VREDNOTENJE DELNIC , VREDNOTENJE OBVEZNIC – PRIMERI

PRIMER 1

Za gradnjo avtoceste so bile izdane brezkuponske obveznice. Dospejo čez pet let, zahtevana stopnja donosa pa je 10%. Imetniku bo ob dospetju izplačan znesek 1000€.

PRIMER 2

Kakšna je vrednost obveznice, ki ima nominalno vrednost 1000€, dospetje čez 5 let, konec vsakega leta prinese obresti v višini 80€, zahtevana donosnost pa je 10%.

Vrednost glavnice je

vrednost obresti je

Torej je sedanja vrednost obveznice 924,16€.

PRIMER 3

Obveznica brez dospetja vsako leto prinese donos v višini 80€. Kolikšna je vrednost na trgu, če je zahtevana donosnost 10%

PRIMER 4

Ocena dividend, ki jih bo podjetje izplačalo je naslednja : prvo leto 100€, drugo 120€, tretje 140€, četrto 160€. Od četrtega leta naprej, pa predpostavljamo, da bodo dividende rasle po stopnji 5%. Zahtevana stopnja donosnosti je 15% letno.

Div(1+r)nDivn/ (1+r)n
n=1100,00€1,1586,9565
n=2120,00€1,3225590,7338
n=3140,00€1,52087592,0522
269,9742

n=4  160€/(0,15-0,05) / (1+0,15)3= 1.600,00€ / 1,5208 = 1.052,07€

V = 269,97€ + 1052,07€ = 1.322,04€

PRIMER 5

Predpostavimo, da imamo tri navadne delnice SOVA, DETELJ in KOS, ki so v časovnem obdobju 10 let imele naslednji hipotetični donos.

LetoSOVADETELJKOS
11011-6
28418
3-4-34
422-2-5
581432
6-11-9-7
7141524
81213-17
9-9-32
1012427

PRIMER 6

Borzni posrednik nam ponuja nakup običajne obveznice s kuponi po ceni 9.560€. Nominalna vrednost obveznic je 10.000€, rok dospetja 10 let, letne obresti pa 900€. Zahtevana donostnost je 10%. Ali bomo kupili obveznice

Izračun nam pokaže, da je neto sedanja vrednost prihodnjih donosov 9.385,54€ kar je manj kot pa bi morali za te obveznice plačati danes. Tako da se za nakup ne bomo odločili.

PRIMER 7

Za rojstni dan so vam starši podarili obveznico Študent. Nominalna vrednost obveznice je 1.000€, rok dospetja 20 let, obrestna mera 6%. Obveznica je bila kupljena po ceni 820€. Ali je nakup dober ali slab, če je diskontni faktor 8%. Kaj pa če bi bil diskontni faktor 5%?

Nakup pri 8% diskontnem faktorju se ne izplača, saj je neto sedanje vrednost 803,64€. Pri 5% diskontnem faktorju pa je neto sedanja vrednost 1.124,62€ in se izplača.

PRIMER 8

Kolikšna bi bila vrednost obveznice iz primera 6, če bi šlo za obveznico brez dospetja?

PRIMER 9

Izračunajte vrednost brezkuponske obveznice z nominalno vrednostjo 15.000€, ki ima rok dospetja 10 let. Zahtevana stopnja donosa je 8%

PRIMER 10

Ali bi se odločil za nakup delnice, ki prinaša vsako leto enake dividende 400€, po ceni 3.600€, če je zahtevana stopnja donosa 11%?

Za nakup bi se odločili ker je vrednost delnice 3.636,36€ višja od njene cene.

PRIMER 11

Kakšno najvišjo ceno ste pripravljeni plačati za delnico, ki obljublja letne dividende v višini 250€, če pričakujete, da bodo dividende rasle po stopnji 6% in je zahtevana stopnja donosa 10%

Pripravljeni smo plačat 6.250€ za delnico.

PRIMER 12

Izračunajte zahtevano stopnjo donosa za delnico, katere tržna vrednost je trenutno 2.000€ in pričakovana dividenda naslednja leta 200€. Pri tem predpostavite, da naj bi dividende v prihodnje rastle po 5% letni stopnji.

Iz enačbe 

izpeljemo 

Zahtevana stopnja donosa je 15%.

