RAČUNOVODSKO POROČILO ZAVAROVALNICE

OPREDELITEV ZAVAROVALNIŠTVA

Zavarovati premoženje pomeni varovati ga pred nevarnostmi. Prvotne oblike zavarovanja so bile samozaščitvem z razvojem, pa je postala skrb za varstvo pred nevarnostmi stvar širše skupnosti.

ZGODOVINA

Začetki zavarovalništva segajo v leto 1700 pr.n.š. in sicer so takrat poznali pravila o delitvi škode, ki je bila posledica roparskih napadov na karavane. Iz leta 200 pr.n.š. že poznamo institut generalne havarije, ki določa, da lahko ladjar v primeru nevarnosti del tovora vrže v morje, škodo pa trpijo vsi udeleženci sorazmerno. Ta institut poznamo še danes.

Najstarejša zavarovalna pogodba je iz leta 1367 in sicer izvira iz Genove. Prva zdravstvena zavarovalnica je bila ustanovljena leta 1567 v Munchnu. Prva požarna zavarovalnica deluje od leta 1591 in sicer kot pogodba o nudenju medsebojen pomoči med 100 lastniki hiš, ki so se zavezali, da bo vsak prispeval 1% škode v primeru požara na eni od hiš. Zavarovalnica Lloyd je bila ustanovljena leta 1700 in sicer kot združenje posameznikov, ki so se zavezali poravnati del škode v primeru škodnega dogodka.

DEJAVNOST

Zavarovanja je posebna gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem zaščite pred nastankom deločene nevarnosti, s čimer se zadovoljuje človekova ekonomska potreba po varnosti.

Z poslovno finančnega vidika so zavarovalnice finančne institucije, ki prihranke zbirajo s premijami. Varčevalci si z vplačilom premije zagotovijo, da bo zavarovalnica plačala odškodnino v primeru škodnega dogodka.

Zavarovalnica oblikuje rezervacije iz katerih izplačujejo odškodnine. Rezervacije nalagajo v finančne naložbe kot so obveznice, dajejo hipotekarne kredite in sredstva nalagajo v nepremičnine.

VRSTE ZAVAROVANJ

Zavarovalne skupine, ki jih zavarovalnice uporabljajo v svojih poslovnih načrtih, poslovnih knjigah in drugih poročilih.

 • Nezgodno zavarovanje
 • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
 • Kasko zavarovanje cestnih vozil
 • Kasko zavarovanje tirnih vozil
 • Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
 • Zavarovanje pomorskega in rečno-jezerskega prometa
 • Transportna kargo zavarovanja
 • Požarno zavarovanje in zavarovanje nevarnosti poplav, viharja, drsenja tal, in drugih elementarnih nevarnosti
 • Druga premoženjska zavarovanja
 • Zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil
 • Zavarovanje odgovornosti v zračnem prometu
 • Zavarovanje odgovornosti ladjarjev in popravljalcev ladij
 • Druga zavarovanja odgovornosti
 • Kreditna zavarovanja
 • Kavcijska zavarovanja
 • Zavarovanje raznih finančnih izgub
 • Zavaraovanje pravne zaščite
 • Zavarovanje nudenja pomoči osebam v težavh
 • Življenska zavarovanja

