KRIZA V PODJETJU

UVOD
INSOLVENTNOST
LETNA POROČILA
SPREMEMBE STANJ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI PODJETJA V LETU 2011 GLEDE NA LETO 2010
SPOSOBNOST PODJETJA DA POPLAČA SVOJE OBVEZNOSTI
PRAVILO ROČNOSTI
KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV
DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV
STRUKTURA DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI GLEDE NA DOLGOROČNA SREDSTVA
PRIMERJAVA KRATKOROČNIH SREDSTEV Z KRATKOROČNIMI OBVEZNOSTMI
KAZALNIKI KRATKOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI
KAZALNIKI OBRAČANJA
RAZDELITEV POSLOVNEGA IZIDA, EBITDA, EBIT, EBT in E za leto 2011
KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
INSOLVENCA
SKLEP

UVOD

Podjetje MEBLO A + A Nova Gorica d.o.o. – v stečaju, je bilo nekdaj uspešno podjetje. Dejavnost podjetja je bila izdelava kovinskega pohištva in prometne signalizacije, kjer so imeli kar polovični tržni delež celotnega slovenskega tržišča. V letu 2010 se je podjetje znašlo v težavah, saj mu propadla gradbinca, Vegrad in SCT nista plačala terjatev. Posledica propada dveh največjih kupcev pa je bil tudi upad prihodkov, saj so so v letu 2010 le-ti znašali še vedno 4,5 mio evrov, v letu 2011 pa le še 2,2 mio evrov.

Druga dejavnost podjetja, izdelava kovinskega pohištva, je uspešna. Podjetje se poskuša reševati z prodajo kovinskega pohištva v Italijo in podjetju Ikea. Vendar pa imajo zaradi preteklega poslovanja težave z nabavo reprodukcijskega materiala. Potrebovali bi pomoč bank, vendar kreditov ne dobijo. V decembru 2011 so vložili predlog za prisilno poravnavo in upajo da bodo lahko poplačali polovico vseh dolgov v naslednjih petih letih. Očitno je bila prisilna poravnava neuspešna, saj se podjetje trenutno nahaja v stečaju


INSOLVENTNOST

V 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je insolventnost definirana kot položaj, ko dolžnik :

 • V daljšem obdobju ni sposoben poravnavati svojih zapadlih obveznosti – trajna nelikvidnost
  • Pravna oseba, podjetnik ali zasebnik :
   • Če za več kot dva meseca zamuja z plačilom ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20% vseh njegovih obveznosti iz letnih poročil zadnjega poslovnega leta.
   • Če za več kot tri mesece zamuja s plačilom plač do višine minimalne plače.
   • Če za več kot tri mesece zamuja s plačilom davkov in prispevkov od plač, razen če je bilo podjetju plačilo odloženo v skladu z Zakonom o davčnem postopku.
  • Če pa je potrošnik :
   • Če za več kot dva meseca zamuja z plačilom ene ali več obveznosti, ki v skupnem znesku presega trikratnik njegove plače oziroma drugih prejemkov, ki jih redno prejema v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev.
   • Če je nezaposlen: Za več kot dva meseca zamuja z plačilom obveznosti, ki presega 1.000€
 • Postane dolgoročno plačilno nesposoben :
  • Vrednost njegovega premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti. Pri kapitalski družbi je to družba, ki ima negativni kapital.
  • Pri kapitalski družbi: Če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

