PROSTOVOLJNA RAZKRITJA

INTERESNE SKUPINE

Vse večja tekmovalnost in tehnološki napredek, povzročata velike spremembe v poslovanju. Da bi podjetja v takšnem okolju preživela, morajo imeti posamezniki in skupine posameznikov, ki sprejemajo odločitve oz. nanje te odločitve vplivajo, kvalitetne in ažurne informacije. Interesne skupine so lahko lastniki, zaposleni, kupci, dobavitelji, posojilodajalci, država, družbeno okolje itd. Interesne skupine so lahko notranje, npr. vodstvo in zaposleni ali zunanje, npr. lastniki, kupci, dobavitelji, posojilodajalci in država. Lahko so vplivne ali nevplivne. Lahko so aktivne ali pasivne

Postavlja se vprašanje, katere informacije nameniti interesnim skupinam, saj brez ustreznih informacij ne morejo sprejemati pravilnih odločitev. Na splošno lahko rečemo, da potrebujejo makrogospodarske podatke, podatke o panogi in podobno. Najpogosteje pa interesne skupine zanimajo informacije o preteklem poslovanju, trenutnem položajo in o prihodnjem poslovanju podjetja.

Najpogosteje se interesne skupine srečujejo z informacijami, ki jih pridobijo iz računovodskih izkazov. Te informacije pa ne dajejo neposrednih odgovorov na tista vprašanja, ki jih zanimajo. Naložbenike zanima ali bodo dobili dividende. Posojilodajalce zanima ali bodo dobili vrnjena posojila in obresti. Zaposlene zanima varnost zaposlitve in morebitna povišanja plač. Dobavitelje zanima ali bodo njihovi računi plačani. In kupce zanima ali bodo dobili naročene storitve oz. proizvode. Tradicionalni računovodski izkazi, ki temeljijo na izvirnih stroških, ponujajo le malo odgovorov na ta vprašanja, zato je potrebno računovodske izkaze še dodatno pojasnjevati.

PODROČJA POJASNJEVANJA

Področja ki zanimajo uporabnike računovodskih izkazov so v splošnem naslednja :

 • Gospodarsko okolje : Lahko ovira aktivnost podjetja ali pa ga spodbuja. Splošnih razmer v gospodarstvu pri ocenjevanju podjatja ne smemo zanemariti, prav tako razmer v panogi v kateri posluje. Upoštevati je treba tudi delovanje konkurence.
 • Donosnost : Ali je dobiček podjetja primerno visok glede na vire? Ali ga je mogoče v prihodne povečati oz. ohraniti? Da bi lahko pripravili takšno oceno moramo upoštevati veliko dejavnikov, kot so ocena virov, prispevki za kritje, dodana vrednost na zaposlenega itd.
 • Solventnost : Gre za vprašanje ali bo podjetje na dolgi rok sposobno plačevat svoje obveznosti. Analizirati je potrebno razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, učinkovitost s katero podjetje upravlja z obratnimi sredstvi in oceniti kako podjetje upravlja delnice, kako ravna z dobavitelji in upniki.
 • Rast : Podjetje brez rasti ne more preživeti. Zato je potrebno pregledati preteklo rast in oceniti možnosti rasti v prihodnje.
 • Financiranje : Ali ima podjetje dostop do dovolj velikega obsega virov financiranja in ali so pravilno sestavljeni.
 • Naložbe : Lastniki želijo vedeti kako podjetje upravlja njihovo naložbo. Ali bo redno izplačevalo in povečevalo dividende? Kako kapitalski trgi ocenjujejo podjetje?

MODEL POSLOVNEGA POROČANJA

Informacije za zunanje uporabnike lahko združimo v naslednje skupine, ki se skladajo z točkami Jenkinsonovega modela poslovnega poročanja, ki je nastal leta 1996 v okviru ameriškega inštituta pooblaščenih računovodij (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) :

RAČUNOVODSKI IN NERAČUNOVODSKI PODATKI

Gre za dve vrsti podatkov in sicer računovodski podatki z razkritji in podatki o poslovanju.

Računovodski podatki so osnova poslovnega poročanja. So javnosti dostopni in so v standardizirani obliki. Sestavljeni so iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida in izkaza gibanja kapitala. Prikazujejo računovodsko sliko podjetja na določen dan in v določenem obdobju. Računovodski izkazi pomembno vplivajo na odločitve interesnih skupin, saj večina naložbenih odločitev, odločitev komu posoditi denar, prodati ali ne, nakupih vrednostnih papirjev, temeljijo na računovodskih podatkih. Računovodski podatki so torej uporabni in jih ni mogoče nadomestiti z nobenimi drugimi informacijami. Ker so standardizirani, lahko podjetje primerjamo z drugimi podjetji in panogo.