DELITEV ZAVAROVANJ

 • Prvo zavarovalno razmerje : Sklenjeno je s pogodbo med zavarovalnico in zavarovancem
  • Socialno zavarovanje, ki je obvezno in ga ureja zakonodaja
   • Pokojninsko
   • Invalidsko
   • Zdravstveno
   • Zavarovanje za primer brezposelnosti
   • Druga zavarovanja
  • Premijsko oz. pogodbeno, ki se sklepa na podlagi svobodne volje posameznika
   • Glede na obliko zavarovalne dajatve
    • Škodna : Zavarovalnica izplača škodo ob škodnem dogodku.
    • Vsotna : Zavarovalnica se zaveže, da bo izplačala vnaprej dogovorjeno vsoto denarja ob nastanku zavarovalnega primera. Primer so osebna zavarovanja.
   • Glede na predmet zavarovanja :
    • Premoženjsko zavarovanje
     • Stvar – pravica
      • Zavarovanje stvari : Zavarovana je stvar
      • Zavarovanje premoženjskih pravic : zavarovana je pravica kot npr. zavarovanje odgovornosti, zavarovanje pravnega varstva.
     • Aktivna – pasivna
      • Aktivno : npr. potresno zavarovanje za stanovanjsko hišo. Zavarovanje je aktivno premoženje zavarovanca.
      • Pasivno : npr. zavarovanje bolniških stroškov. Zavarovani so pasivni dolgovi zavarovanca.
     • Prostovoljno – obvezna
      • Zavarovanec prostovoljno sklene pogodbo
      • Zavarovanje predpisuje zakon
    • Osebno zavarovanje
     • Življensko zavarovanje : V primeru doživetja ali smrti bo zavarovalnica izplačala sklenitelju ali osebi ki jo je ta določil, vnaprej določeno vsoto ali rento.
     • Nezgodno zavarovanja : Ob smrti ali invalidnosti bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto, če se je zavarovalni primer zgodil v času trajanja pogodbe.
 • Drugo zavarovalno razmerje : sklenjeno med zavarovalnico in pozavarovalnico.

POSLOVNE KNJIGE

ZAKON O ZAVAROVALNIŠTVU

Zavarovalnica mora poslovne knjige voditi v skladu z Zakonom o gospodarskim družbah, drugimi predpisi, ob upoštevanju finančnih in računovodskih standardov in pa v skladu z Zakonom o zavarovalništvu. Uporablja poseben kontni okvir za zavarovalnice, pri sestavljanju računovodskih izkazov pa uporablja sheme računovodskih izkazov, ki veljajo za zavarovalnice. Poslovno leto zavarovalnice je enako koledarskemu letu. Agenciji za zavarovalni nadzor mora zavarovalnica predložiti revidirano letno poročilo v treh mesecih po preteku koledarskega leta. Agenciji za zavarovalni nadzor pa mora predložiti tudi aktuarjevo poročilo in sicer v 14 dneh po predložitvi letnega poročila.

Agencija za zavarovalni nadzor podrobneje predpiše kontni okvir, sheme računovodkih izkazov, vsebino in roke za predložitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila in prilog, način vrednotenja knjigovodskih postavk, vsebino poročila aktuarja.

Zavarovalnica mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi. Notranja revizija izvaja nadzor poslovanja in preverja ali zavarovalnica opravlja zavarovalne posle pravilno, vodi poslovne knjige v skladu z zakonom in vodi register zavarovalnih zastopnikov.

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Zavarovalnice morajo sestaviti računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in sicer od leta 2007 dalje. Šteje se, da so zavarovalnice velike družba, kar pomeni, da mora bit letno poročilo revidirano.

POSEBNOSTI ZAVAROVALNIC Z VIDIKA SRS

Posebnosti pri zavarovalnicah se nanašajo na vrednotenje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenje in izkazovanje odhodkov, prihodkov, poslovnega izida ter finančnih in denarnih tokov.

Posebnosti zavarovalnic so:

 • Posebnosti vrst in načinov izkazovanja sredstev v zavarovalnicah
 • Posebnosti vrst in načinov izkazovanja obveznosti do virov sredstev v zavarovalnicah
 • Posebnosti razčlenjevanja stroškov in odhodkov v zavarovalnicah
 • Posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov v zavarovalnicah
 • Posebnosti razčlenjevanja in merjenja poslovnih izidov v zavarovalnicah
 • Obliko bilance stanja v zavarovalnicah
 • Obliko izkaza poslovnega izida v zavarovalnicah
 • Obliko izkaza po neposredni metodi opredeljenih denarnih tokov v zavarovalnicah
 • Obliko izkaza po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov v zavarovalnicah
 • Obliko izkaza gibanja kapitala v zavarovalnicah
 • Razkritja

REZERVACIJE

Najpomembnejša posebnost zavarovalnic v primerjavi z klasičnimi družbami je ta, da ima zavarovalnica oblikovane zavarovalno tehnične – rezervacije, ki predstavljajo pretežni del pasive bilance stanja. Posebnost aktive zavarovalnic pa so finančne naložbe, saj zavarovalnica nalaga dobljene premije v glavnem v finančne naložbe.

