KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva ( po neodpisani vrednosti)sredstvaosnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
—————————————————
sredstva
leto 2007815.3611.616.77250,43%
leto 2006867.4141.610.73353,85%
leto 2005905.3511.383.83565,42%
dejavnosti 2007115.504.105246.882.02046,79%

STOPNJA OBRATNOSTI INVESTIRANJA

obratna sredstvasredstvaobratna sredstva
————————
sredstva
leto 2007799.4881.616.77249,45%
leto 2006742.2591.610.73346,08%
leto 2005469.9561.383.83533,96%
dejavnosti 2007111.148.638246.882.02045,02%

STOPNJA FINANČNOSTI INVESTIRANJA

dolgoročne finančne naložbekratkoročne finančne naložbeskupajsredstvavsota dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih finančnih naložb
———————————————–
Sredstva
leto 200701.616.7720,00%
leto 2006292.105292.1051.610.73318,13%
leto 200501.383.8350,00%
dejavnosti 200711.533.70411.669.18323.202.887246.882.0209,40%

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA

osnovna sredstva po neodpisani vrednostidolgoročne finančne naložbedolgoročne poslovne terjatveskupajsredstvavsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev
————————————-
sredstva
leto 2007815.3610815.3611.616.77250,43%
leto 2006867.4140867.4141.610.73353,85%
leto 2005905.3510905.3511.383.83565,42%
dejavnosti 2007115.504.10511.533.704195.375127.233.184246.882.02051,54%

STOPNJA KRATKOROČNOSTI INVESTIRANJA

kratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)sredstvavsota obratnih sredstev (brez dolgoročnih poslovnih terjatev), kratkoročnih finančnih naložb in aktivnih časovnih razmejitev
—————————————
sredstva
leto 2007799.488082799.5701.616.77249,45%
leto 2006742.259292.105855451.0091.610.73328,00%
leto 2005469.95608.260478.2161.383.83534,56%
dejavnost 2007111.148.63811.669.1831.691.769101.171.224246.882.02040,98%

STOPNJA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

popravek vrednosti snovnih sredstev
——————————————————–
nabavna vrednost snovnih sredstev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OPREMLJENOSTI DELA Z OSNOVNIMI SREDSTVI

osnovna sredstva (po nabavni vrednosti)
———————————————————-
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT TEHNIČNE OPREMLJENOSTI DELA

oprema (po nabavni vrednosti)
—————————————————-
število zaposlencev v največji izmeni
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA KRATKOROČNOSTI SREDSTEV

kratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)sredstvakratkoročna (obratna) sredstva
——————-
sredstva
leto 2007799.488082799.5701.616.77249,45%
leto 2006742.259292.105855451.0091.610.73328,00%
leto 2005469.95608.260478.2161.383.83534,56%
dejavnosti 2007111.148.63811.669.183195.3751.691.769101.171.224246.882.02040,98%

STOPNJA OPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

zalogekratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)zaloge
———————–
kratkoročna sredstva
leto 200743.380799.488082799.5705,43%
leto 200634.944742.259292.105855451.0097,75%
leto 200553.803469.95608.260478.21611,25%
dejavnosti 200746.117.148111.148.63811.669.183195.3751.691.769101.171.22445,58%

STOPNJA NEOPREDMETENOSTI KRATKOROČNIH SREDSTEV

terjatve iz poslovanjakratkoročna sredstva– kratkoročne finančne naložbe+ dolgoročne poslovne terjatve+ kratkoročne aktivne časovne razmejitveskupaj obratna sredstva ( brez dolgoročnih poslovnih terjatev)terjatve iz poslovanja
——————
kratkoročna (obratna) sredstva
leto 2007379.576799.488082799.57047,47%
leto 2006289.818742.259292.1058551.035.21928,00%
leto 2005338.686469.95608.260478.21670,82%
dejavnosti 200745.352.019111.148.63811.669.183195.3751.691.769124.704.96536,37%
Scroll to Top