od cen zalog surovin in materiala
320 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču
321 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, dane v uporabo
329 – Odmiki od cen drobnega inventarja in embalaže
0362. Nedokončana proizvodnja
600 – Nedokončana proizvodnja
601 – Nedokončane storitve
602 – Polizdelki
604 – Proizvodnja v dodelavi in predelavi
609 – Odmiki od cen nedokončanih proizvodnje in storitev
0373. Proizvodi
630 – Proizvodi v lastnem skladišču
631 – Proizvodi v tujem skladišču
632 – Proizvodi na poti
633 – Proizvodi v lastni prodajalni
634 – Vračunani DDV od proizvodov v prodajalni
635 – Proizvodi v dodelavi in predelavi
639 – Odmiki od cen proizvodov
0384. Trgovsko blago
650 – Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev
651 – Odvisni stroški nabave blaga
659 – Obračun nabave blaga
660 – Blago v lastnem skladišču
661 – Blago v tujem skladišču
662 – Blago na poti
663 – Blago v lastni prodajalni
664 – DDV, vračunan v zalogah blaga
669 – Vračunana razlika v cenah zalog blaga
0395. Predujmi za zaloge
132 – Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve
040III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)
0411. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)
042a) Delnice in deleži v družbah v skupini
170 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
171 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
172 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
043b) Druge delnice in deleži
173 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
174 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
175 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
044c) Druge kratkoročne finančne naložbe
176 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
177 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
178 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
179 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb
0452. Kratkoročna posojila(046+047)
046a) Kratkoročna posojiladružbam v skupini
180 – Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini
047b) Druga kratkoročna posojila
181 – Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam
182 – Kratkoročna posojila, dana drugim
183 – Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah
184 – Kratkoročno dana posojila z odkupom obveznic
185 – Prejete menice
186 – Kratkoročno dana posojila z odkupom drugih dolžniških vrednostih papirjev
187 – Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
189 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil
048IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)
0491. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
0502. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
121 – Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
122 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi
123 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini
124 – Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi
129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
133 – Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila
134 – Dane kratkoročne varščine
139 – Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščine
0513. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
140 – Kratkoročne terjatve do izvoznikov
141 – Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun
142 – Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje
145 – Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
149 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj račun
150 – Kratkoročne terjatve za obresti
151 – Kratkoročne terjatve za dividende
152 – Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku
155 – Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
159 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s finančnimi prihodki
160 – Kratkoročne terjatve za odbitni DDV
161 – Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini
162 – Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij
165 – Ostale kratkoročne terjatve
166 – Kratkoročne terjatve za DDV, vrnjen tujcem
167 – Kratkoročne terjatve za DDV, plačan v tujini
169 – Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev
052V. Denarna sredstva
100 – Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev
101 – Devizna sredstva v blagajni
102 – Izdani čeki (odbitna postavka)
103 – Prejeti čeki
104 – Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji
109 – Denar na poti
110 – Denarna sredstva na računih, razen deviznih
111 – Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih
112 – Devizna sredstva na računih
113 – Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic
114 – Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene
053C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
190 – Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
191 – Kratkoročno nezaračunani prihodki
192 – Vrednotnice
195 – DDV od prejetih predujmov
055Obveznosti do virov sredstev (056+072+075+085+095)
056A. Kapital (057+060+061+067+068-069+070-071)
057I. Vpoklicani kapital (058-059)
0581. Osnovni kapital
900 – Osnovni delniški kapital – navadne delnice
901 – Osnovni delniški kapital – prednostne delnice
902 – Osnovni kapital – kapitalski deleži
903 – Osnovni kapital – kapitalska vloga
0592. Nevpoklicani kapital (kot dbitna postavka)
909 – Nevpoklicani kapital (odbitna postavka)
060II. Kapitalske rezerve
910 – Vplačila nad najmanjšimi emisijskimi zneski delnic oziroma deležev (vplačani presežek
kapitala)
911 – Vplačila nad knjigovodsko vrednostjo pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic
oziroma deležev
912 – Vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom kapitala, pridobljena z izdajo zamenljivih
obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo
913 – Vplačila za pridobitev dodatnih pravic iz delnic oziroma deležev
914 – Druga vplačila kapitala na podlagi statuta
