BILANČNI PODATKI

Bilanca stanjaLeto 2007 v €Leto 2006 v €Leto 2005 v €Dejavnost 2007
SREDSTVA1.616.7721.610.7331.383.835246.882.020
ADOLGOROČNA SREDSTVA817.202867.618905.618134.041.613
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve1.8412042671.777.300
II.Opredmetena osnovna sredstva815.361867.414905.351115.504.105
III.Naložbene nepremičnine0004.637.029
IV.Dolgoročne finančne naložbe00011.533.704
1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil0008.485.094
2.Dolgoročna posojila0003.048.610
V.Dolgoročne poslovne terjatve000195.375
VI.Odložene terjatve za davek000394.100
BKRATKOROČNA SREDSTVA799.488742.259469.956111.148.638
I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo00047.989
II.Zaloge43.38034.94453.80346.117.148
III.Kratkoročne finančne naložbe0292.105011.669.183
1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil0004.711.614
2.Kratkoročna posojila0292.10506.957.569
IV.Kratkoročne poslovne terjatve379.576289.818338.68645.352.019
V.Denarna sredstva376.532125.39277.4667.962.299
C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE828558.2601.691.769
Zabilančna sredstva0036.663.376
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV1.616.7721.610.7331.383.835246.882.020
A.KAPITAL1.502.8691.343.9911.238.11987.910.218
I.Vpoklicani kapital1.183.8821.183.8801.184.19832.818.610
1.Osnovni kapital1.183.8821.183.8801.184.19832.822.933
2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)0004.323
II.Kapitalske rezerve00018.809.813
III.Rezerve iz dobička61.84753.90253.9203.940.618
IV.Presežek iz prevrednotenja0004.784.498
V.Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)106.2080024.077.140
VI.Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/izguba poslovnega leta)150.932106.20903.479.539
B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE0006.218.218
1.Rezervacije0004.799.810
2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve0001.418.408
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI00039.620.818
I.Dolgoročne finančne obveznosti00035.382.055
II.Dolgoročne poslovne obveznosti0004.238.763
III.Odložene obveznosti za davek0000
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI113.797266.742145.716112.483.424
I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev0000
II.Kratkoročne finančne obveznosti00045.200.054
III.Kratkoročne poslovne obveznosti113.797266.742145.71667.283.370
D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE10600649.342
Zabilančne obveznosti36.663.376
Izkaz poslovnega izidaLeto 2007 v €Leto 2006 v €Leto 2005 v €Dejavnost 2007
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA1.257.5421.291.133847.849267.390.731
AČISTI PRIHODKI OD PRODAJE1.257.4781.291.133854.951261.920.846
1.Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu000142.362.052
2.Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu000119.558.794
BSPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE00(7.102)1.441.243
CUSREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE000222.357
ČDRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)64003.806.285
DPOSLOVNI ODHODKI SKUPAJ1.060.7411.161.213812.979262.383.450
I.Stroški blaga, materiala in storitev703.812790.891500.678177.932.379
1.Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala572.570686.442395.753145.844.799
2.Stroški storitev131.242104.448104.92532.087.580
II.Stroški dela282.514259.034227.16867.855.463
1.Stroški plač199.555191.358171.79348.542.675
2.Stroški pokojninskih zavarovanj22.00519.47512.5154.472.707
3.Stroški drugih socialnih zavarovanj14.50013.89615.2564.250.663
4.Drugi stroški dela46.45434.30627.60410.589.418
III..Odpisi vrednosti72.323109.62783.43414.010.526
1.Amortizacija70.727109.62783.43411.987.406
2.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih1.59600855.249
3.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih0001.167.871
IV.Drugi poslovni odhodki2.0921.6611.6982.585.082
EDOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA196.801129.92034.8695.007.281
FFINANČNI PRIHODKI9.9974.1192.6672.317.712
1.Finančni prihodki iz deležev0001.011.698
2.Finančni prihodki iz danih posojil9.9974.1192.667477.444
3.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev000828.570
GFINANČNI ODHODKI58215.657.606
1.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb001386.206
2.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti0084.392.522
3.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti5801.178.878
HDRUGI PRIHODKI2304.2191882.461.820
IDRUGI ODHODKI1100287.634
JPOSLOVNI IZID SKUPAJ207.012138.24937.7033.841.573
KDAVEK IZ DOBIČKA48.13432.04001.455.291
LODLOŽENI DAVKI000(12.052)
MČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)158.878106.20937.7032.398.334
NPRENESENI ČISTI DOBIČEK/IZGUBA106.209030023.611.334
OZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV0002.076.547
PZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA00061.075
RPOVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA7.944038.003863.238
SBILANČNI DOBIČEK/IZGUBA257.143106.209026.790.585
Scroll to Top