Rezervacija se pripozna, če obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pravna ali posredna) in je verjetno da bo potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi. Pogoj pa je tudi tam da je možno znesek obveze zanesljivo izmeriti.

Primer oblikovanja rezervacij v klasični gospodarski družbi so garancije za prodane proizvode. Določen delež prodanih proizvodov se bo v garancijski dobi pokvaril in potrebno ga bo zamenjati oz. popraviti. Zato podjetje že v času prodaje oblikuje rezervacije v določenem deležu od prihodkov oz. v že času prodaje oblikuje ocenjene stroške popravila oz. zamenjave. Knjigovodsko to prikaže tako, da za znesek oblikovanih rezervacij poveča stroške in dolgoročne rezervacije. Ko pa pride do škodnega dogodka, dobi račun od serviserja, vendar ga ne knjiži v stroška, ampak črpa rezervacije.

Nekaj podobnega se dogaja v zavarovalnici. Zavarovalnica zbira premije od zavarovancev in na podlagi statističnih metod ocenjuje, kakšna bodo v prihodnosti izplačila zaradi škodnih primerov.

ZAVAROVALNO – TEHNIČNE REZERVACIJE

Zakon o zavarovalništvu določa, da mora zavarovalnica oblikovati naslednje rezervacije za kritje obveznosti iz zavarovanj in morebitnih izgub zaradi tveganj

REZERVACIJE ZA PRENOSNE PREMIJE

Prenosne premije so kratkoročno razmejeni prihodki od zavarovalnih premij za zavarovalna kritja, ki segajo v čas po obračunskem obdobju. Oblikuje se v višini tistega dela obračunane premije, ki sega v to obdobje.

REZERVACIJE ZA BONUSE, POPUSTE IN STORNO

Oblikujejo se do višine zneskov do katerih so opravičeni zavarovalci, zavarovanci ali drugi iz naslova

 • Udeležbe v dobičku
 • Pravice od popusta pri premiji
 • Pravica do povrnitve dela premije zaradi predčasnega prenehanja ali neporabljenega časa zavarovanja

Gre za tiste vrste zavarovanja, kjer upravičenja niso zajeta v ceno zavarovanja, zavarovanec pa ima na podlagi zavarovalne pogodbe pravico do udeležbe v dobičku, do popusta in povrnitve premije zaradi predčasnega prenehanja.

ŠKODNE REZERVACIJE

Oblikujejo se na podlagi ocenjenih vrednosti, ki jih je zavarovalnica dolžna izplačati na podlagi zavarovalnih pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do konca obračunskega obdobja. Torej so to ocenjene obveznosti za nastale, prijavljene obveznosti in še ne rešene škode, ter ocenjene obveznosti za nastale, a še ne prijavljene škode. Ločeno se izkazujejo tudi ocenjene obveznosti za nastale, vendar samo delno prijavljene škode.

MATEMATIČNE REZERVACIJE

Oblikujejo se v višini sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovanj, zmanjšano za sedanjo vrednost vplačannih bodočih premij. Izračunavajo se s pomočjo aktuarskega vrednotenja

Izračunavajo se pri dolgoročnih življenjskih zavarovanjih in v tistih zavarovalnih vrstah, kateri izračuni temeljijo na podobnih verjetnostnih preglednicah. Pri izračunavanju matematičnih rezervacijje potrebno upoštevati izplačila in bonuse do katerih je upravičen zavarovanec, vsa upravičenja do katerih ima zavarovane pravico na podlagi pogodbe in posredniške provizije.