LETNA POROČILA

Podatki iz bilance stanja2011201020092008
SREDSTVA2.266.2063.818.7634.389.6013.998.513
A.DOLGOROČNA SREDSTVA1.484.5251.663.8571.816.4711.427.854
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve8.12316.32228.82239.922
1.Neopredmetena sredstva8.12316.32228.82239.922
2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve0000
II.Opredmetena osnovna sredstva1.476.4021.621.8481.753.8971.349.108
III.Naložbene nepremičnine0000
IV.Dolgoročne finančne naložbe0000
1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil0000
2.Dolgoročna posojila0000
V.Dolgoročne poslovne terjatve0000
VI.Odložene terjatve za davek025.68738.8240
B.KRATKOROČNA SREDSTVA680.0681.866.5542.573.1302.570.659
I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo0000
II.Zaloge397.191727.868669.559854.665
III.Kratkoročne finančne naložbe0000
1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil0000
2.Kratkoročna posojila0000
IV.Kratkoročne poslovne terjatve271.4661.137.3631.898.6511.561.077
V.Denarna sredstva11.4111.3234.920154.917
C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE101.613288.35200
Zabilančna sredstva2.275.0582.439.724538.043609.141
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV2.266.2063.818.7634.389.6013.998.513
A.KAPITAL-1.390.650389.7721.256.3231.184.332
I.Vpoklicani kapital459.022459.022459.022459.022
1.Osnovni kapital459.022459.022459.022459.022
2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)0000
II.Kapitalske rezerve0149.154149.154149.154
III.Rezerve iz dobička0198.440198.440198.440
IV.Presežek iz prevrednotenja0000
V.Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)-69.2500377.71672.098
VI.Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)-1.780.422-416.84471.991305.618
B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE177.221196.254234.394251.770
1.Rezervacije175.682193.177229.778245.616
2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve1.5393.0774.6166.154
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI221.0720300.0000
I.Dolgoročne finančne obveznosti00300.0000
II.Dolgoročne poslovne obveznosti221.072000
III.Odložene obveznosti za davek0000
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI3.245.8303.220.0042.587.4032.557.481
I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev0000
II.Kratkoročne finančne obveznosti1.480.7231.448.550784.770738.000
III.Kratkoročne poslovne obveznosti1.765.1071.771.4541.802.6331.819.481
D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE12.73312.73311.4814.930
Zabilančne obveznosti2.275.0582.439.724538.043609.141
Podatki iz izkaza poslovnega izida2011201020092008
1.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE2.281.1224.482.3626.134.7067.552.044
2.SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE-209.895170.585-89.098-276.474
3.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE0003.075
4.DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)50.321129.55330.98515.262
5.Stroški blaga, materiala in storitev1.478.0912.899.9553.873.0434.691.343
a)Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala1.048.6512.020.8433.075.2533.537.639
b)Stroški storitev429.440879.112797.7901.153.704
6.Stroški dela1.333.7031.819.5211.807.6201.909.648
a)Stroški plač971.3341.311.4101.312.0351.354.179
b)Stroški pokojninskih zavarovanj100.923141.573139.800144.296
c)Stroški drugih socialnih zavarovanj70.42398.21895.12398.178
č)Drugi stroški dela191.023268.320260.662312.995
7.Odpisi vrednosti749.006815.842235.521214.873
a)Amortizacija175.260189.289142.252124.021
b)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih0000
c)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih573.746626.55393.26990.852
8.Drugi poslovni odhodki19.71720.02213.78614.005
9.Finančni prihodki iz deležev0000
10.Finančni prihodki iz danih posojil0000
11.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev1.8187589449.624
12.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb0000
13.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti95.06072.63646.72153.849
14.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti47.16614.0439.99624.104
15.DRUGI PRIHODKI7328411887
16.DRUGI ODHODKI155.432842
17.DAVEK IZ DOBIČKA0013.79591.275
18.ODLOŽENI DAVKI25.6868.0665.071-299
19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)-1.780.422-866.55171.991305.618
20.POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU66,5480,318388,03
21.PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA-416.8440377.71672.098
22.ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV0000
23.ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA198.440000
a)zmanjšanje zakonskih rezerv198.440000
b)zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže0000
c)zmanjšanje statutarnih rezerv0000
č)zmanjšanje drugih rezerv iz dobička0000
24.POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA0000
a)povečanje zakonskih rezerv0000
b)povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže0000
c)povečanje statutarnih rezerv0000
č)povečanje drugih rezerv iz dobička0000
25.BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA-1.849.672-416.844449.707377.716

SPREMEMBE STANJ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI PODJETJA V LETU 2011 GLEDE NA LETO 2010

Pri hitrem pregledu postavk v računovodskih izkazih podjetja za zadnja štiri leta ugotovimo obsežen padec kratkoročnih sredstev podjetja. V letu 2008 so kratkoročna sredstva znašala 2,5 mio €, prav tako v letu 2009. V letu 2010 pa kratkoročna sredstva padejo na 1,8 mio € in v letu 2011 na 0,6 mio €.