Podatki o poslovanju pa so statistika o aktivnostih podjetja in ne vsebujejo računovodskih informacij. Zapisani so v valuti, enotah proizvodov, številu zaposlenih ali enotah časa. Merila o poslovanju so podatki o ključnih procesih v podjetju. Nanašajo se na kakovost proizvodov in storitev, čas ki je potreben za izvajanje posameznih aktivnosti, čas za razvoj novega proizvoda itd. Praksa je pokazala, da večina uporabnikov računovodskih informacij preučuje podjetje v poslovnem smislu , t.j. v številu prodanih proizvodov, številu zaposlenih, porabi določenih dejavnikov.

POSLOVODSKA ANALIZA RAČUNOVODSKIH IN NERAČUNOVODSKIH PODATKOV

Poslovodska analiza je pomembna za uporabnike, saj prek te analize lahko razumejo vzroke za spremembo računovodskih podatkov. Poslovodstvo najbolje pozna podjetje in analizira podatke z namenom upravljanja podjetja.

Ima dva vidika. Prvi se nanaša na ugotavljanje vzrokov za spremembe v računovodskih in poslovnih podatkih.Torej uporabniki želijo razumeti vzroke za spremembe na trgu, v produktivnosti, stroških, likvidnosti itd. Drugi vidik se nanaša na ključne smeri poslovanja in na razpravo o preteklem poslovanju.

INFORMACIJE O PRIHODNJEM POSLOVANJU

Uporabnike zanimajo predvsem informacije o načrtih poslovodstva za prihodnost in o prihodnjih priložnostih in tveganjih. Tveganja izhajajo predvsem iz sprememb v panogi, sprememb v pogajalski moči v pogajanjih s kupci in dobavitelji, sprememb pri konkurenci. Zunanji uporabniki lahko pridejo do teh informacij tudi iz drugih virov, vendar je poslovodstvo najbolj kompetentno za dajanje tovrstnih informacij. Informacije poslovodstva o prihodnjem poslovanju pa omogoča tudi razumeti v katero smer poslovodstvo vodi podjetje.

INFORMACIJE O POSLOVODSTVU IN DELNIČARJIH PODJETJA

Uporabniki potrebujejo predvsem naslednje informacije o poslovodstvu :

 • Identiteta in ozadje.
 • Vrsta in količina vrednostnih papirjev, ki jih ima najvišja raven poslovodstva.
 • Lastniška sestava. Pomembnejši večji lastniki.
 • Transakcije in odnosi med glavnimi delničarji, najvišjo ravnjo in drugimi ravnmi poslovodstva.

OZADJE O POSLOVANJU PODJETJA

Interesne skupine lahko informacije o ozadju poslovanja podjetja razberejo iz naslednjih dejavnikov :

 • Cilji in strategija : Omogoča, da razumejo splošne cilje in strategijo, ki jo uporablja poslovodstvo, da bi podjetje te cilje doseglo.
 • Področje in opis poslovanja : Razumejo obseg in naravo poslovanja, kar je podlaga za analizo.

Interesne skupine imajo največjo potrebo po informacijah, ki so večinoma povezane z računovodskimi izkazi in sicer so to :

 • Razkritja računovodskih izkazov.
 • Nenavadne, izjemne in redke transakcije, posli in dogodki.
 • Razkritja pred uskopinjevanjem.
 • Računovodenje neopredmetenih sredstev, zlasti dobro ime.
 • Merjenje tvaganj.
 • Poročanje po posameznih odsekih podjetja.
 • Zunajbilančni finančni posli.
 • Računovodenje najemnin.
 • Razkritja inovativnih finančnih instrumentov.

PROSTOVOLJNA RAZKRITJA V LETNEM POROČILU

Nanašajo se na razkritja, ki so zunaj računovodskih izkazov, ne zahtevajo jih računovodski standardi, zakoni ali druga pravila. Vsako podjetje se samo odloči, katera razkritja so primerna zanj. Ravnajo se pa v glavnem po pravilih SEC (securities and exchange commission – ameriška državna komisija za vrednostne papirje in borze) .

Podjetja, ki se odločijo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih razlikovati po preglednosti informacij in tako naložbenikom pomagajo bolje razumeti :

 • Strategijo podjetja in informacije o priložnostih in tveganjih.
 • Dejavnike uspeha pomembne za prihodnost podjetja.
 • Tekmovalno okolje v katerem podjetje posluje.
 • Korake ki jih podjetje uresničuje, da bi si zagotovilo dobre rezultate.