Poznamo dve metodi izračunavanja matematičnih rezervacij :

 • Prospektivna metoda : Ocenjuje dogajanje v prihodnost. Matematične rezervacije se izračunajo kot razlika med neto sedanjo vrednostjo izplačil ter pričakovano sedanjo vrednost prihodnjih vplačanih premij. Poznamo tri oblike te metode.
  • Metoda ob upoštevanju tehnične premije : Ne upošteva stroškov pridobivanja zavarovanj.
  • Zillmerjeva metoda : Upošteva začetne stroške pridobivanja zavarovanj.
  • Metoda ob upošptevanju kosmate premije : Upošteva vsa predvidena vplačila in izplačila.
 • Retrospektivna metoda : Upošteva dogajanje v preteklosti od sklenitve zavarovanja do dneva izračunavanja obveznosti.

IZRAVNALNE REZERVACIJE

Oblikujejo se na podlagi deleža škod, za katere so dejanske obveznosti presegle ocenjene obveznosti zavarovalnice.

Pojavljajo se zato, ker škode ne nastajajo v vseh obdobjih enakomerno, ampak prihaja iz obdobja do obdobja do znatnih odstopanj. Tak primer so škode zaradi naravnih nesreč kot so poplave, toča, potres itd. Izravnalne rezervacije se oblikujejo v tistih vrstah zavarovanja, kjer na osnovi statističnih podatkov ugotavljamo nihanja.

DRUGE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

Oblikujejo se glede na predvidene bodoče obveznosti in tveganja velikih škod.

REZERVACIJE IN SRS

POSLOVNE KNJIGE IN SRS

Zavarovalnica mora v poslovnih knjigah ločeno izkazovati :

 • Prenosne premije
 • Matematične rezervacije
 • Škodne rezervacije
 • Rezervacije za bonuse in popuste
 • Izravnalne rezervacije
 • Rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje : Upoštevajo učinke okrepitev in oslabitev tehničnih sredstev
 • Druge tehnične rezervacije lahko zajemajo :
  • Rezervacije za staranje, če zavarovalnica izvaja zdravstvena zavarovanja
  • Rezervacije za kočljive zavarovalne pogodbe oziroma za še ne iztečene nevarnosti iz naslova zavarovalnih poslov

Zavarovalnica mora v poslovnih knjigah spremljati in izkazovati kosmate tehnične vire, del, ki se nanaša na pozavarovanje, in čiste tehnične vire. Obveznosti zavarovalnice se nanašajo na čiste tehnične vire. V poslovnih knjigah mora ločeno spremljati tehnične vire po posameznih enotah zavarovanj.

SREDSTVA

Zavarovalnica mora v poslovnih knjigah ločeno spremljati vse vrste sredstev po posameznih osnovnih oblikah zavarovanj, v okviru slednjih pa še ločeno sredstva, financirana iz tehničnih rezervacij, po zavarovalnih vrstah, pri katerih mora oblikovati matematične rezervacije (kritno premoženje teh zavarovalnih vrst)

Zavarovalnica mora v poslovnih knjigah ločeno izkazovati opredmetena osnovna sredstva, financirana iz tehničnih virov, in jih razčlenjevati na opredmetena osnovna sredstva, financirana iz matematičnih rezervacij, in opredmetena osnovna sredstva, financirana iz drugih tehničnih virov.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Tehnične rezervacije mora zavarovalnica oblikovati v zneskih, ki omogočajo poravnavo vseh razumno predvidljivih obveznosti iz zavarovalnih pogodb.

MATEMATIČNE REZERVACIJE IN SRS

Matematične rezervacije mora zavarovalnica razčlenjevati na

 • Matematične rezervacije življenjskih zavarovanj
 • Matematične rezervacije zdravstvenih zavarovanj
 • Matematične rezervacije drugih zavarovanj.

V matematičnih rezervacijah mora izkazovati sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti za nadomestila na podlagi življenjskih, zdravstvenih in tistih drugih zavarovanj, pri katerih morajo oblikovati matematične rezervacije, zmanjšane za sedanje vrednosti bodočih vplačil tehnične premije.