Razlog za padec kratkoročnih sredstev je zmanjšanje zalog in sicer so znašale v letu 2011 0,4 mio €, v letu 2010 pa še vedno 0,7 mio €. Na padec kratkoročnih sredstev pa je veliko bolj vplival padec kratkoročnih poslovnih terjatev. Gre za zmanjšanje iz 1,5 mio € v letu 2008, na 1,8 mio € v letu 2009, na 1,1 mio € v letu 2010. V letu 2011 pa kratkoročne terjatve znašajo samo še 0,3 mio €. Kratkoročne poslovne terjatve so se zmanjšale zaradi bistveno zmanjšanih prihodkov, saj so ti v letu 2008 znašali 7,5 mio €, v letu 2009 6,1 mio €, v letu 2010 pa so že padli na 4,5 mio €. V letu 2011 pa so znašali samo še 2,3 mio €. Drugi razlog za padec kratkoročnih poslovnih terjatev je v slabitvah terjatev. Podjetje v letih 2008 do 2009 zaradi neplačil praktično ni oblikovalo odpisov terjatev. V letu 2010 pa so bili prisiljeni odpisati 0,6 mio € terjatev, v letu 2011 pa tudi 0,6 mio €.

Podjetju so se v letu 2010 bistveno povečale kratkoročne finančne obveznosti iz poslovanja. V letu 2008 in 2009 so znašale 0,7 mio € . V letu 2010 so se povečale na 1,4 mio € in ostale nespremenjene v letu 2011. Padec prihodkov in s tem povezane likvidnostne težave je podjetje skušalo reševati z najemanjem kratkoročnih kreditov. Kratkoročne poslovne obveznosti so ostale nespremenjene in sicer okoli 1,7 mio €.

V letu 2011 je podjetje najelo dolgoročni kredit v višini 0,2 mio €.

Podjetje je sicer zmanjšavalo stroške in sicer iz 4,6 mio € v letu 2008, na 3,8 mio € v letu 2009, potem na 2,8 mio € v letu 2010 in 1,4 mio € v letu 2011. Najbolj je zmanjšalo stroške materiala in stroške storitev. Na področju plač pa ni bilo tako uspešno. Število zaposlenih se je sicer od leta 2008 do leta 2011 znižalo iz 88 na 66, vendar so plače v letu 2011 še vedno znašale 1,3 mio €, v letu 2008 pa 1,9 mio €.

Posledica padca prihodkov je bila izguba, ki se je prvič pojavila v letu 2010 v višini 0,4 mio €. V letu 2011 pa je podjetje ugotovilo 1,8 mio € izgube. Podjetje je insolventno, saj so obveznosti podjetja bistveno večje od sredstev.

SPOSOBNOST PODJETJA DA POPLAČA SVOJE OBVEZNOSTI

2011201020092008
Sredstva2.266.2063.818.7634.389.6013.998.513
Rezervacije in dolgoročne PČR177.221196.254234.394251.770
Dolgoročne obveznosti221.0720300.0000
Kratkoročne obveznosti3.245.8303.220.0042.587.4032.557.481
Kratkoročne PČR12.73312.73311.4814.930
Obveznosti3.656.8563.428.9913.133.2782.814.181
Razlika Sredstva – obveznosti brez kapitala-1.390.650389.7721.256.3231.184.332

Podjetje v letu 2011 nikakor ni več sposobno poplačati svojih obveznosti, saj so vsa sredstva manjša od obveznosti za 1,4 mio €. To pa pomeni, da z prodajo vseh sredstev po knjigovodski vrednosti, ne morem poplačati vseh dolgov. V letu 2010 pa bi podjetje bilo sposobno poplačati vse svoje dolgove in še 0,4 mio € bi ostalo lastnikom.

PRAVILO ROČNOSTI

Pravilo ročnosti pravi, da je potrebno dolgoročna sredstva financirati z dolgoročnimi viri.