Ključni dejavniki ki vplivajo na dobro poročilo :

 • Strategija podjetja naj bo zapisana že v poročilu vodstva.
 • Tekste naj pišejo usposobljeni tekstopisci in uredniki.
 • Osebna obravana pisanja.
 • Poročilo naj izobražuje in prepričuje delničarje.
 • Primerno grafično oblikovanje.

Pravila pri pripravi letnega poročila

 • Odgovorna naj bo ena osebe.
 • Poročilo vodstva naj bo v začetku poročila, napisano naj bo osebno, neposredno s predvidevanji o prihodnosti.
 • Zgledujmo se po boljših poročilih in bodimo boljši od njih.
 • Izogibajmo se prevaram zlasti v grafih, besedilu in tabelah
 • Kazalo, povzetek vsebin, vizija in poudarki naj bodo v začetku.
 • Poslovno poročilo naj potrdi tisto, kar piše v poročilu vodstva.
 • Pišimo tako, kot bi nam bil bralec enak v intiligenci.

Razlikujemo štiri vrste poročil in sicer glede na poudarke v njem ki so na :

 • Proizvodih podjetja.
 • Finančnem poslovanju.
 • Prednostih za kupce.
 • Zmožnostih zaposlenih.

Pravila kako pripraviti letno poročilo ni, vendar pa zmožnost izplačevanja dividend ali plačilna sposobnost zbudi pozornost. Pri pripravi letnega poročili pa se običajno vprašamo. Zakaj bi nekdo imel delnice našega podjetja? Možni odgovori so :

 • Ker proizvajamo dobre proizvode : Poudarek je torej na proizvodih in tako poročilo pripravijo podjetja iz proizvodnje dejavnosti. Poudarja se kakovost proizvoda, da bi obdržali zveste delničarje. Tako poročilo pripravijo tudi podjetja, ki poudarjajo blagovno znamko
 • Ker izplačujemo dividende : Poudarek je na finančnem poslovanju. Podjetja, ki pripravljajo tovrstna poročila so večinoma z finančnega področja.
 • Ker lahko obdržimo kupce : Poudarek je na prednostih za kupce. Podjetja, ki poudarjajo prednosti za kupca so podjetja, ki so povezana z ključnimi kupci, ali pa so vezani npr. na modo. Torej podjetja iz prodaje na drobno, farmacije in podobno. Poročila vsebujejo dobre fotografije in design.
 • Ker smo dobro usposobljeni : Poudarek na zmožnostih zaposlenih. Takšna poročila pripravljajo podjetja iz sveta farmacije, programske opreme, informacijskih tehnologij, bančništva in zavarovalništva. Poudarjajo visoko kakovostno osebje, z veliko znanja.

Značilnosti kakovostnih letnih poročil :

 • Časovno obdobje : Nanaša se na do pet let v preteklost oz. petletni načrt.
 • Zaupanje : Podjetje mora znati upravljati okolje in ravnati prav v času težav.
 • Osebnost : Bralec mora dobiti občutek da podjetje vodijo resnični ljudje. K identiteti pripomorejo slike vodilnih, ki naj bodo čimbolj naravne in pa tudi zaposlenih.
 • Preglednost : Je tekmovalna prednost podjetij, saj pokažejo da se nimajo česa bati, če delničarjem razkrijemo bistvo uspeha.
 • Verodostojnost : Zagotovimo jo z dovolj podatki in dokazi, da jo lahko podpremo. Bistveno se poveča, če vključimo poleg preteklih podatkov, tudi podatke o načrtih za prihodnost.
 • Profesionalnost : Pomembna znanja in veščine naj bodo jasno sporočilo podjetja.

Vsako podjetje je edinstveno in nemogoče je vnaprej predpisati kakšna bi morala biti razkritja. Vodstvo mora samo določiti vidike, ki so pomembni za uspeh podjetja.

Prostovoljna razkritja ne pomenijo samo dobre novice, ampak tudi razočaranja. In prav slabe novice povečujejo verodostojnost razkritij. Vodstvo mora dobro preučiti ali razkritja o prihodnjem poslovanju oz. načrtih, strategiji in druge informacije pomenijo povečanje tekmovalne prednosti, ali pa pomenijo izgubo tekmovalne prednosti v primerjavi z dobavitelji oz. kupci. in konkurenco, ker bi jim tako razkrili določene informacije, ki so poslovna skrivnost.

Izboljšanje prostovoljnih razkritij pomeni bolj učinkovito prerazporeditev kapitala in znižanje njegovih povprečnih stroškov. S tem ko eno podjete ponudi določena prostovoljna razkritja, ki jih želijo imeti interesne skupine, to povzroči, da mu morajo druga podjetja slediti.