915 – Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in zneski zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom delnic oziroma deležev
916 – Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
917 – Zneski iz učinkov potrjene prisilne poravnave
061III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)
0621. Zakonske rezerve
920 – Zakonske rezerve
0632. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
921 – Rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže
0643. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
929 – Pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka)
0654. Statutarne rezerve
922 – Statutarne rezerve
0665. Druge rezerve iz dobička
923 – Druge rezerve iz dobička
067IV. Presežek izprevrednotenja
950 – Presežek iz prevrednotenja zemljišč
951 – Presežek iz prevrednotenja zgradb
952 – Presežek iz prevrednotenja opreme
953 – Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
954 – Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
955 – Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb
959 – Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek
068V. Preneseni čisti dobiček
930 – Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
069VI. Prenesena čista izguba
931 – Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
070VII.Čisti dobiček poslovnega leta
932 – Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta
934 – Prenos iz presežka iz prevrednotenja
071VIII. Čista izguba poslovnega leta
933 – Čista izguba poslovnega let
072B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (073+074)
0731. Rezervacije
960 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja
961 – Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in
ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije
962 – Rezervacije za kočljive pogodbe
963 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
964 – Rezervacije za dana jamstva
965 – Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov
966 – Prejete državne podpore
967 – Prejete donacije
0742. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
968 – Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve
075C. Dolgoročne obveznosti (076+080+084)
076I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 od 079)
0771. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
970 – Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini
0782. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
971 – Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah
972 – Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi
973 – Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini
0793. Druge dolgoročne finančne obveznosti
974 – Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami
976 – Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
979 – Druge dolgoročne finančne obveznosti
080II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)
0811. Dolgoročne poslovneobveznosti do družb v skupini
980 – Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od družb v skupini
0822. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
982 – Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev
983 – Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih dobaviteljev
0833. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
981 – Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb
984 – Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema
985 – Dolgoročne menične obveznosti
986 – Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine
988 – Obveznosti za odloženi davek
989 – Druge dolgoročne poslovne obveznosti
084III. Odložene obveznosti za davek
085Č. Kratkoročne obveznosti (086+087+091)
086I. Obveznosti, vključene vskupine za odtujitev
210 – Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
087II. Kratkoročne finančneobveznosti (088 do 090)
0881. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
270 – Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini
0892. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
272 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi
273 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini
0903. Druge kratkoročne finančne obveznosti
271 – Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah
274 – Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami
275 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida
276 – Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
278 – Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register
279 – Druge kratkoročne finančne obveznosti
091III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)
0921. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
0932. Kratkoročne poslovneobveznosti do dobaviteljev
220 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi
221 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini
222 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi
223 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini
224 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunane blago in storitve
230 – Prejeti kratkoročni predujmi
231 – Prejete kratkoročne varščine
0943. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
240 – Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun
241 – Kratkoročne obveznosti do uvoznikov
242 – Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje
245 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
250 – Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače
251 – Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač
253 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač
254 – Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
255 – Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
256 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami
257 – Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami
260 – Obveznosti za obračunani DDV
261 – Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga
262 – Obveznosti za prispevke izplačevalca
263 – Obveznosti za davek od izplačanih plač
264 – Obveznosti za davek od dohodkov
265 – Obveznosti za davčni odtegljaj
266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
280 – Kratkoročne obveznosti za obresti
281 – Kratkoročne menične obveznosti
282 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem
285 – Ostale kratkoročne poslovne obveznosti
095D.Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
290 – Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
291 – Kratkoročno odloženi prihodki
295 – DDV od danih predujmov

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA GOSPODARSKE DRUŽBE

110A. Čisti prihodki od prodaje (111+115+118)
111I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)
1121. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin
760 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
1132. Čisti prihodki od najemnin
765 – Prihodki od najemnin
1143. Čisti prihodki od prodajeblaga in materiala
762 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu
115II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)
1161. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
761 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
1172. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
763 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
118III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)
1191. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
1202. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
121B. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
122C. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
123Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
124D. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s posl. učinki
768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije,premije …)
125E. Drugi poslovni prihodki
766 – Prihodki od odprave rezervacij
769 – Prevrednotovalni poslovni prihodki
767 – Prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja – slabo ime)
126F. Kosmati donos iz poslovanja (110+121-122+123+124+125)
127G. Poslovni odhodki (128+139+144+148)
128I. Stroški blaga, materiala, in storitev (129+130+134)
1291. Nabavna vrednost prodanega blaga in material
702 – Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga
1302. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)
131a) stroški materiala
400 – Stroški materiala
401 – Stroški pomožnega materiala
403 – Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih
sredstev
404 – Odpis drobnega inventarja in embalaže
405 – Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik
132b) stroški energije
402 – Stroški energije
133c) drugi stroški materiala
406 – Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
407 – Drugi stroški materiala
1343. Stroški storitev (135 do 138)
135a) transportne storitve
411 – Stroški transportnih storitev
136b) najemnine
413 – Najemnine
137c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
414 – Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
138č) drugi stroški storitev
410 – Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
412 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
415 – Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški posla in zavarovalne premije
416 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev
417 – Stroški sejmov, reklame in reprezentance
418 – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje (stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnine zaposlencem in drugim osebam …)
419 – Stroški drugih storitev
139II. Stroški dela (140 do 143)
1401. Stroški plač
470 – Plače zaposlencev
471 – Nadomestila plač zaposlencev
473 – Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlencev
1412. Stroški pokojninskih zavarovanj
472 – Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
1423. Stroški drugih socialnih zavarovanj
474 – Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov
zaposlencev
475 – Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev
1434. Drugi stroški dela
476 – Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
144III. Odpisi vrednosti (145 do 147)
1451. Amortizacija
430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev
431 – Amortizacija zgradb
432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov
433 – Amortizacija drobnega inventarja
434 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev
435 – Amortizacija naložbenih nepremičnin
1462. Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
720 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami
1473. Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih
721 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb in naložbenih nepremičnin
722 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela
148IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)
1491. Rezervacije
440 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja
441 – Rezervacije za dana jamstva
442 – Rezervacije za kočljive pogodbe
443 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
449 – Rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja
1502. Drugi stroški
480 – Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
481 – Izdatki za varstvo okolja
482 – Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami
483 – Štipendije dijakom in študentom
489 – Ostali stroški
151H. Dobiček iz poslovanja (126-127)
152I. Izguba iz poslovanja (127-126)
153J. Finančni prihodki (155+160+163)
154Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)
155I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)
1561. Finančni prihodki iz deležev v skupini
770 – Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
1572. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
771 – Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah
1583. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