2011201020092008
Dolgoročna sredstva1.484.5251.663.8571.816.4711.427.854
Kapital-1.390.650389.7721.256.3231.184.332
Rezervacije in dolgoročne PČR177.221196.254234.394251.770
Dolgoročne obveznosti221.0720300.0000
Skupaj dolgoročne obveznosti-992.357586.0261.790.7171.436.102
Razlika2.476.8821.077.83125.754-8.248

Iz tabele je razvidno, da je podjetje leta 2008, do leta 2009 pa skoraj v celoti, financiralo svoja dolgoročna sredstva z dolgoročnimi viri. V letu 2010 pa je prvič ugotovilo izgubo in zato zmanjšalo kapital, kar je imelo za posledico, da dolgoročna sredstva ne more več pokrivati z dolgoročnimi viri. V letu 2011 je podjetje izkazalo negativni kapital, kar pomeni, da sredstva podjetja ne zadostujejo za pokrivanje vseh obveznosti.

KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV

Kapitalska pokritost dolgorolčnih sredstev je kazalnik, ki pove v kolikšnem deležu so dolgoročna sredstva financirana z kapitalom. Izračuna se kot razmerje kapital / dolgoročna sredstva

2011201020092008
Dolgoročna sredstva1.484.5251.663.8571.816.4711.427.854
Kapital-1.390.650389.7721.256.3231.184.332
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev-0,940,230,690,83

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev je bila v letu 0,83, kar pomeni, da je podjetje financiralo svoja dolgoročna sredstva skoraj v celoti s kapitalom. V letu 2009 se je ta koeficient poslabšal na 0,69. V letu 2010 se je kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev bistveno poslabšala.

DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV

2011201020092008
Dolgoročna sredstva1.484.5251.663.8571.816.4711.427.854
Kapital-1.390.650389.7721.256.3231.184.332
Dolgoročni dolgovi221.0720300.0000
Dolgoročne PČR177.221196.254234.394251.770
Skupaj-992.357586.0261.790.7171.436.102
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev0,711,501,431,21

Izračuna se kot koeficient (kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne PČR ) / dolgoročna sredstva. Če je kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev pod 1, govorimo o podkapitaliziranosti in pomeni, da podjetje dolgoročnih sredstev ne financira z dolgoročnimi viri.

STRUKTURA DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI GLEDE NA DOLGOROČNA SREDSTVA

2011201020092008
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve8.12316.32228.82239.922
II. Opredmetena osnovna sredstva1.476.4021.621.8481.753.8971.349.108
Skupaj dolgoročna sredstva1.484.5251.638.1701.782.7191.389.030
A. KAPITAL-1.390.650389.7721.256.3231.184.332
I. Vpoklicani kapital459.022459.022459.022459.022
II. Kapitalske rezerve0149.154149.154149.154
III. Rezerve iz dobička0198.440198.440198.440
IV. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)-69.2500377.71672.098
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)-1.780.422-416.84471.991305.618
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE177.221196.254234.394251.770
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI221.0720300.0000
Skupaj dolgoročne obveznosti-992.357586.0261.790.7171.436.102

Dolgoročna sredstva podjetja sestavljajo v glavnem opredmetena osnovna sredstva, ki predstavljajo 99% vseh dolgoročnih sredstev. Po obdobjih se ta delež bistveno ne spreminja. V letu 2009 podjetje financira dolgoročna sredstva z dolgoročnimi viri in sicer 70% z kapitalom, 13% z rezervacijami in dolgoročnimi PČR, prestalih 17% pa z dolgoročnimi dolgovi. V letu 2011 se struktura dolgoročnih obveznosti bistveno spremeni zaradi ugotovljenih izgub v leti 2010 in 2011. Kapital postane negativen, kar pomeni, da podjetje so vse obveznosti podjetja večje kot so vsa sredstva podjetja.

PRIMERJAVA KRATKOROČNIH SREDSTEV Z KRATKOROČNIMI OBVEZNOSTMI

2011201020092008
Kratkoročna sredstva781.6812.154.9062.573.1302.570.659
Kratkoročne obveznosti3.258.5633.232.7372.598.8842.562.411
Kratkoročni koeficient0,240,670,991,00

Za primerjavo kratkoročnih sredstev z kratkoročnimi obveznostmi uporabimo kratkoročni koeficient oziroma koeficient kratkoročne pokritosti obveznosti, ki ga izračunamo tako, da kratkoročna sredstva delimo z kratkoročnimi obveznostmi. Ugotovimo, da je podjetje v leti 2008 in 2009 imelo na voljo dovolj kratkoročnih sredstev za poplačilo kratkoročnih obveznosti, saj je koeficient znašal 1 in 0,99. V letu 2010 pa se ta koeficient bistveno poslabša in sicer znaša 0,67, v letu 2011 pade na samo 0,24. Podjetje nima več kratkoročnih sredstev za pokrivanja kratkoročnih obveznosti in rezultat je nelikvidnost.

