RAČUNOVODSTVO PRVIN POSLOVNEGA PROCESA

MATERIAL

STROŠKI MATERIALA

Stroški material so cenovno izraženi potroški materiala. S stroški materiala razumemo stroške osnovnega in pomožnega materiala, kupljene polproizvode, dele, goriva in maziva. Stroški surovin so stroški materiala, ki izvirajo iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Strošek materiala je tudi strošek porabljene energije

KNJIGOVODSTVO MATERIALA

Knjigovodske listine v knjigovodstvu materiala so :

 • Prejemnica : podatki o prejemu material v zalogo
 • Oddajnica : podatki o oddaji materiala v porabo
 • Povratnica : podatki o vračanju materiala iz proizvodnje nazaj v skladišče
 • Odpisnica : Odpis material zaradi razvrednotenja
 • Izločilnica : Izločitev materiala iz skladišča zaradi prodaje
 • Odpravnica : Podatki o prodaji materiala ali oddaji v predelavo oz. obdelavo

Material se evidentira ločena glede na material na poti, material v zalogi in material v dodelavi. Evidence so pomožna knjiga materiala in dnevnik pomožne knjige materiala.

ZAČETNO PRIPOZNAVANJE MATERIALA

Ob začetnem pripoznavanju se zaloge materiala ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki je sestavljena :

 • Nakupna cena
 • Nevračljive nakupne dajatve
 • Neposredni stroški nabave
  • Prevozni stroški
  • Stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja
  • Stroški prevoznega zavarovanja
  • Stroški posebej zaračunane embalaže
  • Stroški spremljanja blaga
  • Stroški storitev posredniških agencij in podobni stroški ki bremenijo kupca

Odhodki obdobja so splošni stroški materiala (uskladiščenje, zavarovanje zalog materiala, amortizacije osnovnih sredstev v skladišču, plače skladiščnikov itd. ) in posredni stroški materiala (obresti kreditov, stroški nabavne službe). Odhodki obdobja ne povečujejo nabavne cene materiala.

VREDNOTENJE PORABE MATERIALA

Cene nabavljenega materiala se v času spreminjajo. Pojavi se vprašanje po kateri ceni ovrednotiti izdane količine materiala iz skladišča. Najpogostejše metode so :

 • Metoda prvih cen FIFO (priporočena metoda v Slovenskih računovodskih standardih) : Poraba materiala se obračunava po prvih dejanskih nabavnih cenah, končna zaloga pa po zadnjih cenah.
 • Metoda drsečih povprečnih cen : Pri vsaki nabavi se izračuna nova povprečna cena zaloge tako, da trenutno vrednost zaloge delimo s trenutno količino materiala na zalogi.
 • Metoda tehtanih povrprečnih cen : Pri vsaki nabavi izračunamo novo ceno tako, da vrednost začetne zaloge in vrednost celotni nabav delimo s količino enot začetne zaloge in količino enot novih nabav v obdobju
 • Metoda stalnih cen : Vse nabave in porabo materiala obračunamo po stalni ceni, ki je lahko predračunska ali standardna. Na koncu obdobja nastane odmik glede na dejanske cene, zato na koncu obdobja stroške materiala ter vrednost zaloge naknadno popravimo s koeficientom odmika
 • Metoda zadnjih cen LIFO (se ne uporablja) : Poraba zalog materiala se obračunava po zadnjih dejanskih nabavnih cenah. Uporablja se v pogojih inflacije.
 • Metoda najvišjih cen HIFO (se ne uporablja) : Poraba se obračunava po najvišjih cenah.
 • Metoda stalnih cen z odmiki (se ne uporablja) : Ob vsaki nabavi materiala je potrebno preračunati nabavljeno količino materiala po določeni stalni nabavni ceni. Odmik med stalno in dejansko nabavno vrednostjo pa obračunati posebej. Vsaka oddaja materiala iz zaloge se najprej obračuna po stalni ceni, nato pa popravi za sorazmerni del odmika tako izračunane stalne nabavne vrednosti od dejanske nabavne vrednosti

PREDRAČUNI, OBRAČUNI IN ANALIZIRANJE V ZVEZI Z MATERIALOM

 • Predračun stanja in gibanja materiala, neposrednih in posrednih stroškov nabave, stroškov porabljenega materiala
 • Obračun materiala, neposrednih in posrednih stroškov nabave, stroškov porabljenega materiala
 • Ugotavljanja in analiziranje odmikov med načrtovanimi in resničenimi stanji, izračunavanje koeficientov obračanja materiala

TUJE STORITVE

Ne pojavljajo se v obliki premoženja ali sredstev kot druge prvine, ampak se takoj ko so dobavljene preoblikujejo v strošek.

