FINANČNI INSTRUMENTI

UVOD

Področje finančnih instrumentov je v mednarodnih računovodskih standardih urejeno v standardu 39 (MRS 39) in standardu 32 (MRS 32).

Cilj MRS 32 je določiti načela za predstavljanje finančnih instrumentov kot obveznosti ali lastniški kapital in za izravnavo finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Uporablja se za razvrščanje finančnih instrumentov z vidika izdajatelja v finančna sredstva, finančne obveznosti in instrumenti lastniškega kapitala.

MRS 39 določa načela pripoznavanja in merjenja finančnih sredstev, finančnih obveznosti in nekaterih pogodb za nakup in prodajo nefinančnih sredstev.

Mednarodni standard računovodskega poročanja 7 (MSRP 7) pa določa razkritja, ki uporabnikom omogočajo ovrednotiti finančno stanje podjetja in določiti tveganja katerim je podjetje izpostavljeno.

UPORABA

Mednarodni računovodski standard (MRS) 39 morajo uporabljati vsa podjetja razen v primerih, ki so v 4. členu podrobno našteti. Standard velja tudi za pogodbe za nakup ali prodajo nefinančnih sredstev, ki se lahko poravnajo z denarjem ali finančnim instrumentom. Standard določa načine za poravnavo pogodb za nakup ali prodajo nefinančnih sredstev.

OPREDELITEV POJMOV

Finančni instrument je vsaka pogodba, pisna ali ustna, na podlagi katere nastane

 • Finančno sredstvo enega
 • Finančni dolg ali kapitalski instrument drugega podjetja

Finančno sredstvo je vsako sredstvo ki je :

 • Denar
 • Kapitalski instrument drugega podjetja
 • Pogodbena pravica
  • Prejeti denar ali drugo finančno sredstvo od drugega podjetja
  • Zamenjati z drugim podjetjem finančna sredstva ali finančne obveznosti
 • Pogodba, ki se bo poravnala z lastnim kapitalskim instrumentov
  • Naizpeljanim
  • Izpeljanim

Finančna obveznost je :

 • Pogodbena obveza
  • Izročiti drugemu podjetju denar ali drugo finančno sredstvo
  • Zamenjati z drugim podjetjem finančna sredstva ali finančne obveznosti
 • Pogodba ki se lahko poravna z lastnim kapitalskim instrumentom
  • Naizpeljanim
  • Izpeljanim

Kapitalski instrument je vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih podjetja po odštetju vseh njegovih obveznosti.

Poštena vrednost je znesek s katerim je možno zamenjati sredstvo ali poravnati obveznost med dvema dobro obveščenima strankama.

Valuta oz. denar je finančno sredstvo, ker je sredstvo menjave in podlaga za merjenje in pripoznavanje.

Polog (depozit) je finančno sredstvo, ker pomeni vlagateljevo pravico dobiti denar, izdati ček oz. pogodbeni instrument v korist upnika.

Običajna finančna sredstva in finančne obveznosti :

 • Terjatve do kupcev
 • Obveznosti do dobaviteljev
 • Terjatve in obveznosti iz menic
 • Terjatve iz danih in obveznosti iz prejetih posojil
 • Terjatve in obveznosti iz obveznic

Druge vrste finančni instrumenti so tisti, pri katerem gospodarska korist, ki naj bi jo nekdo pridobil, ni denar.

Večni dolžniški instrument je instrument brez datuma zapadlosti v plačilo. Imetniku dajo pravico do prejemanja točno določenih zneskov obresti, pravice do vračila glavnice pa nima, oz. so pogoji takšni, da je to malo verjetno.

Pogodbena pravica ali pogodbena obveza prejeti, izročiti ali zamenjati finančni instrument je tudi finančni instrument.

Uveljavitev pogodbene pravice ali zahteva po izpolnitvi pogodbene obveze je lahko brezpogojna ali pa je vezana na nastanek poslovnega dogodba v prihodnosti. Takšna pogodbena pravica je finančno poroštvo, saj je porok zavezan plačati posojilodajalcu v primeru, če posojilojemalec to ni sposoben.

