RAČUNOVODSKA POROČILA, INFORMIRANJE

Računovodski izkazi so urejen prikaz učinka računovodskega obravnavanja podatkov in so zapis poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. Vsebujejo zelo pomembne informacije na podlagi katerih se odloča cela vrsta uporabnikov. Med seboj morajo biti primerljivi, zato morajo biti izdelani na podlagi enakih podlag. Vsi njihovi uporabniki morajo iz njih razbrati vse podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju. Smisel informacij je resnična in poštena vrednost, drugače prihaja do dezinformacij. Omogočati morajo, da se na njihovi podlagi sprejemajo sklepi o prihodnosti.

Za pripravljanje in predstavljanja je odgovorno poslovodstvo.

Računovodski izkazi se lahko nanašajo na določen čas v letu. To je npr. bilanca stanja. Lahko pa se nanaša na določeno časovno obdobje. To so izkaz poslovnega izida, izkaz zadrženega dobička, izkaz finančnega izida, izkaz sprememb kapitala

Banke, dobavitelji, lastniki,zaposleni in vsi ostali uporabniki pričakujejo od računovodij, da bodo izkaze pripravili tako, da bodo zaščitili njihove interese.

BILANCA STANJA

Prikazana so stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov. Sestavi se za poslovno leto ali medletno obdobje. Lahko je sestavljena za potrebe zunanjega ali notranjega poročanja. Od namena je odvisna tudi členitev postavk. Členitev postavk je tudi odvisa od velikosti podjetja. Lahko ima dvostransko ali zaporedno obliko.

Sredstva so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar s katerimi razpolaga organizacija. S finančnega zornega kota so povezana z naložbenjem.

Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju organizacije do virov, s katerimi se financira. Organizacija ohranja sredstva financerjev in jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugimi nadomestili.

Stalna sredstva delujejo trajneje. Sestavljajo jih opredmetena sredstva, neopredmetene osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe

Gibljiva sredstva se neprestano preoblikujejo. To so zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva.

Osnovna členitev za velika in srednja podjetja

Skrajšana oblika za srednja podjetja

Členitev za majhna podjetja

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Prikazan je poslovnih izid za poslovno leto ali medletno obdobje. Sestavi se za namene zunanjega ali notranjega poročanja. Od tega pa je odvisna tudi členitev postavk.

Je povzetek učinkovitosti in uspešnosti organizacije v določenem obdobju. V skladu s SRS 25.4 je lahko sestavljen po dveh različicah. Podjetje si izbere tisto, ki ji bolj ustreza predvsem glede na njene mednarodne stike.

Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida po razlčici I

Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida po razlčici II

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA

Prikazujejo se spremembe stanja denarja za poslovno leto ali medletno obdobje. Uporabnikom daje informacije o tem, kako organizacija denarna sredstva pridobiva in kako jih porablja, ter kakšno je stanje denarnih sredstev na začetku in koncu obdobja.

Denarna sredstva se povečujejo zaradi : novega financiranja (povečanja obveznosti) ali raznaložbenja (zmanjšanja nedenarnih sredstev). Zmanjšajo pa se zaradi : naložbenja (povečanja nedenarnih sredstev) ali definanciranja (zmanjšanja obveznosti)

Poznamo dve obliki izkaza finančnega izida in sicer neposredna metoda : Na podlagi podatkov o prilivih in odlivih in posredna metoda : Na podlagi dveh bilanc stanja, izkaza poslovnega izida in dodatnih podatkov

Lahko ima obliko dvostranske uravnotežene bilance ali obliko zaporednega stopenjskega izkaza.

Oblike izkaza po različici I.

Oblike izkaza po različici II.

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Prikazane so spremembe kapitala za poslovno ali leto ali medletno obdobje. Najdemo odgovore na vprašanja kaj se je dogajalo s kapitalom. Namenjen je predvsem zunanjemu poročanju, čeprav ga potrebuje tudi poslovodstvo za pripravo odločitev povezanih s kapitalom.

Lahko se sestavi po dveh različicah. Prva prikazuje samo razdelitev čistega dobička oz. poravnavanje čiste izgube. Druga pa prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala. Ima lahko obliko ločenih razpredelnic sprememb za vsako sestavino kapitala, sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala.

Členitev postavk

Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je bilančni dobiček. Bilančni dobiček se izkaže v izkazu poslovnega izida ali dodatka k izkazu, če pa se sestavlja izkaz gibanja kapitala, pa v njem.

