OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – RAZKRITJA

Pojasnilo Tomas sporta

Priložen je izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev, tako so pojasnjene nabavne vrednosti, nabrani popravki vrednosti. Podlage za merjenje so pojasnjene. Poročilo navaja da so vse nepremičnine bremen prosta in da ni finančnih obvez. Pojasni tudi kakšne so računovodske usmeriteve uporabljene pri ocenjevanju stroškov razgradnje, odstranitve in obnove prostora, v katerem so opredmetena osnovna sredstva.

RAZKRITJA ZA POSAMEZNE KATEGORIJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

PODLAGE ZA MERJENJE

Podlage za merjenje, uporabljene pri ugotavljanju nabavne vrednosti

MRS (a) podlage za merjenje, uporabljene pri ugotavljanju kosmate knjigovodske vrednosti,

NABAVNA VREDNOST IN NABRANA AMORTIZACIJA

b) nabavne vrednosti oziroma prevrednotene nabavne vrednosti, nabranega amortizacijskega popravka vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve na začetku in koncu obračunskega obdobja ter MRS (d) kosmato knjigovodsko vrednost in nabrano amortizacijo (povezano z nabranimi izgubami zaradi oslabitve) na začetku in na koncu obdobja, ter

SPREMEMBA KNJIGOVODSKE VREDNOSTI OB ZAČETKU IN KONCU OBDOBJA

Sprememb knjigovodske vrednosti od začetka do konca obračunskega obdobja (zaradi pridobitev, prekvalifikacij, odtujitev, amortizacije, prevrednotenja).

UPORABLJENE METODE AMORTIZIRANJA

Uporabljene metode amortiziranja

DOBA KORISTNOSTI ALI UPORABLJENE STOPNJE AMORTZIRANJE

Dobo koristnosti ali uporabljene stopnje amortiziranja,

PRILAGAJANJE KNJIGOVODSKE VREDNOSTI NA ZAČETKU IN NA KONCU OBDOBJA, KI KAŽE:

NABAVE
SREDSTVA, NAMENJENA ZA PRODAJO ALI VKLJUČENA V SKUPINO ZA ODTUJITEV

(ii) sredstva, namenjena za prodajo ali vključena v skupino za odtujitev, ki je namenjena za prodajo v skladu z MSRP 5 ter druge odtujitve,

PRIDOBITVE S POSLOVNIM ZDRUŽEVANJEM

(iii) pridobitve s poslovnim združevanjem,

POVEČANJE IN ZMANJŠANJA KI IZHAJAJO IZ PREVREDNOTENJA

(iv) morebitna povečanja ali zmanjšanja, ki izhajajo iz prevrednotenj po 31., 39. in 40. členu ter iz izgub zaradi oslabitve, pripoznanih ali odpravljenih neposredno v lastniškem kapitalu po MRS 36,

IZGUBE ZARADI OSLABITVE PRIPOZNANE V POSLOVNEM IZIDU

(v) izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu v skladu z MRS 36,

IZGUBE ZARADI OSLABITVE ODPRAVLJENE V POSLOVNEM IZIDU

(vi) izgube zaradi oslabitve, odpravljene v poslovnem izidu v skladu z MRS 36,

AMORTIZACIJA

(vii) amortizacijo,

Izbira metode amortiziranja in ocena dobe koristnosti sredstev sta stvar presoje. Zato razkritje sprejetih metod in ocenjenih dob koristnosti ali amortizacijskih stopenj dá uporabnikom računovodskih izkazov informacije, ki jim omogočijo pregledati usmeritve, ki jih je izbralo ravnateljstvo, in jim olajšajo primerjave z drugimi podjetji.

Zaradi podobnih razlogov je treba razkriti tudi: (a) amortizacijo v obdobju, ki je pripoznana bodisi v poslovnem izidu bodisi kot del nabavne vrednosti drugih sredstev, ter (b) akumulirano amortizacijo ob izteku obdobja.

TEČAJNA RAZLIKA

(viii) čisto tečajno razliko, ki izhaja iz prevedbe računovodskih izkazov iz funkcijske tuje valute v drugo predstavitveno valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v predstavitveno valuto poročajočega podjetja, ter

RAZKRITJA V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

OBSTOJ IN ZNESEK PRAVNIH OMEJITEV

a) obstoj in znesek pravnih omejitev ter opredmetena osnovna sredstva, zastavljena kot jamstvo za dolgove;

RAČUNOVODSKE USMERITVE

b) računovodske usmeritve, uporabljene pri ocenjevanju stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve prostora, v katerem so opredmetena osnovna sredstva;

ZNESEK STROŠKOV GRADITVE

c) znesek stroškov graditve in izdelave opredmetenih osnovnih sredstev ter

ZNESEK FINANČNIH OBVEZ ZA PRIDOBITEV

č) znesek finančnih obvez za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

VIŠINA NADOMESTIL IZ POSLOVNEGA IZIDA, PLAČANIH S STRANI TRETJIH STRANK

(d) če ni že posebej razkrito v obrazcu izkaza poslovnega izida, višino nadomestil iz poslovnega izida, plačanih s strani tretjih strank za opredmetena osnovna sredstva, ki so bila oslabljena, izgubljena ali opuščena.

SPREMEMBA RAČUNOVODSKE OCENE

MODEL PREVREDNOTENJA

a) dan, na katerega je bilo opravljeno prevrednotenje; (a) dejanski datum prevrednotenja, b) podlaga, uporabljena pri prevrednotovanju; metode in pomembne domneve, uporabljene pri določanju poštenih vrednosti sredstev, c) datum predzadnjega prevrednotenja; č) sodelovanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; (b) ali jesodeloval neodvisen ocenjevalec vrednosti, d) knjigovodska vrednost, ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednoteno sredstvo izkazovalo po modelu nabavne vrednosti. (f) prevrednotovalni presežek, ki kaže spremembo v obdobju, in vsako omejitev razdelitve salda delničarjem. kako so se poštene vrednosti sredstev merile neposredno na podlagi danih cen na delujočem trgu ali nedavnih tržnih poslov pod normalnimi pogoji, ki veljajo za premišljene transakcije, ali določile z uporabo drugih tehnik ocenjevanja vrednosti,

DODATNA RAZKRITJA

(a) knjigovodska vrednost začasno neizrabljenih opredmetenih osnovnih sredstev, (b) kosmata knjigovodska vrednost vsakega v celoti amortiziranega opredmetenega osnovnega sredstva, ki se še uporablja, (c) knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila izločena iz uporabe in niso razvrščena med sredstva za prodajo v skladu z MSRP 5, ter (d) če se uporablja model nabavne vrednosti, poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, če je ta bistveno drugačna od knjigovodske vrednosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top