Finančni najem se obravanava kot pravica najemodajalca in obveza najemnika da poravna tok plačil, ki so enaka kot plačila določena v posojilni pogodbi. Najemodajalec evidentira svojo naložbo kot terjatev, ki izhaja iz pogodbe o najemu. Poslovni najem pa se obravnava kot nedokončana pogodba, ki najemodajalca zavezuje v prihodnosti zagotoviti uporabo sredstva v zameno za nadomestilo. Finančni najem je zato finančni instrument, poslovni namen pa ne.

Opredmetena sredstva (zaloge, nepremičnime, oprema), najeta opredmetena in neopredmetena sredstva niso finančna sredstva, ker ne povzročijo nastanka pravice do prejema denarja ali drugega finančnega sredstva.

Sredstva (kratkoročno odloženi stroški, odloženi prihodki) katerih korist je prejem blaga ali storitev, ne pa pravica do prejema denarja ali drugega finančnega sredstva, niso finančna sredstva.

Zakonsko določena obveznosti (davki) in sredstva niso finančna sredstva oz. finančne obveznosti.

VRSTE FINANČNIH INSTRUMENTOV

GLEDE NA UČINEK

Glede na učinek se finančni instrumenti delijo na :

 • Finančna sredstva
  • Temeljna
  • Izpeljana
 • Finančne obveznosti
  • Temeljna
  • Izpeljana

Pojavne oblike finančnih instrumentov

 • Temeljni :
  • Terjatve iz poslovanja
  • Obveznosti iz poslovanja
  • Kapitalski instrumenti
 • Izvedeni
  • Finančne opcije
  • Rokovne opcije (futures)
  • Rokovni (terminski) posli (forwards)
  • Zamenjave obrestnih mer (swaps)
  • Valutne izmenjave
  • Opcije z naprej določeno najnižjo obrestno mero (caps)
  • Opcije z naprej določeno najnižjo in najvišjo sprejemljivo obrestno mero (collars)
  • Obveze iz posojil
  • Sredstva pri izdajanju obveznic
  • Akreditivi

Finančna sredstva so :

 • Terjatve
  • Terjatve do kupcev
  • Terjatve iz menic
  • Terjatve iz danih posojil
  • Terjatve iz obveznic
 • Obveznosti
  • Obveznosti do dobaviteljev
  • Obveznosti iz menic
  • Obveznosti iz prejetih posojil
  • Obveznosti iz obveznic

Gre za pravico ene pogodbene stranke da dobi denar in za obveznost druge pogodbene stranke da plača.

GLEDE NA MERJENJE

Glede na merjenje se finančni instrumenti delijo na :

 • Finančna sredstva
  • Po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
  • Sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo
  • Posojila in terjatve
  • Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
 • Finančne obveznosti
  • Po pošteni vrednosti skozi poslovnih izid

OBVEZNOSTI IN LASTNIŠKI KAPITAL

Izdani finančni instrumenti morajo biti razvrščeni glede na to ali gre za finančno sredstvo, obveznosti ali kapitalski instrument.

Finančno sredstvo je lahko kapitalski instrument le če :

 • Ne pomeni nobene pogodbene obveze
  • Izročiti drugemu podjetju denar ali drugo finančno sredstvo
  • Zamenjati z drugim podjetjem finančna sredstva ali finančne obveznosti
 • Instrument se lahko poravna z lastnim kapitalskim instrumentom izdajatelja.
  • Neizpeljanim, ki za izdajatelja ne pomeni obveznosti izročiti njegovih lastnih kapitalskih instrumentov
  • Izpeljanim

Standard v tem delu natančno določa kdaj lahko podjetje izdani finančni instrument razporedi kot kapitalski instrument in kdaj ga mora kot finančno obveznost.

KAPITALSKI INSTRUMENTI

Je vsaka pogodba na podlagi katere lahko lastnik pridobi sorazmerni delež sredstev po odštetju vseh dolgov. Finančni instrument je kapitalski finančni instument, kadar finančna obveznost ne povzroči pri izdajatelju obveznost izročiti denar ali kako drugo finančno sredstvo, oz. zamenjati finančno sredstvo. Imetnik kapitalskega instrumenta ima pravico pridobiti sorazmerni delež vseh dividiend ali drugih izplačil, izdajatelj pa nima pogodbene obveznosti izvršiti taka plačila.