KAZALNIKI KRATKOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI

Izračunajmo še koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

2011201020092008
Likvidna sredstva11.4111.3234.920154.917
Kratkoročne poslovne terjatve271.4661.137.3631.898.6511.561.077
Skupaj282.8771.138.6861.903.5711.715.994
Kratkoročne obveznosti3.245.8303.220.0042.587.4032.557.481
Pospešeni koeficient0,090,350,740,67

Tudi ta kazalnik podobno kot kratkoročni koeficient pove isto. Podjetje v letu 2011 enostavo nima več likvidnih sredstev, niti terjatev za poplačilo kratkoročnih obveznosti.

Izračunajmo še koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja

2011201020092008
Terjatve do kupcev271.4661.137.3631.898.6511.561.077
Obveznosti do dobaviteljev1.765.1071.771.4541.802.6331.819.481
Koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja0,150,641,050,86

In tudi koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja pove isto. Leta 2009 je podjetje še pokrivalo obveznosti do dobaviteljev z terjatvami do kupcev. Potem pa se je koeficient v letu 2010 poslabšal in v letu 2011 podjetje s terjatvami do kupcev nikakor ne more več pokrivati obveznosti do dobaviteljev.

KAZALNIKI OBRAČANJA

Koeficient obračanja osnovnih sredstev

2011201020092008
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve8.12316.32228.82239.922
II. Opredmetena osnovna sredstva1.476.4021.621.8481.753.8971.349.108
Skupaj1.484.5251.638.1701.782.7191.389.030
Povprečno stanje1.561.3481.710.4451.585.875
Amortizacija175.260189.289142.252124.021
Koeficient obračanja osnovnih sredstev0,110,110,09

Koeficient obračanja osnovnih sredstev je vsa leta približno enak. V zadnjih dveh letih je 0,11, kar pomeni, da se bodo osnovna sredstva nadomestila v (1/0,11) 9 letih.

2011201020092008
Zaloga materiala – po nabavni ceni397.191727.868669.559854.665
Povrečna zaloga materiala – po nabavnih cenah562.530698.714762.112
Porabljeni material – po nabavni ceni1.048.6512.020.8433.075.2533.537.639
Koeficient obračanja zalog materiala234
Dnevni vezave zalog19612690

Koeficient obračanja zalog materiala

Dnevi vezave zalog materiala se iz leta podaljšujejo. Podjetje je sicer nekoliko znižalo zalogo materiala, vendar pa so se bistveno bolj znižali stroški porabljenega materiala, kar kaže na upad naročil.

Dnevi vezave terjatev do kupcev

2011201020092008
Terjatve do kupcev271.4661.137.3631.898.6511.561.077
Povprečne terjatve do kupcev704.4151.518.0071.729.864
Čisti prihodki od prodaje2.281.1224.482.3626.134.7067.552.044
Dnevi vezave povprečnih terjatev do kupcev113124103
Dnevi vezave terjatev do kupcev43,4492,62112,9775,45

Dnevi vezave povprečnih terjatev do kupcev se po letih nekoliko zmanjšujejo. Če pa izračunamo dneve vezave terjatev ob koncu leta, pa dnevi vezave terjatev po letih padajo. To pa pomeni, da samo neplačevanje kupcev ne more biti razlog za tažave podjetja.

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev

2011201020092008
Obveznosti do dobaviteljev1.765.1071.771.4541.802.6331.819.481
Povprečne kratkoročne obveznosti do dobaviteljev1.768.2811.787.0441.811.057909.741
Stroški blaga, materiala in storitev1.478.0912.899.9553.873.0434.691.343
Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev43722517171

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev nam pove, da se število dni vezave obveznosti do dobaviteljev podaljšuje. V letu 2008 je znašala 71 dni, v letu 2011 pa že 437 dni. Očitno je, da ima podjetje težave z likvidnostjo.