O uporabi čistega dobička poslovnega leta odloča uprava, o uporabi bilančnega dobička pa vedno skupščina in sicer na podlagi letnega poročila, ki ga sestavi uprava.

Skupščina običajno odloči o uporabi bilančnega dobička za : oblikovanje dodatnih rezerv, razdelitev delničarjem, prenos v naslednje obdobje, razdelitev delavcem, drugo.

RAZKRITJA

Imajo vedno večji pomen v računovodskih izkazih. Nanašajo se na podatke v računovodskih izkazih in pa tudi na druge podatke, ki niso tipični za računovodstvo. Tako so zanimivi tudi podatki o članih uprave, njihovi usposobljenosti, vprašanji poveznimi z okoljem in podobno.

Gospodarske družbe morajo dati prilogo k izkazom s pojasnili in podatki, ki so določena v 69. členu ZGD, po drugih členih ZGD, SRS in MRS. Če je podjetje zavezano k reviziji pa mora dati tudi druga razkritja, ki jih zahtevajo SRS.

Na splošno pojasnila k izkazom vsebujejo :

 • Informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja oz. izkaza poslovnega izda in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih. Razkrijejo se podlage za merjenje kategorij v bilanci stanja oz. izkazu poslovnega izida. Razložijo se spremembe računovodskih usmeritev, ter razlogi za spremembe.
 • Informacije ki jih zahtevajo SRS in ZGD ter niso predpisane v obrazcu bilance stanja
 • Dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu bilance stanja, so pa za pošteno predstavitev potrebne

Podjetje naravo in stopnjo pomembnosti posameznega razkritja opredeli v svojih aktih

V zunajbilančih evidencah se prikazujejo poslovnih dogodki, ki neposredno ne vplivajo na vrednost postavk v bilanci stanja oz. izkazu poslovnega izida, so pa pomembne za ocenjevanje uporabljanja tujih virov ali prihodnjih obveznosti. Predvsem so to podatki o hipotekah, danih jamstvih, zalogah ki so last drugih, poroštvih, odobrenih delnicah, izdanih menicah, sredstvih prejetih v zastavo in podobno.

RAZKRITJA PO 69. ČLENU ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

V 7. oddelku PRILOGA K IZKAZOM, 69. člen (vsebina priloge k izkazom) ZGD so navedena naslednja razkritja, ki jih mora predložiti vsako podjetje :

(1) Poleg podatkov in pojasnil, ki jih mora vsebovati priloga k izkazom po drugih členih tega poglavja in po slovenskih računovodskih standardih ali mednarodnih standardih računovodskega poročanja, mora vsebovati tudi:

1. metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v računovodskih izkazih, in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti. Pri postavkah, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, mora biti pojasnjen tudi tečaj in način, po katerem so bile preračune v domačo valuto

2. podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20%:

 • njeno firmo in sedež,
 • delež, s katerim je udeležena pri njenem kapitalu, in
 • višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem letu. Teh podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 61. člena tega zakona. V zvezi z družbo, ki letnega poročila ne objavlja javno in v katere kapitalu je družba neposredno ali posredno udeležena z manj kot 50%, ni treba izkazati podatkov o višini njenega lastnega kapitala in njenem poslovnem izidu;

3. če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu in pravnoorganizacijski obliki te druge družbe. Teh podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 61. člena tega zakona

4. če ima družba odobreni kapital ali je pogojno povečala osnovni kapital: višino odobrenega kapitala in število ter najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za odobreni kapital ali na podlagi pogojnega povečanja osnovnega kapitala

5. če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela lastne deleže:

 • število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe pridobila ali odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev ali odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve;
 • število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe v poslovnem letu sprejela v zastavo;
 • skupno število, skupni znesek in skupni delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, katerih imetnik je družba ali tretja oseba za račun družbe in jih ima v zastavi družba ali tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne bilance stanja;

6. če je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega razreda in njihov najmanjši emisijski znesek

7. če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic ali druge vrednostne papirje, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v dobičku družbe ali pravico do nakupa ali zamenjave za delnice družbe za vsako od teh vrst vrednostnih papirjev: njihovo število in pravice, ki iz njih izhajajo

8. razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod postavko druge rezervacije, če je obseg teh rezervacij pomembnejši

9. višina vseh obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od petih let, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona

10. višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona

11. skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini

12. razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja družbe ali posameznih zemljepisnih trgih, če se glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni za redno poslovanje, ali opravljanja storitev, ki so značilne za redno poslovanje družbe, posamezna področja poslovanja družbe ali posamezni zemljepisni trgi, na katerih posluje družba, med seboj pomembno razlikujejo. Teh podatkov ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala pomembnejša škoda, mora pa biti v prilogi k izkazom pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov opuščeno razkritje podatkov iz prvega stavka te točke

13. povprečno število delavcev v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo

14. če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po tretjem odstavku 66. člena tega zakona: znesek stroškov dela v poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 66. člena tega zakona

15. razčlenitev kapitalskih rezerv v skladu s prvim odstavkom 64. člena tega zakona

16. skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani poslovodstva, drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega sveta, ločeno za vsako od teh skupin oseb

17. predujmi in posojila, ki jih je družba ali njena podrejena družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb:

 • skupni znesek predujmov, neodplačanih posojil ali danih poroštev,
 • obrestna mera in drugi pomembnejši pogoji posojila,
 • skupni znesek odplačil iz naslova vračil posojil v poslovnem letu

18. firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba, ter navedbo kraja, kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo

19. firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba, ter navedbo kraja, kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo in

20. če je družba po 57. členu tega zakona zavezana k revidiranju: celotni znesek, porabljen za revizorja, in ločeno znesek, porabljen za:

 • revidiranje letnega poročila,
 • druge storitve revidiranja,
 • storitve davčnega svetovanja, in
 • za druge nerevizijske storitve.

(2) Družba lahko opusti razkritje podatkov o posamezni drugi družbi iz 2. ali 3. točke prejšnjega odstavka, če bi zaradi tega za to drugo družbo lahko nastala občutna škoda. V takem primeru mora biti v prilogi k izkazom opozorjeno, da je bilo opuščeno razkritje teh podatkov iz navedenih razlogov.

(3) Majhnim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti ali pojasniti:

 • podatkov iz 7. do 20. točke prvega odstavka tega člena, in
 • podatkov iz drugega stavka četrtega odstavka 66. člena tega zakona, vendar pa morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena prikazati skupno za vse postavke obveznosti.

(4) Srednjim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti podatkov iz 12. točke prvega odstavka tega člena. Pri javni objavi poslovnega poročila lahko dodatno opustijo:

 • podatke iz 7., 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena, in
 • podatke iz drugega stavka četrtega odstavka 66. člena tega zakona, vendar morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena prikazati skupno za vse postavke obveznosti.

DRUGA RAZKRITJA PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

56.člen 8.odstavek: V konsolidacijo ni treba vključiti podrejene družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh družb, vendar mora podjetja nevesti te družbe in razloge za takšno odločitev

61.člen 2.odstavek: Če določbe 62. do 70.člena ne zadošča za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti, torej tudi ne zadoščajo pojasnila v 69. členu, mora priloga vsebovati ustrezna pojasnila.

61.člen 3.odstavek: Če bi uporaba posamezne določbe iz 62. do 70. člena preprečila resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančnega položaja ter poslovnega izida, se take določne ne sme uporabiti. Razloge za opustitev pa je treba pojasniti v prilogi k izkazom.

62.člen 2.odstavek : V kolikor podjetje spremeni način členitve postavk v bilanci stanja in izkazih uspeha za zaporedna leta, mora pojasniti razloge za spremembo.

62.člen 6.odstevek : Če postavke pretekleta leta v bilanci stanja in izkazu uspeha niso primerljive s tekočim letom, je treba v prilogi k izkazom prikazati neprimerljivost postavk in prilagoditve.

65.člen 6.odstavek: Če spada premoženje ali sredstvo pod več postavk v bilanci stanja, je treba to okoliščino pojasniti.

67.člen 2.odstavek: Odstop od splošni pravil vrednotenja postavk določen v 1. odst. 67. člena je možen samo v izjemnih primerih, določenih v SRS ali MRS. V takih primerij je treba pojasniti razloge za tak odstop in opisati učinke na prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid.