772 – Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
1594. Finančni prihodki iz drugih naložb
773 – Finančni prihodki iz drugih naložb
160II. Finančni prihodki iz posojil (161+162)
1611. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
774 – Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
1622. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
775 – Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov)
163III.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)
1641. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
776 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
1652. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
777 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
778 – Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
166K. Finančni odhodki (168+169+174)
167Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III)
168I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
747 – Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
748 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb
749 – Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb
169II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)
1701. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
740 – Odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
1712. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
741 – Odhodki iz posojil, prejetih od bank
1723. Finančni odhodki iz izdanih obnveznic
742 – Odhodki iz izdanih obveznic
1734. Finančni prihodki iz drugih finančnih obveznosti
743 – Odhodki iz drugih finančnih obveznosti
174III.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)
1751. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
744 – Odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
1762. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
745 – Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
1773. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
746 – Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
178L. Drugi prihodki (179+180)
179I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
785 – Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
180II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
780 – Prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti
781 – Prihodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti
786 – Prejete odškodnine
787 – Prejete kazni
789 – Ostali prihodki
181M. Drugi odhodki
750 – Odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu poštene vrednosti
751 – Odhodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti
752 – Denarne kazni
753 – Odškodnine
759 – Ostali odhodki
182N. Celotni dobiček (151-152-153-166+178-181)
183O. Celotna izguba (152-151-153+166-178+181)
184P. Davek iz dobička
185R. Odloženi davki
186S. Čisti dobiček obračunskega obdobja (182-184-185)
187Š. Čist izguba obračunskega obdobja (183+184+185) oz. (184-182+185)

BILANCA STANJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

001Sredstva (002+012+024+025)
002A. Dolgoročna sredstva (003+006+007+008+011)
003I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+005)
0041.Neopredmetena sredstva
001 – Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva
002 – Odloženi stroški razvijanja
003 – Premoženjske pravice
005 – Druga neopredmetena sredstva
008 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja
009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev
131 – Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena sredstva
0052.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
007 – Dolgorocne aktivne casovne razmejitve
006II. Opredmetena osnovna sredstva
020 – Zemljišca, vrednotena po modelu nabavne vrednosti
021 – Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
022 – Zemljišca, vrednotena po modelu prevrednotenja
023 – Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja
027 – Nepremicnine v gradnji oziroma izdelavi
031 – Oslabitev vrednosti zemljišč
035 – Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
039 – Oslabitev vrednosti zgradb
040 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti
041 – Drobni inventar
042 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotenja
043 – Biološka sredstva
045 – Druga opredmetena osnovna sredstva
047 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
050 – Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja
051 – Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja
052 – Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov
053 – Popravek vrednosti bioloških sredstev
055 – Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi amortiziranja
059 – Oslabitev vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev
130 – Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva
007III. Naložbene nepremičnine
010 – Naložbene nepremicnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
011 – Naložbene nepremicnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
015 – Popravek vrednosti naložbenih nepremicnin zaradi amortiziranja
019 – Oslabitev vrednosti naložbenih nepremicnin
008IV. Dolgoročne finančne naložbe (009+010)
0091.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
060 – Dolgorocne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po nabavni vrednosti
061 – Dolgorocne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
062 – Dolgorocne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po pošteni vrednosti prek kapitala
063 – Druge dolgorocne financne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
064 – Druge dolgorocne financne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida
065 – Druge dolgorocne financne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
prek kapitala
069 – Oslabitev vrednosti dolgorocnih financnih naložb
0102.Dolgoročna posojila
070 – Dolgorocna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb
071 – Dolgorocna posojila, dana z odkupom obveznic