Ločujejo se na neposredne in posredne oz. režijske storitve.

Za potrebe preučevanja in poslovnega odločanja razčlenimo stroške storitev na stalne in spremenljive.

Predmet računovodske obravnave so po naravi sprotne storitve in ne sredstva, zato jih ne vrednotimo in ne izkazujemo v bilanci stanja. Nanje gledamo zgolj iz dinamičnega procesnega zornega kota. Zaloge storitve ne obstajajo.

Stroški storitev = količina porabljenih storitve x cena

VRSTE STROŠKOV STORITEV

 • Stroški prevoznih storitev
 • Stroški proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi
 • Stroški komunalnih storitev
 • Stroški telekomunikacijskih storitev
 • Stroški najemnin
 • Stroški zavarovalnih premij
 • Stroški storitev plačilnega prometa
 • Stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah ipd.

KNJIGOVODSKE LISTINE

 • Prejemnica storitev (prejet račun)
 • Odpisnica ali izničnica storitve

ANALIZIRANJE

Predračuni, obračuni kupljenih storitev, analitska poročila

IZKAZOVANJE STROŠKOV MATERIAL IN STORITEV V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

IZKAZ USPEHA RAZLIČICA I.

Stroški blaga, materiala in storitev

 • Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
 • Stroški storitev
IZKAZ USPEHA RAZLIČICA II.

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov ( z amortizacijo ) oz. nabavna vrednost prodanega blaga

VPLIVI IZKAZANE VREDNOSTI STROŠKOV MATERIAL IN STORITEV NA POSLOVNE ODLOČITVE

Če je v izkazu uspeha izkazan previsok strošek materiala oz. storitev je vrednost zaloge materiala izkazana prenizko. Posledica je skrita rezerva oz. dobiček in tveganje je manjše.

Če je v izkazu uspeha izkazan prenizek strošek material oz. storitev je vrednost zaloge materiala izkazana previsoko. Posledica je skrita izguba in tveganje je večje.

OSNOVNA SREDSTVA

Poslovni dogodki povezani z osnovnimi sredstvi

 • Nabava
 • Usposobitev za uporabo in uporabo
 • Poraba in odtujitev

Naloga računovodstva je, da količinske in vrednostne podatke teh poslovnih dogodkov zajame v poslovne evidence in po potrebi posreduje uporabnikom v drugih delih računovodstva in odločevalcem.

V računovodstvu osnovnih sredstev zagotavljajo tudi podatek o stroških, ki se pojavljajo v celotni dobi koristnosti osnovnega sredstva.

KNJIGOVODSKE LISTINE

 • Priskrba osnovnega sredstva : prejemnica, usposobilnica, predajnica
 • Prenos k novemu uporabniku : prenosnica
 • Obraba osnovnega sredstva : obračun amortizacije
 • Izločitev osnovnega sredstva : izločilnica, povratnica
 • Predaja osnovnega sredstva v najem : predajnica, vračilnica
 • Izničenje osnovnega sredstva : izničnica
 • Odtujitev osnovnega sredstva : odpravnica, oddajnica

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV

Amortizacija je razporejanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev med stroške v ocenjeni dobi njihove koristnosti, oz. življenske dobe

Doba koristnosti je odvisna od :

 • Pričakovanega fizičnega izrabljanja
 • Pričakovanega tehničnega staranja
 • Pričakovanega gospodarskega staranja
 • Pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe

Za amortizacijo se upošteva najkrajša od zgoraj omenjenih. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati s prvim dnem naslednjega meseca potem ko je usposobljeno za uporabo.

METODE AMORTIZIRANJA

Izbrati je potrebno tisto metodo amortiziranja, ki najbolje ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe bodočih gospodarskih koristi od amortizljivega sredstva. Metode :

 • Funkcionalno amortiziranje oz. metoda proizvedenih enot : Glede na dejansko uporabo sredstva v posameznem časovnem obdobju
 • Časovno amortiziranje : Glede na dobo koristnosti
  • Enakomerno časovno amortiziranje
  • Padajoče (degresivno) amortiziranje
  • Naraščujoče (progresivno) amortiziranje po SRS ni dovoljeno

ENAKOMERNO ČASOVNO AMORTIZIRANJE

Letni znesek amortizacije je pri dani nabavni vrednosti osnovnega sredstva vedno enak. Pred začetkom amortizacije določimo :