RAZKRITJA PO SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDIH

SRS 1 RAZKRIVANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
 • Podlaga za merjenje
 • Nabavne vrednosti oz prevrednotene nabavne vrednosti, nabrani amortizacijki popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.
 • Spremembe knjigovodske vrednosti
 • Obstoj zastavljenih sredstev in drugih pravnih omejitev
 • Računovodske usmeritve uporabljene pri ocenjevanju stroškov razgradne, odstranitve in obnovitve prostorov
 • Znesek stroškov graditve in izdelave
 • Znesek finančnih obvez za pridobitev
 • Če osnovno sredstvo izkazuje po modelu prevrednotenja.
  • dan prevrednotenja
  • podlaga
  • datum predzadnjega prevrednotenja
  • sodelovanja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
  • knjigovodska vrednost če bi bil uporabljen model nabavne vrednosti
 • Razlogi in učinki oslabitve oz. razveljavitve oslabitve
SRS 2 RAZKRIVANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN DOLGOROČNIH AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV
 • Razlikovati pridobljena znotraj podjetja in pridobljena od drugih
 • Razkriti dobe koristnosti : končne ali nedoločene
 • Če so dobe koristnosi konče : amortizacijske stopnje, metode amortiziranja
 • Nabavno vrednosto oz. prevrednoteno nabavno vrednostnot, nabrani amortizacijksi popravki, nabrane izgube zaradi oslabitve
 • Spremembe knjigovodske vrednosti
 • Knjigovodska vrednost, preostala doba amortiziranja
 • Začetna pripoznana vrednost za sredstvo pridobljeno z državno podporo
 • Obstoj sredstva z omejeno lastninksko pravico oz. dano kot poroštvo
 • Znesek obvez za pridobitev
 • Če je sredstvo izkazano po modelu prevrednotenja
  • Dan prevrednotenja
  • Knjigovodska vrednost
  • Knjigovodska vrednost, ki bi bila pripoznana, če bi sredstvo izkazali po modelu nabavne vrednosti
  • Metode in predpostavke pomembne pri ocenjevanju poštene vrednosti
SRS 3 RAZKRIVANJE FINANČNIH NALOŽB
 • Narava razmerja med obvladujočim in posameznim podjetjem
 • Podjetje podvižnik
 • Računovodska usmeritev za določanje nabavne, knjigovodske, poštene, odplačne vrednosti
 • Pogostost prevrednotenja, datum zadnjega prevrednotenja, sodelovanje ocenjevalcev
 • Gibanje presežke od iz prevrednotenja
 • Izpostavljenost tveganju, varovanje pred tveganjem in v plačilo zapadle obveznosti
 • Obrestno tveganje : pogodbeni roki za popravek obrestne mere in roki za plačilo, ter efektivne obresten mere
 • Kreditno tveganje
 • Informacije o pošteni vrednosti.
SRS 4 RAZKRIVANJE ZALOG
 • Metoda vrednotenja zalog in obračunavanje stroškov
 • Knjigovodske vrednosti in iztržljive vrednosti
 • Presežki in primanjkljaji pri popisu
 • Odpisi zaradi sprememb kakovosti
 • Knjigovodska vrednost zastavljena kot jamstvo
SRS 5 RAZKRIVANJE TERJATEV
 • Zavarovane in nezavarovane terjatve in terjatve do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov
 • Računovodska usmeritev za oslabitev
 • Informacije o tveganjih in inštrumenti za varovanje pred tveganji
 • Členitev po rokih zapadlosti
 • Morebitna pobotanja z dolgovi drugih podjetij
 • Terjatve za odložen davek in dokazi za pripoznavanje
SRS 6 RAZKRIVANJE NALOŽBENIH NEPREMIČNIN
 • Model poštene vrednostri ali model nabavne vrednosti
 • Model poštene vrednosti :
  • deleži v nepremičnini
  • Uskladitev knjigovodskih vrednosti
 • Model nabavne vrednosti :
  • Metode amortizacije
  • Doba koristosti in stopnje amortizacije
  • Nabavno vrednost, nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitve
  • Uskladitev knjigovodske vrednosti
  • Poštena vrednost
 • Metode in predpostavke pri določanju poštene vrednosti
 • Obseg v katerem je zasnovana
 • Vrednosti prihodkov in odhodkov od najemnin
 • Če podjetne ne more zanesljivo izmeriti poštene vrednosti
  • Opis nepremičnine
  • Pojasnili zakaj jo ni možno izmeriti