Matematične rezervacije mora izračunavati na podlagi posamičnega izračuna za vsako zavarovanje. Le izjemoma se lahko izračunajo približki, če je mogoče predpostaviti, da bodo zagotovili približno enak izid kot natančni izračuni.

Zavarovalnica lahko zajema med matematične rezervacije tudi tisti del zavarovalnih premij, ki se nanaša na čiste prenosne premije življenjskih, zdravstvenih zavarovanj in drugih zavarovanj, pri katerih mora oblikovati matematične rezervacije, ter na rezervacijo za bonuse in popuste pri teh zavarovanjih. Zavarovalnica lahko izračunane matematične rezervacije zmanjša za del v obračunskem obdobju nastalih stroškov pridobivanja zavarovanj, če so v obdobju obračuna zavarovalne premije všteti med poslovne odhodke. Če pa stroške pridobivanja zavarovanj v obračunskem obdobju odloži in izkaže med aktivnimi časovnimi razmejitvami, se matematične rezervacije za ta del stroškov ne zmanjšajo. Matematične rezervacije se povečajo za del razlike med uresničenimi in načrtovanimi zneski, ki izhajajo iz kalkulativnih sestavin premije življenjskih zavarovanj v povezavi z odhodki, ali/in za del deleža v dobičku iz zavarovanj skupine življenjskih zavarovanj, ki ne pomeni odhodkov zavarovalnice.

ŠKODNE REZERVACIJE IN SRS

Škodne rezervacije morajo zajemati poleg ocenjenih obveznosti za nastale, prijavljene, a še ne rešene škode tudi ocenjene obveznosti za že nastale, a še ne prijavljene škode, v skladu z načelom priznavanja obveznosti za odškodnine ob uresničitvi zavarovanih nevarnosti. Obveznosti za že nastale škode morajo zajemati poleg ocenjenih odškodnin tudi ocenjene stroške reševanja škodnih primerov. Obveznosti za že prijavljene škode se praviloma opredeljujejo na podlagi ocene obveznosti za vsako posamično škodo, obveznosti za še ne prijavljene škode pa na podlagi statističnih podatkov o tovrstnih škodah v prejšnjih letih, popravljenih za sprotna gibanja (sprotne trende) ob upoštevanju vseh drugih dejavnikov. Škodne rezervacije ne zajemajo dela zneskov za poravnavo škod, ki bo predvidoma pokrit s prihodki od pozavarovanja ali ki ga bodo predvidoma po načelu subrogacije povrnile tretje osebe, in danih predplačil na račun teh škod. Slednje zneske zavarovalnica oceni ob upoštevanju načela previdnosti. Ocenjene iztržljive vrednosti v škodnih primerih poškodovanih predmetov, ki jih bo predvidoma v imenu in za račun zavarovalcev odprodala, mora odšteti od ocenjene vrednosti obveznosti za že nastale škode. Zavarovalnica praviloma ne sme uporabljati postopka diskontiranja pri oceni obveznosti v okviru škodnih rezervacij. Diskontiranje je izjemoma mogoče le, če odškodnina predvidoma zapade v plačilo vsaj štiri leta po dnevu bilanciranja, če se izvaja po dovoljenem postopku, če zavarovalnica upošteva vse dejavnike, ki bi lahko povečali znesek odškodnine, če ima zadostne podatke za oceno časovne razporeditve zneskov in obračunavanja odškodnin ter če diskontna stopnja ne presega predvidene donosnosti naložb sredstev, financiranih iz teh virov. Diskontna stopnja, ki jo uporabi za izračun sedanjih vrednosti, ne sme presegati previdne ocene donosnosti naložb sredstev škodnih rezervacij v obdobju, potrebnem za izplačilo odškodnin iz teh rezervacij. Prav tako ne sme presegati niti povprečne donosnosti naložb sredstev teh rezervacij v zadnjih petih letih niti donosnosti naložb teh sredstev v letu pred sestavitvijo bilance stanja.

IZRAVNALNE REZERVACIJE IN SRS

Izravnalne rezervacije mora zavarovalnica oceniti na podlagi statističnih zakonitosti škodnega procesa pri posameznih vrstah zavarovanj.