072 – Druga dolgorocno vložena sredstva
073 – Dani dolgorocni depoziti
079 – Oslabitev vrednosti danih dolgorocno posojil
011V. Dolgoročne poslovne terjatve
080 – Dolgorocni blagovni krediti, dani v državi
081 – Dolgorocni blagovni krediti, dani v tujini
082 – Dani dolgorocni potrošniški krediti
083 – Dani dolgorocni predujmi
084 – Dane dolgorocne varšcine
085 – Dolgorocne terjatve iz financnega najema
086 – Druge dolgorocne poslovne terjatve
089 – Oslabitev vrednosti dolgorocnih poslovnih terjatev
012B. Kratkoročna sredstva (013+014+019+022+023)
013I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
670 – Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji
671 – Naložbene nepremicnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji
672 – Druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji
673 – Sredstva dela denar ustvarjajoce enote, namenjena prodaji
674 – Sredstva denar ustvarjajoce enote, namenjena prodaji
014II. Zaloge (015 do 018) (sp)
0151.Surovine in material (sp)
300 – Vrednost surovin in materiala po obracunih dobaviteljev
301 – Odvisni stroški nabave surovin in materiala
302 – Carina in druge uvozne davšcine od surovin in materiala
303 – DDV in druge davšcine od surovin in materiala
309 – Obracun nabave surovin in materiala
310 – Zaloge surovin in materiala v skladišcu (sp)
312 – Zaloge surovin in materiala na poti
316 – Zaloge surovin in materiala v dodelavi in predelavi
319 – Odmiki od cen zalog surovin in materiala
320 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišcu
321 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, dane v uporabo
329 – Odmiki od cen drobnega inventarja in embalaže
0162.Nedokončana proizvodnja in storitve
600 – Nedokoncana proizvodnja
601 – Nedokoncane storitve
602 – Polizdelki
604 – Proizvodnja v dodelavi in predelavi
609 – Odmiki od cen nedokoncane proizvodnje in storitev
0173.Proizvodi
630 – Proizvodi v lastnem skladišcu
631 – Proizvodi v tujem skladišcu
632 – Proizvodi na poti
633 – Proizvodi v lastni prodajalni
634 – Vracunani DDV od proizvodov v prodajalni
635 – Proizvodi v dodelavi in predelavi
639 – Odmiki od cen proizvodov
0184.Blago (sp)
650 – Vrednost blaga po obracunih dobaviteljev
651 – Odvisni stroški nabave blaga
659 – Obracun nabave blaga
660 – Blago v lastnem skladišcu
661 – Blago v tujem skladišcu
662 – Blago na poti
663 – Blago v prodajalni (sp)
664 – DDV, vracunan v zalogah blaga (sp)
669 – Vracunana razlika v cenah zalog blaga (sp)
019III. Kratkoročne finančne naložbe (020+021)
0201.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
170 – Kratkoročne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po nabavni vrednosti
171 – Kratkoročne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
172 – Kratkoročne financne naložbe v delnice in deleže podjetij, razporejene in izmerjene
po pošteni vrednosti prek kapitala
173 – Druge kratkoročne financne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
174 – Druge kratkoročne financne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida
175 – Druge kratkoročne financne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
prek kapitala
179 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih financnih naložb
0212.Kratkoročna posojila
180 – Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb
181 – Kratkoročni depoziti v bankah in drugih financnih organizacijah
182 – Prejete menice
189 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil
022IV. Kratkoročne poslovne terjatve (sp)
120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi (sp)
121 – Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
122 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi
123 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini
124 – Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi
129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev (sp)
132 – Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve
133 – Drugi dani kratkoročni predujmi in preplacila
134 – Dane kratkoročne varšcine
139 – Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varšcin
140 – Kratkoročne terjatve do izvoznikov
141 – Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj racun
142 – Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje
145 – Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj racun
149 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj racun
150 – Kratkoročne terjatve za obresti
151 – Kratkoročne terjatve za dividende
152 – Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobicku
155 – Druge kratkoročne terjatve, povezane s financnimi prihodki
159 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s financnimi prihodki
160 – Kratkoročne terjatve za vstopni DDV
161 – Kratkoročne terjatve za davek od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti dejavnosti, vkljucno z davkom, placanim v tujini
162 – Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij
165 – Ostale kratkoročne terjatve
166 – Kratkoročne terjatve za DDV, vrnjen tujcem
167 – Kratkoročne terjatve za DDV, placan v tujini
169 – Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev
023V. Denarna sredstva
100 – Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev
101 – Devizna sredstva v blagajni
102 – Izdani ceki (odbitna postavka)
103 – Prejeti ceki
104 – Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji
109 – Denar na poti
110 – Denarna sredstva na racunih, razen deviznih
111 – Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih
112 – Devizna sredstva na racunih
113 – Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depozit na odpoklic
114 – Denarna sredstva na posebnih racunih oziroma za posebne namene
024C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
190 – Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
191 – Kratkoročno nezaracunani prihodki
192 – Vrednotnice
195 – DDV od prejetih predujmov
025Č. Terjatve do podjetnika