  • Razpon ocen vrednosti znotraj katere je poštena vrednosti
SRS 7 RAZKRIVANJE DENARNIH SREDSTEV
 • Zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev pri bankah (odobreni limit)
SRS 8 RAZKRIVANJE KAPITALA
 • Poslovni izid izračunan na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evru in na podlagi rasti cen življenskih potrebščin. (tudi podjetja ki niso zavezana k reviziji)
 • Za delniški kapital vse potrebne podatke o delnicah v skladu s SRS8 (število izdanih, lastnostih delnic, novih izdajah, lastnih delnicah, pogojno izdanih)
 • Vse vrste rezerv
 • Znesek dividend ki še niso bile izplačane.
 • Pomembni podatki v zvezi s stanjem in gibanjem sestavin kapitala.
SRS 9 RAZKRIVANJE DOLGOROČNIH DOLGOV
 • Dobljeni nezavarovani in zavarovani dolgovi
 • Obdobje do zapadlosti, obrestne mere in drugi pogoji
 • Izpostavljenost tveganjem in inštrumenti za varovanje pred tveganjem
 • Obrestno tveganje : pogodbeni roki za popravek obrestne mere oz. efektivne obrestne mere
 • Kreditno tveganje
 • Pobotanje z drugimi podjetji.
 • Poimensko našteti dolgoročni dolgovi do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov.
SRS 10 RAZKRIVANJE REZERVACIJ IN DOLGOROČNIH PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV
 • Razlogi in pogoji oblikovanja
 • Metode in predpostavke pri ocenjevanju vrednosti in način obravnavanja razlik
 • Razlika med načrtovanim oblikovanjem in črpanjem in uresničenim oblikovanjem in črpanjem.
 • Izpostavljenost tveganju in varovanje pred njim
 • Uskopinjevalne razlike
SRS 11 RAZKRIVANJE KRATKOROČNIH DOLGOV
 • Zavarovana in nezavarovana posojila
 • Obdodje do zapadlosti in obrestne mere in drugi pogoji.
 • Pri obrestnem tveganju pogodbeni roki za popravek obrestne mere ali plačilo in efektivne obrestne mere
 • Poimensko našteti dolgovi do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov.
SRS 12 RAZKRIVANJE KRATKOROČNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV
 • Razlogi in pogoji za oblikovanje
 • Metode in predpostavke pri ocenjevanju vrednosti
 • Razlika med načrtovanim oblikovanjem in črpanjem in uresničenim oblikovanjem in črpanjem
 • Uskopinjevalne razlike
SRS 13 RAZKRIVANJE STROŠKOV AMORTIZACIJE
 • Podlage za vrednotenje
 • Metode amortiziranja
 • Dobe koristnosti
 • Kosmati znesek vrednosti amortizljivih sredstev in popravek vrednosti.
SRS 14 RAZKRIVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV
SRS 15 RAZKRIVANJE STROŠKOV DELA IN STROŠKOV POVRAČIL ZAPOSLENCEM
 • Deleži v razširjenem dobičku, ki jih skupščina določi tistim, ki niso lastniki.
 • Zaslužke in deleže v razširjenem dobičku, ki pripadajo upravi in drugim organom.
 • Programi drugih dolgoročnih zaslužkov.
 • Zahteve zaposlenih po izplačilih na podlagi določba zakona, kolektivne pogodbe, aktov podjetja ali pogodb o zaposlitvi, katerim podjetje nasprotuje in ali so oblikovane rezervacije
SRS 16 RAZKRIVANJE STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
 • Metode po katerih so oblikovani stroški
 • Drugega ni potrebno pojasnjevati, ker je običajno povezano s poslovnimi skrivnostmi.
SRS 17 RAZKRIVANJE ODHODKOV
 • Metoda merjenja odhodkov
 • Posamezne postavke odhodkov, ki so pomembne za pojasnitev dosežkov.
 • Vrsta in zneski sprememb računovodske ocene
SRS 18 RAZKRIVANJE PRIHODKOV
 • Metoda merjenja prihodkov
 • Posamezne postavke prihodkov, ki so pomembne za pojasnitev dosežkov.
SRS 19 RAZKRIVANJE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA
 • Poslovni izdi se predstavi v izkazu poslovnega izida vseh podjetij, denarni izid pa samo pri določenih podjetjih.
 • Poslovni izidi odseka
 • Ustavitev poslovanja : zavezujoča pogodba in formalni načrt ustavljanja.
 • Sestavine odhodka za davek
 • Zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek
 • Obračunani in odloženi davek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top