Davek od dohodkov pravnih oseb

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

 • I. SPLOŠNI DOLOČBI
  • Vsebina zakona
  • Pripadnost davka
 • II. ZAVEZANEC ZA DAVEK IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI
  • Zavezanec za davek
  • Obseg davčne obveznosti
  • Rezident in nerezident
  • Poslovna enota nerezidenta
  • Kraj poslovanja, ki ni poslovna enota
 • III. VIR DOHODKOV
  • Vir dohodkov
 • IV. OPROSTITVE
  • Oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti
 • V. DAVČNO OBDOBJE IN PREDMET OBDAVČITVE
  • Davčno obdobje
  • Predmet obdavčitve
 • VI. DAVČNA OSNOVA
  • 1. Splošne določbe
   • Davčna osnova
   • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve
   • Davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak
   • Davčna osnova pri prevrednotenjih na višje vrednosti
   • Transferne cene
   • Cene med povezanimi osebami rezidenti
   • Podatki v zvezi s povezanimi osebami po 16. in 17. členu tega zakona
   • Obresti med povezanimi osebami
   • Rezervacije
   • Prevrednotenje in odpis terjatev
   • Prevrednotenje finančnih naložb
   • Prevrednotenje dobrega imena
  • 2. Prihodki
   • Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
   • Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
   • Odhodki, ki se nanašajo na udeležbo
   • Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti
  • 3. Odhodki
   • Splošno
   • Nepriznani odhodki
   • Delno priznani odhodki
   • Obresti od presežka posojil
   • Amortizacija
   • Rezervacije pri bankah, borzno posredniških družbah in zavarovalnicah
   • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
  • 4. Izguba
   • Davčna izguba in pokrivanje davčne izgube
   • Davčna izguba – posebna določba
 • VII. OBDAVČITEV PRI PRENOSU PREMOŽENJA, ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH IN DELITVAH
  • Skrite rezerve
  • 1. Obdavčitev pri prenosu premoženja
   • Prenos premoženja
   • Upravičenja in obveznosti
   • Pogoji
   • Posebna ureditev v primeru poslovne enote
   • Priglasitev
  • 2. Obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev
   • Zamenjava kapitalskih deležev
   • Upravičenja in obveznosti
   • Pogoji
   • Priglasitev
  • 3. Obdavčitev pri združitvah in delitvah
   • Združitve in delitve
   • Upravičenja in obveznosti
   • Pogoji
   • Posebne določbe
   • Uporaba določb 48. do 53. člena tega zakona
   • Priglasitev
  • 4. Skupna določba
   • Uporaba določb 38. do 53. člena tega zakona in uporaba določb pri prenosu statutarnega sedeža SE in SCE
 • VIII. DAVČNE OLAJŠAVE
  • Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
  • Olajšava za investiranje
  • Olajšava za zaposlovanje
  • Olajšava za zaposlovanje invalidov
  • Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
  • Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
  • Olajšava za donacije
 • IX. DAVČNA STOPNJA
  • Splošna stopnja
  • Posebna stopnja
 • X. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE
  • Odbitek tujega davka
  • Omejitev odbitka tujega davka
  • Dokazila v zvezi z odbitkom
  • Sprememba odbitka
  • Prenašanje presežka odbitka
  • Nižji odbitek
 • X.a POSEBNA UREDITEV ZA UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV
  • Posebna ureditev
  • Zavezanec, ki lahko ugotavlja davčno osnovo po tem poglavju, in pogoji
  • Spremljanje izpolnjevanja pogojev
  • Novi zavezanci
  • Posebni primeri ugotavljanja prihodkov iz 67.b člena
  • Določanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
  • Sprememba sistema glede določanja ugotavljanja davčne osnove
  • Davčno obdobje
 • XI. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
  • 1. Obveznost plačevanja davka
   • Obveznost obračunavanja in plačevanja davka
   • Obveznost akontacij davka
 • XII. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI
  • Davčni odtegljaj
  • Posebna ureditev davčnega odtegljaja za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev
  • Posebna ureditev davčnega odtegljaja od plačil v zvezi z začasnim mehanizmom zagotavljanja finančne stabilnosti v euroobmočju
  • Obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU
  • Obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU
  • Uporaba določb 72. člena tega zakona
  • Dohodki, podobni dividendam
  • Vštevanje davčnega odtegljaja v davčno osnovo
 • XIII. POSEBNA DOLOČBA
  • Natančnejši predpisi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top