STROŠKI IN ODHODKI

Poslovne odhodke sestavljajo v zavarovalnici :

 • Čisti odhodki za škode : Za obračunsko obdobje obračunani stroški škod, to je v obračunskem obdobju obračunani zneski škod, povečani za povečanja oziroma zmanjšani za zmanjšanja škodnih rezervacij brez pozavarovalnega deleža v teh škodah. Ne zajemajo dela odškodnin, ki je po načelu subrogacije povezan z regresnimi terjatvami, in dela zneskov škod, ki ga zavarovalnica nadomesti s čisto iztržljivo vrednostjo od prodaje v škodnih primerih poškodovanih predmetov
 • Odhodki za povečanja matematičnih rezervacij
 • Čisti odhodki za bonuse in popuste
 • Odhodki za povečanja izravnalnih rezervacij
 • Odhodki za povečanja drugih čistih tehničnih rezervacij
 • Odhodki za čiste obratovalne stroške
 • Drugi čisti zavarovalni odhodki in tisti
 • Del odhodkov naložb, ki se ne nanaša na finančne odhodke.

Odhodke naložb zavarovalnica razčlenjuje na :

 • Odhodke naložb, financiranih iz posameznih vrst tehničnih rezervacij in prenosnih premij
 • Odhodke naložb, financiranih iz drugih virov

Finančne odhodke zavarovalnica uvršča med odhodke naložb.

Zavarovalnica mora zagotavljati podatke o odhodkih naložb tehničnih sredstev po osnovnih oblikah, skupinah in podskupinah zavarovanj ter po možnosti tudi po osnovnih enotah zavarovanj. Odhodki naložb tehničnih sredstev se lahko ugotavljajo oziroma razvrščajo na podlagi povprečnega stanja tehničnih rezervacij in prenosnih premij po omenjenih kategorijah

MERJENJE PRIHODKOV

Poslovne prihodke sestavljajo v zavarovalnici :

 • Čisti prihodki od zavarovalnih premij
 • Prihodki zaradi zmanjšanja matematičnih rezervacij
 • Prihodki zaradi zmanjšanja izravnalnih rezervacij
 • Prihodki zaradi zmanjšanja drugih tehničnih rezervacij
 • Drugi čisti zavarovalni prihodki
 • Del prihodkov naložb, ki se ne nanaša na finančne prihodke.

Prihodke naložb mora zavarovalnica razčlenjevati na :

 • Prihodke naložb, ki so financirane iz posameznih vrst tehničnih rezervacij in prenosnih premij
 • Prihodke naložb, ki so financirane iz drugih virov

Finančne prihodke mora zavarovalnica uvrščati med prihodke naložb.

Zavarovalnica mora zagotavljati podatke o prihodkih naložb tehničnih sredstev po osnovnih oblikah, skupinah in podskupinah ter po možnosti tudi po osnovnih enotah zavarovanj. Prihodki naložb tehničnih sredstev se lahko ugotavljajo oziroma razvrščajo na podlagi povprečnega stanja tehničnih rezervacij in prenosnih premij po omenjenih kategorijah

POSLOVNI IZID

Posebnosti razčlenjevanja in merjenja poslovnih izidov v zavarovalnicah

Kadar je razlika med škodnimi rezervacijami za že nastale, a v začetku obračunskega leta še ne rešene škode ter vsoto za te škode v obračunskem letu izplačanih odškodnin in na koncu obračunskega leta zanje še vedno oblikovanih rezervacij pomembna, jo mora zavarovalnica v pojasnilih k računovodskim izkazom razčleniti po vrstah zavarovanj in zneskih.

Če zavarovalnica uporabi pri oceni obveznosti v okviru škodnih rezervacij postopek diskontiranja, mora v pojasnilih k računovodskim izkazom opredeliti zneske rezervacije pred diskontiranjem, vrste škodnih zahtevkov, pri katerih je uporabila postopek diskontiranja, ter pri vsaki vrsti postopke in osnove za oceno odškodnine in diskontiranje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top