SPLOŠNA PROSTOVOLJNA RAZKRITJA V LETNEM POROČILU

Predstavljamo glavne vsebine splošnih prostovoljnih razkritij v letnem poročilu, ki niso obvezna razkritja po ZGD ali SRS.

UVODNI DEL POROČILA VSEBUJE :

 • Povzetek s finančnimi poudarki : Bralec se na hitro seznani z vsebino letnega poročila. Finančne podatke na kratko predstavimo z besedmi, številkami in grafi. Priporočljivo je, da se nanašajo vsaj na tri do pet preteklih let. Dobro je opisati tudi načrte za prihodnost. Najbolj značilni finančni podatki so : čisti prihodki od prodaje, čisti dobiček, obratni kapital, sredstva, dolgoročne obveznosti, kapital, denarni tok iz poslovanja, knjigovodska vrednost delnice, dividenda na delnico, tržna cena delnice, število zaposlenih, donosnost kapitala, tržni delež in podobno
 • Kazalo
 • Uvodna predstavitev podjetja :
  • Prikaz osnovnih podatkov podjetja, sedež, email, pošta, dejavnost, število zaposlenih, matična številka, trr, kontaktne osebe in drugo.
  • Lahko se vključi tudi zgodovinski pregled poslovanja po letih, glavni mejniki v preteklem poslovanju.
  • Temeljna sporočila poslanstva in vizije, ter cilje tako kratkoročne kot dolgoročne.
  • Opis kako uspešno s svojimi proizvodi in storitvami zadovoljujemo potrebe domačega kot tudi tujega trga. Opišemo lahko :
   • Vpliv na naravno, kulturno, tehnološko in gospodarsko okolje.
   • Izjemne dogodke kot so naravne nesreče, slabo letino, vojne, ki so vplivali na poslovanje in kako so ti dogodki vplivali na poslovanje.
   • Uvajanje novih strojev, vstop na nove trge, spremembe v vodstvu
 • Poročilo predsednika uprave : Strnjeno prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu. Vsebuje lahko, vse kar želi predsednik uprave. Običajno je napisano v obliki pisma naslovljeno na delničarje. Ker je poročilo na splošno polno številk, v tem delu uporabimo kar se da malo številk. Mora biti kratko, do tri strani, jedrnato in napisano prijazno. Vsaka informacija ki jo poda predsednik uprave, mora biti pojasnjena tudi v nadaljevanju poročila. Glavni poudarki v poročilu so predvsem na :
  • Glavne značilnosti poslovanja v preteklem letu, komentar poslovnih izidov.
  • Jasen pregled razvoja med letom in stanje na koncu leta.
  • Informacije o vplivnih gospodarskih gibanjih.
  • Informacije o zadovoljstvu zaposlenih.
  • Informacije o raziskovalno razvojni dejavnosti.
  • Informacije o spremembah lastniških deležev.
  • Komentar gibanja vrednosti delnic.
  • Informacije o strateških povezavah.
  • Informacije o pogojih konkuriraja in primerjava s panogo.
  • Komentar uporabe dobička po ZGD.
  • Politika dividend.
 • Poročilo predsednika nadzornega sveta : Preveriti mora sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preverit vse podlage uporabljene za izdelavo letnega poročila. Nadzorni svet mora sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem mora pojasniti :
  • Kako in v kolikšnem obsegu je preverjal vodenje podjetja med letom.
  • Stališče do revizijskega poročila.
  • Zapisati pripombe po preverjanju letnega poročila.
  • Ali letno poročilo potrjuje ali ga ne potrjuje.
  • Če potrdi letno poročilo je to sprejeto, skupščina pa je z njim seznanjena. Nodzorni svet mora svoje poročilo izročit upravi. Če ga ne, se določi dodatni rok za predložitev. Če tudi v tem roku ni poročila, se šteje da letno poročilo ni sprejeto.

SPLOŠNI DEL PROSTOVOLJNIH RAZKRITIJ

Splošni del prostovoljnih razkritij v poslovnem poročilu je sestavljeno iz naslednjih točk :

