KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA

kapitalobveznosti do virov sredstevkapital
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071.502.8691.616.77292,95%
leto 20061.343.9911.610.73383,44%
leto 20051.238.1191.383.83589,47%
dejavnosti 200787.910.218246.882.02035,61%

V letu 2007 predstavlja kapital kar 92.95% vseh obveznosti do virov sredstev. Kapital je najbolj kvalitetna oblika financiranja podjetja, saj je to trajen vložek lastnikov v podjetje. Torej nima zapadlosti in ga do likvidacije ni potrebno vrniti. Podjetje torej uporablja skoraj izključno samo lastnikov denatr- Stopnja se z leti bistveno ne spreminja, kar pomeni, da je to stalnica v poslovanju podjetja. Stanje pa je pa dejavnosti bisteveno drugačno, saj predstavlja kapital samo 35,61% vseh obveznosti. Iz tega kazalnika razberemo, da nam bo podjetje poravnalo račun, saj razen lastnikom, drugim ne dolguje veliko.

STOPNJA DOLŽNIŠKOSTI FINANCIRANJA

dolgoviobveznosti do virov sredstevdolgovi
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 2007113.7971.616.7727,04%
leto 2006266.7411.610.73316,56%
leto 2005145.7161.383.83510,53%
dejavnosti 2007112.483.424246.882.02064,13%

Kazalnik je podoben stopnji lastniškosti financiranja, le da nam zdaj pove, kolikšen je delež vseh dolgov v obveznostih do virov sredstev. Podjetje ima torej samo 7,04% dolgov v primerjavi s celotnimi obveznostmi in je zato kot naš potencialni kupec ni posebno rizično.

STOPNJA RAZMEJENOSTI FINANCIRANJA

vsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitevobveznosti do virov sredstevvsota dolgoročnih rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071061.616.7720,01%
leto 200601.610.7330,00%
leto 200501.383.8350,00%
dejavnosti 20076.218.218246.882.0202,52%

Podjetje je sicer v letu 2007 oblikovalo 106€ pasivnih časovnih razmejitev, vendar to predstavlja le 0,01% vseh virov sredstev, kar lahko zanemarimo. Je pa odstotek financiranja iz tega vira v dejavnosti nekoliko višji. Podjetja v dejavnosti pričakujejo v prihodnosti določene rizike, oz. pričakujejo v prihodnosti določena popravila, zato že v tekočem letu oblikujejo rezervacije za kritje teh izdatkov. Lahko pa da se samo izogibajo plačila davka od dohodka.

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami)obveznosti do virov sredstevvsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami)
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 20071.502.8691.616.77292,95%
leto 20061.343.9911.610.73383,44%
leto 20051.238.1191.383.83589,47%
dejavnosti 2007133.749.254246.882.02054,18%

Ker podjetje nima dolgoročnih obveznosti, je ta kazalnik podoben stopnji lastniškosti financiranja. V dejavnosti pa vidimo, da imajo podjetja polovico vseh virov dolgoročnih, polovico pa kratkoročnih. Vsekakor naše podjetje ni rizično podjetje.

STOPNJA KRATKOROČNOSTI FINANCIRANJA

kratkoročni dolgovipasivne časovne razmejitveSKUPAJobveznosti do virov sredstevvsota kratkoročnih dolgov (skupaj s kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami)
——————————–
obveznosti do virov sredstev
leto 2007113.797106113.9031.616.7727,05%
leto 2006266.742266.7421.610.73316,56%
leto 2005145.716145.7161.383.83510,53%
dejavnosti 2007112.483.424649.342113.132.766246.882.02045,82%

Tudi ta kazalec je zelo podoben stopnji dolžniškosti financiranja ker podjetje nima dolgoročnih dolgov. Z vidika rizičnosti sicer velja, da kratkoročni viri niso stabilni viri, saj jih je treba vrniti prej kot v enem letu. Vidimo pa, da so podjetja v dejavnosti veliko bolj rizična kot je naše podjetje, saj predstavljajo kratkoročni viri kar 45% vseh obveznosti.

STOPNJA OSNOVNOSTI KAPITALA

osnovni kapitalakapitalosnovni kapital
——————————–
kapital
leto 20071.183.8821.502.86978,77%
leto 20061.183.8821.343.99188,09%
leto 20051.184.1981.238.11995,64%
dejavnosti 200732.822.93387.910.21837,34%

Osnovni kapital je tisti kapital, ki ga ima podjetje registriranega pri sodišču. Z leti pa se oblikujejoi tudi druge kategorije kapitala, tako da kazalnik ne pove prav veliko o podjetju.

KOEFICIENT DOLGOVNO-KAPITALSKEGA RAZMERJA

dolgovidolgoročne obveznostiskupajkapitaldolgovi
——————————–
kapital
leto 2007113.7970113.7971.502.8697,57%
leto 2006266.7420266.7421.343.99119,85%
leto 2005144.7160144.7161.238.11911,69%
dejavnosti 2007152.104.24239.620.818152.104.24287.910.218173,02%

Kazalnik se uporablja za oceno stopnjo zadolženosti. Če ima vrednost 1 pomeni, da so dolgovi podjetja enaki kapitalu. Iz našega primera vidimo, da dolgovi predstavljajo le majhen del kapitala. Pri konkurenci pa so dolgovi 1.73x večji kot je njihov kapital.

Scroll to Top