 • Nabavna vrednost sredstva
 • Preostala vrednost
 • Amortizljiv znesek ( = nabavna vrednost – preostala vrednost)
 • Najkrajša doba koristnosti sredstva
 • Amortizacijska stopnja ( 1 / doba koristnosti)

Letni znesek amortizacije = amortizljiv znesek x letna amortizacijska stopnja

PADAJOČE ČASOVNO AMORTIZIRANJE

Največji znesek amortizacije je obračunan v prvem letu, nato se zmanjšuje in je zadnje leto najmanjši. Ker z leti naraščajo stroški vzdrževanja, omogoča ta metoda pri nespremenjenem obsegu dejavnosti pozneje manjšo obremenitev proizvodov ali storitev kot metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Najbolj znani metodi :

 • Metoda padajoče osnove : Ves čas enaka stopnja amortizacije.
 • Metoda vsote letnih števil

KASNEJŠA VLAGAJNA V OSNOVNA SREDSTVA

Če stroški povezani z osnovnimi sredstvi povečajo bodoče koristi sredstva, jih evidentiramo kot povečanje nabavne vrednosti. Pri tem se spremeni nadaljni obračun amortizacije. Spremeni se amortizacijska stopnja in amortizacijska osnova.

PREDRAČUNSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O NAKUPU DELOVNIH SREDSTEV

Pri odločanju o nakupu delovnih sredstev najprej zberemo informacije o predvidenih prihodkih od prodaje, nabavni vrednosti delovnega sredstva, stroških amortizacije ( doba koristnosti, metoda amortizacije ) in stroških vzdrževanja. Preučimo tudi vpliv davkov na naložbo. Predvideti pa moramo tudi potrebna dodatna obratna sredstva povezana z delovnim sredstvom.

OBRAČUNSKE INFORMACIJE O KUPLJENIH DELOVNIH SREDSTVIH

Obračunske informacije o delovnih sredstvih so naslednje :

 • Primerjava načrtovanega in uresničenega naložbenega izdatka
 • Ali se je delovno sredstvo začelo uporabljati v predvidenih rokih
 • Primerjava načrtovanega dobiča in amortizacije z dejanskim dobičkom in amortizacijo
 • Primerjava načrtovane in dejanske izrabe zmogljivosti delovnega sredstva

Obračuni so spodbuda za natančnejše izdelovanje predračunov, primerjava uresničenega z načrtrovanim omogoči da pravočasno spoznamo nezaželen razvoj in ga preprečimo oz. zavremo. Spoznanja iz obračunom uporabimo pri sestavljanju naslednjih predračunov.

VPLIV IZKAZOVANJA VREDNOSTI AMORTIZACIJE NA POSLOVNE ODLOČITVE

Če je izkazana vrednost v izkazu prenizka, je aktiva previsoka kar pomeni da imamo skrito izgubo. To pa povečuje tveganje poslovanja. Če je izkazana vrednost v izkazu uspeha previsoka, je aktiva prenizka in imamo skrite dobičke. Poslovanje je manj tvegano.

PLAČE

Evidentira in presoja stroške, ki so povezani z zaposlenci. Poznamo različne ravni spremljanja stroškov in sicer :

 • Priskrba zaposlencev : Stroški zaposlovanja
 • Usposobitev in uporaba zaposlencev :
  • Usposabljanje
  • Stroški uporabe zaposlencev v delovnem procesu
  • Stroški zaradi neuporabljene delovne sile
 • Izločitev in odslovitev zaposlencev
  • Stroški izločitve zaposlencev – začasni presežki
  • Stroški odslovitve zaposlencev – trajni presežki
  • Stroški upokojitve in drugih odhodkov zaposlencev.

POJMI

 • ZAPOSLENEC : Fizična oseba v delovnem razmerju pri delodajalcu
 • PLAČA : Bruto zaslužek zaposlenega za opravljeno delo in nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela. Obračunan je za nazaj in za podjetje predstavlja strošek, lahko pa tudi delež v dobičku.
 • NADOMESTILO PLAČE : Bruto zaslužek zaposlenega za čas upravičene odsotnosti iz dela. Poznamo nadomestilo ki bremeni prihodek podjetja in tista ki jih povre oz. refundira nosilec takih izdatkov.
 • BRUTO PLAČA : Čista plača povečana za davke in prispevke
 • ČISTA PLAČA : Del bruto plače ki ostane zaposlenemu
 • STROŠKE DELA : Bruto plača, nadomestilo redne plače, dajatve v naravi, darila in nagrade, povračila, odpravnine in dajatve ki bremenijo delodajalca
 • DAJATVE V NARAVI, DARILA : Zaslužki zaposlenca po odločitvi delodajalca ali zaposlenca
 • POVRAČILA ZAPOSLENCEM : Prevoz na delo, prehrana, in drugi prejemki, za katere se dogovorita delojemalec in delodajalec. Povračila so lahko delodajalčeva obveznost po zakonu ali pa po kolektvini pogodbi.
 • ODPRAVNINA : Prejemek zaposlenca zaradi prenehanja dela v podjetju ( upokojitev, prenehanje pogodbe itd)
 • DAJATVE IZ DELA : Davki in prispevki