 • Gospodarska gibanja : Pojasnimo gibanja v gospodarskem okolju ki so vplivala na poslovanje podjetja. Torej vpliv inflacije, rast BDP, spremembe zakonodaje, gibanje obrestnih mer, vremenskih in sezonskih vplivov, kupna moč, obdavčenje in podobno.
 • Prodaja in trženje : Opišemo prodajne programe, tržne deleže, blagovne znamke, produktivnost, donosnost posameznega programa z primerjavo po letih ter načrte za prihodnost.
 • Analiza poslovanja : Gre za analizo finančnih in računovodskih podatkov tekočega in predhodnega leta s komentarjem. Finančna analiza je najpomembnejši del letnega poročila.
  • Najpogosteje analiziramo ključne postavke iz bilance stanja, kot so prihodki od prodaje, stroški po vrstah, čisti dobiček, kapitalska ustreznost in plačilna sposobnost. Uprava v tem delu pojasnjuje vzroke za izgube, negativna gibanja in druge odmike.
  • Če ima podjetje več poslovnih programov, pojasnjuje finančne podatke po odsekih. Za poročanje po odsekih se odloči, če prihodki od prodaje oz. čisti dobiček doseče 10% celotnih vrednosti. Razkrije se tudi ali podjetje namerava kakšen odsek odpravit.
  • Obvladovanje tveganj. Cenovnih, tečajnih, obrestnih, tveganj ob izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine oseb.
 • Zaposlenci : Ta pojasnila dobivajo vse večji pomen. 60 do 80% dodane vrednosti je odvisno od znanja. Najpomembnejše informacije lahko združimo v naslednje točke :
  • Gibanje skupnega števila zaposlenih.
  • Število zaposlenih po sektorjih, enotah, lokacijah.
  • Izobrazbena sestava.
  • Odsotnost.
  • Povprečna plača in primerjava s panogo.
  • Delež stroškov dela v primerjavi s stroški poslovanja.
  • Kadrovska politika.
  • Zaposlovanje, odpovedi, fluktuacija.
  • Nagrajevanje.
  • Pokojninki načrti delodajalca za zaposlene.
  • Izobraževanje zaposlenih in stroški izobraževanje.
  • Starostna sestava.
  • Stranske dejavnosti za zaposlene kot so športne, rekreativne in kulturne.
  • Tožbeni postopki v zvezi z zaposlenimi.
  • Štipendiranje.
  • Izkoriščanje delovnega časa, nadure in podobno.
 • Kupci : Opišemo delitev kupcev na končne in neposredne. Opišemo oblike spremljanja zadovoljstva kupcev po posameznih kupcih in ukrepe podjetja za ohranjanje ter izboljšanje tega zadovoljstva.
 • Dobavitelji : Lahko vključuje število vseh dobaviteljev v letih in spremembe v odstotkih, skupno število in vrednost dobav po letih. Predstavijo se podatki, ki vplivajo na zadovoljstvo dobaviteljev, ter opisi, spremljanje in ocenjevanje zadovoljstva dobaviteljev. Predstavimo nabavno službo, mrežo dobaviteljev in metode izbiranja dobaviteljev.
 • Delničarji : Ta del poročila je namenjen obstoječim in prihodnjim delničarjem. Vključuje informacije o gibanju tečajev, tržne cene delnic, tržne kapitalizacije, kraj trgovanja, simbol delnice ter razmerje med tečajem delnice in dividendo (P/E). Delničarje zanima poslovanje po četrtletjih in dividendna politika, torej koliko dividend se bo izplačevalo. Dividendna politika zelo vpliva na likvidnost podjetja, zato je interes poslovodstva, da je ta izdatek čim manjši.
 • Naložbe : Opišemo sestavo naložb ter njihove vrednosti in gibanje po letih. Prav tako opišemo naložbe v tovarno, proizvodnjo linijo, kontrolni center in podobno.
 • Raziskovanje in razvoj ter kakovost : Prikažemo vrednost naložb v raziskovanje in razvoj kot delež v prihodkih. Bolj kot delež v prihodkih pa je pomembna učinkovitost teh stroškov. Sem sodijo tudi podatki o novih proizvodih in novih blagovnih znamkah, saj so te jamstvo za uspeh v prihodnosti. Navedemo še kolikšen je delež proizvodov mlajših od pet let.
 • Okoljevarstvena dejavnost : Skrb za okolje je lahko način za vstop v višji cenovni razred. Kupci zahtevajo dokaze o neškodljivem ravnanju z okoljem. Zanimanje za pridobivanje okoljskih certifikatov se povečuje. Sklopi v katerih opisujemo ravnanje z okoljem so lahko : narava, voda, zrak, zemlja in odpadki.
 • Družbena odgovornost : Gre za kulturne, humanitarne, zdravstvene, športne in izobraževalne dejavnosti podjetja. Podjetje v poročilu opiše svoj prispevek na teh področjih. Podjetje lahko deluje širše ali zgolj v lokalnem okolju kjer posluje ali od koder prihajajo zaposleni.
 • Načrti : Vizijo in strategijo na kratko predstavimo v uvodnem delu, več pa v posebnem poglavju. Delničarji in drugi naložbeniki se odločajo na podlagi informacij o načrtih, saj ti določajo gibanje vrednosti delnice. Pomembne so informacije o ciljih podjetja, kako jih bo doseglo, kakšna so tveganja in priložnostih.

POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU

Trajnostni razvoj pomeni, da mora človeštvo zadovoljiti svoje današnje potrebe, ne da bi za to prikrajšalo prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb. To pa pomeni, da obstaja potreba po uravnoteženju gospodarskih, okoljskih in družbenih dejavnosti človeštva. Poročilo o trejnostnem razvoju vsebuje tri dele in sicer poročilo z informacijami o gospodarskem, okoljskem in družbenem delovanju podjetja.

Da bi bilo podjetje del dolgoročnega trajnostnega razvoja, mora biti finančno varno. Odstraniti pa mora negativne vplive na okolje in delovati mora v skladu z družbenimi pričakovanji.

Trajnostni razvoj od podjetja ne zahteva da donosnost ni več cilj podjetja. Podjetje, ki dolgoročno ne more preživeti, tudi dolgoročno ne more pozitivno vplivati na okolje in družbene odnose. Velja pa tudi obratno in sicer da podjetje, ki ne skrbi za okolje in družbena vprašanja, dolgoročno ne more preživeti.

Poročilo o okolju vsebuje vprašanja kot so količina emisij določenih snovi, politika do okolja, sistem ravnanja z okoljem, dogodki v zvezi z okoljem, nagrade, tveganja v zvezi z okoljem, poraba vode in energije, analiza življenskega cikla, upoštevanje zakonodaje.

Družbena vprašanja se nanašajo na zaposlovanje, izobraževanje, skrb za zdravje, človekove pravice, enakopravnost. Gre za računovodstvo družbene odgovornosti, kar je ločeno od finančnega računovodstva in računovodstva ravnanja z okoljem. Gre za oceno vpliva podjetja na ljudi v podjetju in zunaj njega. Podjetje mora izpolnjevati pričakovanja družbe. Neizpolnjevanje pričakovanj družbe ima lahko velike posledice za nadaljne preživetje podjetja in to ne glede na to, kako uspešno uporablja finančne vire.

POROČANJE O INTELEKTUALNEM PREMOŽENJU

Na znanju temelječa podjetja, računalniško programiranje, farmacija, finančna in zavarovalna podjetja, visoka tehnologija, se razvijajo hitreje, kot ostala podjetja. Vloga znanja postaja pri doseganju tekmovalnih prednosti vse večja in zato se pojavlja pojem in vsebina intelektualnega premoženja. 50 do 90% vrednosti, ki jih ustvarijo podjetja, ne izhaja iz ravnanja z fizičnimi sredstvi, ampak iz ravnanja z intelektualnimi sredstvi. Zadnje čase se zato čezdalje več pozornosti posveča intelektualnemu premoženju oz. računovodenju znanja. Računovodsko poročanje se omeji na tri kategoroje in sicer premoženje v ljudeh, premoženje v povezavah in premoženje v organiziranosti. Poročila o intelektualnem premoženju so še vedno redkost, bolj pogosta so v skandinavskih deželah. Takšna poročila vsebujejo kazalnike o zaposlenih, kupcih, organizacijski procesih. Glede na to, da je tako poročanje še v začetku razvoja, se po vsebini zelo raziskujejo. Tudi standardov, ki bi urejali poročanje o intelektualnem premoženju ni.

Glavni razlog za povečano zanimanje za intelektualno premoženje, je razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnice na borzi. Nematerialna sredstva postajaja bolj kot materialna sredstva, vir oblikovanja vrednosti. Razliko naj bi se dalo pojasniti ravno z vrednostjo intelektualnega premoženja.

Ob tem se pojavlja tudi problem merjenja intelektualnega premoženja. Obstaja težnja, da bi znanje upravljali kot dejavnik podjetja in tekmovalno prednost.

Intelektualno premoženje se deli na :

 • Premoženje v ljudeh.
 • Premoženje v povezavah.
 • Premoženje v organiziranosti.

PREMOŽENJE V LJUDEH

Sestavljajo ga znanje in izkušnje, izobrazba, strokovna usposobljenost, spoznanja, povezava z delom, poklicna vrednotenja, psihometrična vrednost, sposobnosti povezave z delom, podjetniški zanos, inovativnost, ustvarjalne zmožnosti.

Nekatere ključne naloge povezane z premoženjem v ljudeh :

 • Izdelovanja seznama zmožnosti zaposlenih.
 • Skrbno raziskovanje okolja in določanje sposobnosti, ki bi jih bilo treba razviti ali pridobiti glede na cilje podjetja.
 • Razvijanje ureditve, ki bi zagotavljala potrebno znanje, veščine ali intelektualno nadgradnjo.
 • Razvijanje ureditev ovrednotenja in nagrajevanja skladnih s cilji podjetja.

