RAČUNOVODSKO POROČILO – PRIMER

Na primeru poslovnega poročila podjetja Tomas sport 2 d.o.o. bomo ugotavljali, ali je računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Predvsem pa bomo poskušali ugotoviti ali poročilo zadovoljivo pojasnjuje računovodske izkaze, ter tako zagotavlja potencialnemu investitorju, dobavitelju, posojilodajlcu in drugim informacije o tveganosti sodelovanja z podjetjem.

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo v skladu z 70.členom ZGD zadovoljivo pojasnjuje pomembnejše dogodke v letu 2009. Premalo pa so pojasnjeni pričakovani razvoj družbe, aktivnosti na področju raziskav in razvoja in bistvena tveganja, ki jim je družba izpostavljena. V poglavju 4.2 sicer navaja, da nima valutnih, obrestnih, kreditnih in plačilno sposobnih tveganj. Iz bilance stanja pa lahko ugotovimo, da ima družba kredite, obveznosti do dobaviteljev, iz izvenbilančnih evidenc je razvidno, da ima dane garancije, tako so nujno prisotna tudi tveganja iz teh naslovov.

REVIZORJEVO POROČILO

Družba je zavezana reviziji, zato je sestavni del poročila tudi revizorjevo poročilo, ki je izdal pozitivno mnenje.

20. odstavek 69.člen ZGD nalaga objavo celotnega zneska porabljenega za revizorja in ločen znesek porabljen za revizijo, vendar tega podatka podjetje ni objavilo

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Pojasnjeno je, da so neopredmetena dolgoročna sredstva investicije v gradbene objekte v tuji lasti. Uporablja se metoda časovno enakomerne amortizacije. Priložen je izkaz gibanja neopredmetenih sredstev, s katerim so pojasnjene knjigovodske vrednosti in amortizacijski popravki na začetku in koncu obdobja

OPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Priložen je izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev, tako so pojasnjene nabavne vrednosti, nabrani popravki vrednosti. Podlage za merjenje so pojasnjene. Poročilo navaja da so vse nepremičnine bremen prosta in da ni finančnih obvez. Pojasni tudi kakšne so računovodske usmeriteve uporabljene pri ocenjevanju stroškov razgradnje, odstranitve in obnove prostora, v katerem so opredmetena osnovna sredstva.

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Poročilo navaja, da so dolgoročne finančne naložbe naložbe v kapital drugih družb. Ovrednotene so po nabavni vrednosti ob začetnem pripoznanju. Ni pa razkrita narava razmerja med obvladujočim in odvisnim podjetjem. V poglavju Povezane osebe je pojasnjeno da odvisna podjetja niso uskopinjena, ker v njih naj ne bi imeli obvladujoč vpliv, ampak samo pomemben vpliv. Razkrita ni pogostost prevrednotenja, gibanje presežka iz prevrednotenja. Prav tako niso pojasnjena tveganja in inštumenti zavarovanja in v plačilo zapadlih in še ne udenarjenih naložbah.

V skladu z 69.členom ZGD je v poročilu navedena firma, sedež in delež družbe v kateri je udeležena z najmanj 20%, vendar višino kapitala in poslovni izid družbe Megalet ne navaja, čeprav so ti podatki pomembni za resničen in pošten prikaz finančnega stanja podjetja.

ZALOGE

Pojasnjene so računovodske usmeritve uporabljene pri začetnem in končnem vrednotenju zalog. Podjetje vodi zalogo po FIFO metodi. Knjigovodska vrednost zaloge je pojasnjena, ni pa pojasnjena čista iztržljiva vrednost. Presežki in primanjkljaji zalog tudi niso razkriti. Prav tako niso razkriti odpisi vrednosti zalog zaradi spremembe kakovosti oz. spremembe vrednosti.