090 – Terjatve do podjetnika
026Obveznosti do virov sredstev (027+028+031+034+038)
027A. Podjetnikov kapital
900 – Zacetni podjetnikov kapital – vrednost stvarnega premoženja
901 – Stanje obveznosti na lastniškem racunu
910 – Prenosi vrednosti stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti
920 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev
930 – Podjetnikov dohodek
931 – Negativni poslovni izid
932 – Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
934 – Prenos iz presežka iz prevrednotenja
950 – Presežek iz prevrednotenja zemljišc
951 – Presežek iz prevrednotenja zgradb
952 – Presežek iz prevrednotenja opreme
953 – Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
954 – Presežek iz prevrednotenja dolgorocnih financnih naložb
955 – Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih financnih naložb
028B.Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (028+030)
0291.Rezervacije
960 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja
961 – Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje,
ponovne vzpostavitve prvotnega stanja in druge podobne rezervacije
962 – Rezervacije za kocljive pogodbe
963 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
964 – Rezervacije za dana jamstva
965 – Druge rezervacije iz naslova dolgorocno vnaprej vracunanih stroškov
966 – Prejete državne podpore
967 – Prejete donacije
0302.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
968 – Druge dolgorocne pasivne casovne razmejitve
031C.Dolgoročne obveznosti (032+033)
032I. Dolgoročne finančne obveznosti
970 – Dolgorocna posojila, dobljena pri podjetjih v državi
971 – Dolgorocna posojila, dobljena pri podjetjih v tujini
972 – Dolgorocna posojila, dobljena pri bankah v državi
973 – Dolgorocna posojila, dobljena pri bankah v tujini
974 – Dolgorocne financne obveznosti v zvezi z obveznicami
975 – Dolgorocna posojila dobljena pri fizicnih osebah
979 – Druge dolgorocne financne obveznosti
033II. Dolgoročne poslovne obveznosti
980 – Prejeti dolgorocni predujmi
981 – Prejete dolgorocne varšcine
982 – Dolgorocni krediti, dobljeni od domacih dobaviteljev
983 – Dolgorocni krediti, dobljeni od tujih dobaviteljev
984 – Dolgorocni dolgovi iz financnega najema
985 – Dolgorocne menicne obveznosti
989 – Druge dolgorocne poslovne obveznosti
034Č.Kratkoročne obveznosti (035+037)
035I.Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev
210 – Obveznosti, vkljucene v skupine za odtujitev
036II.Kratkoročne finančne obveznosti
270 – Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi
271 – Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v tujini
272 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
273 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini
274 – Kratkoročne financne obveznosti v zvezi z obveznicami
275 – Kratkoročna posojila, dobljena pri fizicnih osebah
279 – Druge kratkoročne financne obveznosti
037III.Kratkoročne poslovne obveznosti
220 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi (sp)
221 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini
222 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi
223 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini
224 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaracunane blago in storitve
230 – Prejeti kratkoročni predujmi
231 – Prejete kratkoročne varšcine
240 – Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj racun
241 – Kratkoročne obveznosti do uvoznikov
242 – Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje
245 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj racun
250 – Kratkoročne obveznosti za vracunane in neobracunane place
251 – Kratkoročne obveznosti za ciste place in nadomestila plac
253 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plac in nadomestil plac
254 – Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plac in nadomestil plac
255 – Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
256 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki
se ne obracunavajo skupaj s placami
257 – Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se
ne obracunavajo skupaj s placami
260 – Obveznosti za obracunani DDV
261 – Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga
262 – Obveznosti za prispevke izplacevalca
263 – Obveznosti za davek od izplacanih plac
264 – Obveznosti za davek od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
265 – Obveznosti za davcni odtegljaj
266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
280 – Kratkoročne obveznosti za obresti
281 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plac in nadomestili plac zaposlencem
282 – Kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost podjetnika
283 – Kratkoročne menicne obveznosti
285 – Ostale kratkoročne poslovne obveznosti
038D.Kratkoročne pasivnečasovne razmejitve
290 – Vnaprej vracunani stroški oziroma odhodki
291 – Kratkoročno odloženi prihodki
295 – DDV od danih predujmov

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

0501. Čisti prihodki od prodaje (052 do 053)
051a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
760 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domacem trgu
762 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domacem trgu
052b. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
761 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
763 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
053c. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
0542. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
0553. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
0564. Usredstveni lastniproizvodi in lastne storitve
79 – Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
0575. Drugi poslovni prihodki ( s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki),od tega :
058a. Subvenicje, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učiniki.