PREMOŽENJE V ORGANIZACIJI

Sestavlja ga :

 • Intelektualna lastnina :Patenti, licence, poslovne tajnosti, blagovne znamke.
 • Premoženje v opori :Način poslovodnega razmišljanja, organizacijska kultura, finančne povezave itd..

PREMOŽENJE V POVEZAVAH

Z premoženjem v povezavah predvsem mislimo na blagovne znamke, kupce, zvestobo kupcev, zaostala naročila, kanale za razpečevanje, licenčne sporazume, ugodne pogodbe, sporazume o uporabi tuje blagovne znamke. Gre za povezave zunaj podjetja.

Metode preučevanja :

 • Tržno zaznani podatki o kakovosti : Na podlagi vprašalnika za kupce ugotavljamo, kaj kakovost kupcu res pomeni, kateri tekmeci so boljši itd..
 • Tržno zaznani podatki o cenah : Podobno kot pri zaznavanju kakovosti sprašujemo kupce o dejavnikih, ki vplivajo na njihovo nabavno ceno.
 • Načrti kupcev za ocenjevanje vrednosti : Kako kupci izbirajo med tekmujočimi dobavitelji in proizvodi. Zbira se informacije o tem, katera podjetja bodo pridobila tržni delež in zakaj.
 • Preučevanje dobljnega – izgubljenega : Ugotavljamo razloge, zakaj je kakšna ponudba sprejeta ali odklonjena. Če je sprejeta, zakaj je bila sprejeta. Ali je razlog cena, kakovost, kaj drugega.

SESTAVINE POROČILA O INTELEKTUALNEM PREMOŽENJU

V poročilo o intelektualnem premoženju se na prvih straneh predstavi vizijo, vrednote in cilje. Začne se z kazalom vsebine in poročilom predsednika uprave, konča pa z mnenjem revizorja. V osrednjem delu se poroča o posameznih sestavinah intelektualnega premoženja. Opišemo, kakšne prednosti prinašajo proizvodi ali storitve uporabnikom, strategijo upravljanja znanja. Kakšna je sestava, uporaba in razvoj dejavnikov znanja. Kaj morajo zaposleni narediti, da ustvarijo vrednost za uporabnika. Definiramo vrednote podjetja in razloge za obstoj. Ne osredotočamo se samo na trenutno delovanja, ampak vključimo tudi strateške usmeritve.

Poročilo je lahko sestavljeno iz več delov in sicer :