TERJATVE

Pojasnjeno je, da terjatve podjetja niso zavarovane. Računovodska usmeritev za slabitev je podana in sicer podjetje slabi vsako terjatev posebaj. Informacije o izpostavljenosti tveganju niso dovolj izpostavljene. Prav tako terjatve niso razčlenjene po rokih zapadlosti v plačilo. Poročilo ne navaja obstoj terjatev do lastnikov.

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Družba ima kratkoročno finančno naložbo v podjetje Poteza d.d. v višini 400 504€, vendar ne pojasni za kakšne vrste naložbo gre. Ima tudi dane kredite povezanim podjetjem. Razkrita ni pogostost prevrednotenja, gibanje presežka iz prevrednotenja. Prav tako niso pojasnjena tveganja in inštumenti zavarovanja in v plačilo zapadlih in še ne udenarjenih naložbah. Razkriti niso pogodbeni roki za vračilo oz. popravek obrestne mere. Razkrite niso informacije o pošteni vrednosti.

DENARNA SREDSTVA

Sestavni deli denarnih sredstev so navedeni, niso pa razkrite morebitne samodejne zadolžitve na računih pri bankah.

KAPITAL

Narava in namen rezerv so pojasnjeni. S stališča SRS je kapital ustrezno razkrit in tudi s stališča 5.odstavka 69.člena ZGD.

Kapitalske rezerve niso razčlenjene v skladu s 1.odstavkom 64.člena ZGD.

DOLGOROČNI DOLGOVI

Poročilo pojasnjuje vrednotenje dolgoročnih dolgov, vendar jih v bilanci stanja ni.

KRATKOROČNI DOLGOVI

V poročilu je razkrita sestava kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Čeprav poročilo navaja da zapadlih obveznosti ni, pa za posamezno vrsto ne razkriva obdobje do zapadlosti. Za posojila pridobljena od bank ne razkriva obrestne mere in druge pogoje pod katerimi so bili pridobljeni. Glede na to, da ima podjetje dobljena kratkoročna posojila od bank, je izpostavljeno obrestnemu tveganju, vendar tega ne pojasni, kot tudi ne pogodbenih rokov za vračilo oz. popravek obresti. Podjetje ima tudi znaten delež kratkoročnih prejetih posojil od lastnikov, poimensko pa jih ne razkriva. Glede na to, da ta postavka ne obstaja samo v tekočem letu, ampak tudi že v preteklih letih, obstaja dvom o pravilnosti vodenja teh dolgov kot kratkoročni dolg, saj bi bilo mogoče bolj pravilno voditi te dolgove kot dolgoročne. Vodenje teh dolgov kot kratkoročni dolg zmanjšuje boniteto podjetja.

KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Poročilo pojasnjuje vrednotenje kratkoročnih časovnih razmejitev, vendar jih v bilanci stanja ni.

PRIHODKI

Metoda merjenja je pojasnjena, prav tako so razkrite posamezne postavke prihodkov.

ODHODKI

Odhodki so zadovoljivo pojasnjeni

IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI

Družba ima izkazana izvenbilančna sredstva in obveznosti iz naslova danih garancij in odprtih akreditivov.

SKLEP

Podjetje slabo razkriva računovodske informacije predvsem v delih, ki bi lahko bile za potencialnega investitorja oz. dobavitelja ali posojilodajalca neugodna. Torej ne pojasni zadovoljivo kakšen je delež nekurantnega blaga, kakšna je kvaliteta terjatev, za kakšno kratkoročno naložbo v podjetje Poteza gre. V teh postavkah so možne skrite izgube. Na drugi strani pa ima podjetje izkazan kratkoročni finančni dolg do lastnikov, ki bi v primeru vračila lahko povzročil nelikvidnost. Podjetje sicer zatrjuje, da na dolgoročnih opredmetenih sredstvih, kjer gre v glavnem za zgradbe, kot tudi na drugih sredstvih, ni bremen. Ob tem pa ne pojasnjuje, kakšne garancije izkazuje v izvenbilančni evidenci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top