768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi ucinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije,
premije …)
059b. prevrednotovalni poslovniprihodki
766 – Prihodki od odprave rezervacij
769 – Prevrednotovalni poslovni prihodki
0606. Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063)
061a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
710 – Nabavna vrednost prodanega materiala
711 – Nabavna vrednost prodanega blaga
062b. Stroški porabljenega materiala
400 – Stroški materiala
401 – Stroški pomožnega materiala
402 – Stroški energije
403 – Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih
sredstev
404 – Odpis drobnega inventarja in embalaže
405 – Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih
razlik
406 – Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
407 – Drugi stroški materiala
063c. Stroški storitev
410 – Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
411 – Stroški transportnih storitev
412 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev
413 – Najemnine
414 – Povracila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
415 – Stroški placilnega prometa in bancnih storitev ter zavarovalne premije
416 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev
417 – Stroški sejmov, reklame in reprezentance
418 – Stroški storitev fizicnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki
bremenijo podjetje (stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnine
zaposlencem in drugim osebam …)
419 – Stroški drugih storitev
0647. Stroški dela (065 do 068)
065a. Stroški plač
470 – Place zaposlencev
471 – Nadomestila plac zaposlencev
473 – Regres za letni dopust, bonitete, povracila (za prevoz na delo in z njega, za
prehrano, za loceno življenje) in drugi prejemki zaposlencev
066b. Stroški pokojninskih zavarovanj
472 – Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
067c. Stroški drugih socialnih zavarovanj
474 – Delodajalcevi prispevki od plac, nadomestil plac, bonitet, povracil in drugih
prejemkov zaposlencev
475 – Druge delodajalceve dajatve od plac, nadomestil plac, bonitet, povracil in drugih
prejemkov zaposlencev
068č. Drugi stroški dela
476 – Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
0698. Odpisi vrednosti (070+072)
070a. Amortizacija
430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev
431 – Amortizacija zgradb
432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov
433 – Amortizacija drobnega inventarja
439 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev
071b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih sredstvih
720 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in
opredmetenimi osnovnimi sredstvi
072c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
721 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen financnih
naložb in naložbenih nepremicnin
0739. Drugi poslovni odhodki (074+075)
074a. Prispevki za socialno varnost podjetnika
480 – Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
481 – Izdatki za varstvo okolja
482 – Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami
483 – Štipendije dijakom in študentom
484 – Prispevki za socialno varnost podjetnika
485 – Povracila stroškov podjetnika
489 – Ostali stroški
075b Ostali stroški.
440 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja
441 – Rezervacije za dana jamstva
442 – Rezervacije za kocljive pogodbe
443 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
449 – Rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja
07610. Finančni prihodki iz deležev
770 – Financni prihodki iz deležev v podjetjih
07711. Finančni prihodki iz danih posojil
771 – Financni prihodki iz danih posojil
07812. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
772 – Financni prihodki iz poslovnih terjatev
778 – Financni prihodki iz financnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida
779 – Financni prihodki iz razveljavitve oslabitve financnih sredstev
7790 – Razveljavitev oslabitve posojil in financnih naložb v posesti do zapadlosti,
merjenih po odplacni vrednosti
7791 – Razveljavitev oslabitve financnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
07913. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
748 – Odhodki iz oslabitve
7481 – Odhodki iz oslabitve financnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
7482 – Odhodki iz oslabitve posojil in financnih naložb v posesti do zapadlosti, ki
se merijo po odplacni vrednosti
7483 – Odhodki iz oslabitve financnih naložb v odvisna podjetja, merjenih po
nabavni vrednosti
7484 – Odhodki iz oslabitve financnih naložb v kapitalske in izpeljane
inštrumente, merjenih po nabavni vrednosti
749 – Odhodki iz odprave pripoznanja financnih naložb
08014. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
740 – Odhodki iz posojil
741 – Odhodki iz drugih financnih obveznosti
08115. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
742 – Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menicnih obveznosti
743 – Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
747 – Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
082Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v 14. in 15.)
08316. Drugi prihodki (084+085)
084a. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
785 – Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi ucinki
085b. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
780 – Financni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremicnin po pošteni vrednosti
781 – Financni prihodki iz odtujitve naložbenih nepremicnin
786 – Prejete odškodnine in kazni
787 – Drugi prihodki
08617. Drugi odhodki
750 – Odhodki iz amortizacije naložbenih nepremicnin
751 – Odhodki iz oslabitve naložbenih nepremicnin
752 – Odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremicnin po modelu poštene vrednosti
753 – Odhodki iz odtujitve naložbenih nepremicnin
756 – Denarne kazni in odškodnine
757 – Drugi odhodki
08718. Podjetnikov dohodek (055-050-054-056-057+060+064+069+073-076-077-078+079+080+081-083+086)
08818. Negativni poslovni izid (055-050-054-056-057+060+064+069+073-076-077-078+079+080+081-083+086)
Scroll to Top