 • Zaposleni (premoženje v ljudeh): Pismenost osebja glede na informacijsko tehnologijo, indeks vodenja, indeks motiviranja, število zaposlenih, število poslovodnega osebja, povprečna starost poslovodnega osebja, letna fluktuacija, čas strokovnega izpopolnjevanja.
 • Kupci (premoženje v povezavah) : Kupci so eno od največjih premoženj podjetja, čeprav jih računovodsko ne spremljamo. Da bi jih lahko uspešno spremljali jih moramo uskopiniti. Merila za uskopinjanje so različna in odvisna od informacij, ki jih želimo pridobiti. Najpogosteje jih delimo geografsko, na pogostost dobav, velikost naročil in podobno. Računovodstvo mora priskrbeti računovodske informacije po kupcih o stroških, čistih prihodkih, cenah in količinah da bi lahko izdelali kazalnike, s katerimi običajno poročamo o vrednosti premoženja v povezavah. Ti kazalnik so običajno :
  • Tržni delež.
  • Indeks zadovoljnih kupcev.
  • Letna prodaja na kupca.
  • Izgubljeni kupci.
  • Povprečno trajanje razmerja s kupci.
  • Osebje ki spodbuja prihodke.
  • Povprečni čas od navezave stika s kupcev do prodaje.
  • Odhodki za vzdrževanje.
 • Nabava (premoženje v povezavah) : Tudi dobavitelji so premoženje podjetja, saj nam omogočajo da opravljamo storitve po čim nižji ceni. Glavne sestavine nabavnega poročila so :
  • Tržne in gospodarske razmere ter dosežene nabavne cene
   • Cenovna gibanja, spremembe cen za pomembnejše materiale ali proizvode.
   • Primerjave s standardnimi stroški, tržnim cenami in stroški na podlagi stroškovne analize.
   • Spremembe v ponudbi in povpraševanju za pomembnejše nabavne postavke.
   • Dobavni roki za pomembnejše nabavne postavke.
  • Spremembe zalog
   • Naložbe v zaloge po pomembnejših skupinah materialov.
   • Dobave po dnevih, mesecih, po pomembnejših skupinah materialov.
   • Koeficienta obračanja zalog po pomembnejših skupinah materialov.
  • Nabavno poslovanje in njegova učinkovitost
   • Zmanjšanje stroškov, kot rezultat raziskovanja nabavnega trga.
   • Stopnja reklamacij za pomembnejše skupine materialov.
   • Odstotek pravočasnih dobav.
   • Število primerov, ko ni bilo zaloge in je bil to razlog za prekinitev proizvodnje.
   • Število spremenjenih naročil po vzrokih za spremembo.
  • Poslovanje, ki se nanaša na administracijo in finančno dejavnost
   • Primerjava dejanskih stroškov nabavnega oddelka z proračunom.
   • Uresničeni in izgubljeni popusti za plačilo v roku.
   • Spremembe v popustih za plačilo v rokih.
 • Procesi (premoženje v organiziranosti) : Poroča se o dejansko uporabljeni tehnologiji znotraj podjetja. Merila uspešnosti procesov so :
  • Odhodki za splošne dejavnosti/celotni prihodki.
  • Stroški napak v splošnih dejavnosti/prihodki poslovodenja.
  • Čas delovanja, plačilo za nedelo.
  • Pogodbe sklenjene brez napak.
  • Osebni računalniki in prenosni računalniki / zaposlenega.
  • Zmožnosti omrežja / zaposlenega.
  • Odhodki za informacijsko tehnologijo/zaposlenega.
  • Spremembe v zalogah informacijske tehnologije.
  • Zmogljiost informacijske tehnologie/zaposlenega.
  • Kakovostna izvedba podjetja (ISO 9000).
 • Obnavljanje in razvijanje (premoženje v organiziranosti) : Sposobnost podjetja za prenavljanje. Usmerjena so v uspešnost naložb v poklicno usposabljanje, izide raziskovanja in razvijanja. Rezultati naj bi se odražali v kazalnikih :
  • Odhodki za poklicno usposabljanje/zaposlenega.
  • Odhodki za poklicno usposabljanje/odhodki za splošne dejavnosti.
  • Odhodki za razvijanje sposobnosti/zaposlenega.
  • Delež za strokovno izpopolnjevanje.
  • Odhodki za razvijanje poslovanja /odhodki za splošne dejavnosti.
  • Raziskovanje in razvijanje namenjeno temeljnim raziskavam.
  • Raziskovanje in razvijanje namenjeno oblikovanju proizvodov.
  • Dejavniki za raziskovanje in razvoj/celotni dejavniki.
  • Odhodki za usposabljanje na področju informacijske tehnologije/odhodki za informacijsko tehnologijo.
  • Naložbe v izobraževanje/kupec.
  • Vrednost ureditve računalniškega izmenjevanje podatkov.
  • Izboljšanje ureditve računalniškega izmenjavenja podatkov.
 • Denarno izraženi dosežki (računovoski kazalniki) : Obsegajo klasične računovodske kazalnike, torej gre za denarno izražene kazalnike oz so izraženi v odstotkih. Na podlagi izračunanih donosov na zaposlenega in donosov kupcev pa si lahko ustvarimo sliko o dobičnonosnoti človeških dejavnikov ter kupcev
  • Prihodki/zaposlenega.
  • Dodana vrednost / kupca.
  • Dobiček na zaposlenega.
  • Prihodki od novih kupcev/celotni prihodki.
  • Dodana vrednost/zaposlenega.
  • Dodana vrednosti/zaposlenega v informacijski tehnologiji.

SKLEP

Oden od možnih načinov kako zadržati oz. biti zanimiv za delničarje, kupce, dobavitelje, zaposlene in druge interesne skupine je ta, da v letnem poročilu podjetje razkrije več informacij, kot je nujno potrebno oz. več kot od podjetja zahteva zakonodaja in standardi. Letno poročilo, ki vsebuje tudi prostovoljna razkritja, postane več kot le suhoparno naštevanje računovodskih podatkov in izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Postane celovita predstavitev podjetja in način za pridobovanje novih vlagateljev, kupcev, sposobnih zaposlenih. Podjetje lahko v prostovoljih razkritjih interesnim skupinam in najširši javnosti predstavi svoje delovanje ne zgolj z računovodskimi informacijam, torej kako je uspešno pri ustvarjanju dobička, ampak tudi delovanja na drugih področjih kot so skrb za okolje in trajnostni razvoj. Ta dva dejavnika pa postajata vse bolj pomembna za današnjega potrošnika. Za interesnike, zlasti za vlagatelje, postaja čezdalje bolj pomembno kakšno je intelektualno premoženje podjetje, saj to čezdalje bolj vpliva na uspešnost poslovanja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top