PRIMER 13

Podjetje Vlagatelj se odločas za nakup delnic podjetja Papir. Podjetje Vlagatelj predvideva, da bo podjetje Papir izplačalo v prevem letu dividende v višini 3.000€, v drugem 3.500€ in v tretjem letu 4.200€. Od tretjega leta dalje se pričakuje rast dividend po letni stopnji 6%. Po kakšni ceni bo podjetje Vlagatelj pripravljeno kupiti delnice Papir, če je zahtevana stopnja donosa za podobne naložbe 13%.

Uporabimo enačbo

in izračunamo

Podjetje Vlagatelj bo kupilo delnice po ceni ki bo nižja ali enaka 52.384,38€.

PRIMER 14

Država izda običajne obveznice s kuponi za financiranje proračunskega primanjkljaja. Posamezna obveznica ima nominalno vrednost € 100, dospe čez pet let, konec vsakega leta pa prinaša obresti v višini € 8. Zahtevana donosnost za takšno obveznico je 10 %. Izračunajte njeno vrednost!

Neto sedanja vrednost obveznice je 92,42€.

PRIMER 15

Izračunajte vrednost brezkuponske obveznice z nominalno vrednostjo € 100, ki ima rok dospetja 10 let. Zahtevana stopnja donosa je 8 %.

PRIMER 16

Tečaj delnice BRST je dne 31. decembra leta t 1997 znašal € 29,13. Tečaj iste delnice dne 31. decembra leta t+1 pa je bil € 37,75. Izplačana dividenda na to delnico v letu t+1 je bila € 0,93. Izračunajte, kolikšen je bil donos delnice BRST v letu t+1!

Uporabimo enačbo 

in izračunamo

Izračunajmo še kolikšne je donos delnice v obdobju po enačbi.

Dobimo

PRIMER 17

Kolikšna je današnja vrednost obveznice, za katero bomo čez 25 let dobili € 100, če računamo s 6 %-no letno obrestno mero?

Če bi bila obveznica brezkuponska bi bila danes vredna 23.30€, če pa bi letno dobivali donos v višini 6%, bi bila danes vredna 100€.

PRIMER 18

Po skrbni analizi, v kateri smo proučili vse elemente poslovanja podjetja BOR, smo prišli do naslednje ocene dividend, ki jih bo lahko podjetje v prihodnosti izplačalo na vsako izdano navadno delnico: prvo leto € 10, drugo leto € 12, tretje leto € 14 in četrto leto € 16. Od č etrtega leta naprej ocenjujemo, da bo dividenda rastla letno za 5 %. Za navadno delnico podjetja BOR se zahteva 15 %-na letna stopnja donosa. Izračunajte vrednost ene navadne delnice podjetja BOR!

Uporabimo enačbo 

in dobimo

PRIMER 19

Podjetje VAJA je za svojo navadno delnico izplačalo dividendo v višini € 5. Predpostavimo, da je izračunana predvidena stopnja rasti dividende v prihodnje 2 % letno, ocenjeni zahtevani donos tovrstne delnice pa je glede na vložena sredstva enak 10 % letno. Izračunajte, kolikšna je sedanja vrednost delnice podjetja VAJA

Ker predpostavljamo da bo dividenda rasla enakomerno uporabimo enačbo in dobimo rezultat

PRIMER 20

Navadna delnica delniške družbe PESA je imela dne 30. junija leta t tečaj € 257. Dne 1. julija leta t je v skladu z določili izplačala dividendo v višini € 12. Naslednji dan, dne 2. julija leta t, je bil tečaj delnice družbe PESA € 245. Izračunajte, kolikšen je bil delniški donos dne 30. junija leta t! Izračunajte, kolikšen je bil očiščeni donos te delnice dne 2. julija leta t!

Za delniški donos uporabimo enačbo 

in dobimo

Za očiščen donos delnice pa uporabimo enačbo

in dobimo

PRIMER 21

Delniška družba LESK, ki je izdala 411.073 delnic, v svojem letnem poročilu objavi neto dobiček v višini € 980.000. Tečaj delnic te družbe je trenutno € 29,80. Izračunajte dobiček na delnico in T/D razmerje!

Dobiček na delnico izračunamo tako

Nato pa še T/D razmerje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top