Kapitalski instrumenti so :

 • Navadne delnice
 • Nekatere vrste prednostnih delnic
 • Nakupni boni ali opcije za vpis za nakup ali neposredni nakup navadnih delnic

Kapitalski instrument se pripozna v bilanci stanja, izpeljani finančni instrumenti, povezani s kapitalom, pa se izkazuje v zunajbilančni evidenci.

NAVADNE DELNICE

Imetniku dajejo pravico do udeležbe pri upravljanu družbe, pravico do dividende in pravico do ustreznega deleže preostalega premoženja po likvidaciji oz. stečaju

PREDNOSTNA DELNICA

Poleg pravic, ki jih dajejo navadne delnice, dajejo imetniku prednostnih delnic še določene prednostne pravice, kot je prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnice ali dobička. Torej imetnik prednostne delnice se poplača pred imetnikom navadne delnice. Imetnik ima tudi prednost pri izplačilih ob likvidaciji oz. stečajo. Dajejo pa tudi druge pravice določene s statutom. Lahko so brez glasovalne pravice.

TREZORSKE DELNICE

Če podjetje ponovno pridobi svoje lastne kapitalske instrumente (trezorske delnice oz. lastni deleži) se ti odštejejo od lastniškega kapitala. Ob nakupu, prodaji, izdaji ali umiku se ne pripozna dobiček ali izguba. Plačano ali prejeto nadomestilo se pripozna neposredno v kapitalu.

Zneski lastnih delnic se razkrijejo v bilanci stanja ali v pojasnilih.

OBRESTI, DIVIDENDE, IZGUBE IN DOBIČKI

Obresti, dividende, izgube in dobički, ki so povezani s finančnimi instrumenti je treba prikazati v izkazu poslovnega izida kot prihodke oz. odhodke. Za izplačila dividend bremeni podjetje lastniški kapital v znesku brez davka od dohodka.

Ali so obresti, dividende izgube in dobički pripoznani kot odhodki oz. prihodki je odvisno od razvrstitve finančnega instrumenta kot finančna obveznost oz. kapitalski instrument. Če je torej delnica pripoznana kot obveznost, je izplačilo dividend pripoznana kot odhodek tako kot obresti za obveznice.

Sprememba poštene vrednosti kapitalskega instrumenta se ne pripozna v računovodskih izkazih.

Stroške povezane z pridobivanje lastnih kapitalskih instrumentov je treba obračunati kot odbitek od lastniškega kapitala. Če je pridobivanje opuščeno je to odhodek.

Transakcijske stroške v zvezi z izdajo sestavljenega finančnega instrumenta se razporedi na sestavine obveznosti in sestavine lastniškega kapitalskega instrumenta.

IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI

Imetniku daje ali obveznost, ali možnost, da kupi finančno sredstvo ali ga proda v določenem prihodnjem obdobju. Cena se oblikuje na podlagi cene osnovnega finančnega instrumenta na katerega se glasi pogodba. Ločimo dve vrsti izpeljanih finančnih instrumentov :

 • Terminske pogodbe
 • Opcijske pogodbe

Kadar so izpeljani finančni instrumenti orodja za varovanje govorimo o treh vrstah varovanja:

 • Varovanje poštene vrednosti pred spremembo je varovanje izpostavljenosti poštene vrednosti sredstva, obveznosti ali trdne obveze kupiti ali prodati po nespremenjeni ceni.
 • Varovanje denarnega toka pred spremembo je varovanje izpostavljenosti denarnega toka pred spremembo, ki nastane zaradi vpliva tveganja. Npr. prihodnja plačila obresti zaradi dogovorjenje variabilne obrestne mere.
 • Varovanje čiste finančne naložbe v podjetje v tujini pred spremembo

PRODAJNA IN NAKUPNA OPCIJA (call in put)

Investitor si z nakupom nakupne opcije (call) zagotovi pravico do nakupa delnice po vnaprej znani vrednosti. Pravico do nakupa želi izkoristiti, ko bo vrednost narasla na vnaprej določeno ceno in v določenem času.