RAZDELITEV POSLOVNEGA IZIDA

Leto 2011

PoslovanjeFinanciranjeDrugoSkupajTaxSkupaj
EBITIIZRDEBTTE
Prihodki2.121.5481.818732.123.4392.123.439
Odhodki3.580.517142.226155.4323.878.17525.6863.903.861
Razlika-1.458.969-140.408-155.359-1.754.736-25.686-1.780.422
Amortizacija – D175.260
Odpisi – A573.746
EBIT + DA-709.963

Podjetje je v letu 2011 realiziralo izgubo iz poslovanja – EBIT, financiranja – I in izrednosti – IZRD.. Prav tako je realiziralo izgubo iz poslovanja brez amortizacije in odpisov – EBIT+DA.

Poslovni izid po letih

2011201020092008
Kosmati donos2.121.5484.782.5006.076.5937.293.907
EBIT-1.458.969-772.840146.623464.038
EBIT+DA-709.96343.002382.144678.911
I-140.408-85.921-55.773-68.329
IZRD-155.3592767 885
EBT-1.754.736-858.48590.857396.594
T-25.686-8.066-18.866-90.976
E-1.780.422-866.55171.991305.618

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

2011201020092008
Prihodki2.123.4394.783.5426.077.5487.304.418
Odhodki3.903.8615.650.0936.005.5576.998.800
Koeficient celotne gospodarnosti0,540,851,011,04

2011201020092008
Poslovni prihodki2.121.5484.782.5006.076.5937.293.907
Poslovni odhodki3.580.5175.555.3405.929.9706.829.869
Koeficient gospodarnosti poslovanja0,590,861,021,07

2011201020092008
Čisti dobiček-1.780.422-866.55171.991305.618
Prihodki2.123.4394.783.5426.077.5487.304.418
Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov-0,84-0,180,010,04

2011201020092008
Poslovni dobiček-1.458.969-772.840146.623464.038
Poslovni prihodki2.121.5484.782.5006.076.5937.293.907
Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov-0,69-0,160,020,06

V letu 2008 je koeficient celotne gospodarnosti 1,04 in koeficient gospodarnosti poslovanja 1,07. V letu 2009 koeficient celotne gospodarnosti pade na 1,01 koeficient gospodarnosti poslovanja pa na 1,02, vendar sta še večja od 1, kar pomeni, da so prihodki večji od odhodkov. V letu 2010 oba koeficienta padeta pod 1, to pa pomeni, da so odhodki že večji od prihodkov.

Podobno se dogaja s stopnjo čiste dobičkovnosti prihodkov in stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov. V letu 2008 in 2009 podjetje še dosega dobiček. V letu 2010 in 2011 pa dobička ni več.

2011201020092008
Stroški dela1.333.7031.819.5211.807.6201.909.648
Poslovni prihodki2.121.5484.782.5006.076.5937.293.907
Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov0,630,380,300,26
2011201020092008
Stroški material in storitev1.478.0912.899.9553.873.0434.691.343
Poslovni prihodki2.121.5484.782.5006.076.5937.293.907
Stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov0,700,610,640,64

Stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov je od leta 2008 do 2011 ostala približno enaka. To pomeni, da je podjetje z upadanjem poslovnih prihodkov, sorazmerno zniževalo tudi stroške materiala in storitev.

Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov pa se je od leta 2008 do leta 2011 povečevala, kar pomeni, da so se stroški dela z upadom prihodkov niso sorazmerno zniževali.

INSOLVENCA

Podjetje je dolgoročno plačilno nesposobno, saj njegove obveznosti presegajo sredstva podjetja.

SKLEP

Vsekakor je največja težava podjetja v preveliki navezanosti na dva kupca. S propadom teh dveh kupcev, so se za podjetje pričele težave, ki jih v kratkem času, ki ga je imelo na voljo, ni bilo sposobno premostiti. Kljub upadu prihodkov podjetja in slabitvam terjatev, ima podjetje v letu 2011 še vedno kar solidne prihodke iz naslova izvoza kovinskega pohištva. V letu 2010, ko se je kriza pričela, ni pravočasno in pravilno ukrepalo, saj stroškov, še posebno plač, ni prilagodilo zmanjšanim prihodkom. Tako je realiziralo izgubo, nastalo situacijo pa je reševalo z najemanjem kratkoročnih kreditov. Rezultat je stečaj podjetja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top