IZVIRNE KNJIGOVODSKE LISTINE

 • Delovni list za neposredno režijsko delo
 • Delovni list za obračun dodatkov za nočno delo
 • Delovni list za navzočnost na delovnem mestu
 • Listine za obračun nadomestil plač
 • Listine za obračun nagrade za ustvarjalnost, prenovitve, tehnične izboljšave
 • Listine za obračun plače iz gospodarnosti pri delu, uspešnosti poslovanja
 • Listine za obračun plače iz deleža v dobičku
 • Listine za obračun odtegljajev kot so zakonske in sodne prepovedi ter prostovoljni odtegljaji

IZPELJANE KNJIGOVODSKE LISTINE

 • Mesečni obračun plač za vsakega zaposlenca
 • Obdobni obračun plač vseh zaposlencev
 • Obdobni stroški dela po stroškovnih mestih in nosilcih

DOLOČANJE PLAČE

Plača je odvisna od strokovne zahtevnosti, količine in kakovosti dela. Obračun plač in nadomestil je podprt z zakoni, kolektivnimi pogodbami in notranjimi pravili podjetja.

 • plača =
 • sestavljenost dela x količina opravljenaga dela x načrtovana oz. uresničena cena enote dela
 • + gospodarnosti pri delu
 • + uspešnost, pri kateri je udeležen zaposlenec
 • + sposobnos oz. ustvarjalnost zaposlenca
 • + del plače iz drugih naslovov

Višina plač mora biti povezana z uspešnostjo podjetja. Potrebno je paziti, da plače ne povzročajo izgube podjetja ali celo ogrozijo delovanje in obstoj podjetja. Podjetja običajno določijo razmerje med najvišjo in najnižjo plačo in višino točke, ki jo izračunajo :

vrednost točke = celotni letni predvideni znesek plač / letno število točk za vse zaposlene

PREDRAČUNAVANJE PLAČ

Za izdelavo predračuna plač je potreben načrt potreb po zaposlencih za dela v proizvajalni in drugi dejavnosti iz katerih črpamo podatke o potrebah po vrstah in obsegu delovnih nalog in s tem povezanih potreb po številu delovnih mest.

Načrtujemo :

 • Neposredno – proizvajalno delo : izhajamo iz načrtovanega obsega proizvodnje ter standardiziranega obsega posameznih del
 • Posredno režijski delo

Rezultat predračunavanja plač so predračunska poročila plač in predračunske izpeljane listine, ki vstopajo na druga področja predračunavanja

PREUČEVANJE PLAČ

Pri preučevanju plač presojamo

 • Odmike med želenimi in uresničenimi vrstami in velikostmi plač ter stroškov dela
 • Sestava, obseg in gibanje posameznih skupin plač
 • Spremembe delovnih mest na velikost plač
 • Upravičenost plače iz razširjenega dobička
 • Materialne spodbude zaposlenim za večjo učinkovitost na delovnem mestu
 • Redne plače in posebne nagrade za uspešno poslovodenje in nadziranje poslovanja podjetja

STROŠKI DELA PO SRS 15

Stroški dela se obračunajo skladno z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnim aktom podjetja ali pogodbo o zaposlitvi.

Stroški dela se v izkazu uspeha izkazujejo :

 • Stroški plač
 • Stroški socialnih zavarovanj (posebej se izkažejo stroški pokojninskih zavarovanj)
 • Drugi stroški dela

VLIV IZKAZOVANJE VREDNOSTI PLAČ NA POSLOVNE ODLOČITVE

Če so stroški dela v izkazu uspeha izkazani prenizko, je pasiva bilance stanja prenizka in imamo skrito izgubo. Tveganje je večje

Če so stroški v izkazu uspeha previsoki, je pasiva bilance stanja previsoka in imamo skrite dobičke. Tveganje poslovanja je manjše.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top