RAZLAGA BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

BRANJE BILANC , RAZLAGA BILANC

Ko enkrat razumemo kako deluje dvostavno knjigovodstvo, si lahko pogledamo kako zgleda bilanca stanja in izkaz uspeha, ter kaj pomenijo posamezne postavke. Najprej si bomo pogledali bilanco stanja in izkaz uspeha družbe z omejeno odgovornostjo, nato pa še bilanco stanja in izkaz uspeha samostojnega podjetnika.

KAKO PA RAČUNOVODJA IZDELA BILANCO?

Končna stanjaoz. seštevke končnih stanj, ki jih ima na posameznem kontu na dan 31.12. vpiše v posamezne rubrike obrazca, ki se mu reče bilanca, oz. izkaz uspeha. Postopek je preprost in ga zna opraviti tudi vsak povprečni računalniški program.

Zakaj pa potem bilanco izdeluje 3 mesece, od začetka januarja do zadnjih dni marca? Zato ker so ta končna stanja takšna, da jim še sam ne verjame in išče napako.

Sedaj lahko pogledamo kaj pomenijo posamezne postavke v bilanci stanja oz. izkazu uspeha. Za primer lahko vzamemo kar vaše podjetje in bomo zelo na hitro preverili ali je vaš računovodski servis lansko leto oddal pravilno bilanco. Preverilo bomo osnovne rubrike, ki so aktualne za večino podjetij.

KOLIKO TERJAMO ?

Podatek bomo našli v rubriki 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev ( IV. Kratkoročne poslovne terjatve pri sp-ju ). Če si rubriko natančneje ogledamo vidimo, da v to rubriki spada kar nekaj kontov. Torej vam mora računovodja najprej pojasniti, seštevek katerih kontov je vpisal v bilanco stanja v rubriko Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev. V večini primerov je aktualen samo en konto in sicer konto 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi ( 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi (sp) ). Če pa imate veliko neplačanih računov, potem bi moral znesek vseh računov, katerim je valuta potekla in obstaja verjetnost, da ne bodo poravnane oz. ne bodo poravnana v celotnem znesku, najti na konto 129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev pri sp-ju). 
Z drugimi besedami, od neplačanih računov ne bi smeli plačati davka od dohodkov. Naslednji korak pa je, da za znesek stanja konta 120 – Terjatve do kupcev in konta 129 – Oslabitev terjatev do kupca od računovodja pridobite izpis, na katerem bo prikazan spisek računov, katerih končna vrednost je ravno stanje na kontu 120 – Terjatve do kupcev. Prav tako pa mora obstajati izpis za konto 129 – Oslabitev terjatev do kupcev. In na koncu vam ostane samo še to, da preverite, ali je izpis odprtih računov pravilen ali ne, torej ali so bili računi, navedeni na izpisu na dan 31.12. tudi v resnici neplačani.

Tak postopek lahko ponovite za katerokoli postavko v bilanci. Enak je za družbe kot za samostojne podjetnike. Pri tem si lahko pomagate s kontnim načrtom, kontnim okvirjem in računovodskimi standardi. Kontni načrt je spisek vseh kontov in si ga lahko računovodja sam izdela. Načrt, ki je objavljen, je samo predlog, ki pa ga računovodje kar v večini primerov tudi uporabljajo. Kontni okvir pa predpisuje Slovenski inštitut za revizijo in vsak računovodja ga mora upoštevati, ko odpira konte v svojem kontnem načrtu. Torej v našem primeru bi lahko imeli odprt tudi konto 123 za kratkoročne terjatev do kupcev, morajo pa biti prve dve številki nujno 12. Če bi bile kratkoročne terjatve na konti 132 ne bi bilo pravilno. Preberete si pa lahko tudi vsa pravila, ki se nanašajo na terjatve. Najdete jih v računovodskih standardih in sicer SRS 5 – Terjatve

KOLIKO SMO DOLŽNI?

Postopek je enak kot pri terjatvah, le da podatke najdemo v rubriki 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev ( III.Kratkoročne poslovne obveznosti ) Aktualna konta pa sta 220 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi ( 220 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi (sp) ) Računovodja vam mora dostaviti izpis prejetih in še ne plačanih računov z končnim stanjem, ki je enak stanju na kontu 220 na dan 31.12. In seveda spet preverite izpis z vašim dejanskim stanje odprtih prejetih računov. Več informacij o kratkoročnih dolgovih pa dobite v SRS – 11.

ZALOGE

Podatke o vrednosti zalog bomo našli v rubriki II. Zaloge ( II. Zaloge pri sp-ju ). Ločimo pa več vrst zalog, najpogostejši so dve in sicer zaloga materiala in zaloga trgovskega blaga. Najdete pa jih v rubrikah 1.Material1.Surovine in material pri sp-ju ) in 4. Trgovsko blago ( 4.Blago pri sp-ju ). Konti pa so pri materialu 310 – Zaloge surovin in materiala v skladišču ( 310 – Zaloge surovin in materiala v skladišcu pri sp-ju ).Pri trgovskem blagu pa je posebnost ta, da so zaloge prikatane na treh kontih in sicer 663 – Blago v lastni prodajalni ( 663 – Blago v prodajalni pri sp-ju ), 664 – DDV, vračunan v zalogah blaga ( 664 – DDV, vracunan v zalogah blaga pri sp-ju ) in 669 – Vračunana razlika v cenah zalog blaga ( 669 – Vracunana razlika v cenah zalog blaga pri sp-ju ).
Razlika 663 – 664 – 669, torej vrednost zaloge po maloprodajnih cenah – vkaluliran davek na dodano vrednost – vkalkulirana marža pa je ravno nabavna vrednost blaga. Obstajati pa mora tudi izpis zaloge z naslednjimi stolpci. Pri materialu šifra, komentar, enota mera, količina, nabavna cena na enoto mere in cena x nabavna cena na enoto mere in seveda skupni seštevek, enak kot na kontu 310 na dan 31.12. Enako velja za zalogo blaga, le da moramu tu imeti še dodatne stolpce za maloprodajno vrednost, vkalkuliran ddv in vkalulirano razliko v ceni. Več o zalogah pa je napisano v SRS – 4

ZAKLJUČEK

Na ta način lahko preverite vsako postavko v svoji bilanci in tako postanete sam svoj davčni inšpektor. Po naših izkušnjah večina podjetnikov slepo zaupa delu računovodje in se ob koncu leta podpišejo pod bilanco ob tem pa pravijo, da itak ne vedo nič o računovodstvu. Pa ne bi smelo biti tako. Dejstvo je , da vsaka napačna postavka v bilanci stanja vpliva na izračun davka od dohodkov. Če imamo stanje na kontu 120 – Terjatve do kupcev previsoko, smo plačali tudi preveč davka od dohodkov. Če pa imamo stanje premajhno, pomeni da imamo v resnici terjatev več, kot pa imamo stanje v bilanci, smo plačali premajhen davek.
Podobno velja za zaloge in obratno za dolgove. Po drugi strani pa uspešni podjetniki v vsakem trenutku vedo kolikšne imajo zaloge, kolikšne imajo terjatve in koliko so dolžni. In napačni podatki so zavajujoči ter vodijo do napačnih poslovnih odločitev. Večina jih do teh podatkov pride tako, da si sami vzpostavijo svoje evidence, ki jim lahko zaupajo. Ampak.. zakaj ne bi to delo opravljal računovodja, ki je zato plačan .

PRIMERI BILANČNIH PODATKOV

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top