Pri prodajni opciji (put) si lastnik delnice zagotovi prodajo delnice po vnaprej določeni ceni. Pravico prodaje izkoristi, če vrednost delnice pade. Dogovorjen je tudi čas prodaje. Prodajalec opcije je dolžan kupiti delnico po določeni ceni.

ROKOVNI POSEL (forwards)

Opisan je v MRS 32. Gre za dogovor med dvema strankama da si bosta v prihodnosti zamenjali določeno finančno sredstvo po danes določeni ceni.

VGRAJENI IZPELJANI FINANČNI INSTRUMENTI (embedded derivative)

Opisan je v 10.členu MRS 39. Tak primer je prodajna pogodba med npr. Kanadskim in Kitajskim podjetjem denominirana v ameriških dolarjih. Na ta način se ustvari izveden finančni instrument v gostiteljski pogodbi, ki vpliva na denarne tokove, saj se devizni tečaj lahko menja. V skladu z MSR 39 je potrebno tak vgrajeni izpeljani finančni instrument ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati ločeno.

DOLGOVNI INSTRUMENTI Z VGRAJENO MOŽNOSTJO ZAMENJAVE

Če podjetje izda takšne finančni instrument ki vsebuje tako sestavino kapitala, kot sestavino dolgov in ima ta finančni instrument vgrajene izpeljane možnosti, katerih vrednosti so med seboj odvisne, mora podjetje razkriti obstoj teh možnosti.

Primer je obveznica ki jo je možno zamenjati v navadne delnice istega izdajatelja in brez drugih vgrajenih izpeljanih možnosti. Izdajatelj mora v svoji bilanci stanja izkazati ločeno posebej tisti del,  ki se nanaša na dolg in posebej tistega ki se nanaša na kapital.

POGODBA O FINANČNEM POROŠTVU

Opredeljena je v MSR 39

Je pogodba, ki od izdajatelja zahteva, da opravi določena plačila, s katerimi se imetniku povrne izguba, ki je nastala zaradi tega, ker določeni dolžnik ni izvedel plačila v prvotnem ali spremenjenem roku dolžniškega instrumenta

SESTAVLJENI FINANČNI INSTRUMENTI

Vsebuje tako sestavino dolgov, kot sestavino kapitala.

Izdajatelj neizpeljanega finančnega instrumenta mora oceniti, ali vsebuje tako sestavine obveznosti in lastniškega kapitala. Takšne sestavine se razvrstijo ločeno kot finančne obveznosti, finančna sredstva ali kapitalski instrumenti.

Tako je npr. obveznica, ki jo imetnik lahko zamenja za določeno število rednih delnic, sestavljen finančni instrument. Ima dve sestavini: finančno obveznost (izročitev denarja) in kapitalski instrument ( nakupno opcijo, ki da pravico zamenjati obveznico za delnico). Učinek je enak hkratni izdaji dolžniškega instrumenta in nakupnih bonov za navadne delnice. Podjetje mora v bilanci stanja prikazati obveznosti in lastniški kapital ločeno.

Sestavljeni osnovni finančni instrument z izpeljanim finančnim instrumentom obsega tako izpeljani finančni instrument kot tudi gostiteljsko pogodbo (osnovni instrument). Posledica je, da so nekateri denari tokovi sestavljenega instrumenta spreminjajo podobno kot samostojni izpeljani instrument.

V praksi so taki instrumenti lahko posebne pravice in pogoji pri dolžniških finančnih instrumentih kot so obveznice. Poleg pogojev vračanja posojila, so lahko dogovorjene tudi oblike zavarovanja kreditnega posla, ki so opredeljena v pogodbi in prikazana v izvenbilančni evidenci, npr. zastava vrednostnih papirjev, zastave nepremičnin. Na ta način se posojilodajalec varuje pred tveganjem neizpolnitev obveznosti posojilojemalca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top